Matthias Fredrix

IDnr.510, ° circa 1645, + na 6 juni 1699
VaderArnoldus Fredricx ° voor 1615, + 12 augustus 1677
MoederAgnes Aerdts ° 1 januari 1619, + voor 11 september 1677
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMatthias Fredrix werd gedoopt circa 1645 te Meldert? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Anna Fredrickx en Paulus Rutten op 3 februari 1671 te Zelem [België].2
StrafrechtHij was te Meldert [België] betrokken bij de volgende volgende strafrechterlijke gebeurtenis op 23 maart 1677: 'De 'genachten' gehouden op 13 maart 1677.
De heer officier klaagt als eerste Mathijs Fredrix aan. Een van de schepenen, Jan Aerdts, had Mathijs Fredrix tijdens de vorige gewone zitting niet ontzien. Toen schepen Jan Aerdts zijn functie had vervuld en na de zitting huiswaarts keerde, heeft Mathijs Fredrix hem daarom geaffronteerd, gestoten en geslagen, zodanig dat het bloed langs zijn hoofd afliep. Daarom veroordeelt de officier Mathijs Fredrix tot een boete van 50 goudguldens of een andere straf, die den eerzame schepen billijk lijkt voor zulke zaak.3'
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Moons op 19 maart 1682 te Beringen [België]; Christianus Meijen vervangt Mathias Fredrickx als peter.4
HuwelijkHij huwde met Maria Vaneerdewegh, dochter van Arnold Vaneerdewegh en Elisabeth Aerts, op 17 augustus 1682 te Meldert [België] met als getuigen Arnoldus Moons, Arnoldus Fredricx, Petrus Marien en Joannes Aerts. De akte vermeldt: 'De ondertrouw wordt gedaan op 8 augustus met als getuigen Arnoldus Moens en Arnoldus Fredrix. De getuigen bij het huwelijk zijn Petrus Marien en Joannes Aerts.5'
LeningAnthonius Scholasters leende aan Matthias Fredrix de som van 200 gulden aan 6,25% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Diest [België] op 11 augustus 1685. Deze verwijst ook naar Adriaan De Reijt, Joannes Vanden Berghe en Aert Rumenaerts als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Matthijs Fredericx legt een notariële akte voor d.d. 11.08.1685, ondertekend door notaris Adr. De Reijt, en verzoekt realisatie en approbatie. Bij de notaris in Diest verschenen Matthijs Frederix en Maria Vanden Erdenwech, wettig gehuwden en inwoners van Lummen. Ze verklaren uit handen van de heer Anthonius Scholasters, rentmeester van het begijnhof binnen Diest, de som van 200 gulden bb permissiegeld ontvangen te hebben. Ze zullen er jaarlijks de intrest voor betalen ten penninck sesthien, dus een jaarlijkse rente van 12 gulden 10 stuivers. De rente moet jaarlijks betaald worden in Diest in het huis van de rentmeester, ten profijt van de kerk van het begijnhof. Tot pand en onderpand van deze rente stellen ze hun goederen onder Lummen gelegen, ten Loonse natuur: ‘den Reghenbempt’ 3 sillen groot, palend O. Claes Nijs, de erfgenamen van Jan Henricx W., de beek N., s’ heeren straet Z; ‘den Peerts Bempt’ 1,5 sille groot, palend O. de erfgenamen Henrick Peeters, Willem Bervoets W., de beek N; ‘het Hofflant’ 4 halsteren saijens groot, grenzend de erfgenamen Lambrecht Claes O., de heer prelaat van Averboede W., Laurijs Pincxten N; ‘die Brempeschomme’, 3 halsters zaaiens groot, palend O. Laurijs Pincxten, W. de erfgenamen Henrick Peeters, Z. het ‘Hofflant’ voorschreven. Al deze panden zijn los en vrij en enkel met cijns belast. Indien tijdig betaald wordt, op de valdag of binnen 14 dagen erna, zal 5% intrest volstaan, zodat er maar 10 gulden moeten betaald worden. Ingeval van achterstallige betalingen, mag de rentmeester de goederen openbaar verkopen met 2 behoorlijke zitdagen van 14 dagen tot 14 dagen, zonder daartoe andere rechtsvorderingen voor te moeten gebruiken. (renunciatie van alle privileges waaronder alle vrije merckdaeghen?). Opgemaakt in aanwezigheid van de E.H. Joannes Vanden Berghe, deken van St.-Janskapittel in Diest en mr. Aert Rumenaerts. Fredricx tekent, zijn vrouw tekent slechts met een kruis.6' 
EigendomJan Van Postel verkocht een goed aan Matthias Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 maart 1689. De akte luidt als volgt: 'Jan Van Postel draagt op tot behoef van Mattijs Fredrix, in mangeling erf op erf, zijn deel in 't Steenselbroeck en d' Eviestoppelen gelegen in Gestel, zoals hij het ongeveer een jaar geleden gekocht heeft van Peeter Schoogen. Het geheel Steenselbroeck paalt Michiel Fredrix W., Mattijs Persoons O., de beek Z. Het land grenst aan de erfgenamen van Willem Geerts Z., de straat N., Michiel Pauwels met de helft van de steeg O. Mattijs Fredrix van zijn kant draagt de helft van de Pertsbempt in Gestel gelegen op. Deze paalt W. Willem Bervoets, O. de erfgenamen van Henric Peeters, N. de beek, de straat Z. Jan van Postel moet aan Mattijs Fredrix nog 50 gulden BBL eens opleggen. Fredrix heeft dit geld ontvangen.7' 
LeningMatthias Fredrix leende aan Wilbort Van Eijnde de som van 150 gulden aan 5,5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1691. Deze verwijst ook naar Cornelius Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mattues Fredrix draagt op en transporteert tot behoef van Cornelis Fredrix een rente van 8 gulden 5 stuivers jaarlijks, kapitaal 150 gulden, staand op de panden van Wilbort Vanden Eijnde van Meldelaer. Mattues verklaart de som van 120 gulden ontvangen te hebben en de opdrager reserveert zich de intrest van dit lopende jaar op half maart te vallen. Na het transporteren van Mattues Fredrix is Cornelis Fredrix in de voorschreven rente met recht ter gichten gekomen en is 'in hoeden gekeert'.8' 
EigendomMatthias Fredrix verkocht een goed aan Michiel Claes volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] op 18 juni 1693. De akte luidt als volgt: 'Cos. Nicolai, notaris, legt een akte voor van een publieke verkoop door Mattijs Fredrix. Verkoop met 3 zitdagen en uitgang van de brandende kaars. Verkoop van weide den Regenbempt in Gestel (Loons Lummen), palend O. Paulus Nijs, W. de erfgenamen Henric Peeters. Belast met 100 gulden BBL aan de kerk of anniversarien van Lummen (er staat bijgeschreven dat het 5 gulden/jaar is aan de kerk) en met 200 gulden kapitaal (Brabants oft Coninx gelde iedere gulden aan 20 stuivers) aan het begijnhof van Diest. Regeling voor hooi en 'achtermaet', dit jaar half en half. De houtwas op het pand is half en half te houwen in 1694. Lasten dit jaar half en half dragen. De palmslag werd gegeven aan Michiel Claes voor 520 gulden BB, godsgeld 5 stuivers aan de Rozenkrans van Beringen, 1 hollantsen scellinck aan het H. Sacraments autaer in Lummen. Michiel Claes zet nog 2 hogen van 2 gulden. Mattijs Scranen doet 1 hoge beter. Michiel Claes gaat er met 50 extra hogen over. Opgemaakt op 22.05.1693 in het huis van Jan Dirix in Lummen. Getuigen: Jan Dirix en Jan Scrijken. Op 25.05.1693 zet Michael Claes 50 hogen erbij voor getuigen Arnold Beckers en Franciscus Cronaerts. Op 18.06.1693 is het kaarsbranding en de koop verbleef aan Michiel Claes.9' 
EigendomMatthias Fredrix verkocht een goed aan Michiel Claes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 13 januari 1694. De akte luidt als volgt: 'Mattijs Fredrix verklaart van Michiel Claes het geld van een verkoop ontvangen te hebben. Het betreft 'den Regenbempt' in Gestel gelegen. De gicht is gepasseerd op 18.06.1693. Fredrix heeft tot ontlasting van het pand en van de koper de rente van 5 gulden 's jaars, kapitaal 100 gulden BBL eens, tot zijn last genomen die de kerk van Lummen op het verkochte pand hebben. Hij affecteert deze rente op een stuk land in Gestel 'het Hooflant', palend de prelaat van Everbode W., Lambrecht Claes erfgenamen O., Jacob Kelchtermans N., Laureijs Pinxten Z. Hij heeft van Claes de rente ontvangen.10' 
AflossingDe leningsovereenkomst van Anthonius Scholasters met Michiel Claes, geacteerd te Lummen [België] op 13 januari 1694, vermeldt eveneens Matthias Fredrix; 200 gulden.11 
EigendomMatthias Fredrix verkocht een goed aan Jan Dirix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 juni 1695. De akte luidt als volgt: 'Mattijs Fredrix verkoopt aan Jan Dirix zijn deel, namelijk 1/6 part, in een perceel broek in Gestel 'het Steensel Broeck'. Het geheel paalt aan Mattijs Persoons erfgenamen O., de Winterbeeck Z., Peeter Vanden Eerdewech N. Verkocht voor 35 gulden BB eens.12' 
OverlijdenHij overleed na 6 juni 1699 te Lummen? [België].13 

Familie

Maria Vaneerdewegh ° 10 mei 1659, + na 22 apr 1711
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.80r.
 2. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, p.245.
 3. [S65] Schepenbank Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 4, p.17v.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1682, doopsels, p.54.
 5. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 600, huwelijken, p.70.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.218.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.318r.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.361r.
 9. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.62v.
 10. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1694, p.80.
 11. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1694, p.80v.
 12. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.113v.
 13. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.142 (p.72).

Matthias Fredrix

IDnr.3828, ° circa 1628, + 23 november 1664
VaderPeter Fredricx1 ° voor 1595, + tussen 19 september 1652 en 26 april 1657
MoederN. (eerste vrouw) N.1 ° circa 1600, + na 1633
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMatthias Fredrix werd gedoopt circa 1628 te Paal? [België].1 
Gebeurtenis Vindt de 'emancipatie' plaats door vader.1
HuwelijkHij huwde met Anna Reijnders, dochter van Michael Reijnders en Joanna Lavreijs, op 16 januari 1656 te Tessenderlo [België] met als getuigen Paulus Reijnders en Lambertus Reijnders.2
EigendomPetrus Fredrix verkocht een goed aan Matthias Fredrix volgens een akte gemaakt op 26 april 1657. Ze vermeldt verder ook Henrick Pelsers. De akte luidt als volgt: 'Anno 1657 op 26 april heeft Peter Fredericx 'in vercoopenis opgedraghen tot behoeff van' zijn broer Mattheus Frericxs zijn kindsdeel, 'daer hij tegenwoordich meester aff is' [?]. [Het gaat om zijn deel] in het schanshuis, in de hoffstadt te Paal en in het 'zilleken landts', regenoten Hendricxs Pelsers aan twee zijden en dat voor de som van 119 gulden. 'Lijcoop' na 'lantcoop', goedtsgeldt 2 stuivers. Na de 'opdrachte' en warantschappe van Peter voorschreven is Mattheus ter gicht gekomen volgens het recht van onze [schepen]bank en 'is in hoeden gekeert'.3'
EigendomJacobus Fredrix verkocht een goed aan Matthias Fredrix volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 4 april 1658. De akte luidt als volgt: 'Anno 1658 op 4 april heeft Jacob Fredericx 'opgedraghen tot behoeff van' zijn broer Mattheus Frericxs zijn kindsdeel, dat hem na de dood van zijn ouders is aangestorven. 'Signanter' zijn deel in de 'hoffstadt', in het schanshuis en in het 'silleken landts', alles te Paal gelegen, en dat voor de som van 108 gulden, die Jacob verklaart uit handen van zijn broet te hebben ontvangen. 'Lijcoop' na 'lantcoop', goedtsgeldt 5 stuivers. Na de 'opdrachte' van Jacob Fredericx is Mattheus ter gicht gekomen met recht en 'is in hoeden gekeert'.4'
ReliefNa het overlijden van Tilmanus Fredricx releveren Arnoldus Fredrix, Maria Fredrix, Matthias Fredrix, Joannes Fredrix en Henricus Van Haeckendover op 21 oktober 1660 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Lambrecht Truijens, Matteeuwis Dries, Jan Gielis, Aerdt Van Uytricht en Vincent Reijnders. De akte luidt als volgt: 'Matteeuwis, Aerdt en Jan Fredrix en Jan Van Haeckendover man en momber van (Marie?) Frerix releveren het versterf dat op hen is verstorven na de dood van hun broer Tielman Fredricx. Het gaat om “den Hagendoren Hoff” in Laren, een beemd in Meldelaer, “den Halmael”, 5 gulden jaarlijks aan panden van Lambrecht Truijens, 7 gulden 10 stuivers jaarlijks aan panden van Matteeuwis Dries, 5 gulden jaarlijks aan panden van Jan Gielis, aan panden van Aerdt Van Uytricht 3 gulden, 5 gulden aan Vincent Reijnders panden.5' 
MilitieHij was rotgezel in 1661 in Hulst te Tessenderlo [België]. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Fredrix en Maria Van Ham op 12 juni 1661 te Lummen [België]; Het huwelijk werd ingezegend met 'het rode zegel'.6 
EigendomMatthias Fredrix verkocht een goed aan Elisabeth Timmermans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 23 maart 1662. Ze vermeldt verder ook Lenardt Vanden Vinne en Jan Vanden Laer. De akte luidt als volgt: 'Matteus Fredricx draagt op tot behoef van Elisabeth Timmermans het goed beschreven in de onderstaande conditie. Elisabeth kwam met recht ter gichte.
Conditie waarop Matteus Fredricx een stuk land in Laren gelegen zal verkopen. Het grenst "den Hagedoren Hoff" W, Peeter Kelchtermans en Reynder Timmermans N. Het goed wordt verkocht met "kerckengeboth", hogen en brandende kaars. Iedere hoge geldt 2 gulden, te verdelen half en half tussen verkoper en hoger. Het goed is belast met 1 stuiver grondcijns en verder niet. De laatste hoger moet alle verkoopsonkosten betalen zoals pontpenningen, kaarsgeld, conditiegeld 6 schellingen, godspenninck 5 stuivers, lijcoop naer landtcoop enzovoort. Op datum van gichte moet 300 gulden betaald worden en de rest op de dag van verjaren.
Op 9 maart bood Elisabeth Timmermans 440 gulden en 7 gulden als kermis voor de verkopers huisvrouw. Ze kreeg ervoor de palmslag en zette 18 hogen. Getuigen: Aerdt Stijls en Lenaerdt Vanden Vin. Attestor notaris J. Vanden Laer. Valentijn Diericx stelde aansluitend 2 hogen en Elisabeth nog 1. Op 23 maart werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. Bij de uitgang bleef de koop aan Elisabeth Timmermans.7'
 
OverlijdenHij overleed op 23 november 1664 in Rodeheide te Tessenderlo [België].8 
ReliefNa het overlijden van Matthias Fredrix en Anna Reijnders releveren Joannes Fredrix op 12 januari 1677 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Fredrix als momber van de kinderen van Mattheus Fredrix releveert de goederen die op de kinderen verstorven zijn na de dood van hun ouders: een erfve geheten 'het Auwoort', palend Dries Bervoets Willems sone O., Jan Thonis Van Meldert Z; nog een stuk land gelegen aan de Aude Straet.9' 

Familie

Anna Reijnders ° 9 apr 1621, + 1 okt 1676
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1650, boek 40, p.264.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1656, huwelijken, p.89.
 3. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1662, boek 41, p.207.
 4. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1658, boek 41, p.99.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1660, p.294.
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, p.70 (p.37).
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.445.
 8. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 924, 1664, overlijdens, p.2.
 9. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1677, p.72r.
 10. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 917, 1656, doopsels, p.65.
 11. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 917, 1661, doopsels, p.140.

Mechtildes Elisabeth Fredrix

IDnr.12165, ° augustus 1916, + 19 september 1916
VaderMathijs Hubert Fredrix1 ° 26 juli 1869
MoederMechtildes Schepers1 ° 31 oktober 1874
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMechtildes Elisabeth Fredrix werd geboren in augustus 1916 te Elsloo? [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 19 september 1916 te Elsloo [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 24, 1916, overlijdens, akte 25.

Mechtildis Catharina Fredrix

IDnr.12164, ° juni 1913, + 10 juli 1913
VaderMathijs Hubert Fredrix1 ° 26 juli 1869
MoederMechtildes Schepers1 ° 31 oktober 1874
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMechtildis Catharina Fredrix werd geboren in juni 1913 te Elsloo? [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 10 juli 1913 te Elsloo [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 24, 1913, overlijdens, akte 14.

Michael Fredrix

IDnr.315, ° circa 1635, + 22 december 1679
VaderChristiaen Fredrix ° circa 1600, + tussen 3 maart 1661 en 31 maart 1661
MoederAnna Cruessens ° 28 september 1602, + 8 februari 1675
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselMichael Fredrix werd gedoopt circa 1635 te Lummen? [België]. 
LeningMichael Fredrix leende aan Peeter Piccarts de som van Peeter Piccarts draagt op tot behoef van de erfgenamen van Anna Smeets weduwe van Machiel Crusen zaliger een perceel land onder Laeren gelegen, grenzend des heeren straet in 2 zijden, de erfgenamen van Jan Vaes 3), tot pand voor een rente van 8 gulden jaarlijks "loopende paeye" vallend half maart 1662. Bij afkwijten 150 gulden kapitaal neertellen, lopend geld, en rente naar verloop van tijd. Machiel Fredricx kwam in de naam van zijn moeder Anna Crusen met recht ter gichte. Deze rente werd onbehoorlijk gegicht op 14 maart 1641 en op heden hier debite herghicht. Solvit Frerix pontpenningen, ook hofrechten aan 2-5 ½. volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 mei 1662. Deze verwijst ook naar Anna Cruessens als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Anna Smeets en Michael Cruessens.1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Hueveneers circa 1663 te Lummen? [België].2 
EigendomMichael Fredrix verkocht een goed aan Jan Geerts volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 19 april 1663. Deze verwijst ook naar Anna Cruessens als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Christiaen Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Machiel Fredricx zoon van Christiaen, handelend in de naam van zijn moeder Anna Crusen, draagt op tot behoef van Jan Geerts Janszoon een etbroeck in Genebos achter Jan Geerts hof gelegen. Christiaen had dit op 8 februari 1652 uitgewonnen. Fredricx heeft het verloop van de rente van 7 gulden jaarlijks ontvangen met de onkosten van evictie. Anna Crusen weduwe van Christiaen Fredricx behoudt voor zich de rente van 7 gulden jaarlijks.3' 
EigendomDe eigendomstransactie van Hendrick Alen met Jan Reynders, geacteerd op 18 oktober 1663, verwijst naar Michael Fredrix als betrokken partij; Henrick Alen, als man en momber van Christina Reynders, draagt op tot behoef van Jan Reynders, zijn zwager, het deel dat Christina bij deling werd toegewezen in een hof gelegen in Molem, grenzend Jan Reynders’ voorschreven wederhelft in de hof 1), Cattlijn Mommen Z, Vincent Reynders N. Ruilt het voor een hof die Jan Reijnders onder Reckhoven heeft en die hij daar tot behoef van zijn zwager opgedragen heeft. Jan Reynders neemt de last op zich van een rente van 5 gulden jaarlijks die de erfgenamen van Christiaen Fredricx op de hof in Molem trekken, die ook aan Christina tot last was gevallen. Henrick Alen, zijn zwager neemt tot last de renten en lasten die Jan Reynders op zijn goed in Reckhoven droeg. Jan Alen (uiteraard Reijnders!) kwam met recht ter gichte.4 
ReliefNa het overlijden van Michael Fredrix releveren op 8 maart 1675 te Heusden [België] . De akte vermeldt verder ook Christiaen Fredrix en Anna Cruessens. De akte luidt als volgt: 'Anno 1675 de achtste maart releveert Ghiel Fredrix voor zichzelf en voor zijn medegeringen alle erven onder deze jurisdictie gelegen, dat hen is toegekomen na de dood van hun ouders Corst Frederix en Anna Crusens. De schepenen, hierin consenterende, verlenen Michiel het relief volgens het bankrecht en hij is in hoeden van wet gekeerd.5' 
AflossingPaulus Van Nuffele ontving, samen met Michael Fredrix, de terugbetaling van een lening van 150 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 21 maart 1675. Deze verwijst ook naar Jacop Paelmans als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Christiaen Fredrix en Barthel Truijens. De akte luidt als volgt: 'Mr. Jacop Paelmans, als geconstitueerde van zijn zwager Paulus Van Nuffele, kwijt de panden van de erfgenamen van Michiel Fredrix [nvdr. foute notitie; moet zijn vader Christiaen Fredrix zijn; zie laatste zin]. Het gaat om een bempt geheten 'den Hooghen Bempt', gelegen in Genebos achter de schans. Ze hebben dit goed, of goederen, onlangs via koop verkregen van Barthel Truijens. De gehele beemd paalt hun eigen erf W. en Henrick Vanden Eijnde N. Hij wordt gekweten van een rente van 7 gulden 10 stuivers jaarlijks. Kapitaal 150 gulden. Michiel Fredrix kwam in zijn kwaliteit als boven (!) in deze kwijting ter gichte.6' 
EigendomJoris Van Obbel verkocht een goed aan Michael Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 4 april 1675. Deze verwijst ook naar Joris Van Eubbel als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Petrus Van Obbel. De akte luidt als volgt: 'Joris Van Eubbel Peeterssone is omtrent 19 jaar oud. Hij draagt, door zijn momber Joris Van Eubbel, tot behoef van Michiel Fredrix een stuk land op gelegen in Gestel, omtrent 2 halsters land groot. Het grenst de straat in 2 zijden, 'den Kempeners Bos' 3) en 'den Claes Boss' toebehorend aan Michiel Fredrix 4). Voor 388 gulden, kermisgeld 1 ducaat en de beste eikenboom die erop staat voor zijn moije, huisvrouw van zijn voorschreven momber. Onbelast op cijns na. De koper moet met de huur tevreden zijn. Michiel Fredrix kwam ter gichte. Vermits het goed ook Brabants is, zijn de pontpenningen hier op de helft geschat.7' 
ReliefNa het overlijden van Joris Van Obbel releveren Michael Fredrix en Jan Van Eubbel op 10 december 1676 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Joris Van Obbel en Michiel Fredrix, respectievelijk vader- en moederlijke ooms van Joris Van Obbel Peeterssone zaliger, releveren de goederen die op hen zijn verstorven na de dood van hun voorschreven neef: een perceel block in Genebosch gelegen, genaamd 'den Secindert, Scindert, Setindert… (?)', ongeveer 7 of 8 vaeten land, palend de straat W., Jan Jans Gielissensone Z., O. de erfgenamen Maes Cox, N. Jan Truijens; een bempt onder Genebosch gelegen, palend de beek Z. en O., W. Joris Van Eubbel, N. Elisabeth Geerts.8' 
EigendomPeeter Brepoels verkocht een goed aan Michael Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 17 mei 1679. Ze vermeldt verder ook Lambertus Truijens, Peeter Vandelaer en Agnes Hougaerts. De akte luidt als volgt: 'Peeter Brepoels draagt op tot behoef van Michiel Fredrix een stuk land genaamd 'het Bosken', gelegen in Genebosch. Het grenst Henric Vanden Erdewech in 2 zijden, Jan Geerts 3), Aerdt Reijnders erfgenamen 4). Verkocht volgens de condities beschreven door notaris Vandelaer op 10 mei 1679. Fredrix kwam ter gichte.
Akte. Peeter Brepoels bekent dat hij uit de hand een stuk land verkocht (beschrijving zie hierboven) aan Michiel Fredrix voor 185 (gulden) en 2 scellingen drinkgeld, goitsgelt 5 stuivers, lijcoop naer lantcoop en een hesp tegen 2 gulden. Het goed geldt geen cijns en kan gegicht worden waar de koper het wenst. Aan te slaan bij de oogst en dan de huur optrekken. Getuigen: Lambrecht Truijens, Peeter Vandelaer en Agnes Hougaerts.9'
 
OverlijdenHij overleed op 22 december 1679 te Lummen [België].10,11
ReliefNa het overlijden van Michael Fredrix en Catharina Hueveneers releveren Christianus Fredrix, Joannes Fredrix en Anna Frederix, samen met Jan Hueveneers en Cornelius Cox als voogd op 11 maart 1683 in Genenbos te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Hueveneers en Nilis Coex, als mombers van de kinderen van Michael en Catharina zaliger, zijn de uitvoerders van het relief. Het gaat over een bempt gelegen in Genebos, te westen palend aan Henrick Vanden Eerdenwech, ten noorden en ten oosten aan het eigen hof en ten zuiden aan de beek. Voorts over een bempt, het Hoedtsbampt genaamd, ook gelegen in Genebos, ten oosten palend aan Bartel Truijens en ten noorden aan Maria Lemmens. En tenslotte, een huis en hof, gelegen in Genebos, ten noorden palend aan de straat, ten westen en ten zuiden aan Aert Reijnders en ten Oosten aan Jan Geerts.12'

Familie

Catharina Hueveneers ° circa 1635, + 30 jan 1683
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.462.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1664, doopsels, p.118.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1663, p.559.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1663, p.634.
 5. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 9 (1674-1705), 1675, p.4v.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1675, p.5.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1675, p.7.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1676, p.68.
 9. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1679, p.132v.
 10. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1683, p.82v.
 11. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1679, overlijdens, p.15.
 12. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.82v.
 13. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1667, doopsels, p.138.
 14. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1670, doopsels, p.162.
 15. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1673, doopsels, p.197.
 16. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1676, doopsels, p.225.

Michael Fredrix

IDnr.317, ° 7 juli 1696, + voor 25 september 1749
VaderJoannes Fredrix ° 19 juni 1667, + 12 augustus 1749
MoederCatharina Corthauts ° 20 november 1672, + 10 januari 1746
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselMichael Fredrix werd gedoopt op 7 juli 1696 te Lummen [België] met als peter Joannes Reijnders en als meter Gertrudis Teunis.1 
OverlijdenHij overleed voor 25 september 1749. De tekst vermeldt: '[Michael wordt niet vernoemd in het relief van 25.09.1749 na de dood van zijn ouders].2' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1696, doopsels, p.123.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis (bundel 2).

Michael Fredrix

IDnr.326, ° 20 juli 1676
VaderMichael Fredrix1 ° circa 1635, + 22 december 1679
MoederCatharina Hueveneers1 ° circa 1635, + 30 januari 1683
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselMichael Fredrix werd gedoopt op 20 juli 1676 te Lummen [België] met als peter Lambertus Romers en als meter Maria Hollanders.1

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1676, doopsels, p.225.