Arnout Fredrix

IDnr.2607, ° circa 1515, + tussen 16 mei 1561 en 5 april 1565
VaderArnout Fredrix1 ° circa 1490, + tussen 26 juni 1551 en 23 april 1553
MoederCornelia Vanden Lokensberge1 ° voor 1490, + na 31 mei 1557
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselArnout Fredrix werd gedoopt circa 1515 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Huybens voor 1540 te Lummen? [België]. De akte vermeldt: '(eigendomsakte van 25.05.1565 van zijn zoon Aerdt) ...om overeen te komen met de erfgenamen van wijlen Aerdt Ffredericx en diens vrouw Catharina...2' 
LeningFrans Moens leende aan Arnout Fredrix de som van 25 Rinsgulden aan 1 mud koren intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 12 januari 1548. De akte luidt als volgt: 'Arnout Ffredericks leent via de handen van meester Lodewyck Vanden Bogaerde als loons meier gemachtigd, van Ffrans Custers alias Moens, 25 Rinsgulden à 1 mud koren 'sjaars, te leveren in Custers' huis te Meldert. Pand: zijn huis en hof en al zijn binnen goederen als aqua?.
P.S. Op 11 september 1567 heeft Dirrick Moens als momber en gemechtigd door Jan Costers alias Moens, zijn neef, Merten Oeyen als man van Aleth Frederix voornoemde rente kwijtgescholden. Op 16 oktober 1567 heeft Dirrick Moens zijn neef Jan Costers alias Moens ingebracht om die kwijting te bevestigen.3'
 
LeningArnout Fredrix leende aan Liebrecht Hoelsteens de som van 28 Rynsgulden aan 30 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 5 mei 1551. De akte luidt als volgt: 'Liebrecht Hoelsteens houdt het goed op hem aangestorven na dood van de ouders zijner vrouw en is er in gegicht met recht aan de Loonse officier. Terstond daarna leent Liebrecht Hoelsteens via de Loonse meier van Aert Ffrerix de jonge, 28 Rynsgulden Brabants à 30 stuivers 'sjaars op huis en hof gelegen op de Borchgracht. Palende W. Henrick Spuens en O. Ffrans P. Neven de jonge.4' 
LeningLambertus Neven leende aan Arnout Fredrix de som van 100 Rynsgulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 15 juli 1551. De akte luidt als volgt: 'Arnout Ffredricks leent, via de Loonse meier, van de kerk van Lumpmen, hier vertegenwoordigd door Lambrecht Neeven: 100 Rynsgulden Brabants à 6%. Pand: al zijn binnen goederen, te weten: 1. huis en hof gelegen op de beek bij die Borch, palende N. 'sheeren vloet of beeck; O. de straat; W. Peeter Neven; 2. een aangelegen beempdeken; 3. een beempdeken, geheten het Runckelen ewet; 4. land op die Ker baene, palende O. Andries van Jonckheyt; W. Laureys Cremers; N. die Ker baene; op die noensonne, Aert Cuijpers.
De Keysersgulden à 20 stuivers. De croen à 38 stuivers. De stuiver à 24 groot. De herkomst van het geld is als in vorige gicht. De toponiem Aelst is nu Alst geschreven.
Aert Ffredricks legt met dit geleend geld een andere rente af die op dezelfde panden rust.5'
 
NaamvariatieHij werd ook Bosmans genoemd.6 
LeningDe leningsovereenkomst van Augustijn Ciermans met Elen Canepmeckers, geacteerd te Lummen [België] op 11 januari 1554, verwijst naar Arnout Fredrix als betrokken partij; 13 Rynsgulden.6 
LeningHenrick Vanden Bossche leende aan Arnout Fredrix de som van 20 Rynsgulden aan ½ mud rogge intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 januari 1557. De akte luidt als volgt: 'Arnout Ffredrix houdt het versterf op na dood zijner ouders en is er toe gekomen met alle punten van recht aan de Loonse meier.
Arnout Ffredrix leent via de Loonse meier van Henrick Vanden Bossche 20 Rynsgulden Brabants à ½ mud rogge 'sjaars, met Lichtmis te leveren. Pand: een stuk land gelegen in dat Groet bloeck. Palende Zyben Hoyepluckers, Servaes Lambrechs erfgenamen, Peter Tummermans erfgenamen te weten die Twee scunkens (?).
P.S. Op 20 januari 1569, stylo Leodiensis heeft Henrick Vanden Boss, Peeter Neeffven de stadhelder en zijn panden dit half mud rogge kwijtgescholden.'
 
LeningElizabeth Haegels leende aan Arnout Fredrix aan 1 Rynsgulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 11 februari 1557. Ze vermeldt verder ook Willem Mellen. De akte luidt als volgt: 'Elizabeth Haegels weduwe Willem Mellen vermombert zich via de Loonse en Brabantse meier aan: Wilboert Ruebens, Gabriel Buysen en Willem Roeseleers.
Ze draagt via de Loonse en Brabantse officier, aan Henrick Baex als man van Margriet Goyens, haar tocht op van: in het totaal 3 Rynsgulden 1 stuiver 'sjaars. Daarvan staan:
16 stuivers op panden van Laureys Gros en consorten, gelegen op die beek te Vesterhoeven.
1 Rynsgulden aan Aert Ffrerix en consorten panden gelegen bij die beekbrugge, beneden die Nederstraet.
10 stuivers 'sjaars aan Jan Coroengens erfgenamen bij Laureys Gros gelegen.
15 stuivers aan Laureys Gros panden.
Ze draagt die op in ruil voor andere pachten buiten ter Loonser eerde, op panden van Lambrecht Goyens.7'
 
LeningMaria Van Heerle leende aan Arnout Fredrix de som van 45 Rynsgulden aan 1 mud rogge intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 februari 1557. De akte luidt als volgt: 'Aert Ffredrix alias Bosmans leent via de Loonse meier van Marie Vanheerle bagyn te Diest, 45 Rynsgulden à 1 mud rogge 'sjaars. Pand: tZeekers bloeck, palende Servaes Clercks, Huybrecht Buysen, Lyn Bosmans en Servaes Clercks. Als hij de jaarlijkse pacht levert te Diest zal hij de kost krijgen.' 
SchenkingCornelia Vanden Lokensberge schenkt aan Arnout Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Jan Clercx als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Arnout Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Cornelia Vanden Loekensberghe weduwe Arnout Ffrederix vermombert zich met Jan Clercx en haar zoon Arnout Ffredrix. Ze zijn haar geleverd met recht van de Loonse officier. Dan draagt ze ten behoeve van haar kinderen: nl. heer Jan, Arnout, Peeter, Katryn, Lysbeth, Anna en Maria Fredrix, broers en zusters, al haar goederen op waarvan ze het vruchtgebruik heeft.Voorwaarde: die kinderen moeten hun moeder, in ruil voor de tocht, haar levenlang onderhouden. De kinderen zijn nu tot tocht en erfdom gekomen.
Verder kwamen de kinderen overeen, dat wie hun moeder in kost, drank en andere nooddruft onderhouden zal en bij haar zal blijven, al het roerend goed krijgt dat de moeder toebehoort, en 3 Rynsgulden 'sjaars te trekken aan dat Runckelen euwet, te kwijten met 50 Rynsgulden. Wie de moeder onderhoudt mag die 50 Rynsgulden, niet verzetten, niet verkopen, niet belasten, noch verminderen zolang Cornelia leeft. Na haar dood mag, degene die de moeder aan haar einde gebracht heeft, over die 50 Rynsgulden beschikken.1'
 
EigendomJan Fredrix verkocht, samen met Lysbeth Fredrix, Catharijn Fredrix, Anna Fredrix, Machiel Moens en Maria Fredrix, een goed aan Arnout Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Jan Clercx en Lambertus Neven als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Dan vermombert heer Jan zich met Jan Clercx. Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix vermomberen zich met Lambert Neven. Daarna verkopen heer Jan, Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix met hun mombers, en Machiel Moens als man-momber Marie Ffredrix, via de Loonse meier, hun kindsdelen aan hun broers Aerd en Peter Ffredrix.
Elk afstaand kind krijgt daarvoor 15 stuivers 'sjaars boven alle lasten. Te leggen met 13 ½ Rynsgulden.
Heer Jan Ffredrix bekent dat hij uitbetaald is. Daarna verklaren Machiel Moens en zijn vrouw Marie Ffredrix zich voldaan door Peter Ffredrix.1'
 
LeningDe leningsovereenkomst van Lysbeth Fredrix en Catharijn Fredrix met Quinten Hoelsteens, geacteerd te Lummen [België] op 31 mei 1557, verwijst naar Arnout Fredrix als betrokken partij.8 
EigendomArnout Fredrix en Peeter Fredrix verkopen een goed aan Henrick Vanden Bossche volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 mei 1561. Ze vermeldt verder ook Lysbeth Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Ffrericx en Peeter Ffrericx verkopen via de Loonse meier aan Henrick Vanden Bossch een stuk broek, het Tronckelen euwit. Palende Peeter Neeven, Ffrans Neeven en Peeter Clockluyers ter derde zijde. Voor 35 Rijnsgulden boven de volgende lasten: 2 Rijnsgulden 'sjaars aan de vroechmisse binnen de kerk van Lumpmen; 3 Rijnsgulden jaarlijks aan Elisabeth Ffrericx voor het onderhoud van haar moeder, te leggen met 50 Rinsgulden.
Goedtspenninck: 2 stuivers. Blijkt later dat het perceel zwaarder belast is, dan mag de koper dat verhalen op de verkoper.
Tezelfdertijd heeft Peeter Ffrericx, mede voor zijn kinderen, onder behoorlijke protestatie uitdrukkelijke verklaring), 1 gouden kroon en 1 sprenger genamptizeerd een eiser voorlopig tevreden stellen), om alzulk goed als Hendrik Vanden Bossch gekocht heeft te onderstaan (vernaderen) en het geld is wederom aan de man gewezen.
P.S. Op 26 februari 1562 heeft Elizabeth Ffredericx met haar mombers Aerdt Ffreericx en Lieben Hoelsteens, Henrick Vanden Bossch en zijn panden gekweten van 3 Rijnsgulden 'sjaars.9'
 
LeningDe leningsovereenkomst van Lysbeth Fredrix met Henrick Vanden Bossche, geacteerd te Lummen [België] op 16 mei 1561, verwijst naar Arnout Fredrix als betrokken partij; 50 Rinsgulden.9 
OverlijdenHij overleed tussen 16 mei 1561 en 5 april 1565 te Lummen? [België]. De tekst vermeldt: '...van wijlen Aerdt Ffredericx en diens vrouw Catharina, ouders van de voornoemde Aerdt Ffredericx... [eigendomsakte van 25.05.1565 van zijn zoon AerdtFrericx][IDnr_2642]10,9' 
EigendomDe eigendomstransactie van Aerdt Frericx, geacteerd te Antwerpen [België] op 25 mei 1565, vermeldt eveneens Arnout Fredrix; Broeder Jan onder de Lende, pater broeder Jan Keteler vicarius en broeder Ffrans Van Steensele procurator, mede in naam van alle conventualen van het godshuis van de Boggaerden binnen Antwerpen machtigen op 25 mei 1565, broeder Joachim Vanden putte en broeder Aerdt Ffredericx alias van Lymmen, beiden priesters en mede-conventualen, om overeen te komen met de erfgenamen van wijlen Aerdt Ffredericx en diens vrouw Catharina, ouders van de voornoemde Aerdt Ffredericx, om uit de nalatenschap gekocht te worden.2 

Familie

Catharina Huybens ° circa 1515, + tussen 5 apr 1565 en 25 mei 1565
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.190.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.255.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.30.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.79v.
 5. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.85v.
 6. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.129v.
 7. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, 1546-1591, p.175v.
 8. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, 1546-1591, p.190.
 9. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.225.
 10. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.253v.

Auguste Vital Fredrix

IDnr.15698, ° 9 juni 1899
VaderJean Alphonse Frederix1 ° circa 1859, + na 14 september 1909
MoederAugustine Marie Lahaye1 ° 6 januari 1862, + 22 januari 1907
GeboorteAuguste Vital Fredrix werd geboren op 9 juni 1899 in de Langestraat A.159 te Brugge [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 4 uur 's namiddags. Vader Jean Alphonse (39 jaar, muzikant bij het 3de Regiment Lansiers) doet aangifte met als getuigen Auguste De Mol (22 jaar, muzikant bij het 3de Regiment Lansiers) en Alphonse Herkelbout (36 jaar, koetsier), allen van Brugge.1'

bronvermelding(en)

 1. [S376] Burgerlijke Stand Brugge, Archief stad Brugge, 1899, geboorten, p.235v, akte 705.

Barbara Fredrix

IDnr.3273, ° 2 april 1650
VaderPetrus Fredrix1 ° 8 maart 1616, + 20 mei 1672
MoederCatharina Kemps1 ° voor 1630, + na 30 oktober 1675
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselBarbara Fredrix werd gedoopt op 2 april 1650 te Beverlo [België].2

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1644, doopsels, p.150.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1650, doopsels, p.150.

Barbara Fredrix

IDnr.13197, ° 6 augustus 1813, + 16 maart 1848
VaderJoannes Fredrix1 ° 13 februari 1788, + 3 augustus 1859
MoederCatharine Herben1 ° circa 1783, + 25 april 1852
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteBarbara Fredrix werd geboren op 6 augustus 1813 te Bunde [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 16 maart 1848 te Bunde [Nederland] in de ouderdom van 34 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S252] Burgerlijke Stand Bunde, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.021, inventarisnr. 2, 1813, geboorten, akte 27.
 2. [S252] Burgerlijke Stand Bunde, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.021, inventarisnr. 16, 1848, geboorten, akte 11.

Bernard Joseph Fredrix

IDnr.1068, ° 23 september 1818
VaderAntonius Frederix ° 24 mei 1779, + 22 juni 1862
MoederMarie Cathérine Vandermaesen ° circa 1787, + 2 maart 1869
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteBernard Joseph Fredrix werd geboren op 23 september 1818 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Bernard wordt geboren om 3 uur 's namiddags. Vader Antoine komt aangifte doen met als getuigen Cristophe Hoelen (61 jaar, voormalig notaris, Lummen) en Paul Vannoppen (50 jaar, dagloner te Lummen).1' 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1818, p.13v boven.

Bernardus Fredrix

IDnr.163, ° 18 december 1843, + 27 december 1902
VaderCasimirus Fredrix1 ° 19 april 1821, + 14 maart 1866
MoederMaria Theresia Bodaer1 ° 28 juni 1823, + 20 februari 1876
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteBernardus Fredrix werd geboren op 18 december 1843 in Genenbos te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Bernard wordt geboren om 7 uur 's avonds. Vader Casimirus (23 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigne André Vervoort (56 jaar, landbouwer) en Jean Fagnoule (28 jaar, gemeente-ontvanger), allen van Lummen.1'
HuwelijkHij huwde met Lucia Sneijers, dochter van Vincentius Sneijers en Rosa Biesmans, op 22 augustus 1866 te Lummen [België] met als getuigen Alexander Frederix en Bernardus Fredrix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. De moeders van bruid en bruidegom zijn aanwezig. Hun beider vaders zijn al overleden. De getuigen zijn Jean Bodaer (46 jaar), oom van de bruid, Alexander Fredrix (57 jaar) en Bernard Fredrix (42 jaar), beiden ooms van de bruidegom, en Louis Timmers (35 jaar), allen landbouwers te Lummen.2'
BeroepHij was landbouwer te Lummen [België] tussen 22 augustus 1866 en 25 juni 1885.2,3 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Bernardus Fredrix op 25 juni 1885 in Genenbos te Lummen [België]; Bernardus overlijdt om 1 uur 's morgens in Genebos. De aangifte gebeurt door zijn neef Bernardus Fredrix (42 jaar) en gebuur Josephus Willems (23 jaar), beiden landbouwers te Lummen.3
BeroepHij was dienstknecht te Lummen [België] tussen 2 april 1891 en 27 december 1902.4,5 
OverlijdenHij overleed op 27 december 1902 in Mellaar te Lummen [België] in de ouderdom van 59 jaar. De tekst vermeldt: 'Bernardus overlijdt om 2 uur 's namiddags. Zijn schoonbroer Petrus Engelen (39 jaar) en Joseph Weyens (45 jaar), beiden landbouwers, doen aangifte.5'

Familie

Lucia Sneijers ° 22 apr 1842, + 12 mrt 1881
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1843, geboorten, p.20, akte 77.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1866, huwelijken, p.39, akte 13.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1885, overlijdens, p.10, akte 36.
 4. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, Origineel archief, 1891-1900, huwelijken, p.4, akte 3.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1902, overlijdens, p.13, akte 48.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1869, geboorten, p.6, akte 21.
 7. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1875, geboorten, p.7, akte 81.
 8. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1878, geboorten, p.4, akte 13.

Bernardus Fredrix

IDnr.259, ° 13 april 1824, + 25 juni 1885
VaderJoannes Franciscus Fredrix ° 18 april 1779, + 27 december 1842
MoederMaria Josepha Houben ° 17 mei 1784, + 5 september 1834
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat] (#1)
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat] (#2)
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat] (#1)
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat] (#2)
GeboorteBernardus Fredrix werd geboren op 13 april 1824 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Bernard wordt geboren om 1 uur 's nachts. Vader Franciscus komt aangifte doen met als getuigen Pieter Bijnens (39 jaar, koster) en Francis Volders (50 jaar, landbouwer), beiden van Lummen.1' 
WoonstJoannes Franciscus Fredrix en Maria Josepha Houben woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Alexander, Maria Helena, Pierre Jean Lambert, Maria Theresia, Casimirus en Bernardus in de woning nr. 331 in Genenbos te Lummen [België].2 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Casimirus Fredrix op 14 maart 1866 in Genenbos te Lummen [België]; Casimirus overlijdt om 6 uur 's avonds. Zijn broer Bernard (43 jaar) doet aangifte met als getuige Norbertus Vanhamel (46 jaar), beiden landbouwers te Lummen.3
BeroepHij was landbouwer te Lummen [België] tussen 14 maart 1866 en 25 juni 1885.4,3 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Bernardus Fredrix en Lucia Sneijers op 22 augustus 1866 te Lummen [België]; Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. De moeders van bruid en bruidegom zijn aanwezig. Hun beider vaders zijn al overleden. De getuigen zijn Jean Bodaer (46 jaar), oom van de bruid, Alexander Fredrix (57 jaar) en Bernard Fredrix (42 jaar), beiden ooms van de bruidegom, en Louis Timmers (35 jaar), allen landbouwers te Lummen.5
HuwelijkHij huwde met Jeanne Vanderheyden, dochter van Pieter Joseph Vanderheyden en Gertrude Reynders, op 17 augustus 1878 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. De ouders van beide echtelingen zijn al overleden. De getuigen zijn Joseph Vanderhoeydonck (60 jaar, winkelier), Joseph Verbeemen (31 jaar, metser), Louis Vandereyken (53 jaar, timmerman) en Henri Dupont (31 jaar, timmerman), allen van Lummen.6'
OverlijdenHij overleed op 25 juni 1885 in Genenbos te Lummen [België] in de ouderdom van 61 jaar. De tekst vermeldt: 'Bernardus overlijdt om 1 uur 's morgens in Genebos. De aangifte gebeurt door zijn neef Bernardus Fredrix (42 jaar) en gebuur Josephus Willems (23 jaar), beiden landbouwers te Lummen.4'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1824, p.17, akte 57.
 2. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1866, overlijdens, p.55, akte 12.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1885, overlijdens, p.10, akte 36.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1866, huwelijken, p.39, akte 13.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1878, huwelijken, p.37, akte 11.