Joannes Fredrix

IDnr.1443, ° voor 1635, + na 15 november 1678
VaderN1 Fredrix1 ° voor 1610, + na 1645
Moeder(vrouw van N1) N.1 ° circa 1600, + na 1645
Stamkaartenafstammelingen van N1 Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N1 Fredrix [boxformaat]
DoopselJoannes Fredrix werd gedoopt voor 1635 te Paal? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Laerackers op 24 september 1656 te Beringen [België] met als getuigen Cornelius Fredrix en Simon Boijen.2
VoogdijHij werd de voogd van Joanna Fredrix op 24 november 1676 te Tessenderlo [België].3 
OverlijdenHij overleed na 15 november 1678 te Beringen? [België].4 

Familie

Catharina Laerackers ° voor 1635, + na 9 okt 1682
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1650, boek 40, p.264.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1656, huwelijken, p.99.
 3. [S73] Schepenbank Tessenderlo - Gichten, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), boek 72.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1678, doopsels, p.48.
 5. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1657, doopsels, p.3.
 6. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1660, doopsels, p.9.
 7. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1662, doopsels, p.12.
 8. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1663, doopsels, p.14.

Joannes Fredrix

IDnr.2150, ° circa 1636, + tussen 27 april 1667 en 8 april 1724
VaderPeter Fredricx ° voor 1595, + tussen 19 september 1652 en 26 april 1657
MoederN. (eerste vrouw) N. ° circa 1600, + na 1633
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselJoannes Fredrix werd gedoopt circa 1636 te Beringen? [België]. 
Gebeurtenis Op 15 september 1650 vindt de 'emancipatie' plaats door vader Peter Fredricx, samen met Joannes Fredrix te Beringen [België] volgens de hierna volgende akte: 'Op 15 september 1650 heeft Peeter Fredricx zijn zonen geëmancipeerd en uit zijn vaderlijke 'tutelle' gedaan, namelijk Cornelis, Mattheuwis, Jacob en Jan Fredericx. Hij belooft ieder van hen vijf stuivers jaarlijks'.1
ReliefNa het overlijden van Tilmanus Fredricx releveren Arnoldus Fredrix, Maria Fredrix, Matthias Fredrix, Joannes Fredrix en Henricus Van Haeckendover op 21 oktober 1660 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Lambrecht Truijens, Matteeuwis Dries, Jan Gielis, Aerdt Van Uytricht en Vincent Reijnders. De akte luidt als volgt: 'Matteeuwis, Aerdt en Jan Fredrix en Jan Van Haeckendover man en momber van (Marie?) Frerix releveren het versterf dat op hen is verstorven na de dood van hun broer Tielman Fredricx. Het gaat om “den Hagendoren Hoff” in Laren, een beemd in Meldelaer, “den Halmael”, 5 gulden jaarlijks aan panden van Lambrecht Truijens, 7 gulden 10 stuivers jaarlijks aan panden van Matteeuwis Dries, 5 gulden jaarlijks aan panden van Jan Gielis, aan panden van Aerdt Van Uytricht 3 gulden, 5 gulden aan Vincent Reijnders panden.2' 
HuwelijkHij huwde met Maria Van Ham op 12 juni 1661 te Lummen [België] met als getuigen Matthias Fredrix en Mathias Clockluijers. De akte vermeldt: 'Het huwelijk werd ingezegend met 'het rode zegel'.3' 
EigendomJoannes Fredrix verkocht een goed aan Eustachius Timmermans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 9 maart 1662. De akte luidt als volgt: 'Jan Fredricx draagt op tot behoef van Stessen Timmermans een stuk broek gelegen in Meldelaer. Het grenst Geerdt Alarts 1), de gemene vroente 2), Henrick Cuijpers 3). Hij ruilt het voor een ander stuk broek onder Laren genaamd "den Stevens Beempt". Deze draagt Stessen hierbij eveneens op tot behoef van Jan Fredricx. Dit stuk grenst de Vloetgracht 1), Vincent Reynders 2), de Broekstraet. Stessen moet aan Jan 50 gulden Brabants eens toegeven. Fredricx staat garant dat de beemd die hij verkocht belast is met 7,5 stuivers jaarlijks aan de anniversarien in Lummen, niet kortend, en met des heeren chijns. De partijen kwamen met recht ter gichten.4' 
EigendomPetrus Fredrix en Jacobus Fredrix verkopen een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 9 maart 1662. De akte luidt als volgt: 'Anno 1662 op 9 maart hebben Peter en Jacob Fredericx 'in vercoopenis opgedraghen tot behoeff van' hun broer Jan Fredericx hun 'aenpaerten' van de 'partagien', die hen na de dood hun vader Peter Fredericx en hun stiefmoeder Elisabeth Quintens zijn aangestorven. Ze 'cederen' tot oirbaer van hun broederschap voor de som van 600 guldens bb luijcxs, libre van alle lasten en kosten tussen partijen in diverse processen gerezen. Goedtsgeldt een [?] voor die kerk. Peter en Jacob verklaren van de voorschreven 600 gulden betaald te zijn. Na deze verklaring en opdracht van Peter en Jacob is Jan Fredericx in hun erfdeel gegicht en is 'in hoeden gekeert'.5'
AflossingJoannes Fredrix ontving van Willem Tonis de terugbetaling van een lening aan 8 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 9 november 1662. De akte luidt als volgt: 'Jan Fredricx kwijt Willem Tonis en zijn panden van 5 gulden jaarlijks. Hij heeft het kapitaal en alle verlopen ontvangen.6' 
LeningJan Margrieten leende aan Joannes Fredrix de som van 200 gulden aan 4,75% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 23 november 1662. Ze vermeldt verder ook Jan Moens. De akte luidt als volgt: 'Anno 1662 op 23 november heeft Jan Fredericx 'opgedraghen tot behoeff van' Jan Margrieten een stuk broek laag, veelal langs rivieren of beken gelegen, met sloten doorsneden weiland of hooiland, dat 's winters ter bevordering van de vruchtbaarheid veelal onder water gezet wordt], genaamd 'die Cue' te Paal gelegen, 'in regenoten' ten westen Jan Moens, ten oosten Willem Bervoets, en dat als pand voor 200 gulden kapitaal, [aan een rente van] 9,5 gulden jaarlijks. De vervaldag is 15 augustus voor het eerst toekomend jaar 1663. Verder doet hij 'warantschappe' waarborg] voor een goede gicht met zijn 'banckguederen'. [De lening] is te kwijten met 200 guldens met geld dat op het moment van de kwijting goed en gangbaar is. Na de 'opdrachte' en warantschappe als hier boven is Jan Margrieten ter gichte gekomen met recht. Jan Fredericx heeft het 'pondtgeldt' en hofrechten betaald en is 'in hoeden gekeert'.7'
EigendomMaria Fredrix en Henricus Van Haeckendover verkopen een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 juni 1663. De akte luidt als volgt: 'Henrick Van Haeckendovere als man en momber van Marie Fredricx, van wie hij de instemming belooft in te brengen, draagt op tot behoef van zijn zwager Jan Fredricx een Block onder Groelaeren gelegen, genaamd “t’Schijvens Block”. Dit goed was eerder onbehoorlijk gegicht in de Brabantse bank voor de som van 320 gulden Brabants eens Luikse munt, godspenninck 5 stuivers, lijcoop naer landtcoop. Jan Fredricx kwam met recht ter gichte. Het goed is enkel belast met de grondcijns.8' 
OverlijdenHij overleed tussen 27 april 1667 en 8 april 1724 te Koersel? [België].9 
ReliefNa het overlijden van Matthias Fredrix en Anna Reijnders releveren Joannes Fredrix op 12 januari 1677 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Fredrix als momber van de kinderen van Mattheus Fredrix releveert de goederen die op de kinderen verstorven zijn na de dood van hun ouders: een erfve geheten 'het Auwoort', palend Dries Bervoets Willems sone O., Jan Thonis Van Meldert Z; nog een stuk land gelegen aan de Aude Straet.10' 
ReliefNa het overlijden van Joannes Swaelen releveren Joannes Fredrix op 8 april 1724 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Op 8 april 1724 releveert Joannes Swaelen na de dood van zijn grootvader Jan Fredrix een perceel broekland, het 'halven heggenlant' genaamd. Het goed grenst aan den 'vaerwegh' N., Meus Meus alias Oors N., Hubert Cox Z., 'den lange mee' W.9'

Familie

Maria Van Ham ° voor 1635, + na 11 jan 1668
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1650, boek 40, p.264.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1660, p.294.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, p.70 (p.37).
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.437.
 5. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1662, boek 41, p.185v.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.507.
 7. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1662, boek 41, p.207.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1663, p.570.
 9. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 89, folio 177.
 10. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1677, p.72r.

Joannes Fredrix

IDnr.2288, ° 15 februari 1712
VaderJoannes Fredricx1 ° 10 mei 1672, + na 15 februari 1712
MoederAnna Theunis ° voor 1675, + na 11 maart 1715
Stamkaartenafstammelingen van N1 Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N1 Fredrix [boxformaat]
DoopselJoannes Fredrix werd gedoopt op 15 februari 1712 te Paal [België] met als peter Petrus Steenaerts en als meter Catharina Moens.1

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, 1712, doopsels, p.12, akte 3.

Joannes Fredrix

IDnr.3142, ° 12 januari 1738, + voor 11 mei 1743
VaderAndreas Fredrix1 ° 21 oktober 1705, + 5 januari 1744
MoederAleidis Gielens1 ° 27 januari 1698, + 29 december 1769
DoopselJoannes Fredrix werd gedoopt op 12 januari 1738 te Hechtel [België] met als peter Joannes Fransen en als meter Maria Gilens.1 
OverlijdenHij overleed voor 11 mei 1743 te Hechtel? [België]. De tekst vermeldt: 'Omdat er op 11.05.1743 nog een tweede Joannes wordt gedoopt, is deze Joannes vermoedelijk dan al overleden.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1738, doopsels.
 2. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1743, doopsels.

Joannes Fredrix

IDnr.3144, ° 11 mei 1743, + 28 juli 1770
VaderAndreas Fredrix1 ° 21 oktober 1705, + 5 januari 1744
MoederAleidis Gielens1 ° 27 januari 1698, + 29 december 1769
DoopselJoannes Fredrix werd gedoopt op 11 mei 1743 te Hechtel [België].2 
HuwelijkHij huwde met Catherina Voets, dochter van Leonardus Voets en Maria Aldegondis De Wael, op 16 oktober 1769 te Hechtel [België].3 
OverlijdenHij overleed op 28 juli 1770 te Hechtel [België] in de ouderdom van 27 jaar.4 

bronvermelding(en)

 1. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1743, doopsels.
 2. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, doopsels.
 3. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, huwelijken.
 4. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, overlijdens.

Joannes Fredrix

IDnr.3292, ° 22 januari 1675
VaderHenricus Fredrix1 ° 2 oktober 1637, + 19 april 1693
MoederChristina Peters1 ° voor 1645, + 13 oktober 1704
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselJoannes Fredrix werd gedoopt op 22 januari 1675 te Beverlo? [België] met als peter Hubertus Peters en als meter Maria Fredrici.1

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1675, doopsels, p.20.

Joannes Fredrix

IDnr.3619, ° voor 1715, + 29 september 1779
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
DoopselJoannes Fredrix werd gedoopt voor 1715 te Wimmertingen? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Pinxten op 18 november 1736 te Wellen [België]. 
OverlijdenHij overleed op 29 september 1779 te Wimmertingen [België].1 

Familie

Elisabeth Pinxten ° 25 nov 1712, + 22 jul 1786
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Wimmertingen.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Alken.