Een belangrijk deel van de gegevens op deze website zijn opgezocht in diverse archieven en zijn ouder dan 100 jaar, wat maakt dat deze gegevens mogen worden gepubliceerd. Maar de site bevat ook informatie over nog levende personen. In vele landen, zoals ook in België, bestaat er een wetgeving ter bescherming van de privacy van de burger. Deze wetgeving verschilt van land tot land en is in sommige landen alles behalve duidelijk. Gezien de vele tegenstellingen, onduidelijkheden en tegenstrijdigheden tussen diverse nationale wetgevingen op het gebied van privacy, respecteren we in deze website de volgende uitgangspunten:

  • Uit een eenvoudige vermelding van naam en geboortedatum kan geen enkele vorm van schade, benadeling of misbruik voortvloeien. Immers, een telefoonboek bevat al meer identificatiegegevens (adres en telefoonnummer) dan deze website. Op sociale netwerksites zoals Facebook gaan vele gebruikers nog een stap verder met het meedelen van persoonlijke informatie.
  • Elke persoon vermeld in deze website heeft steeds het recht de gegevens, die betrekking hebben op zijn persoon, onmiddellijk te laten schrappen of wijzigen met een eenvoudige aanvraag per email.
  • Gelet op de open structuur van het internet kan de samensteller van deze website niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van deze gegevens door derden, op websites of andere media. Hyperlinks naar externe bronnen worden louter te goeder trouw vermeld zonder dat de samensteller de inhoud van deze websites systematisch controleert en bijgevolg hieromtrent geen juridische aansprakelijkheid aanvaardt.

De correctheid van deze gegevens wordt zo goed mogelijk nagekeken. Als je desondanks toch fouten ontdekt, dan zullen deze op simpele aanvraag worden verbeterd. Stuur gewoon een email met je bemerkingen.