Tonny Albert Monique Put

IDnr.1903, ° 29 maart 1956
VaderClemens Albert Put ° 6 april 1921, + 10 juni 1967
MoederMaria Antonia Frederix ° 25 juni 1923, + 18 april 1985
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteTonny Albert Monique Put werd geboren op 29 maart 1956 te Koersel [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Aleidis Puts

IDnr.11868, ° voor 1640, + na 1666
DoopselAleidis Puts werd gedoopt voor 1640 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Ludovicus Mathijs in 1662 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 1666 te Hasselt? [België].1 

Familie

Ludovicus Mathijs ° 1636, + na 1666
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S292] Franz Aumann, Willy Ceyssens, Emmanuel de Moffarts, Jos Jans, Myriam Lipkens, Jo Rombouts, Adriën Swartenbroekx, Jean-Jacques van Ormelingen, Gerard Verbeek Jef Arras, Boek 'Hasselts Zilver' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof (nu Het Stadsmus), 1996).

Barbara Puts1

IDnr.7858, ° voor 1620, + na 9 augustus 1646
DoopselBarbara Puts werd gedoopt voor 1620 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Rombaut Vrerix op 9 augustus 1646 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 9 augustus 1646 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 288, 1646, doopsels, p.226.

Christiana Puts

IDnr.555, ° 25 april 1656
VaderJoannes Put1 ° voor 1625, + 28 maart 1681
MoederMaria Frederix1 ° circa 1627, + na 25 april 1656
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselChristiana Puts werd gedoopt op 25 april 1656 te Lummen [België] met als peter Franciscus Peermans en als meter Maria Merchdens.1

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1656, doopsels, p.45.

Cornelis Puts

IDnr.7447, ° voor 1615, + na 14 februari 1643
DoopselCornelis Puts werd gedoopt voor 1615 te Beringen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Peter Fredricx met Jan Croonarts, geacteerd te Paal [België] op 14 februari 1643, verwijst naar Cornelis Puts als betrokken partij; Op heden 14 februari 1643 'bekende' Peter Fredricx verkocht te hebben aan Jan Croonarts een zeker huis te Paal op de schans, tussen het huis van Hendrick Pelsers huis ten oosten, en dat van Peter Moens ten westen. Dat hij [Jan Croonarts] zal aanvaarden op half maart aankomende en waarvoor hij zal betalen op datum der gichten 170 gulden bb, te weten de gulden voor 20 stuivers gerekend en aan de 'verering' voor de vrouw van de verkoper 2 pattacons. Gedaan in presentie van Peter Moens en Cornelis Puts als getuigen, hiertoe geroepen en 'gebeden'. Was ondert[ekend] aldus N. Calenus.
Anno 1643 den 16e april heeft Peter Fredricx volgens de voorschreven conditie opgedragen tot behoef van zijn koper het schanshuis in dezelfde conditie [als] voornoemd, 'kennende' zijn kooppenningen ontvangen te hebben, en zo is Jan Croonarts na [het] opgedragen ter gichte [ge]komen.
OverlijdenHij overleed na 14 februari 1643 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.27.

Daniel Puts

IDnr.1181, ° voor 1665, + na 26 augustus 1687
DoopselDaniel Puts werd gedoopt voor 1665. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Spuns op 26 augustus 1687 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 26 augustus 1687. 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.55 (p.29).

Gilis Puts

IDnr.7463, ° voor 1605, + na 23 maart 1645
DoopselGilis Puts werd gedoopt voor 1605 te Beringen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Geert Bosmans en Jan Bosmans met Peter Fredricx, geacteerd te Beringen [België] op 25 augustus 1642, verwijst naar Gilis Puts als betrokken partij; Conditie. Op heden 25 augustus 1642 zijn voor mij ondergetekende en de getuigen hierna volgend, verschenen de kinderen van Romboudt Bosmans, namelijk Geert en Jan Bosmans, zich sterk makende voor hun zusters en broers, die zullen verkopen met 'proclamatie' en het uitgaan van de kaars een stuk broek dicht bij de Gestelsche molen, gelegen bij de erfgenamen van Frans Thonis, de Maelbeeck ten oosten, en Hendrick Pelsers ten westen. Het stuk is belast met 300 gulden kapitaal aan Valentijn Valentijns, alias Schoens, met 100 gulden aan Wilbordt Bruijnen, 200 gulden aan Corst Brouwers, en aan de erfgenamen van Jan Heskens 150 guldens, 'summa' bedragen de lasten thans 750 gulden. De verkopers zullen het verloop of de intrest schoonmaken tot op datum van de gicht en voorts stellen ze zich borg voor een goede gicht, vermits er nog cijns van ongeveer 3 stuivers, min of meer, te betalen is.
Ten eerste, degene die de palmslag zal genieten, zal gehouden zijn bovenop de koop hogen te stellen van telkens 2 gulden, half tot profijt van de verkoper, de andere helft aan de voorschreven koper of hoger.
Item zal degene, aan wie het goed bij het uitgaan van de kaars zal verblijven, zich sterk maken om op datum van de gicht in alles te voldoen.
Item als er iemand heeft gehoogd, die op de datum van de gicht [de som] niet kan voldoen, dan zal de kaars opnieuw worden ontstoken en zal het verschil in min samen met de gerezen kosten op de 'gebreckelijcken' worden verhaald, hetgeen dadelijk zal worden uitgevoerd.
De voorschrevenen hebben de palmslag gegeven aan Peter Frericx, die er 760 gulden op gezet heeft, te weten de gulden aan 20 stuivers, waaraan de voornoemde kosten nog zullen korten. Verder nog 6 gulden voor de 'vereeringhe' voor de verkopers en nog eens 36 hogen, ieder hoging zoals voorgeschreven is. Godtspenning 11 stuivers lijcoop 3 gulden, schrijfgeld 16 stuivers. Aldus gedaan in presentie van Willem Persoons, Lambrecht Corsijns en Geert Zibrichs, die als getuigen zijn geroepen, en 'speccalijcken gebeden' [?].
Tezelfdertijd in presentie van Willem Persoons en Geert Zibrichs heeft Gielis Puts daarop nog twee hogen gezet.
Item op datum voorschreven en in presentie van voornoemde getuigen heeft
Item op datum voorschreven en in presentie van de voorgenoemde getuigen heeft Peter Frericx wederom gebeterd en daarop 2 hogen gezet. Was ondertekend N. Calen.
Anno 1642 op 23 oktober is de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. Bij het uitgaan van de kaars is de voorschreven verkoop verbeleven aan Peter Frericx als laatste hoger. Peter Bosmans en Jan Raijmakers hebben met een procuratie van en in naam van Geert en Jan Bosmans de behoorlijke opdracht gedaan ten behoeve van Peter Frericx, die daarin is gegicht en gegoed volgens het recht van onze [schepen]bank.2
LeningGeorgius Fredrix leende aan Gilis Puts de som van 200 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt op 23 maart 1645. De akte luidt als volgt: 'Anno 1645 op 23 maart heeft Gilis Puts opgedragen tot behoef van Joris Fredrici een 'block' genaamd 'den Bogelsdriesch' te Pael gelegen, groot omtrent 6 'halsters' land der maeten onbegrepen, gelegen tussen Jan Jacops ten oosten, en de 'Broeckstraete' ten westen. Verder nog 2 halsters land genaamd 'den Peertsdriesch' , gelegen tussen Peter Jans ten westen en de 'Matthijsstrate' ten oosten. Dit als pand voor 200 gulden kapitaal aan 10 gulden [rente] jaarlijks, vallende ieder jaar op deze datum. Redemibel met gelijke 200 gulden in geld dat op het moment van de kwijting goed en gangbaar is. Gilis heeft warantschap gedaan voor een goede gicht en zo is na de opdracht de voorschreven Fredrici met recht ter gichte gekomen. Gilis heeft het pontgelt betaald.1'
OverlijdenHij overleed na 23 maart 1645.1 

bronvermelding(en)

  1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.87.
  2. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1642, boek 40, p.16.