Nancy Maria Neven1

IDnr.3604, ° 4 januari 1973
VaderEduard Edgard Sylvain Neven1 ° 7 september 1947
MoederMaria Louisa Lea Frederix1 ° 16 september 1946
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteNancy Maria Neven werd geboren op 4 januari 1973 te Heusden [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S67] Origineel document, trouwboekje Neven - Frederix, bewaard bij Maria Louisa Lea Frederix.

Peeter Neven

IDnr.2628, ° voor 1510, + na 3 juli 1574
DoopselPeeter Neven werd gedoopt voor 1510 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Michiel Beckers met Frelen Frericxs en Magdalena Beckers, geacteerd te Lummen [België] op 2 oktober 1533, verwijst naar Peeter Neven als betrokken partij; Ter selver tyt soe is Frederick van Meuwen als momber synre huysvrou Mag...ne [Magdalene] Beckers gegicht ende gegoidt met recht in alsulge huys ende hoff ende huwelixe vorwerde als heer Michiel Beckers, priester, met synen momber Peter Neven der jonge opgedragen heeft in voerleden thyde. Ende es dar toe comen met recht na inhoutz honre vorwerden. Reengenoot vanden huyse Hensken Hoesdemans oosten ende Lyn Buysen westen, Henric van Grolar norden.2 
LeningHij was betrokken bij een financiële transactie van Henrick Vanden Bossche op 28 januari 1557 te Lummen [België]; 20 Rynsgulden. 
LeningPeeter Fredrix leende aan Peeter Neven de som van 16 Rinsgulden aan 6,25% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 maart 1564. De akte luidt als volgt: 'Peeter Neeven, orgelist, leent via de Brabantse meier van Peeter Frerix alias Bosmans, 16 Rinsgulden à 1 Rinsgulden 'sjaars. Pand: zijn huis en hof. Palende O. mr. Dionijs Vande Briel; W. Keppersgoet en Z. de straat.' 
BeroepHij was orgelist te Lummen [België] op 16 maart 1564.3 
BeroepHij was stadhelder te Lummen [België] tussen 5 april 1565 en 22 maart 1571.4,5 
EigendomPeeter Neven verkocht een goed aan Peeter Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 30 januari 1567. De akte luidt als volgt: 'Peeter Neeven verkoopt via beide de heren aan Peeter Frerix oft Bosmans, zijn huis en hof, palende de straat, met 2 zijden mr. Nijs Vande Briel en ter vierder zijde Maria Vrients. Voor 131 Rinsgulden min de lasten die er op staan.' 
LeningDe leningsovereenkomst van Peeter Fredrix met Mathijs Soeten, geacteerd te Lummen [België] op 22 maart 1571, verwijst naar Peeter Neven als betrokken partij; 100 Rinsgulden. 
EigendomDe eigendomstransactie van Mathijs Soeten met Henrick Van Reppel, geacteerd te Lummen [België] op 3 juli 1574, verwijst naar Peeter Neven als betrokken partij; Heer Mathijs Soeten met zijn momber Peeter Neffven verkoopt via beide de heren, Brabants en Loons, aan Henrick Van Reppel, zijn huis met de moeshof, palende met 2 zijden mr. Dionijs Vanden Briel; Z. de straat en W. Maria Vrients erfgenamen. Voor 201 Rinsgulden. Vervallen en niet betaalde rente korten aan deze koopsom evenals de volgende lasten: 100 Rinsgulden à 6 % t.b.v. Peter Frericx. En met 18 Rinsgulden à 1 gulden 'sjaars ten behoeve van de kerk van Coersel. Goidtspennink: 2 stuivers. 
OverlijdenHij overleed na 3 juli 1574 te Lummen? [België].6 
EigendomDe eigendomstransactie van Aerdt Fredrix en Stas Van Hees met Aerdt Vanden Eerdwech, geacteerd te Lummen [België] op 7 juli 1589, verwijst naar Peeter Neven als betrokken partij; Aerdt Fredrix verkoopt in naam van Stas Van Hees alias Himslaecken aan Aerdt Vanden Eerdwech, een stuk erf geheten de Kerckeschomme. Palende O. mr. Johan Neffven en met 2 zijden de erfgenamen Mathys Keetsers. Verkocht voor een rente van 6 gulden Babants 'sjaars die Peeter Neffven erfgenamen op voornoemde Stas Van Hees panden hebben. Actum: present, Jan Dullaerts en Valentijn Schepers. Op 14 september heeft Stas Van Himslaeken dit erf opgedragen aan Aerdt Vanden Eerdtwech.7 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.175v.
 2. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.111v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.246.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.253v.
 5. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.295.
 6. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.322v.
 7. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.387v.

Peeter Neven

IDnr.2768, ° voor 1570, + na 16 maart 1617
DoopselPeeter Neven werd gedoopt voor 1570 te Lummen? [België].1 
BorgDe borgstelling van Aerdt Fredrix voor Jan Heeriens, geacteerd te Lummen [België] op 16 augustus 1604, vermeldt eveneens Peeter Neven; Aerdt Frerix inwoner van de vrijheid Lummen, Jan Int Withijs 'sijns toenaems onbegrepen' en Aerdt Soet met Melchior (?) inwoners van Kermpt. Aerdt Frerix verklaart dat hij borg is gebleven voor de anderen voor 128 gulden Brabants van de koop van kemp en kempinne door Jan Heeriens gekocht van Aerdt Swijssen in Lummen. De kemp en kempine was gedeeltelijk 'gekrinst', maar Swijsen wilde ze niet geven zonder borg. Ze konden in Lummen geen borg stellen en daarom heeft Frerix deze borg op zich genomen. De partijen beloven dat ze de kemp of het zaad niet van de hand zullen doen vooraleer ze Swijsen volledig betaald hebben en aan Frerix de borg ontlast. Als verzekering voor Frerix belooft Jan Int Withijs om morgen voor de justitie van Kermpt als waarborg op te dragen een rente van 4 gulden jaarlijks die hij gelden heeft op panden van Jan Diesters, dienaar in Kermpt, en indien deze niet voldoende zou zij zal hij nog een andere rente van 3 gulden jaarlijks borg stellen die hij gelden heeft in Curingen op de Croon. Opgemaakt in Lummen in het huis van Aerdt Frerix in aanwezeigheid van Peeter Neven, Aerdt Swijssen en Herman Van Hensberch, getuigen. Ondertekend door notaris Peeter Aerdts.2 
LeningDe leningsovereenkomst van Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 14 januari 1610, verwijst naar Peeter Neven als betrokken partij.3 
BeroepHij was schepen te Lummen [België] op 14 januari 1610.3 
AflossingMaria Vander Coest en Anna Cranen ontvingen van Peeter Neven de terugbetaling van een lening aan 25 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 5 juli 1612. Deze verwijst ook naar Aerdt Fredrix als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Jan Smeets. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Frerix, als gevolmachtigde van zuster Maria Vander Coest, moeder, en zuster Anna Cranen, procuraterse des kloosters St. Annendal te Diest, kwijt pand den Papeter, eertijds van Jan Smeets nu van Peeter Neven, van 25 stuivers jaarlijks.1' 
EigendomDe eigendomstransactie van Henrick Hagels met Arnoldus Frericx, geacteerd te Lummen [België] op 16 maart 1617, verwijst naar Peeter Neven als betrokken partij; Henrick Hagels, modern kerkmeester te Lummen, verkoopt, na publieke toewijzing, aan Aerdt Frerix der jongen, de Kerckenbeempt, palende de erfgenamen mr. Jan Neven, Jan Driessch en Peeter Van vellick. Voor 13 Rinsgulden en 5 stuivers jaarlijks boven alle lasten.
Gegevens uit de voorwaarden. Wordt verkocht met hogen en uitgaan der brandende kaars. Na het geven van de palmslag zal men die kaars ontsteken ten schoensten, eens ieders daer mede gedient wesende. Elk hoge doet 5 stuivers jaarlijks en zullen degene die hogen, wel mèèr mogen hogen maar niet minder... Het geld blijft op de grond staan aan 6 Rinsgulden % jaarlijks. De beemd is belast met 15 stuivers jaarlijks aan het begijnhof te Diest en met herencijns. De koper moet voor onkosten zoals lijcop, branden der kaars, schrijven en registreren der condities 2 copstucken betalen.
Op 16 maart heeft Peeter Neven de palmslag gekregen voor13 Rinsgulden jaarlijks of 6% daarop. Na het ontsteken van de kaars heeft Aerdt Frerix daar 5 stuivers op gehoogd. De beemd is hem verbleven. Godtspennink: 5 stuivers 1 oord.4 
OverlijdenHij overleed na 16 maart 1617 te Lummen? [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.131.
 2. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, film 1462444, notaris Petrus Aerts, 1604, folio 41v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.104.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.177.

Petrus Neven

IDnr.2813, ° voor 1605, + na 22 februari 1652
DoopselPetrus Neven werd gedoopt voor 1605.1 
ErfenisDe erfenis door Margaretha Fredrix en Arnoldus Lijnen geacteerd te Lummen [België] op 29 april 1638, verwijst naar Petrus Neven als betrokken partij; Testament van Vincent Leijnen ter goedkeuring voorgelegd door zijn weduwe Margrita Frericx. Opgesteld door Petrus Neven, pastoor te Lummen op 20 oktober 1637. Hij vermaakt zijn vrouw tot schuldbehoef, 300 gulden, te halen op zijn goed. Aan zijn zoon Aerdt, 6 gulden 's jaars staande op panden van Lambrecht Truijens. Getuigen: Coenraerdt Van Haeren en Joannes Hoetselen. Het merkteken van Van Haeren is een molenijzer.
Gerichtsbode Jan Puts dagvaardde Jan Hoetselen en schepen Peeter Aerts dagvaardde Coenraerdt Van Haeren, die de inhoud van het testament bevestigen. Ze werden gedagvaard op verzoek van Joannis Leijnen cum suis en Margareta Frericx. De pastoor erkent het 'op zijn priesterlijke borst' als door hem geschreven. Het testament wordt goedgekeurd. W.g. Peter Aerts Vrancken, secretaris.1 
BeroepHij was pastoor te Lummen [België] tussen 29 april 1638 en 22 februari 1652.1,2 
ErfenisDe erfenis door Matteeuwis Dries geacteerd te Lummen [België] op 28 april 1644, verwijst naar Petrus Neven als betrokken partij; Matteeuwis Dries legt ter goedkeuring het testament voor van zijn vrouw Maria Frerix, die de dochter is van Geerdt Frerix. Het testament dateert van 18 februari 1644 en werd geschreven door pastoor Peeter Neven. Inhoud: 50 gulden aan het broederschap van het heilig sacrament. Aan haar man, 100 pattacons. Gedaan ten huize van de testatrice te Westerhoven gelegen. W.g. Maria Fredrix, Henrick Beertens, Aerdt Vanden Berghe. Op verzoek van Matteeuwis Dries komen de pastoor en getuigen Beerten en Vanden Berghe op 13 oktober 1644 de echtheid van het testament bevestigen. Testament wordt goedgekeurd. W.g. Peeter Aerts, secretaris.3 
EigendomPetrus Neven en Laurentius Van Meeuwen verkopen een goed aan Lodewijck Van Meeuwen volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 22 februari 1652. Deze verwijst ook naar Jan Geerts en Arnoldus Frericx als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Gielis Geerts. De akte luidt als volgt: 'Heer en meester Peeter Neven, pastoor van Lummen, heeft uit kracht van procuratie aan hem gegeven door heer en meester Laurys van Meeuwen, volgens onderstaande akte, opgedragen tot behoef van Jan Geerts een huis en hof met toebehoren zoals in de conditie gespecificeerd staat. Jan Geerts kwam ter gichte.
Verkoopcondities. Op 18 januari 1652 compareerde voor de notaris de eerwaarde heer en meester Peeter Neven, priester en in de heilige godheid baccalaureus formatus, pastoor van Lummen. Hij is geconstitueerde van de E.H. heer en meester Laurentius Van Meeuwen, priester en pastoor van de parochie Eyne onder Oudenaerde en is ertoe "gedepescheert" op 13 oktober 1652 voor notaris Gillis Haunne. Hij verkoopt aan de hoogste bieder huis en hof met toebehoren gelegen in Schuelen in de Schermerstraet, waar tegenwoordig Peeter Vanden Dyck in woont en dat eigendom is van E.H. Van Meeuwen. De uitgaande lasten moet de koper dragen boven de koopsom: 3 gulden jaarlijks aan [niet ingevuld] van Ter Bockt; 25 stuivers jaarlijks aan Jan Minten van Herck; 2 en een halve rinsgulden jaarlijks aan Aerdt Frerix in Hasselt; 5 stuivers jaarlijks aan de pastorij van Berbroeck: een half kan smout aan de kerk van Schuelen; 5 stuivers eenen halven brandschettinge; het herberch coren en alle grondcijns. De taust van Petrus Vanden dyck duurt volgens zijn verklaring nog tot half maart 1653, daarom zal de koper het huis en land niet eerder mogen aanslaan. Voor het uitzetten van zijn geld zal de koper eens 2 cruys pattacons krijgen. Degene die de palmslag ontvangt, zal voor zijn kloek bod 12 gulden eens krijgen indien hij afgehoogd wordt, van de afhoger. Uiterlijk tussen pasen en pinksteren moet de gehele koopsom betaald worden en op dag van gichten alle onkosten betreffende de verkoop: lycoop volgens de wens van de verkopers, gichtgeld, sheeren hofrechten, schrijfgeld van deze conditie met het dubbel en met het afficheren 'der billeten' 1 cruys pattacon.
Na afroeping is de palmslag gegeven aan Jan Geerts zoon van Gielis voor 450 gulden, die daarop nog 2 hogen stelde. Aerdt Stapparts stelde daarop nog 1, Jan Geerts nog 1. De heer verkoper zal nu moeten trekken 454 gulden. Opgemaakt in het huis van de notaris op de Gooren Schanse in aanwezigheid van de getuigen Lummens Loons schepen Henrick Cuypers en Aerdt Stapparts. Peeter Vanden Dyck stelde daarop nog 5 hogen, mr. Taelmans nog 1, Peeter Vanden Dyck nog 2 hogen. Daarna stelde Jan Geerts nog 6 hogen. Attestor Hen. Swysen, notaris.
Op 22 februari werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en verbleef de koop aan Jan Geerts.
Pontpenningen 23 gulden 11 stuivers.
Op 13 januari 1653 bekent Jan Geerts de naderschap van deze koop aan Lodowyck Van Meeuwen, die ter gichte kwam nadat Geerts al het uitgegeven geld ontvangen had.2'
 
OverlijdenHij overleed na 22 februari 1652 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.94v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.302.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.143.

Petrus Joannes Neven

IDnr.7031, ° 1 februari 1752, + 9 november 1821
DoopselPetrus Joannes Neven werd gedoopt op 1 februari 1752 te Hechtel [België].1 
HuwelijkHij huwde met Joanna Cornelissen op 24 oktober 1805 te Eksel [België].1 
OverlijdenHij overleed op 9 november 1821 te Eksel [België] in de ouderdom van 69 jaar.2 

Familie

Joanna Cornelissen ° 7 apr 1780, + 9 aug 1835
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S28] Geneapage Noord-Limburg, http://www.geneapage.be/
 2. [S47] Burgerlijke Stand Eksel, Rijksarchief Hasselt, 1845, huwelijken, p.8, akte 21.

Renerus Neven

IDnr.5935, ° 10 juni 1781, + 7 december 1865
BeroepRenerus Neven was landbouwer.1 
DoopselHij werd gedoopt op 10 juni 1781 te Vroenhoven [België].2 
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Swinnen op 26 juli 1810 te Vroenhoven [België].1 
OverlijdenHij overleed op 7 december 1865 te Vroenhoven [België] in de ouderdom van 84 jaar.1 

Familie

Maria Catharina Swinnen ° 31 mrt 1790, + 16 dec 1847
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Vroenhoven.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Vroenhoven.

Wilhelmus Neven

IDnr.5658, ° 24 oktober 1865, + 1 januari 1939
VaderJoannes Wilhelmus Neeven1 ° 21 juli 1833, + 18 oktober 1874
MoederAnna Christina Huygen ° 2 juni 1844, + na 24 oktober 1865
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
BeroepWilhelmus Neven was dagloner en landbouwe. 
GeboorteHij werd geboren op 24 oktober 1865 te Sint-Lambrechts-Herk [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Rosalia Frederickx, dochter van Cornelius Frederix en Maria Catharina Ottenburgs, op 24 augustus 1893 te Alken [België].2 
OverlijdenHij overleed op 1 januari 1939 te Alken [België] in de ouderdom van 73 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.