Michael Fredrix

IDnr.480, ° 17 juni 1695, + 7 augustus 1766
VaderChristianus Fredrix ° 20 september 1664, + 25 april 1722
MoederElisabetha Bosmans ° 17 september 1667, + 9 mei 1732
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselMichael Fredrix werd gedoopt op 17 juni 1695 te Lummen [België] met als peter Petrus Vaneerdewegh en als meter Maria Bosmans.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabetha Opheijde, dochter van Jan Opheij en Helena Vervoort, circa 1725 te Beringen? [België]. 
ReliefNa het overlijden van Christianus Fredrix en Elisabetha Bosmans releveren Michael Fredrix en Joannes Fredrix op 23 mei 1732 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Michiel en Jan Fredricx releveren de goederen die op hen verstorven zijn na de dood van Christiaen Fredricx en Elisabeth Bosmans, hun ouders zaliger, en waar hun moeder Elisabeth als tochtster uitgestorven is: huis en hof in Genebosch gelegen, palend de straat N., Barthel Smeets O., Jacobus Reijnders weduwe W. en Z; een perceel bempts genaamd 'den Hooghen Bempt' in Genebosch gelegen, palend Anna Fredricx O., de beek Z., Renier Daniels W.2' 
EigendomPeeter Baeten en Joannes Baeten verkopen, samen met Anna Maria Baeten, Elisabeth Baeten en Georgius Goossens, een goed aan Michael Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 juni 1732. De akte luidt als volgt: 'Peeter Baeten, Joannes Baeten, Anna Marie Baeten, Georgius Goossens man en momber van Elisabeth Baeten, zijn allen kinderen van Peeter [Jan is doorstreept] Baeten en van Anna Van Haeckendover. Ze dragen de goederen op die in het hierna volgende relief zijn gespecifieerd [zie onderaan] tot behoef van Jan en Machiel Fredrix, die deze goederen kopen voor de som van 185 pattacons en 25 stuivers (741 gulden - 5 Brabants Luijcx). Er werd een bepaalde som betaald, maar wegens doorstrepen en invoegen is niet duidelijk om welke bedragen het hier juist gaat, in vermindering van de som van 400 gulden. De resterende som moet betaald worden op de eerste zondag van september. Deze goederen zijn enkel belast met cijns en dorpsschattingen. Godtspenninck 5 stuivers, lijcoop een ton bier. Gicht 4 - 7 - 10; opcom. - 2 - 3; pontpenningen 15 - 0; samen 24 gulden 13 stuivers.
[een perceel broek in Geneijcken gelegen genaamd 'die Drij Vonderen', palend Mattijs Wauters O., de beek N. en W., Val. Wauters Z; een perceel land genaamd 'het Lodderken', grenzend Peeter Van Hamel O., de Veltstraet N., hun eigen erf 'den Doijen Man' Z; een perceel edtbroeck genaamd 'den Leeckbempt', palend Peeter Aerts en de gemeijn heije Z., P. Van Goedenhuijsen O; een perceel genaamd 'het Vinneken', grenzend Jan Remen W., Jan Bervoets O., de straat Z; een perceel hofflandt genaamd 'den Hoogen Hoff', grenzend de straat O. en N., Val. Wauters W., Peeter Van Hamel Z; een perceel bos. Al deze goederen zijn in Geneijcken gelegen]3'
 
EigendomJoannes Fredrix en Michael Fredrix verkopen, samen met Anna Fredrix, een goed aan Joannes Fredrickx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 17 juli 1732. De akte luidt als volgt: 'De broers Jan en Michiel Fredrix van Genebosch en Anna Fredrix, voor de helft, hebben opgedragen tot behoef van Jan Fredrix van Ghestel een deel in een perceel land in Gestel gelegen, waarvan de koper het derde deel heeft, genaamd 'het Kercken Bloeck'. De erfgenamen van Mattheijs Knapen hebben er een vierde deel in. Het grenst Andries Bervoets O. en W., de erfgenamen van Henric Vandeneerdenwegh N., koper Jan Fredrix Z. Verkocht voor 100 gulden Brabants Luijcx eens, goidtspenninck 1 stuiver, lijcoop naer believen van de kopers. Het is los en vrij goed, zonder cijns of andere commer, met uitzondering van gemene dorpslasten.3' 
EigendomMichael Fredrix en Joannes Fredrix verkopen, samen met Anna Fredrix, een goed aan Joannes Fredrickx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 29 juli 1732. De akte luidt als volgt: 'Op 29 juli 1732 verkopen de broers Jan en Michiel Fredrix uit Genebos en Anna Fredrix aan Jan Fredrix uit Gestel een derde deel in een perceel in Gestel gelegen, genaamd de 'kercken bloeck'. Het stuk grenst aan Andries Vervoort O. en W., de erfgenamen van Henric Vandeneerdenwegh N., en de koper Jan Fredrix Z. Hiervoor wordt de som van 100 gulden betaald.4' 
BeroepHij was visser in Genenbos te Lummen [België] op 24 augustus 1749. 
BetalingJosephus Blockmans deed op 24 augustus 1749 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Betaelt aen Michael Fredrix sijn verschot dat hij aen P[ater] [Joannes Albertus] Raeijmaekers Procurator sijnde geleent hadt: 32-7-0.'.5 
BetalingJosephus Blockmans deed op 24 augustus 1749 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Aen den visscher Michael Fredrix. Betaelt aen den selven sijn jaerlijcksche gagie pro annis 1748, 1749: 26-12-0.'.6 
BetalingJosephus Blockmans deed op 15 maart 1750 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michael Fredrickx vischer tot Genebosch annue 13 g[u]l[den]s 6 stuijv[ers] oock een paer schoenen.'.7 
BetalingJosephus Blockmans deed op 5 december 1750 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'betaelt Michael Fredrickx sijn gagie ende schoenen voor half meert 1750 ende 1751 t'saemen: 30-16-0.'.7 
BetalingJosephus Blockmans deed op 5 december 1750 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Betaelt aen Michael Fredrick voor eenighe boter als Broeder Cornelis [Coseyns] tot Genebosch gevischt heeft: 1-12-0.'.8 
BetalingJosephus Blockmans deed op 2 december 1751 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michael Fredrickx vischer tot Genebosch. Betaelt aen den selven in voldoeninghe pro meert 1752: 13-6-0. Oock een paer schoenen rest meert 1752.'.9 
BetalingJosephus Blockmans deed op 2 april 1753 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michael Fredrickx vischer tot Genebosch annue 13 = 6 = 0 ende een paer schoenen rest 15sten meert 1753.'.9 
BetalingJacobus Pierssens deed op 1 november 1753 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michiel Frederijckx vischer tot Genebos annue 15 maerte g[u]l[dens] 13:6:0 en een paer schoenen, betaelt pro alf meert 1753. Item voor de paer schoenen: 2-2-0. Item over de cheijnsen pro 1753: 1-9-0.'.10 
BetalingJacobus Pierssens deed op 15 maart 1754 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michiel Frederijcx visscher tot Genebos wint ider 15 meert 13 : 6 : 0 en een paer schoenen.'.11 
BetalingJacobus Pierssens deed op 11 juni 1755 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michiel Frederijcx onser visscher tot Genebos windt ider 15 meert 13 guld[ens] 6 st[uijvers] ende een paer schoenen. Betaelt pro alf meert 1754 et 1755 en 2 paer schoenen.'.12 
BetalingJacobus Pierssens deed op 15 maart 1756 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michiel Frederijcx visscher tot Genebos windt ider 15 meert 13: 6 st[uijvers] ende een paer schoen oft 6 schill[ingen] t jaer 1756 is betaelt.'.13 
EigendomAnna Maria Iven verkocht een goed aan Michael Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 mei 1756. Deze verwijst ook naar Jan Meuris als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Anna Marie Iven, novice in het klooster van het Heilig Graf, 'genaempt Bonefanten' binnen de stad Hasselt, die 'haest als suster aldaer staet te professen', geassisteerd door haar momber Jan Meuris (?), verkoopt aan de broers Michiel en Jan Fredrix een perceel broek gelegen in Genebosch. Het grenst Jan Fredricx W., Christiaen Smedts en Peeter Daems O., de beek Z., Jan Van Herle erfgenamen N. Verkocht voor 758 gulden 10 stuivers. Deze som wordt gebruikt om de dote "oft aelmoese" te voldoen die de novice aan het klooster moet geven. Het verkochte goed is belast met 100 gulden kapitaal aan Renier Daniels, niet kortend aan de koopsom. Cijns en dorpslasten vallen tot last van de kopers. Lijcoop naer landtcoop, goidtspenninck 5 stuivers. Jan en Michiel kwamen ter gichte. Pontpenningen 37 - 8 ½; 2 - 2; 1 - 17 ½; loss. 0 - 14 -; samen 42 - 2 -.14' 
BetalingJacobus Pierssens deed op 12 februari 1757 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michiel Frederijcx visscher tot Genebos ider 15 meert moet hebben 13 : 6 : 0 en een paer schoenen oft ses schell[ijnghen]. Op 12 febr[uari]uarij 1757 betaelt met de schoenen 1755 ende 1756.'.15 
BetalingJosephus van Cauwenberghe deed op 23 september 1758 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'M: Fredickx visscher tot Genebos wint ider 15 mert 13=6=0 en 1 paer schoen.'.16 
BetalingJosephus van Cauwenberghe deed op 12 maart 1761 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Aen M: Fredrickx sijn pensioen pro 15 Mert 1761.'.17 
OverlijdenHij overleed op 7 augustus 1766 in Genenbos te Lummen [België] in de ouderdom van 71 jaar.18 

Familie

Maria Elisabetha Opheijde ° 27 mrt 1698, + 7 apr 1749
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.115 (p.59).
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90, 1732, p.659.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1732.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, Bundel 90bis (losse stukken).
 5. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 19v - pro diversis et extraodinariis.
 6. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 20v - pro famulis et pensionibus.
 7. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 32v - pro famulis et pensionibus.
 8. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 30v - pro diversis extraordinariis.
 9. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 41 - pro famulis et pensionibus.
 10. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 54v - pro famulis et pensionibus.
 11. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 61 - pro famulis et pensionibus.
 12. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 66v - pro domesticis et pensionarij.
 13. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 72v - pro domesticis et pensionarij.
 14. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1756.
 15. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 75v - pro domesticis et operarijs.
 16. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 81 - pro domesticis et pensionarijs.
 17. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 94v - pro domesticis et pensionarijs.
 18. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, p.135.

Michael Fredrix

IDnr.676, ° 24 maart 1671
VaderJacobus Fredrix1 ° circa 1634, + 30 september 1679
MoederAnna Swalen1 ° voor 1635, + 8 april 1695
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMichael Fredrix werd gedoopt op 24 maart 1671 te Lummen [België] met als peter Christianus Jans en als meter Ida Claes.1

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1671, doopsels, p.172.

Michiel Fredrix

IDnr.3109, ° circa 1787, + na 28 mei 1827
VaderPetrus Franciscus Fredrix ° circa 1744, + 9 september 1827
MoederMaria Theresia Put ° 15 april 1756, + na 31 augustus 1798
Stamkaartenafstammelingen van Franciscus Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Franciscus Frederix [boxformaat]
DoopselMichiel Fredrix werd gedoopt circa 1787 te Paal? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 28 mei 1827 te Paal? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S50] Burgerlijke Stand Paal, Rijksarchief Hasselt, 1827, huwelijken, p.14.

N1 Fredrix

IDnr.2147, ° voor 1610, + na 1645
Stamkaartenafstammelingen van N1 Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N1 Fredrix [boxformaat]
DoopselN1 Fredrix werd gedoopt voor 1610. 
HuwelijkHij huwde met (vrouw van N1) N. voor 1635. 
OverlijdenHij overleed na 1645. 

Familie

(vrouw van N1) N. ° circa 1600, + na 1645
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1650, boek 40, p.264.

Nicolas Fredrix1

IDnr.13785, ° voor 1630, + na 6 maart 1663
GeboorteNicolas Fredrix werd geboren voor 1630 te Sint-Truiden? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Margareta Strauven, dochter van Egidius Strauven en Catharina Van Heestraet, op 27 juli 1655 te Sint-Truiden [België].1
OverlijdenHij overleed na 6 maart 1663 te Sint-Truiden? [België].2 

Familie

Margareta Strauven ° 23 aug 1622, + na 6 mrt 1663
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S289] Parochieregisters Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, digitaal stadarchief, www.pallas.be/sast/prr, huwelijken 1651-1661, 1655, p.302.
 2. [S289] Parochieregisters Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, digitaal stadarchief, www.pallas.be/sast/prr, doopsels H 1661-1666, 1663, p.55.
 3. [S289] Parochieregisters Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, digitaal stadarchief, www.pallas.be/sast/prr, parochie Onze-Lieve-Vrouw, doopsels G 1651-1661, 1657, p.188.
 4. [S289] Parochieregisters Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, digitaal stadarchief, www.pallas.be/sast/prr, parochie Onze-Lieve-Vrouw, doopsels G 1651-1661, 1659, p.233.

Nicolaus Fredrix

IDnr.12172, ° 27 september 1693, + tussen 27 september 1693 en 31 december 1693
VaderHendrik Fredrix1 ° voor 1670, + na 27 september 1693
MoederCatharina Meullens1 ° voor 1670, + na 27 september 1693
DoopselNicolaus Fredrix werd gedoopt op 27 september 1693 te Neerharen [België].1 
OverlijdenHij overleed tussen 27 september 1693 en 31 december 1693 te Neerharen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Neerharen.

Paul Theophiel Jeanne Fredrix

IDnr.11491, ° 14 november 1946
VaderMarcel Jan Maria Fredrix1 ° 18 juli 1922, + 22 augustus 1976
MoederVirginia Carolina Verboven1 ° 17 januari 1924, + 25 februari 1953
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboortePaul Theophiel Jeanne Fredrix werd geboren op 14 november 1946 te Antwerpen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Marcella Rosalia Peeters op 30 augustus 1969 te Ekeren [België].1 

Familie

Marcella Rosalia Peeters ° 27 jul 1948
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.