Peeter Piccarts

IDnr.14409, ° voor 1635, + na 25 mei 1662
NaamvariatiePeeter Piccarts werd ook Peeter Piccaris genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1635 te Lummen? [België].1 
LeningMichael Fredrix leende aan Peeter Piccarts de som van Peeter Piccarts draagt op tot behoef van de erfgenamen van Anna Smeets weduwe van Machiel Crusen zaliger een perceel land onder Laeren gelegen, grenzend des heeren straet in 2 zijden, de erfgenamen van Jan Vaes 3), tot pand voor een rente van 8 gulden jaarlijks "loopende paeye" vallend half maart 1662. Bij afkwijten 150 gulden kapitaal neertellen, lopend geld, en rente naar verloop van tijd. Machiel Fredricx kwam in de naam van zijn moeder Anna Crusen met recht ter gichte. Deze rente werd onbehoorlijk gegicht op 14 maart 1641 en op heden hier debite herghicht. Solvit Frerix pontpenningen, ook hofrechten aan 2-5 ½. volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 mei 1662. Deze verwijst ook naar Anna Cruessens als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Anna Smeets en Michael Cruessens.1 
OverlijdenHij overleed na 25 mei 1662 te Lummen? [België].1 
EigendomPeeter Piccarts verkocht een goed aan Petrus Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 januari 1663. Deze verwijst ook naar Claes Weyens en Jacob Tielens als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Geerardt Verlaer. De akte luidt als volgt: 'Peeter Piccaris draagt op tot behoef van Peeter Fredricx het goed beschreven in de volgende conditie. Frerix kwam ter gichte met recht.
De voornaamste punten uit de conditie. Eventueel notariële akte raadplegen voor meerdere gegevens. Peeter Piccarts zal met hogen en brandende kaars een goed verkopen gelegen onder Laeren, genaamd "die Huysmans Schomme", ongeveert 4 halster land. Het goed is niet meer belast dan met 150 gulden Brabants, jaarlijks 8 gulden intrest, de grondcijns aan graaf Vander Marck 4 vaten evie en een halve stuiver.
Degene die de palmslag krijgt, zal alle onkosten betreffende de verkoop moeten betalen zoals kaarsbranding, lijcoop naer landtcoop en alle andere, godspenninck 5 stuivers, schrijfgeld een halve pattacon. Koopsom betalen op dag van gichten. De verkoper had aan Claes Weyens de stronken verkocht, maar hij heeft dit niet vermeld bij de verkoop. Op schatting van 2 goede mannen zullen ze aan Claes hout leveren of de waarde ervan.
Op 19 oktober 1662 heeft Peeter Fredrix de palmslag ontvangen voor 100 gulden Brabants eens en 3 gulden voor de huisvrouw boven de lasten. Hij stelde 32 hogen in presentie van Geerardt Verlaer en Jacob Tielens, getuigen. Jacob Tielens stelt nog 1 hoge in presentie van Claes Weyens en Geerardt Verlaer. Fredrix stelde nog 4 hogen. Attestor J. Vanden Laer, notaris. Op 25 januari 1663 werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en bij het uitgaan bleef de koop aan Peeter Fredricx.2'
 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.462.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1663, p.521.

Marie Picken

IDnr.4885, ° voor 1570, + voor 9 juli 1648
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMarie Picken werd gedoopt voor 1570 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met N. Van Herle voor 1590 te Lummen? [België].1 
OverlijdenZij overleed voor 9 juli 1648 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Anna Clockluijers, samen met Maria Clockluijers en Catarina Clockluijers, met Bartholomeus Van Herle, Christiaen Van Herle, Arnoldus Fredrix, Eustachius Timmermans en Cristina Van Herle, geacteerd te Lummen [België] op 9 juli 1648, vermeldt eveneens Marie Picken; De kinderen van Aerdt Clockluyders ghichten de kinderen van Marie Picken.
Anna Clockluyders vervangende Maria en Catarina Clockluyders, beiden present met de interventie van hun mombers Peeter Clockluyders en Jacop Wagemans, dragen goederen op. Eerst had hun vader Aerdt Clockluyders zijn tochtrecht (vruchtgebruik) aan zijn kinderen afgestaan. Ze dragen op tot behoef van de erfgenamen van Marie Picken, die daarvoor ter gichte komen. Pontpenningen mits twee derde delen Loons zijn 8 gulden 2 stuivers.
Condities. Omdat Marie Picken zaliger, moeder van Bertholomeus en Christiaen van Herle, en schoonmoeder van Matteus Postelmans man en momber van Marie, Aerdt Frerix in de naam van zijn kinderen verwekt bij wijlen Marie Van Herle en Eustachius Timmermans man en momber van Christina Van Herle bij purgement gedaan tegen Jan Prels als crediteur hypotecair bepaalde goederen had verkregen die in Groenlaren gelegen zijn en die in de wandeling ‘het Baens Bloexken’ genoemd worden, die in eigendom waren van Anna, Marie en Catharina Clockluyders die verwekt zijn uit de schoot van Anna Leyten en Aerdt Clockluyders, en waarvan het vruchtgebruik toebehoorde aan de vader Aerdt Clockluyders, hebben ze Prels handvulling gedaan van de verlopen van zijn rente waarvoor de evictie gebeurd was. Omdat aan de kinderen van Aerdt Clockluyders als tochtenaar na zijn dood pleno jure dominij zouden vervallen een stuk land genaamd ‘den Linden Morttel’, een ander onder het Bercken Bosken op ‘den voetpat’ gelegen onder het Lindekens Velt, verder nog een perceel gelegen in den Linden Morttel hadden ze deze goederen gesteld in de handen van Marie Picken om zo verdere lasten te vermijden, zowel voor de Loonse als voor de Brabantse justitie in Lummen. Opdat de kinderen deze goederen later toch in handen zouden kunnen krijgen, zouden ze alle verlopen ‘arriragien’ moeten betalen aan Jan Prels ‘deur haere moedere verschoten’, de kosten van evictie en andere hofrechten zoals gichtgeld. Ze hebben met raad en instemming van hun mombers Peeter Clockluyders en Jacop Wagemans besloten om deze goederen publiek te verkopen met ontsteken en branden van de kaars. Op volgende condities: de kinderen zullen al hun rechten verkopen op deze goederen, met hogen van 2 gulden te verdelen tussen hoger en verkopers. De koper moet aan de erfgenamen van Marie Picken voor het mesten, dryven en bezaaien van de landen voor het ploegrecht de helft van de opbrengst van de vruchten geven, met alle ‘voor verloopen arrivagien der renten die sij daerop sijn hebbende’ en bovendien alle rechtsonkosten, zowel van purgement door Prels als andere. De koopsom moet op datum van gichte betaald worden, 9 juli 1648, of ervoor rente bekennen tegen den penninck twintick (5%) en bovendien godsgeld 1 halve reael, lijcoop naer landtcoop en alle andere hoffrechten, schrijfgeld van deze conditie met het dubbel 8 schellingen. Anders: boete (op pene van reele executie als wesende eene schult met vollen recht verryckt).
Op 9 juli 1648 kregen de erfgenamen van Marie Picken de handslag voor 150 gulden boven drinkgeld en vacatien voor hun mombers 8 cruys pattacons. Verder nog 7 gulden aan Jan Lynen die ze hem schuldig zijn van ‘gepromereerden loon’ en 3 gulden door Aerdt Clockluijders aan rechten gegeven om een affgeboth ter verwerven zowel in het Loons als in het Brabants. Daarop hebben ze nog 25 hogen gesteld. Aerdt Gielis zette daarop nog 3 hogen, de erfgenamen voorschreven nog 10 hogen. Aerdt Gielis nog 3 hogen, de erfgenamen nog 10 hogen. Getuigen: Lambrecht Neven, Andries Vanden Morttel. Ondertekend: Henricus Swysen. Voor de overeenkomst met het origineel tekent secretaris Petrus Aerts.
Op 9 juli werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en bij de uitgang ervan verbleef de koop aan Bertolomees Van Herle cum suis.1 

Familie

N. Van Herle ° voor 1570, + voor 9 jul 1648
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.139v.

Angèle Jeanne Pierard

IDnr.6621, ° 7 augustus 1857, + na 21 juli 1885
VaderMichel Ghislain Pierard1 ° circa 1809, + 4 april 1858
MoederHortense Josephine Catherine Anrys de la Mouillerie1 ° voor 1835, + 9 juli 1882
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteAngèle Jeanne Pierard werd geboren op 7 augustus 1857 te Brussel [België].1 
WoonstZij woonde in 19 februari 1884 in de Wolvengracht 46 te Brussel [België].1 
HuwelijkZij huwde met Alfred Xavier Chrétien Frederix, zoon van Gustave Adolphe Henri Frederix en Hyacinthe Amélie Caroline Lion, op 19 februari 1884 te Brussel [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen bij het huwelijk zijn Gaston Louis Berardi (34 jaar, advokaat), Jean Hector Catoir (54 jaar, zonder beroep), Jules Van Dievoet (39 jaar, advokaat) en Chrétien Labye (66 jaar, ingenieur Bruggen en Wegen te Liège en oom van bruidegom). De huwelijksovereenkomt wordt verleden voor notaris Deleforterie.2' 
OverlijdenZij overleed na 21 juli 1885 te Brussel? [België].1 

Familie

Alfred Xavier Chrétien Frederix ° 27 mrt 1861, + na 21 jul 1885
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.
 2. [S101] Burgerlijke Stand Brussel, Rijksarchief Brussel, 1884, huwelijken, akte 179.

Michel Ghislain Pierard

IDnr.6622, ° circa 1809, + 4 april 1858
GeboorteMichel Ghislain Pierard werd geboren circa 1809 te Brussel [België].1 
HuwelijkHij huwde met Hortense Josephine Catherine Anrys de la Mouillerie voor 7 augustus 1857 te Brussel? [België].2 
OverlijdenHij overleed op 4 april 1858 te Brussel [België].1 

Familie

Hortense Josephine Catherine Anrys de la Mouillerie ° voor 1835, + 9 jul 1882
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S101] Burgerlijke Stand Brussel, Rijksarchief Brussel, 1858, overlijdens, akte 1610.
 2. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.

Lambertus Pierlot

IDnr.6836, ° voor 1735, + na 29 juli 1759
DoopselLambertus Pierlot werd gedoopt voor 1735 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Franciscus Frederix op 10 juli 1759 te Hasselt [België]; Hij wordt gewettigd door het huwelijk van zijn ouders op 31 mei 1761.2 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Anna Maria Joseph Meurisse en Ludovicus Lambertus Fredrix op 28 juli 1759 te Hasselt [België]; Zij zijn 'vagi' [letterlijk: zwervers; misschien gewoon mensen zonder woonplaats in Hasselt].3
OverlijdenHij overleed na 29 juli 1759 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1759, huwelijken.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 296, 1759, doopsels-onwettigen, p.196.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 313, 1759, huwelijken, p.34.

Godefridus Pierloz

IDnr.8110, ° voor 1770, + na 18 juni 1795
DoopselGodefridus Pierloz werd gedoopt voor 1770 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Elisabetha Frederix op 18 juni 1795 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 18 juni 1795 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 298, 1795, doopsels, p.143.

Marie Elisabeth Stephanie Pierre

IDnr.6870, ° 3 januari 1901, + na 13 februari 1930
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteMarie Elisabeth Stephanie Pierre werd geboren op 3 januari 1901 te Vreren [België].1 
HuwelijkZij huwde met Camille Reynders, zoon van Guillaume Reynders en Maria Josephina Frederix, op 13 februari 1930 te Vreren [België].1 
OverlijdenZij overleed na 13 februari 1930 te Tongeren? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.