Mathias Huveneers

IDnr.1110, ° voor 1590, + na 3 mei 1617
GeboorteMathias Huveneers werd geboren voor 1590. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Swalen en Anna Fredrickx op 28 januari 1614 te Lummen [België]; De pastoor vergeet de tweede getuige in te schrijven.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Swalen op 3 mei 1617 te Lummen [België].2 
OverlijdenHij overleed na 3 mei 1617 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 552, 1614, huwelijken, p.20.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, p.148.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1617, doopsels, p.148.

Matthijs Huveneers

IDnr.7487, ° voor 1615, + na 31 maart 1651
DoopselMatthijs Huveneers werd gedoopt voor 1615 te Paal? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Lambrecht Hermans met Peter Fredricx, geacteerd te Paal [België] op 31 maart 1651, verwijst naar Matthijs Huveneers als betrokken partij; Condities waarop Lambrecht Hermans met 'lauderinghe' van zijn 'huijsvrouwe' vanwege de 'erfdom', en Lenardt Coems voor de 'tochte' zekere percelen 'eerffven' te Paal gelegen, genaamd 'die Rijdtstucken', regenoten ten westen aan Peeter Moens, ten oosten aan de erfgenamen van Jacob Thonis, ten zuiden aan Jan Keunen. 'Item', noch een 'heijthoeve oft scomme', niet erg vruchtbaar land], genaamd 'den Molenpadt', regenoten ten westen aan Peeter Fredericx, ten oosten aan 'die Croucstraeten'.
Ten 1ste. Wanneer de palmslag van 'dese eerffve' zal gegeven zijn, zal de koper daarop zoveel hogen mogen zetten als het hem belieft, telkens 2 gulden voor ieder hogen. Half tot profijt van de verkoper en hal tot profijt van de koper.
Ten 2e zal deze koop in de kerk van Beringen behoorlijk geroepen worden, driemaal [telkens] om de 14 dagen, waarna dan de kaars zal ontstoken worden, ofwel op een datum naar believen van partijen.
Ten 3e gedurende de proclamatie en het branden van de kaars zal iedereen zoveel hogen mogen zetten als het hem belieft, zoals hier boven [aangegeven].
Ten 4e. In het geval iemand hoogt, en de kaars op hem uitgaat, en hij de koop niet kan voldoen, zal men om anderen niet te kort te doen, de kaars opnieuw ontsteken. Als het goed later minder zal opbrengen, zal dit met 'parate executie' op de 'gebreeckelijcken' worden verhaald
Ten 5e. Wie afgehoogd wordt zal zijn hogen moeten verhalen op de laatste hoger, die zal 'verobligeert' zijn hem dadelijk te betalen, inclusief de onkosten zoals 'coepgeldt', 'lijcoop', 'godtpenninck', schrijfgeld en 'andersints'.
Ten 6e als er bij het uitgaan of branden van de kaars een misverstand zou zijn, zal dit beslecht worden voor de schepenen zonder verder beroep.
Ten 7e waranderen de voorschreven verkopers dat de voorschreven percelen niet belast zijn behalve met de cijns, daaraan verbonden, en met de 'servituijten' van de weg, waartoe het goed verplicht is, en verder niets.
Ten 8e zal Matthijs Huveneers de huur van de voorschreven percelen [mogen] blijven gebruiken tot de eerstkomende hoogmis, waarna de koper het zelf zal mogen innemen. Op datum van de gicht zal deze 200 gulden plus de onkosten betalen en de resterende 'cooppenninghen' tussen Sint-Andries [nvdr. 30 november] en Kerstmis eerstkomend.
Volgens deze condities heeft op heden 15 februari 1651 Peeter Fredericx in zijn huis te Paal in presentie van mr. Waulther Van Hoeven en Jan Anthonij 195 gulden gezet, een souverain gouden munt] als drinkgeld, te verdelen tussen de twee verkopers, godtspenninck 2 schellingen voor de Sint-Janskapen te Paal, schrijfgeld een halve pattacon. En zo heeft Peeter Fredericx van de voorschreven verkopers de palmslag ontvangen. Tezelfdertijd heeft Peeter Fredericx in presentie van [getuigen] als hier boven zijn koop verbeterd met 10 hogen, die Phlips Jans heeft afgekocht met 2 hogen, die Peeter Fredericx weer afgekocht heeft met 3 hogen. Was ondertekend door 'testor' Phlips Jans, notaris.
Op heden 31 maart 1651 zijn andermaal de proclamaties gedaan in de kerk van Beringen volgens condities en is de kaars over de percelen grond daarin vermeld wettelijk ontstoken en 'van s'heeren weeghen' gebannen. Bij het uitgaan is [het goed] aan Peeter Fredericxs verbleven. In de kwaliteit als voorschreven met 'lauderinghe' van Jacquemine La Pont, 'huijsvrouwe' van Lambrecht Hermans, releveren de twee verkopers in handen van medeschepenen Crounarts en Maes en dragen [het goed] op ten behoeve van Peter Fredericx, die daarin wordt gegicht. Ze verklaren met 'hender couppenninghen' tevreden te zijn, wetende dat Peeter de 200 gulden die hij op datum van de gicht schuldig is, binnen 14 dagen tot drie weken zal betalen, en de resterende som tussen Sint-Andries en Kerstmis. Als hij in gebreke blijft van betalen zal hij daarop een behoorlijke intrest betalen naargelang de periode 'den penninck twintich' [nvdr. aan 5%]. Naar believen van partijen zal hij voor een competente rechter daarvoor gicht en 'goedenisse' vergoeding] doen en is 'in hoeden gekeert'.
Anno 1652 op 19 september heeft Frans Croonarts op last van Lambrecht Hermans Peter Fredericx gekweten van de voorschreven verkoop. Hij verklaart dat Lambrecht voorschreven in alles volledig is voldaan en betaald.1
OverlijdenHij overleed na 31 maart 1651 te Paal? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1651, boek 40, p.298v.

Maria Anna Huveners

IDnr.13473, ° 13 november 1797, + 10 mei 1847
DoopselMaria Anna Huveners werd gedoopt op 13 november 1797 te As [België].1 
HuwelijkZij huwde met Willem Carel Joseph Albrechts, zoon van Carolus Josephus Godefridus Albrechts en Maria Margaretha Gijsen, op 22 september 1825 te As [België].2 
OverlijdenZij overleed op 10 mei 1847 te Vucht [België] in de ouderdom van 49 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters As, 1797, huwelijken.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand As, 1825, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Vucht, 1847, huwelijken.

Catharina Huybens1

IDnr.2641, ° circa 1515, + tussen 5 april 1565 en 25 mei 1565
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselCatharina Huybens werd gedoopt circa 1515.1 
HuwelijkZij huwde met Arnout Fredrix, zoon van Arnout Fredrix en Cornelia Vanden Lokensberge, voor 1540 te Lummen? [België]. De akte vermeldt: '(eigendomsakte van 25.05.1565 van zijn zoon Aerdt) ...om overeen te komen met de erfgenamen van wijlen Aerdt Ffredericx en diens vrouw Catharina...2' 
SchenkingCatharina Huybens schenkt aan Frans Fredrix, Aerdt Frericx en Aleth Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 5 april 1565. Deze verwijst ook naar Peeter Fredrix en Jan Zwysen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Katharina Huybens heeft zich vermomberd met Peeter Ffrericx en Jan Zwysen. Ze zijn haar met recht verleend door de Loonse meier, om haer te goeder trouwen ende ter goeder rechte daer mede te behelpen daer zy des van noede hebben sal.
Katharina Huybens staat voor de Loonse meier haar tocht af aan haar kinderen, te weten heer Aerdt Ffrericx, absent; Aelet en Ffrans Ffrericx, present. Van een stuk land in het Berckbloeck. Palende Peeter Neeven, Ambrosius Van Groelaeren en er derder zijde Maria Lambrechts erfgenamen.
De kinderen vermomberen zich met de dezelfde mombers die hun moeder heeft. Ffrans en Aleth Frerix, mede voor hun afwezige broer heer Aerdt Frerix, verkopen het voornoemde perceel aan stadhelder Peeter Neeven voor 35 Rinsgulden min de lasten: ½ mud rogge aan Henrick Vanden Bossch te kwijten met 20 Rinsgulden eens.1'
 
OverlijdenZij overleed tussen 5 april 1565 en 25 mei 1565.1,2 
EigendomDe eigendomstransactie van Aerdt Frericx, geacteerd te Antwerpen [België] op 25 mei 1565, vermeldt eveneens Catharina Huybens; Broeder Jan onder de Lende, pater broeder Jan Keteler vicarius en broeder Ffrans Van Steensele procurator, mede in naam van alle conventualen van het godshuis van de Boggaerden binnen Antwerpen machtigen op 25 mei 1565, broeder Joachim Vanden putte en broeder Aerdt Ffredericx alias van Lymmen, beiden priesters en mede-conventualen, om overeen te komen met de erfgenamen van wijlen Aerdt Ffredericx en diens vrouw Catharina, ouders van de voornoemde Aerdt Ffredericx, om uit de nalatenschap gekocht te worden.2 

Familie

Arnout Fredrix ° circa 1515, + tussen 16 mei 1561 en 5 apr 1565
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.253v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.255.

Christophe Huybrechts

IDnr.11498, ° 28 augustus 1995
VaderDirk Huybrechts1 ° 9 november 1971
MoederAnn Fredrix1 ° 30 november 1972
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteChristophe Huybrechts werd geboren op 28 augustus 1995 te Brasschaat [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.

Dirk Huybrechts

IDnr.11494, ° 9 november 1971
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteDirk Huybrechts werd geboren op 9 november 1971 te Kalmthout [België].1 
HuwelijkHij huwde met Ann Fredrix, dochter van Paul Theophiel Jeanne Fredrix en Marcella Rosalia Peeters, op 16 juli 1994 in Hoogboom te Kapellen [België].1 

Familie

Ann Fredrix ° 30 nov 1972
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.

Lotte Huybrechts

IDnr.11500, ° 31 juli 2000
VaderDirk Huybrechts1 ° 9 november 1971
MoederAnn Fredrix1 ° 30 november 1972
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLotte Huybrechts werd geboren op 31 juli 2000 te Brasschaat [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.