Roger Indeherberge

IDnr.43, ° 13 mei 1945
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteRoger Indeherberge werd geboren op 13 mei 1945 te Zonhoven [België].
HuwelijkHij huwde met Godelieve Maria Antonia Frederix, dochter van Ludovicus Frederix en Regina Antonia Aerts, op 28 januari 1966 te Heusden [België].

Familie

Godelieve Maria Antonia Frederix ° 29 jan 1945
Kinderen

Sigrid Indeherberge

IDnr.44, ° 20 april 1969
VaderRoger Indeherberge ° 13 mei 1945
MoederGodelieve Maria Antonia Frederix ° 29 januari 1945
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteSigrid Indeherberge werd geboren op 20 april 1969 te Hasselt [België]. 
HuwelijkZij huwde met Patrick Vandeput op 9 augustus 1991 te Zonhoven [België]. 

Familie

Patrick Vandeput ° 19 mrt 1970
Kind

Lysken Inden Plas

IDnr.2629, ° voor 1520, + na 25 juni 1551
DoopselLysken Inden Plas werd gedoopt voor 1520.1 
EigendomLysken Inden Plas verkocht een goed aan Henrick Mueren volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 juni 1551. Deze verwijst ook naar Arnout Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Lysken Inden Plas met haar geleverde momber Arnout Ffredricks der alde verkoopt via de Loonse meier aan Henrick Moeren een scomme op Lindekensvelt. Ze vernaderde die eerder. Zie 14 mei 1551, folio 83.
(Als datum staat nog vermeld: Jaargeding na St. Jansdag).2'
 
OverlijdenZij overleed na 25 juni 1551.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.112.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.84.

Aert Ingelen1

IDnr.2712, ° voor 1555, + na 26 september 1585
DoopselAert Ingelen werd gedoopt voor 1555.1 
LeningJan Van Peer leende aan Aert Ingelen aan 30 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 14 maart 1584. Ze vermeldt verder ook Mathijs Materni, Maijken Van Ruelinghen, Jan Smeets, Jan Frericx en Henrick Beerten. De akte luidt als volgt: 'Matthys Materni als man-momber Mayken van Ruelinghen weduwe Jan Smeets houdt op en draagt over aan Jan Van Peer: 30 stuivers 'sjaars zijnde de helft van 3 gl. 'sjaars die zij jaarlijks trok op panden eertijds van Jan Frericx, daarna van Henrick Beerten, nu van Aert Ingelen. Gelegen te Westerhoven; Verkocht overeenkomstig hun voorwaarden te Sintruyen gemaakt.2' 
EigendomAert Ingelen verkocht een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 september 1585. Deze verwijst ook naar Jan Neven als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Henrick Beerten. De akte luidt als volgt: 'Aert Ingelen verkoopt aan Aert Frericx zijn huizinge en hoeffvinghe met aangelegen land te Westerhoeffven, zoals hij onlangs kocht van Henrick Beerten. Palende de straat, Aert Dries en de Heyligeest van Lumpmen. Voor 80 gulden Brabants boven alle lasten. Als de 8 gl. 'sjaars die mr. Jan Neffven aan dat goed trekt vallen voor Sinte Dionyssmisse 9 oktober), zullen ze die ieder half betalen. Vallen zij daarna, dan zal de koper ze alleen betalen. Is het kapitaal van die 8 gulden hoger dan 72 gulden, zal men het de verkoper korten aan zijn penningen. De koper zal bij het gichten 58 gl. Brabants betalen. De rest op dag van verjaren. Goetspennink: 5 stuivers.3' 
OverlijdenHij overleed na 26 september 1585.3 
AflossingDe leningsovereenkomst van Jan Neven met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 20 maart 1586, vermeldt eveneens Aert Ingelen; 100 gulden.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.372v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.374v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.376.

Merten Ingelen1

IDnr.7426, ° voor 1610, + na 5 maart 1643
GeboorteMerten Ingelen werd geboren voor 1610 te Beringen? [België].1 
LeningDe leningsovereenkomst van Agneet Aechten met Georgius Fredrix, geacteerd te Beringen [België] op 5 maart 1643, verwijst naar Merten Ingelen als betrokken partij; 100 gulden.1
OverlijdenHij overleed na 5 maart 1643 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.25.

Elisabeth Ingenhof

IDnr.3686, ° voor 1645, + 11 november 1693
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
NaamvariatieElisabeth Ingenhof werd ook Elisabeth Inthoff genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt voor 1645 te Beringen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Guilielmus Bervoets, zoon van Guilielmus Bervoets en Maria Fredrix, op 26 april 1667 te Beringen [België] met als getuigen Wilhelmus Ingenhof en Adrianus Ceunen.1
OverlijdenZij overleed op 11 november 1693 te Beringen [België]. De tekst vermeldt: 'Zij is de weduwe van Guilielmus Bervoets.2'

Familie

Guilielmus Bervoets ° voor 1645, + 25 mrt 1691
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1667, huwelijken, p.105.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1693, overlijdens, p.150.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1668, doopsels, p.24v.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1670, doopsels, p.12.
 5. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1673, doopsels, p.36v.
 6. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1676, doopsels, p.43.
 7. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1678, doopsels, p.48.
 8. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1680, doopsels, p.51.
 9. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1684, doopsels, p.59.
 10. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1688, doopsels, p.68.

Wilhelmus Ingenhof

IDnr.3687, ° voor 1620, + na 26 april 1667
DoopselWilhelmus Ingenhof werd gedoopt voor 1620.1 
EigendomDe eigendomstransactie van Christianus Jans met Willem Tonis, geacteerd te Lummen [België] op 22 april 1655, verwijst naar Wilhelmus Ingenhof als betrokken partij; Christiaen Jans draagt op tot behoef van Willem Tonis het goed dat in de volgende conditie wordt omschreven. Willem kwam ter gichte. Pontgeld 26 - 5 stuivers.
Condities. Verkoop door Christiaen Jans van goederen onder Lummen gelegen: A) 2 sillen broek omtrent de schans van Meldelaer, palend Willem Tonis O., Jan Pops W., Henrick Cuypers N; B) een sille gelegen over de vloetgracht, regenoten Henrick Cuypers aan 2 zijden, de beek aan de derde; C) een sille broek in Laren palend Barttel Aerdts 1), Aerdt Aerdts 2), de onmondige kinderen van Wilboerdt Aerdts 3); D) een hoefffken in Meldelaer aan de vroente gelegen, grenzend Willem Tonis aan 2 zijden; E) een sille land omtrent de karbane gelegen, grenzend Cattlyn Huygen aan 2 zijden, de karbaan ter 3er.
Lasten: op de 2 sillen broek 7 gulden 10 stuivers jaarlijks Brabants aan de erfgenamen van Geert Fredrix; op B) 2 gulden Brabants jaarlijks aan Aerdt Fredrix van Hasselt; het hofje in Meldelaer D) met 5 gulden jaarlijks aan Henrick Cuypers met zijn consorten. Deze lasten zullen aan de koopsom korten, met uitzondering van sheren chyns van de gronden. Deze goederen worden verkocht met palmslag, hogen en uitgang van de brandende kaars na 3 roepen in de kerk van Lummen 'van vertien daegen tot vertien daegen te doen'. De meestbiedende zal voor zijn goed bod 2 pattacons Brabants profiteren en zal als eerste zoveel hogen mogen stellen als hem belieft. Iedere hoge geldt 2 gulden half voor de koper en half voor de verkoper. Tot het einde van de huurperiode zal de koper jaarlijks de huur optrekken. Volgende oogst zal de laatste hoger het Heuffken mogen aanvaarden dat door de verkoper bezaaid werd, 'soo haest als hij sijne vroeme daer van oft aff sal getrocken hebben'.
De koper moet op datum van gichten de helft van de koopsom betalen en de andere helft op de dag van 'verjaeren', de kosten betreffende deze koop nochtans dient hij dadelijk bij gichten te vergoeden. Onkosten: gichtgeld, kaarsgeld, pontpenningen, lycoop naer landtcoop, godsgeld 2 schellingen en schrijfgeld van deze condities 4 gulden. De verkoper moet alle verlopen lasten schoon maken tot datum van gichten.
9 maart 1655 bood Willem Tonis 1250 gulden Brabants eens en 3 souverainen voor verkopers echtgenote voor de totaliteit van de goederen. Hierop gunde Christiaen Jans hem de palmslag. Opgemaakt in Meldert in het woonhuis van Oreaen Jans in aanwezigheid van Willem Ingenenhoff en Goossen Goossens als getuigen. Op dezelfde dag stelt Willem Tonis 25 hogen. Ondertekend: quod attestor Aerdt Vanden Berge.2 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Guilielmus Bervoets en Elisabeth Ingenhof op 26 april 1667 te Beringen [België].3
OverlijdenHij overleed na 26 april 1667.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1667, huwelijken, p.105.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.420.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1667, huwelijken, p.105.