Gijsbrecht Beka

IDnr.2653, ° voor 1510, + tussen 1 oktober 1562 en 30 augustus 1565
DoopselGijsbrecht Beka werd gedoopt voor 1510 te Lummen? [België].1 
EigendomGijsbrecht Beka en Peeter Cleynaerts verkopen een goed aan Peeter Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 oktober 1562. Deze verwijst ook naar Jan Clercx als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Heer Gysbrecht Beka met zijn momber Jan Clercx en Peeter Beka zijn wettige zoon, dragen na publieke toewijzing, en via beide de officieren, huis en hof, paanhuis, melthuis en bakhuis op aan Peeter Ffrericx.
Volgens navolgende voorwaarden en het uitgaan van de brandende kaars, geschied op 16 juli 1562: 1. Het goed is belast aan onze koning als hertog van Brabant met 1 of 2 penningen; 2. Aan mijnheer van Lumpmen met 6 capuinen; 1 obool, 2 ganzen en 1 pennink onbegrepen; 3. Aan het klooster van Bathanie te Saitleu, 36 stuivers te leggen ten pennink 20; 4. Aan Aerdt van Steyvoert, 12 Rinsgulden 'sjaars te leggen met 200 Carolusgulden.
Wie het meest biedt krijgt de palmslag en mag dan hogen, zoveel hogen als het hem belieft. Elk hoogsel doet 2 Rijnsgulden en 10 stuivers voor de wijn. De helft van de hoogsels dient de hoger; de andere helft met de hele wijn dient de verkoper. Hoogt iemand die in de ogen van de verkoper niet goed genoeg is, dan mag de verkoper weigeren blijvende nochtans op den leste hoegere. Als met brandende kaars dit goed aan iemand verblijft die de voorwaarden niet kan nakomen, dan mag de verkoper het erf opnieuw verkopen; wat het minder uitdoet zal men op de koper verhalen, eventuele meeropbrengst is voor de verkoper. Blijken er later meer lasten op te staan, dan zal men die de koper goed doen ten pennink 18. Renten en herencijnzen die gevallen zijn zal men de koper goed doen. De lycoep zal 4 Rinsgulden zijn welcken der coeper sal betaelen sonder den coeper yet daervan te reckenen. De koper zal binnen de 14 dagen na het branden en uitgaan der kaars alle hoogsels moeten betalen en van de koopsom het deel dat boven de lasten uitstijgt, en pand stellen. De klerk voor zijn schrijven: 10 stuivers ten laste van de koper.
Op 3 juli 1562 is in aanwezigheid van de schepenen der Vrijheid en andere goede mannen, de palmslag gegeven aan Jan Truyens voor 25 Carolusgulden 'sjaars. Jan Truyens heeft 1 nieuwe dobbele stuiver gegeven en twee maal 6 hogen gezet. Nog 1 kroon voor de lycoep, maakt 6 Rinsgulden. Terstond daarna zet Peeter Ffrericx 12 hogen, 2 Rijnsgulden tot lycoep en 4 stuivers tot goedtspennink.
Op 16 oktober heeft Peeter Bosmans nog tot lycoep van deze koop gezet: 4; maakt in het geheel 12 Rinsgulden.
Het is Peeter Bosmans verbleven op dezelfde dag, met uitgaan der kaars.
In presentie van: heer Mathys Vanden hove, vicecureyt te Lumpmen; heer Laureys Hoetselen; Jan Zwysen, Gielis Gielis, Aerdt Ffrericx, Merten Typoets, mr. Anthonis Moerbeeck en Goevaert Typoets.
Peeter Bosmans is er in gegicht met recht.
Tezelfdertijd is Peeter Bosmans alias Ffrericx ter gichte gekomen en heeft via beide de heren 11 Rinsgulden en 4 stuivers 'sjaars opgedragen op zijn voorschreven gekocht huis in afkorting van zijn penningen.
Tezelfdertijd heeft de verkoper met zijn zoon diezelfde 11 Rijnsgulden 4 stuivers met alle renten die hij verkregen of gekocht heeft na dood zijner vrouw, hetzij Loons of Brabants, opgedragen, teneinde Peeter Bosmans daaraan zijn verhaal te laten halen indien hij zou gemolesteerd worden het iemand lastig maken).'
 
OverlijdenHij overleed tussen 1 oktober 1562 en 30 augustus 1565 te Lummen? [België].1,2 
LeningDe leningsovereenkomst van Peeter Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 30 augustus 1565, vermeldt eveneens Gijsbrecht Beka.2 
AflossingDe leningsovereenkomst van Joannes Cleynaerts met Peeter Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 30 december 1565, vermeldt eveneens Gijsbrecht Beka; 108 Rinsgulden.2 
LeningDe leningsovereenkomst van Jan Baerdemaeckers met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 13 mei 1587, verwijst naar Gijsbrecht Beka als betrokken partij.3 

Familie

Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.233.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.234.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.380.

Bernardus Beken

IDnr.2223, ° 17 januari 1846, + 18 februari 1900
VaderAugustinus Beeken1 ° 13 november 1815, + 16 februari 1893
MoederMaria Helena Frederix1 ° 15 maart 1812, + 26 juni 1871
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteBernardus Beken werd geboren op 17 januari 1846 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Bernardus wordt geboren om 1 uur 's nachts. Vader Augustinus (30 jaar) met als getuigen Alexander Put (22 jaar) en Henri Roosen (23 jaar), allen landbouwers te Lummen.1'
BeroepHij was eigenaar voor 18 februari 1900.2 
OverlijdenHij overleed op 18 februari 1900 in Dorp te Lummen [België] in de ouderdom van 54 jaar. De tekst vermeldt: 'Bernardus overlijdt om 2 uur 's namiddags. Joseph Rediers (50 jaar, dienstknecht) en Henri Meybosch (54 jaar, landbouwer), beiden uit Lummen, doen aangifte.2'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1846, geboorten, p.2, akte 4.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1900, overlijdens, p.5, akte 16.

Elisabeth Beken

IDnr.2225, ° 4 september 1854
VaderAugustinus Beeken1 ° 13 november 1815, + 16 februari 1893
MoederMaria Helena Frederix1 ° 15 maart 1812, + 26 juni 1871
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteElisabeth Beken werd geboren op 4 september 1854 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Elisabeth wordt geboren om 6 uur in de namiddag. Vader Augustinus (38 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Francis Vanbrabant (42 jaar, dagloner) en Francis Cox (68 jaar, landbouwer), allen van Lummen.2'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1854, geboorten, p.16v, akte 62.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1854, geboorten, p.1v, akte 3.

Libertus Ludovicus Beken

IDnr.1258, ° 26 oktober 1778, + 28 januari 1841
DoopselLibertus Ludovicus Beken werd gedoopt op 26 oktober 1778 te Herk-de-Stad [België].1
HuwelijkHij huwde met Marie Agnes Horions op 14 november 1813 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 9 uur 's morgens. Enkel de moeder van de bruid is aanwezig; Haar vader en de ouders van de bruidegom zijn al overleden.2'
OverlijdenHij overleed op 28 januari 1841 in Goeslaar te Lummen [België] in de ouderdom van 62 jaar. De tekst vermeldt: 'Libertus overlijdt om 8 uur 's morgens. Zijn zoon Petrus Ludovicus (22 jaar, dagloner) doet aangifte met als getuige Francis Ickmans (25 jaar, schoenmaker), beiden van Lummen.3'

Familie

Marie Agnes Horions ° 17 dec 1787, + 16 mei 1852
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S394] Parochieregisters Herk-de-Stad, Rijksarchief Hasselt, 1778, doopsels, p.83.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1813, huwelijken, p.47v.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1841, overlijdens, p.51, akte 10.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1815, geboorten, p.14.

Marie Thérèse Beken

IDnr.2224, ° 17 januari 1850, + 28 maart 1917
VaderAugustinus Beeken1 ° 13 november 1815, + 16 februari 1893
MoederMaria Helena Frederix1 ° 15 maart 1812, + 26 juni 1871
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMarie Thérèse Beken werd geboren op 17 januari 1850 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Marie Thérèse wordt geboren om 3 uur 's morgens. Vader Augustinus (34 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Joris Cox (57 jaar, landbouwer) en Jean Fagnoule (34 jaar, gemeenteontvanger), allen van Lummen.1'
OverlijdenZij overleed op 28 maart 1917 te Lummen [België] in de ouderdom van 67 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1850, geboorten, p.1v, akte 3.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.

Anna Maria Bekker

IDnr.13212, ° 19 februari 1821, + 27 februari 1821
VaderWilhelmus Bekkers1 ° voor 1790
MoederAnna Catharina Fredrix1 ° circa 1783, + 9 juni 1866
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteAnna Maria Bekker werd geboren op 19 februari 1821 te Elsloo [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 27 februari 1821 te Elsloo [Nederland].2 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 3, 1821, geboorten, akte 9.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 3, 1821, overlijdens, akte 12.

(levenloos geboren) Bekkers1

IDnr.13216, ° 22 juli 1864, + 22 juli 1864
VaderJoannes Ludovicus Bekkers1 ° 20 september 1823, + 13 februari 1896
MoederMaria Gertrudis Vranken1 ° 9 mei 1818, + na 13 februari 1896
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
Overlijden(levenloos geboren) Bekkers overleed op 22 juli 1864 te Elsloo [Nederland].1 
GeboorteZij werd geboren op 22 juli 1864 te Elsloo [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 22, 1864, overlijdens, akte 16.