Joannes Schofs

IDnr.15243, ° voor 1635, + na 1 september 1655
GeboorteJoannes Schofs werd geboren voor 1635 te Diepenbeek? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Catharina Vrerix op 1 september 1655 te Diepenbeek [België].1
OverlijdenHij overleed na 1 september 1655 te Diepenbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1655, doopsels, p.149.

Anthonius Scholasters

IDnr.5027, ° voor 1650, + na 13 januari 1694
DoopselAnthonius Scholasters werd gedoopt voor 1650 te Diest? [België].1 
LeningAnthonius Scholasters leende aan Matthias Fredrix en Maria Vaneerdewegh de som van 200 gulden aan 6,25% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Diest [België] op 11 augustus 1685. Deze verwijst ook naar Adriaan De Reijt, Joannes Vanden Berghe en Aert Rumenaerts als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Matthijs Fredericx legt een notariële akte voor d.d. 11.08.1685, ondertekend door notaris Adr. De Reijt, en verzoekt realisatie en approbatie. Bij de notaris in Diest verschenen Matthijs Frederix en Maria Vanden Erdenwech, wettig gehuwden en inwoners van Lummen. Ze verklaren uit handen van de heer Anthonius Scholasters, rentmeester van het begijnhof binnen Diest, de som van 200 gulden bb permissiegeld ontvangen te hebben. Ze zullen er jaarlijks de intrest voor betalen ten penninck sesthien, dus een jaarlijkse rente van 12 gulden 10 stuivers. De rente moet jaarlijks betaald worden in Diest in het huis van de rentmeester, ten profijt van de kerk van het begijnhof. Tot pand en onderpand van deze rente stellen ze hun goederen onder Lummen gelegen, ten Loonse natuur: ‘den Reghenbempt’ 3 sillen groot, palend O. Claes Nijs, de erfgenamen van Jan Henricx W., de beek N., s’ heeren straet Z; ‘den Peerts Bempt’ 1,5 sille groot, palend O. de erfgenamen Henrick Peeters, Willem Bervoets W., de beek N; ‘het Hofflant’ 4 halsteren saijens groot, grenzend de erfgenamen Lambrecht Claes O., de heer prelaat van Averboede W., Laurijs Pincxten N; ‘die Brempeschomme’, 3 halsters zaaiens groot, palend O. Laurijs Pincxten, W. de erfgenamen Henrick Peeters, Z. het ‘Hofflant’ voorschreven. Al deze panden zijn los en vrij en enkel met cijns belast. Indien tijdig betaald wordt, op de valdag of binnen 14 dagen erna, zal 5% intrest volstaan, zodat er maar 10 gulden moeten betaald worden. Ingeval van achterstallige betalingen, mag de rentmeester de goederen openbaar verkopen met 2 behoorlijke zitdagen van 14 dagen tot 14 dagen, zonder daartoe andere rechtsvorderingen voor te moeten gebruiken. (renunciatie van alle privileges waaronder alle vrije merckdaeghen?). Opgemaakt in aanwezigheid van de E.H. Joannes Vanden Berghe, deken van St.-Janskapittel in Diest en mr. Aert Rumenaerts. Fredricx tekent, zijn vrouw tekent slechts met een kruis.1' 
BeroepHij was rentmeester van het begijnhof te Diest [België] op 11 augustus 1685.1 
AflossingAnthonius Scholasters ontving van Michiel Claes de terugbetaling van een lening van 200 gulden volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 13 januari 1694. Ze vermeldt verder ook Matthias Fredrix. De akte luidt als volgt: 'E.H. Antonius Scholasters, rentmeester van het begijnhof van Diest, kwijt op 11.07.1693 de panden van Michiel Claes "mulder van Gestel", afgekomen van Mattijs Fredrix, van een rente van 200 gulden BB "permissiegelt" kapitaal aan de kerk van het begijnhof van Diest.2' 
OverlijdenHij overleed na 13 januari 1694 te Diest? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.218.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1694, p.80v.

Gielis Schoofkens

IDnr.2731, ° voor 1570, + na 29 november 1599
DoopselGielis Schoofkens werd gedoopt voor 1570 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Cornelia Vanden Briel voor 29 november 1599.1 
AflossingGielis Schoofkens en Cornelia Vanden Briel ontvingen van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening van 18 Rinsgulden aan 20 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 29 november 1599. De akte luidt als volgt: 'Mr. Gielis Schooffkens kwijt Aerdt Frericx 20 stuivers Brabants jaarlijks. Schooffkens was die, vanwege zijn vrouw Catrina Vanden Briel, trekkende op Frericx panden, luidens gicht van 29 oktober 1591 en voor die datum van 29 april 1573 [zie lening op 03.06.1573 aan Jan Fredricx, IDnr._2869]].1' 
OverlijdenHij overleed na 29 november 1599.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, 1593 - 1628, p.28v.

Lambert Schoofkens

IDnr.2841, ° voor 1615, + na 1 februari 1646
DoopselLambert Schoofkens werd gedoopt voor 1615.1 
EigendomWillem Goossens en Catharina Claes verkopen, samen met Lambert Schoofkens, een goed aan Aerdt Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 februari 1646. Deze verwijst ook naar Henrick Machiels, Mattijs Joris, Peeter Aerdts en Georgius Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mr. Willem Goossens als man van Cattlijn Nicolai, mede voor Lenaerdt Nicolai. Emondt Bloemen in het Brabants gevolmachtigd door zijn vrouw Margriet de Heijn. Henrick Machiels als momber van Lambert Schooffkens. Dezelfde Henrick Machiels als gevolmachtigde (op 12 januari 1646 op het rolleboek van deze schepenen) van mr. Peeter Schooffkens. Verkopen aan Aerdt Fredrix zoon van Geerd: 1. 12 of 13 halsters zaaiens land, genaamd het Neijsenshoff, palende O. den Holenwech, N. die Veltstraet, W. Peeter Aerts, Z. de straat; 2. 2 halsters zaaiens land te Molem, palende O. Jan Cox, N. Jan Garen erfgenamen, W. die Veltstraet; 3. een beempt, de Voorste Kaetsenbeempt, onder Schuelen., palende N. het gemeijn Schauen, O. het Ruerbroeck; W. en Z. de Grooten Caetsenbeempt. De verkopers staan in de 'voorwaarden' anders vermeld: het zijn de erfgenamen van wijlen mr. Henrick Schooffkens, namelijk Lenaerdt Claes en mr. Willem Goossens als man van Catharina Claes, mede voor hun zwager Emondt Bloumen als man van Margareta de Hein. Mr. Peeter Schooffkens, mede voor zijn broer Lambrecht Schooffkens.
Op 12 januari 1646 krijgt Mattijs Joris de palmslag voor 2025 gulden Brabants, 15 rijksdalers elk van 3 gulden tot een kermisse en 2 tonnen dobbel bier tot lijcoop. Daarvan zal één op heden gedronken worden en de ander op dag van gichte of kaarsbranding. Godspennink: 8 stuivers. Getuigen: Cornelis Baers, Coenrardt Van Haren en anderen. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Joris stelt nog 25 hogen. Dionijs Slegers stelt er nog 4 hogen op. Mattijs Joris nog 3. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Op 19 januari 1646 stelt Mattijs Joris nog 50 hogen. Getuigen: heer Jan Lemmens en Cornelis Baers.
Op 22 januari 1646 stelt Peeter Aerts 100 hogen. Getuigen: Jan Spunx, Jacop Fransens e.a. getuigen.
Op 25 januari 1646 stelt Peeter Aerts nog 50 hogen. Getuigen: meier en schepen ten Loonse recht.
Aerdt Frerix stelt in naam van Joris Frerix nog 25 hogen. Peeter Aerdts stelt er ook nog 25. Aerdt Frerix, q.q. als voor stelt nog 25 hogen.
Bij de kaarsbranding op 1 februari 1646: verbleven aan Aert Frerix. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
(In de marge) Op 1 mei 1647 bekennen de verkopers voldaan te zijn van deze koop. W.g. Pet. Aerts, secretaris.
Dan volgt de volmacht van Margareta de Hene aan haar man Emond Blommen. Die is gegeven ten hare huize op de markt in St. Truiden. Getuigen: Antoen Van Herff en Mattuus Haick. W.g. H. Baerts, notaris.1'
 
OverlijdenHij overleed na 1 februari 1646.1 
EigendomWillem Goossens en Catharina Claes verkopen, samen met Lambert Schoofkens, een goed aan Aerdt Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1646. Deze verwijst ook naar Henrick Machiels en Mattijs Joris als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mr. Willem Goossens als man en momber van Catharina Nicolaij, voor zichzelf en als lasthebber van Emondt Bloumen man en momber van Margareta de Haine en van Lenaerdt Nicolai zijn zwager, volgens de procuratie die in het Brabants geregistreerd werd,
Henrick Machiels als momber van Lambrecht Schooffkens, waarvoor hij een akte van ratificatie zal inbrengen, en in de naam van mr. Peeter Schooffkens, uit kracht van procuratie van 11.01 gepasseerd voor de schepenen van de Vreyhyt releveren en daarna dragen op tot behoef van Aerdt Frerix sone Geerdens een stuk land in Molem gelegen, 2 halsters groot. Het paalt Jan Cox O., Jan Garen N., Vincent Aerdt Z. en de Veltstraet W. Dit perceel maakt deel uit van een grotere koop sorterend in de Vrijheid en elders. Het land is enkel belast met grondchyns en gemeenteschattingen of straatlasten. De condities zijn geregistreerd in de binnen vrijheidse registers. Mattys Joris kwam met instemming van de koper Aerdt Frerix en de verkopers op 22 februari ter gichte. Wat hier sorteert wordt op 100 gulden geschat. De instemmingen van de echtgenote van mr. Willem Goossens en van Edmond Bloemen zijn geregistreerd binnen vrijheid na de grootste koop op 15.03.1646.2'
 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.161v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.6v.

Peeter Schoofkens

IDnr.2842, ° voor 1615, + na 8 februari 1646
DoopselPeeter Schoofkens werd gedoopt voor 1615 te Lummen? [België].1 
EigendomWillem Goossens en Catharina Claes verkopen, samen met Peeter Schoofkens, een goed aan Aerdt Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 februari 1646. Deze verwijst ook naar Henrick Machiels, Mattijs Joris, Peeter Aerdts en Georgius Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mr. Willem Goossens als man van Cattlijn Nicolai, mede voor Lenaerdt Nicolai. Emondt Bloemen in het Brabants gevolmachtigd door zijn vrouw Margriet de Heijn. Henrick Machiels als momber van Lambert Schooffkens. Dezelfde Henrick Machiels als gevolmachtigde (op 12 januari 1646 op het rolleboek van deze schepenen) van mr. Peeter Schooffkens. Verkopen aan Aerdt Fredrix zoon van Geerd: 1. 12 of 13 halsters zaaiens land, genaamd het Neijsenshoff, palende O. den Holenwech, N. die Veltstraet, W. Peeter Aerts, Z. de straat; 2. 2 halsters zaaiens land te Molem, palende O. Jan Cox, N. Jan Garen erfgenamen, W. die Veltstraet; 3. een beempt, de Voorste Kaetsenbeempt, onder Schuelen., palende N. het gemeijn Schauen, O. het Ruerbroeck; W. en Z. de Grooten Caetsenbeempt. De verkopers staan in de 'voorwaarden' anders vermeld: het zijn de erfgenamen van wijlen mr. Henrick Schooffkens, namelijk Lenaerdt Claes en mr. Willem Goossens als man van Catharina Claes, mede voor hun zwager Emondt Bloumen als man van Margareta de Hein. Mr. Peeter Schooffkens, mede voor zijn broer Lambrecht Schooffkens.
Op 12 januari 1646 krijgt Mattijs Joris de palmslag voor 2025 gulden Brabants, 15 rijksdalers elk van 3 gulden tot een kermisse en 2 tonnen dobbel bier tot lijcoop. Daarvan zal één op heden gedronken worden en de ander op dag van gichte of kaarsbranding. Godspennink: 8 stuivers. Getuigen: Cornelis Baers, Coenrardt Van Haren en anderen. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Joris stelt nog 25 hogen. Dionijs Slegers stelt er nog 4 hogen op. Mattijs Joris nog 3. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Op 19 januari 1646 stelt Mattijs Joris nog 50 hogen. Getuigen: heer Jan Lemmens en Cornelis Baers.
Op 22 januari 1646 stelt Peeter Aerts 100 hogen. Getuigen: Jan Spunx, Jacop Fransens e.a. getuigen.
Op 25 januari 1646 stelt Peeter Aerts nog 50 hogen. Getuigen: meier en schepen ten Loonse recht.
Aerdt Frerix stelt in naam van Joris Frerix nog 25 hogen. Peeter Aerdts stelt er ook nog 25. Aerdt Frerix, q.q. als voor stelt nog 25 hogen.
Bij de kaarsbranding op 1 februari 1646: verbleven aan Aert Frerix. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
(In de marge) Op 1 mei 1647 bekennen de verkopers voldaan te zijn van deze koop. W.g. Pet. Aerts, secretaris.
Dan volgt de volmacht van Margareta de Hene aan haar man Emond Blommen. Die is gegeven ten hare huize op de markt in St. Truiden. Getuigen: Antoen Van Herff en Mattuus Haick. W.g. H. Baerts, notaris.1'
 
EigendomWillem Goossens en Catharina Claes verkopen, samen met Peeter Schoofkens, een goed aan Aerdt Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1646. Deze verwijst ook naar Henrick Machiels en Mattijs Joris als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mr. Willem Goossens als man en momber van Catharina Nicolaij, voor zichzelf en als lasthebber van Emondt Bloumen man en momber van Margareta de Haine en van Lenaerdt Nicolai zijn zwager, volgens de procuratie die in het Brabants geregistreerd werd,
Henrick Machiels als momber van Lambrecht Schooffkens, waarvoor hij een akte van ratificatie zal inbrengen, en in de naam van mr. Peeter Schooffkens, uit kracht van procuratie van 11.01 gepasseerd voor de schepenen van de Vreyhyt releveren en daarna dragen op tot behoef van Aerdt Frerix sone Geerdens een stuk land in Molem gelegen, 2 halsters groot. Het paalt Jan Cox O., Jan Garen N., Vincent Aerdt Z. en de Veltstraet W. Dit perceel maakt deel uit van een grotere koop sorterend in de Vrijheid en elders. Het land is enkel belast met grondchyns en gemeenteschattingen of straatlasten. De condities zijn geregistreerd in de binnen vrijheidse registers. Mattys Joris kwam met instemming van de koper Aerdt Frerix en de verkopers op 22 februari ter gichte. Wat hier sorteert wordt op 100 gulden geschat. De instemmingen van de echtgenote van mr. Willem Goossens en van Edmond Bloemen zijn geregistreerd binnen vrijheid na de grootste koop op 15.03.1646.2'
 
OverlijdenHij overleed na 8 februari 1646 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.161v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.6v.

Anne Marie Schoofs

IDnr.14854, ° 27 december 1829, + 29 mei 1902
GeboorteAnne Marie Schoofs werd geboren op 27 december 1829 te Sint-Truiden [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Josephus Vandevoort op 30 januari 1850 te Sint-Truiden [België].1
OverlijdenZij overleed op 29 mei 1902 in de rue de l'Abbaye 2 te Sint-Truiden [België] in de ouderdom van 72 jaar.2

Familie

Joannes Josephus Vandevoort ° 29 mei 1825, + 7 dec 1903
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1850, huwelijken, p.91, akte 11.
 2. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1902, overlijdens, p.43, akte169.
 3. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1895, huwelijken, p.81, akte 81.