Adriana Van Buijlen

IDnr.1504, ° 25 februari 1673, + 4 april 1702
VaderJan Van Buijlen1,2 ° voor 1650, + na 25 februari 1673
MoederMaria Kips1,2 ° voor 1650, + na 25 februari 1673
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
SchenkingAdriana Van Buijlen schenkt volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] De akte luidt als volgt: 'Een gulden herdt met twee pijlen doorschoten ende eene croone daer boven, vereert door Adriana Van Buijlen, huijsvrouw van A[rnoldus] Frederici, en hangt dagelijx aen het beldt van Onse Lieve Vrouw met 7 toeren fijne perelkens door diverse geoffert.3' 
NaamvariatieZij werd ook Anna Van Buijlen genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt op 25 februari 1673 te Hasselt [België] met als peter Joannes Kips en als meter Margareta Vanderporten.1
HuwelijkZij huwde met Arnoldus Frederici, zoon van Georgius Frederici en Gertrudis Jacobs, op 19 oktober 1687 te Hasselt [België] met als getuigen Gasparus Huebens en Henricus Boelen. De akte vermeldt: '[nvdr. De erg jonge leeftijd van de bruid - nog geen 15 jaar - heeft de onderzoeker aangezet om na te gaan of er in Hasselt toch geen oudere Adriana van Buylen werd gedoopt. Dit werd nagegaan vanaf 1650, de uiterste doopdatum vanaf dewelke dient te worden gezocht. Immers, in 1698 krijgt Adriana nog een kind. Moest ze geboren zijn in 1650, dan zou ze op dat moment 48 jaar geweest zijn, wat biologisch een limietleeftijd is om nog kinderen te krijgen. Van 1650 tot 1673 wordt er geen andere Adriana van Buylen gedoopt te Hasselt. In het boek 'Hasselts Zilver' - een uitgave van het Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, Hasselt, 1996 - wordt Adriana vermeld als dochter van koopman Jan Van Buylen en Maria Kips. Dat zijn ook de ouders vermeld in de doopakte van Adriana Van Buylen van 25.02.1673. Het feit dat Adriana's eerste kind pas een aantal jaren later geboren wordt- zij is dan bijna 18 jaar - kan er op wijzen dat het huwelijk wel werd afgesloten toen Adriana nog geen 15 jaar was, maar dat het pas later werd 'geconsumeerd'. Omdat beide families welstellend waren, gaat het hier mogelijk om een gearrangeerd huwelijk].4'
EigendomArnoldus Frederici en Adriana Van Buijlen verkopen een goed aan Lambert Hoens volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 9 mei 1698. De akte luidt als volgt: 'Arnoldus Fredrici, met goedkeuring van jof. Adriana Van Buijlen zijn huisvrouw volgens stipulatie in handen van schepen Moens, verkoopt aan Lambert Hoens een perceel land in Schulen genaamd 'den Grooten Bosch' grenzend Jan Luijten Z., Lenaert Van Swartenbroeck erfgenamen N., Jan van Scoonbeeck W. en Marten Vander Engelen erfgenamen O., voor 300 gulden BBL eens. In geval van vernadering moet aan de koper worden goed gedaan de verbetering in de vorm van opbreken van het erf en cultiveren.5'
OverlijdenZij overleed op 4 april 1702 te Hasselt [België] in de ouderdom van 29 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij wordt in de kerk begraven.6'

Familie

Arnoldus Frederici ° 7 jul 1657, + 28 nov 1726
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1673, doopsels, 259v.
  2. [S292] Franz Aumann, Willy Ceyssens, Emmanuel de Moffarts, Jos Jans, Myriam Lipkens, Jo Rombouts, Adriën Swartenbroekx, Jean-Jacques van Ormelingen, Gerard Verbeek Jef Arras, Boek 'Hasselts Zilver' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof (nu Het Stadsmus), 1996).
  3. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Inventaris van goudt en juweelen (fol.74r), p.141.
  4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 311, 1687, huwelijken.
  5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.182r.
  6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1702, overlijdens, 62v.
  7. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1691, doopsels, p.213.
  8. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1693, doopsels, p.260.
  9. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1695, doopsels, p.298.
  10. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1698, doopsels, p.373.

Agnes Van Buijlen

IDnr.3945, ° voor 1690, + na 1 juli 1726
DoopselAgnes Van Buijlen werd gedoopt voor 1690 te Hasselt? [België].1 
EigendomArnoldus Frederici en Agnes Van Buijlen verkopen, samen met Antonius Frederici en Joannes Franciscus Frederici, een goed aan Arnoldus van Melbeeck volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] op 2 maart 1716. Deze verwijst ook naar Matthias Vaets als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Eerwaarde Heer Joannes Arnoldus van Melbeeck en Sr. Mathias Vaets 'qq'.
Op 2 maart 1716 compareren voor ons schepenen van buiten Hasselt sr. Mathias Vaets als momber van juffrouw Agnes van Buijlen, zijn nicht, enerzijds en sr. Arnoldt Frederici anderzijds, representerende zijn zoon frater Anthonius Frederici, novice in het klooster van de Eerwaarde paters Augustijnen*, welke zijn vader volmacht heeft gegeven.
Beiden verkopen aan Eerwaarde heer Arnoldus van Melbeeck, present, drie roijen land, waarvan zij ieder in onverdeeldheid de helft van bezitten. Het stuk land is gelegen op de Hees** buiten de Truierpoort, afkomende van Willem van Buijlen. Het paalt aan Eerwaarde heer Arnoldus van Melbeeck aan één zijde, de straat aan de tweede, weduwe Matthevis van Uijttrecht aan de derde en juffrouw weduwe dr. Joris ten vierde zijde.
Het stuk land wordt verkocht voor 154 gulden bbl, waarvan ze beiden verklaren elk de helft te hebben ontvangen. Ze zijn van oordeel dat het land niet belast is met ‘cleijnen’ grondcijns. Moest dit toch het geval zijn, dan zal de koper deze last dragen zonder dat dit bedrag in mindering zal gebracht worden van de koopprijs.
Voor het geval er in de toekomst lasten of ‘molestatien’ op het verkochte goed zouden zijn, welke de voorschreven koopprijs overstijgen, zal de heer koper het goed op hun verzoek aan de verkopers of hun representanten teruggeven en zal het terug in hun bezit komen, mits het terugbetalen van de voorschreven ‘ontborsten’ koopprijs en de gemaakte koopkosten. In zulk geval zullen de door de koper genoten profijten voor de heer koper of zijn representanten in de plaats komen van de intresten op de ‘ontborsten’ koopprijs en de gerechtskosten.
De eerste [Juffrouw Agnes van Buijlen] zal met het ontvangen geld twee vensters in de grote kerk betalen en twee zilveren luchters voor de kerk van de Bonnefanten*** alhier, geschonken door zuster Dorothee van Buijlen. De tweede [Sr. Arnoldt Frederici] betaalt hiermee de inkoop, kleding en andere ‘noodtsaeckelijckijt’ van zijn voorschreven zoon. Sr. Federici verkoopt deze wederhelft (in het goed) in mindering van het kindsdeel van zijn andere zoon, Joannes Federici, hier aanwezig en toestemmend in de verzaking van zijn minderjarigheid en alle andere ‘beneficien ende privilegiën van reght’.
* Het Augustijnenklooster in Hasselt werd in 1236 gesticht toen de Augustijnen zich hier vestigden. De Fransen verkochten het klooster in 1797. Het is inmiddels grotendeels afgebroken. Het klooster lag tussen de huidige Kapelstraat, Maagdendries en Havermarkt. Op de Havermarkt is nog de gevel te zien van het gedeelte waar de priorij en de bibliotheek waren ondergebracht. In de woonkern Runkst is er een Augustijnenstraat die verwijst naar de boerderij die aan het klooster in Hasselt toebehoorde. Ze lag aan de Runksterkiezel, dicht bij de grens met Kuringen.
** Plaats waar later de eerste statie zou komen, nu het steegje genaamd ‘De Oude Statie', omgeving Leopoldplein.
*** Het gaat hier om één van de vrouwenkloosters van de Kanunnikessen van het H. Graf, die in het Prinsbisdom Luik vrij talrijk waren: Hasselt (1638), St.-Truiden (1559), Tongeren (1640), Maastricht (1627, voormalig Bonnefantenmuseum), Luik (drie kloosters). Eén van de kloosters van Luik heette St.-Elisabeth des Bons Enfants. Vandaar dat de zusters in Hasselt en in Maastricht de naam ‘Bonnefanten' kregen of ook “Sepulcrienen” (afkomstig van hun officiële benaming: Dames Chanoinesses du Saint Sépulcre). Ten gevolge van de Franse revolutie werden in onze streken al deze kloosters opgeheven. Het Bonnefantenklooster in Hasselt werd afgebroken, maar Hasselt heeft nog steeds een Bonnefantenstraat, in hartje stad, in de buurt van het jenevermuseum.1'
HuwelijkZij was getuige bij het huwelijk van Joannes Franciscus Frederici en Maria Margareta Van Rijckel op 28 april 1720 te Hasselt [België].2
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Agnes Frederici op 1 juli 1726 te Hasselt [België]; Maria Agnes van Buijlen is meter in plaats van Helena Caproens.3 
OverlijdenZij overleed na 1 juli 1726 te Hasselt? [België].3 

bronvermelding(en)

  1. [S81] Schepenbank Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 1907, 1716, p.68r.
  2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1720, huwelijken, p.41.
  3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1726, doopsels, p.119.

Franciscus Van Buijlen

IDnr.15559, ° voor 1670, + na 10 februari 1695
DoopselFranciscus Van Buijlen werd gedoopt voor 1670 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Georgius Frederici op 15 februari 1691 te Hasselt [België].1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Franciscus Frederici op 10 februari 1695 te Hasselt [België].2
OverlijdenHij overleed na 10 februari 1695 te Hasselt? [België].2 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1691, doopsels, p.213.
  2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1695, doopsels, p.298.

Jan Van Buijlen1

IDnr.2774, ° voor 1580, + na 10 oktober 1613
DoopselJan Van Buijlen werd gedoopt voor 1580.1 
HuwelijkHij huwde met Margriet Clercx voor 10 oktober 1613.1 
EigendomLaureijs Clercx en Machiel Clercx verkopen, samen met Jan Van Buijlen, een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 oktober 1613. De akte luidt als volgt: 'Laureijs en Machiel Clercx; Jan Van Buijlen x Margriet Clercx, verkopen via des Loonse heren hand, aan Aerdt Frericx, land die Sille op de Langewech, palende den Eijckenen stock, de straat en ter derder zijde de erfgenamen Aerdt Uden. Voor 80 Rinsgulden. Als borg voor de zekerheid dat die Sille lastenvrij is, verborgen de verkopers de helft van de daaraan gelegen Eijckenen stock. Godtspennink: 2 ½ reaal. Lijcop: 3 Rinsgulden. P.S. Op 24 oktober 1613 heeft Jan Van buijlen, namens zijn vrouw, deze gicht gelaudeerd. P.S. Hiervan is borg gesteld voor het gericht van Curingen, zoals daar blijkt op 4 november 1613.2' 
OverlijdenHij overleed na 10 oktober 1613.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.141v.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.141.

Jan Van Buijlen

IDnr.11875, ° voor 1650, + na 25 februari 1673
BeroepJan Van Buijlen was koopman.1 
DoopselHij werd gedoopt voor 1650 te Hasselt? [België].2,1 
HuwelijkHij huwde met Maria Kips voor 25 februari 1673 te Hasselt? [België].2,1 
OverlijdenHij overleed na 25 februari 1673 te Hasselt? [België].2,1 

Familie

Maria Kips ° voor 1650, + na 25 feb 1673
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S292] Franz Aumann, Willy Ceyssens, Emmanuel de Moffarts, Jos Jans, Myriam Lipkens, Jo Rombouts, Adriën Swartenbroekx, Jean-Jacques van Ormelingen, Gerard Verbeek Jef Arras, Boek 'Hasselts Zilver' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof (nu Het Stadsmus), 1996).
  2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1673, doopsels, 259v.

Anna Mathilde Melanie Van Bun

IDnr.8955, ° 17 juni 1862, + 12 juli 1863
VaderHenricus Hubertus Van Bun1 ° 3 augustus 1825, + 30 augustus 1889
MoederMaria Agnes Moresnet1 ° 29 juni 1826, + 10 december 1893
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteAnna Mathilde Melanie Van Bun werd geboren op 17 juni 1862 te Maastricht [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 12 juli 1863 te Maastricht? [Nederland] in de ouderdom van 1 jaar.2 

bronvermelding(en)

  1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 44, 1862, geboorten, akte 472.
  2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 269, 1863, overlijdens, akte 379.

Catharina Lisetta Van Bun

IDnr.8952, ° augustus 1853, + 24 december 1854
VaderHenricus Hubertus Van Bun1 ° 3 augustus 1825, + 30 augustus 1889
MoederMaria Agnes Moresnet1 ° 29 juni 1826, + 10 december 1893
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteCatharina Lisetta Van Bun werd geboren in augustus 1853 te Maastricht [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 24 december 1854 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 1 jaar.1 

bronvermelding(en)

  1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 264, 1854, overlijdens, akte 940.