Mattijs Joris

IDnr.2843, ° voor 1615, + na 5 juli 1646
DoopselMattijs Joris werd gedoopt voor 1615 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Willem Goossens en Catharina Claes, samen met Lenaerdt Nicolai, Emondt Bloemen, Margriet De Heijn, Lambert Schoofkens en Peeter Schoofkens, met Aerdt Frericx, geacteerd te Lummen [België] op 1 februari 1646, verwijst naar Mattijs Joris als betrokken partij; Mr. Willem Goossens als man van Cattlijn Nicolai, mede voor Lenaerdt Nicolai. Emondt Bloemen in het Brabants gevolmachtigd door zijn vrouw Margriet de Heijn. Henrick Machiels als momber van Lambert Schooffkens. Dezelfde Henrick Machiels als gevolmachtigde (op 12 januari 1646 op het rolleboek van deze schepenen) van mr. Peeter Schooffkens. Verkopen aan Aerdt Fredrix zoon van Geerd: 1. 12 of 13 halsters zaaiens land, genaamd het Neijsenshoff, palende O. den Holenwech, N. die Veltstraet, W. Peeter Aerts, Z. de straat; 2. 2 halsters zaaiens land te Molem, palende O. Jan Cox, N. Jan Garen erfgenamen, W. die Veltstraet; 3. een beempt, de Voorste Kaetsenbeempt, onder Schuelen., palende N. het gemeijn Schauen, O. het Ruerbroeck; W. en Z. de Grooten Caetsenbeempt. De verkopers staan in de 'voorwaarden' anders vermeld: het zijn de erfgenamen van wijlen mr. Henrick Schooffkens, namelijk Lenaerdt Claes en mr. Willem Goossens als man van Catharina Claes, mede voor hun zwager Emondt Bloumen als man van Margareta de Hein. Mr. Peeter Schooffkens, mede voor zijn broer Lambrecht Schooffkens.
Op 12 januari 1646 krijgt Mattijs Joris de palmslag voor 2025 gulden Brabants, 15 rijksdalers elk van 3 gulden tot een kermisse en 2 tonnen dobbel bier tot lijcoop. Daarvan zal één op heden gedronken worden en de ander op dag van gichte of kaarsbranding. Godspennink: 8 stuivers. Getuigen: Cornelis Baers, Coenrardt Van Haren en anderen. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Joris stelt nog 25 hogen. Dionijs Slegers stelt er nog 4 hogen op. Mattijs Joris nog 3. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Op 19 januari 1646 stelt Mattijs Joris nog 50 hogen. Getuigen: heer Jan Lemmens en Cornelis Baers.
Op 22 januari 1646 stelt Peeter Aerts 100 hogen. Getuigen: Jan Spunx, Jacop Fransens e.a. getuigen.
Op 25 januari 1646 stelt Peeter Aerts nog 50 hogen. Getuigen: meier en schepen ten Loonse recht.
Aerdt Frerix stelt in naam van Joris Frerix nog 25 hogen. Peeter Aerdts stelt er ook nog 25. Aerdt Frerix, q.q. als voor stelt nog 25 hogen.
Bij de kaarsbranding op 1 februari 1646: verbleven aan Aert Frerix. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
(In de marge) Op 1 mei 1647 bekennen de verkopers voldaan te zijn van deze koop. W.g. Pet. Aerts, secretaris.
Dan volgt de volmacht van Margareta de Hene aan haar man Emond Blommen. Die is gegeven ten hare huize op de markt in St. Truiden. Getuigen: Antoen Van Herff en Mattuus Haick. W.g. H. Baerts, notaris.1 
EigendomDe eigendomstransactie van Willem Goossens en Catharina Claes, samen met Emondt Bloemen, Margriet De Heijn, Lenaerdt Nicolai, Lambert Schoofkens en Peeter Schoofkens, met Aerdt Frericx, geacteerd te Lummen [België] op 8 februari 1646, verwijst naar Mattijs Joris als betrokken partij; Mr. Willem Goossens als man en momber van Catharina Nicolaij, voor zichzelf en als lasthebber van Emondt Bloumen man en momber van Margareta de Haine en van Lenaerdt Nicolai zijn zwager, volgens de procuratie die in het Brabants geregistreerd werd,
Henrick Machiels als momber van Lambrecht Schooffkens, waarvoor hij een akte van ratificatie zal inbrengen, en in de naam van mr. Peeter Schooffkens, uit kracht van procuratie van 11.01 gepasseerd voor de schepenen van de Vreyhyt releveren en daarna dragen op tot behoef van Aerdt Frerix sone Geerdens een stuk land in Molem gelegen, 2 halsters groot. Het paalt Jan Cox O., Jan Garen N., Vincent Aerdt Z. en de Veltstraet W. Dit perceel maakt deel uit van een grotere koop sorterend in de Vrijheid en elders. Het land is enkel belast met grondchyns en gemeenteschattingen of straatlasten. De condities zijn geregistreerd in de binnen vrijheidse registers. Mattys Joris kwam met instemming van de koper Aerdt Frerix en de verkopers op 22 februari ter gichte. Wat hier sorteert wordt op 100 gulden geschat. De instemmingen van de echtgenote van mr. Willem Goossens en van Edmond Bloemen zijn geregistreerd binnen vrijheid na de grootste koop op 15.03.1646.2 
LeningGeorgius Fredrix leende aan Mattijs Joris de som van 800 gulden aan 4,375% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 5 juli 1646. De akte luidt als volgt: 'Mattijs Joris leent van Joris Fredrix 800 gulden bbl aan 35 gulden jaarlijks. Pand: de 40 halsters zaaiens grote hof genaamd mr. Nijsens hoff, palende O. den Holenwech, W. Peeter Aerts genaamd Vrancken, Z. de straat; N. de Veltstraet. Af te leggen in specie zoals hij ontvangen heeft, te weten: 34 souverainen à 20 gulden het stuk; 2 Rosennobels, het stuk à 15 gulden 2 stuivers; 2 dobbel dukaten à 13½ gulden het stuk; 2 Albertinen à 9 gulden en verder in payement.3' 
OverlijdenHij overleed na 5 juli 1646 te Lummen? [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.161v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.6v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.163.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.162.

Pieter Joris

IDnr.15650, + voor 11 februari 1968
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
HuwelijkPieter Joris huwde met Maria Theresia Swerts, dochter van Pieter Jan Swerts en Maria Henrica Fredrix, na 1895 te Heusden? [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 11 februari 1968 te Heusden? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S479] Opzoekingen door Guido Gijbels.

René Joris

IDnr.13140, ° voor 1940
GeboorteRené Joris werd geboren voor 1940 te Nieuwerkerken? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Christine Frederickx in juli 1961 te Hasselt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 07.08.1961, p.8.

Anna Jorissen

IDnr.13470, ° voor 1745, + na 3 februari 1768
DoopselAnna Jorissen werd gedoopt voor 1745 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Carolus Josephus Godefridus Albrechts op 3 februari 1768 te Mechelen-aan-de-Maas [België].1 
OverlijdenZij overleed na 3 februari 1768 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, 1768, doopsels.

David Jorissen

IDnr.15073, ° 27 april 1979
VaderJos Jorissen1 ° 27 december 1952
MoederLisette Wouters1 ° 9 juni 1951
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
Wettelijk samenwonenDavid Jorissen en Lotte Doultremont wonen wettelijk samen.2 
GeboorteHij werd geboren op 27 april 1979 te Hasselt [België].3,2 

bronvermelding(en)

 1. [S459] Origineel document, overlijdensbericht Arthur Wouters, bewaard bij Maria Josephina Hubertina Wouters.
 2. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.
 3. [S459] Origineel document, overlijdensbericht, bewaard bij Maria Josephina Hubertina Wouters.

Jacques Jorissen

IDnr.6997, ° 2 augustus 1908, + 30 mei 1973
GeboorteJacques Jorissen werd geboren op 2 augustus 1908 te Wijchmaal [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Van Briel na 1930.2 
BeroepHij was dokter tussen 1934 en 1973.1 
HuwelijkHij huwde met Aurelia Frederix na 1967.1,2 
OverlijdenHij overleed op 30 mei 1973 te Salou [España] in de ouderdom van 64 jaar.1
BegrafenisHij werd begraven op 9 juni 1973 te Overpelt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 07.06.1973, p.8.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 04.02.1967, p.24.