Eugenius Claessen

IDnr.10922, ° 7 april 1849, + 8 mei 1909
VaderConradus Egidius Claessen ten Ambergen1 ° 22 november 1819, + 20 december 1868
MoederAnna Mechtildis Thierry1 ° 22 mei 1822, + 15 januari 1875
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
BeroepEugenius Claessen was handelsreiziger en taalman.1 
GeboorteHij werd geboren op 7 april 1849 te Maastricht [Nederland]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren 'in hun [nvdr. van zijn ouder] tijdelijke woning op de groote gracht, nr. 962bis.1'' 
HuwelijkHij huwde met Gertrud Krüger op 4 februari 1892 te Antwerpen [België].2
OverlijdenHij overleed op 8 mei 1909 te Antwerpen [België] in de ouderdom van 60 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S263] GeneaNet pagina's van Jan Lenaerts, http://gw.geneanet.org/jlenaerts
 2. [S264] Genealogiesite Verheylewegen, http://www.verheylewegen.eu

Ida Claessen

IDnr.8640, ° voor 1660, + 27 januari 1694
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselIda Claessen werd gedoopt voor 1660 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Antonius Frederix, zoon van Corsten Frederix en Gertrudis Horion, op 25 januari 1693 te Mechelen-aan-de-Maas [België].1 
OverlijdenZij overleed op 27 januari 1694 te Mechelen-aan-de-Maas [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, 1693, p.21.
 2. [S345] GeneaNet pagina's van Maurice Martens, http://gw.geneanet.org/mmartens

Joannes Claessen

IDnr.9469, ° voor 1640, + na 5 juni 1661
DoopselJoannes Claessen werd gedoopt voor 1640 te Eisden? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Barbara Berben op 5 juni 1661 te Eisden [België].1 
OverlijdenHij overleed na 5 juni 1661 te Eisden? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Eisden, 1661, doopsels.

Peter Claessen

IDnr.9497, ° voor 1660, + na 4 september 1686
DoopselPeter Claessen werd gedoopt voor 1660 te Vucht? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Sophia Verhagen op 4 september 1686 te Vucht [België].1 
OverlijdenHij overleed na 4 september 1686 te Vucht? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Eisden, 1686, doopsels.

Anna Maria Claessens

IDnr.1502, ° 1641, + 8 juni 1700
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
Gebeurtenis Jan-Renier Vrerix werd schepen benoemd op 18 augustus 1674 in opvolging van zijn aftredende vader. Hij was gedoopt op 18 december 1642. Hij trouwde in Sint-Truiden op 19 augustus 1665 met Anna-Maria Claessens. Het dubbelportret van dat echtpaar bleef in twee exemplaren bewaard [nvdr: privéverzameling]. Jan-Renier was burgemeester van Hasselt in 1665, 1669, 1671, 1679 en 1682. In 1677 was hij opgenomen in de Virga-Jessebroederschap. Jan-Renier overleed in Hasselt op 8 juni 1686. Zijn nalatenschap werd in 1700 verdeeld onder zijn zeven kinderen. In 1695 liet de weduwe Vrerix-Claessens een gearmorieerd brandglasraam in de Minderbroederskerk plaatsen. Jan Renier Vrericx en Anna Maria Claessens.1
SchenkingAnna Maria Claessens schenkt volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] De akte luidt als volgt: 'Drij silvere kroonen voor Jesus, Maria, Anna gemaeckt door Joff[rou] Anna Maria Claesens, huijsvrouw van S[inio]r Jan Renier Vrerix, confreer.2' 
SchenkingAnna Maria Claessens schenkt volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] Ze vermeldt verder ook Arnoldus Frederici. De akte luidt als volgt: 'Vijf gulde trouw ringen waer van eenen gelaeten is van Joff[rou] Anna Maria Claesens, huijsvrouw van S[inio]r Jan Renier Vrerix, confreer; eenen van Marie Custijns, huijsvrouw van den schepen Pluijmers, eenen van Joff[rou] Clara Maria Francken, huijsvrouw van Jan Siegers. De ander twee geoffert ; dese sijn vercocht aen S[inio]r [nvdr. hierna onder elkaar twee doorstreepte namen : Frederici en Vanderlocht] ende weeghden saemen 17 engelsen, den engelsen aen 3 g[u]l[dens] ende bedraecht saemen 45 g[u]l[dens] [sic! het totaal is verkeerd].3' 
SchenkingAnna Maria Claessens schenkt volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] De akte luidt als volgt: '25°. Fondatie om den feestdag van den naem van Maria in de capel te vieren door Anna Maria Claessens.4' 
SchenkingAnna Maria Claessens schenkt volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] De akte luidt als volgt: 'Eenen witten sattijnen kelix doeck met borse en palla altemael met goudt geborduert, vereert door Joff[rou] Anna Maria Claesens, huijsvrouw van Jan Renier Vrerix, confreer.5' 
GeboorteZij werd geboren in 1641 te Sint-Truiden [België].1 
HuwelijkZij huwde met Jan Renier Vrericx, zoon van Fredericus Vrerix en Elisabeth de Geloes, op 8 augustus 1665 te Sint-Truiden [België].6
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Anna Cox op 12 augustus 1686 te Hasselt [België]; Haar vader Ludovicus Franciscus is schepen in Hasselt en haar peter Godefridus Cox is kannunnik in Kortessem. Haar grootmoeder Anna Maria Claessens is meter.7
EigendomDe eigendomstransactie van Marten Dekens met Franciscus Sigers, geacteerd op 17 februari 1689, vermeldt eveneens Anna Maria Claessens; Voor schepenen Neven en Aerts heeft mr. Jan Pelsers uit kracht van generale constitutie een notariële akte voorgelegd gepasseerd voor notaris Bormans van 08.11.1688 en verzoekt realisatie van een rente.
08.11.1688 verscheen Marten Dekens bij de notaris. Hij draagt een jaarlijkse rente van 8 gulden 17 stuivers op, die hij trekt op panden van Wauter Philips onder Schulen, tot behoef van sr. Franco Sigers "uuijt kracht van warantschap van eene rente van acht gulden thien stuivers uuijt een meerdere rente" die geaffecteerd is op huis en hof van Aerdt Van Herle, hem Sigers toebehorend, en door borgemeester Gert Cox en de weduwe van Jan Renier Vrerix geëvinceerd, zodat de comparant voor de "overbaet" nog 7 gulden competeert. Dekens bekent deze som ontvangen te hebben in presentie van notaris en stelt Sigers in zijn plaats en gerechtigheid van de rente van 8 gulden 17 stuivers. Hij verklaart dat deze rente zijn eigen patrimonie is en hij er heer en meester van is. Hij verkoopt om "te eviteren het uuijtwinsel der rente voorschreven waer op hij Zigers alreede is gerealiseert". Opgemaakt binnen Hasselt in het huis van de notaris in aanwezigheid van Egidius Bormans en getuigen Thomas Bormans en Marie Briers.8 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Aldegondis Clara Voskens op 30 augustus 1690 te Hasselt [België].1,9
LeningAnna Maria Claessens leende aan Frans Stappers en Catharina Wauters de som van 120 gulden kapitaal aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 5 april 1691. Deze verwijst ook naar Jan Pelsers als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Jan Renier Vrericx. De akte luidt als volgt: 'Mr. Jan Pelsers, als gemachtigde van de weduwe Jan Renier Vrericx, legt een notariële akte voor beschreven door notaris Gilis in Hasselt op 05.03.1688. Hierin zetten Frans Stappers en Catharina Wauters hun goederen in pand voor een rente van 6 gulden/jaar (120 gulden kapitaal). Geldschieter is borgemeester Jan Renier Vrerix. De goederen hebben een grootte van 2 vat zaaiens, gelegen in Schulen regenoten Peeter Minten, de wed. Melser Creten, capiteyn de Prestere, de steeg. Ze moeten deze lening aangaan omdat ze aan de heer Guillam Quoitback winninghuur verschuldigd zijn.10' 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Theresia Cox op 7 september 1693 te Hasselt [België]; Haar tante Maria Theresia Vrerix vervangt haar grootmoeder Anna Maria Claessens als meter.11
OverlijdenZij overleed op 8 juni 1700 te Hasselt [België].12
ReliefNa het overlijden van Jan Renier Vrericx en Anna Maria Claessens releveren Elisabeth Francisca Vrederix en Ludovicus Franciscus Cox op 21 januari 1701 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Frans Stappers. De akte luidt als volgt: 'Onze medeschepen Louijs Franciscus Cox, man-momber jof. Elizabeth Francisca Vrerix, releveert de rente van 6 gulden Luiks per aar die hem q.q. is aangekomen bij het afsterven van de ouders van zijn vrouw en die geaffecteerd staat op panden van Frans Stappers onder Sculen.13' 

Familie

Jan Renier Vrericx ° 18 dec 1642, + 8 jun 1686
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 2. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Staedt van het silver, goudt, juweelen, ornamenten en meubels van Onse Lieve Vrouwe Capelle binnen Hasselt soo bevonden is geweest A° 1702 (fol.71r), p.135.
 3. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Inventaris van goudt en juweelen (fol.74v), p.142.
 4. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Lijst van Diensten, Missen etc. gefondeert in O. L. V. Capelle (fol. 3v), p.7.
 5. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Kelix doecken, bonetten etc. (fol.79v), p.162.
 6. [S289] Parochieregisters Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1665, parochie Onze-Lieve-Vrouw, huwelijken, p.178.
 7. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1686, geboorten, p.103.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1689, p.310.
 9. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1690, p.201v.
 10. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1691, p.6v.
 11. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1693, doopsels, p.268.
 12. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1700, overlijdens, p.60v.
 13. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.301.
 14. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1666, doopsels, p.40v.
 15. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 290, 1668, doopsels, p.111, akte 9.
 16. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 290, 1670, doopsels, p.173, akte 9.
 17. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 290, 1672, doopsels, p.232, akte 9.
 18. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 290, 1674, doopsels, p.305, akte 9.
 19. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 291, 1677, doopsels, p.86, akte 10.
 20. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1681, doopsels, p.155.

Maria Helena Catharina Claessens

IDnr.4618, ° voor 1800, + na 7 april 1847
BeroepMaria Helena Catharina Claessens was winkelierster.1 
DoopselZij werd gedoopt voor 1800 te Maaseik? [België].2 
HuwelijkZij huwde met Joannes Franciscus Joseph Lemmens voor 18 januari 1821 te Maaseik? [België].2 
OverlijdenZij overleed na 7 april 1847 te Maaseik? [België].3 

Familie

Joannes Franciscus Joseph Lemmens ° voor 1800, + voor 7 apr 1847
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Maaseik,1821, geboorten.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt,1847, huwelijken.

Mathieu Claessens

IDnr.14632
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
HuwelijkMathieu Claessens huwde met Annie Frederics, dochter van Willem Hubertus Frederics en Josephina Maria Catharina Savelberg, na 1952.1

bronvermelding(en)

 1. [S414] Opzoekingen door Piet Frederics.