Marie Elisabeth Coemans

IDnr.189, ° voor 1792, + na 27 december 1813
DoopselMarie Elisabeth Coemans werd gedoopt voor 1792. 
HuwelijkZij huwde met Joannes Jacobus Lekens voor 17 december 1813. 
OverlijdenZij overleed na 27 december 1813. 

Familie

Joannes Jacobus Lekens ° voor 1792, + na 27 dec 1813
Kind

Willem Coemans

IDnr.8227, ° voor 1645, + na 1677
DoopselWillem Coemans werd gedoopt voor 1645 te Cadier en Keer? [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Agnes Smeets na 18 augustus 1676 te Cadier en Keer? [Nederland].2 
OverlijdenHij overleed na 1677 te Cadier en Keer? [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.
 2. [S241] Opzoekingen door Anne-Marie Frederix.

Lenardt Coems

IDnr.7486, ° voor 1615, + na 31 maart 1651
DoopselLenardt Coems werd gedoopt voor 1615 te Paal? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Lambrecht Hermans met Peter Fredricx, geacteerd te Paal [België] op 31 maart 1651, verwijst naar Lenardt Coems als betrokken partij; Condities waarop Lambrecht Hermans met 'lauderinghe' van zijn 'huijsvrouwe' vanwege de 'erfdom', en Lenardt Coems voor de 'tochte' zekere percelen 'eerffven' te Paal gelegen, genaamd 'die Rijdtstucken', regenoten ten westen aan Peeter Moens, ten oosten aan de erfgenamen van Jacob Thonis, ten zuiden aan Jan Keunen. 'Item', noch een 'heijthoeve oft scomme', niet erg vruchtbaar land], genaamd 'den Molenpadt', regenoten ten westen aan Peeter Fredericx, ten oosten aan 'die Croucstraeten'.
Ten 1ste. Wanneer de palmslag van 'dese eerffve' zal gegeven zijn, zal de koper daarop zoveel hogen mogen zetten als het hem belieft, telkens 2 gulden voor ieder hogen. Half tot profijt van de verkoper en hal tot profijt van de koper.
Ten 2e zal deze koop in de kerk van Beringen behoorlijk geroepen worden, driemaal [telkens] om de 14 dagen, waarna dan de kaars zal ontstoken worden, ofwel op een datum naar believen van partijen.
Ten 3e gedurende de proclamatie en het branden van de kaars zal iedereen zoveel hogen mogen zetten als het hem belieft, zoals hier boven [aangegeven].
Ten 4e. In het geval iemand hoogt, en de kaars op hem uitgaat, en hij de koop niet kan voldoen, zal men om anderen niet te kort te doen, de kaars opnieuw ontsteken. Als het goed later minder zal opbrengen, zal dit met 'parate executie' op de 'gebreeckelijcken' worden verhaald
Ten 5e. Wie afgehoogd wordt zal zijn hogen moeten verhalen op de laatste hoger, die zal 'verobligeert' zijn hem dadelijk te betalen, inclusief de onkosten zoals 'coepgeldt', 'lijcoop', 'godtpenninck', schrijfgeld en 'andersints'.
Ten 6e als er bij het uitgaan of branden van de kaars een misverstand zou zijn, zal dit beslecht worden voor de schepenen zonder verder beroep.
Ten 7e waranderen de voorschreven verkopers dat de voorschreven percelen niet belast zijn behalve met de cijns, daaraan verbonden, en met de 'servituijten' van de weg, waartoe het goed verplicht is, en verder niets.
Ten 8e zal Matthijs Huveneers de huur van de voorschreven percelen [mogen] blijven gebruiken tot de eerstkomende hoogmis, waarna de koper het zelf zal mogen innemen. Op datum van de gicht zal deze 200 gulden plus de onkosten betalen en de resterende 'cooppenninghen' tussen Sint-Andries [nvdr. 30 november] en Kerstmis eerstkomend.
Volgens deze condities heeft op heden 15 februari 1651 Peeter Fredericx in zijn huis te Paal in presentie van mr. Waulther Van Hoeven en Jan Anthonij 195 gulden gezet, een souverain gouden munt] als drinkgeld, te verdelen tussen de twee verkopers, godtspenninck 2 schellingen voor de Sint-Janskapen te Paal, schrijfgeld een halve pattacon. En zo heeft Peeter Fredericx van de voorschreven verkopers de palmslag ontvangen. Tezelfdertijd heeft Peeter Fredericx in presentie van [getuigen] als hier boven zijn koop verbeterd met 10 hogen, die Phlips Jans heeft afgekocht met 2 hogen, die Peeter Fredericx weer afgekocht heeft met 3 hogen. Was ondertekend door 'testor' Phlips Jans, notaris.
Op heden 31 maart 1651 zijn andermaal de proclamaties gedaan in de kerk van Beringen volgens condities en is de kaars over de percelen grond daarin vermeld wettelijk ontstoken en 'van s'heeren weeghen' gebannen. Bij het uitgaan is [het goed] aan Peeter Fredericxs verbleven. In de kwaliteit als voorschreven met 'lauderinghe' van Jacquemine La Pont, 'huijsvrouwe' van Lambrecht Hermans, releveren de twee verkopers in handen van medeschepenen Crounarts en Maes en dragen [het goed] op ten behoeve van Peter Fredericx, die daarin wordt gegicht. Ze verklaren met 'hender couppenninghen' tevreden te zijn, wetende dat Peeter de 200 gulden die hij op datum van de gicht schuldig is, binnen 14 dagen tot drie weken zal betalen, en de resterende som tussen Sint-Andries en Kerstmis. Als hij in gebreke blijft van betalen zal hij daarop een behoorlijke intrest betalen naargelang de periode 'den penninck twintich' [nvdr. aan 5%]. Naar believen van partijen zal hij voor een competente rechter daarvoor gicht en 'goedenisse' vergoeding] doen en is 'in hoeden gekeert'.
Anno 1652 op 19 september heeft Frans Croonarts op last van Lambrecht Hermans Peter Fredericx gekweten van de voorschreven verkoop. Hij verklaart dat Lambrecht voorschreven in alles volledig is voldaan en betaald.1
OverlijdenHij overleed na 31 maart 1651 te Paal? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1651, boek 40, p.298v.

Wauther Coems

IDnr.7485, ° voor 1615, + na 13 oktober 1650
DoopselWauther Coems werd gedoopt voor 1615 te Beringen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Christiaen Fredrix met Mattheijs Jans, geacteerd te Beringen [België] op 13 oktober 1650, vermeldt eveneens Wauther Coems; Op deze en alle hierna volgende 'proclamatorielle' condities stelt Christiaen Fredericx ter 'venditien' een stuk land in Paal gelegen, 'regenoten' ten oosten en ten noorden aan de erfgenamen van Peeter Jans zaliger, ten zuiden aan 's'heeren straet', groot 'drij vaet saijens'. Hij warandeert de verkoper dat dit stuk land nergens mee belast is, behalve met een kleine cijns, van één oort of iets dergelijks, waarvan hij zelfs niet weet of hij het ooit betaald heeft.
Item zal deze conditie driemaal [af]geroepen worden in de kerk van beringen, en dit om de 14 dagen. Daarna zal men de op de 'naester genachten' of naar believen van partijen de kaars ontsteken. Zo er enig differentie zou zijn bij het uitgaan van de kaars, wordt er beslist door de 'heeren daer over sittende' [nvdr. de schepenen].
Verder nog de conditie dat de koper op deze koop zoveel hogen van telkens 2 gulden zal mogen stellen als hem belieft, half tot profijt van de verkoper en de andere helft tot profijt van de koper. Item zullen de 'coop penninghen' op de [dag van de] gicht moeten worden betaald, in goede en gangbare munt en zal de koper het goed vanaf dan mogen 'aenslaen'. Item moet de huisvrouw van de verkoper 12 gulden voor een 'kermisse' hebben. Item, zo iemand komt te hogen en niet kan voldoen, dient hij drie 'roesenoebels' te betalen, wat met 'parate exercitie' mag worden verhaald. Lijcoop na lantcoop, godtspenninck 3 schellingen, schrijfgeld een halve pattacon.
Op heden 9 september 1650 heeft Theijs Jans 278 gulden Brabants geboden en 40 hogen, waarop hem de palmslag is gegeven. 'Actum et stipulatum' binnen Beringen in presentie van Peeter Moons en Wauther Coems als 'geloeffbaere' getuigen. Was ondertekend, J. Loijens notaris.
Op dezelfde dag en maand heeft Jan Maes deze koop nog verbeterd met 3 hogen, welke Theijs Jans voorschreven wederom heeft afgehoogd met 7 hogen, in presentie van de getuigen zoals boven. Was ondertekend, J. Loijens notaris.
Anno 1650 op 13 oktober, nadat opnieuw de proclamaties over deze verkocht goed in de kerk van Beringen waren gedaan, is de kaars op die datum wettelijk ontstoken en gebannen. Bij het uitgaan is het goed aan Theijs Jans als laatste hoger verbleven voor de som als in de conditie staat. Vervolgens heeft Christiaen Fredericx, met 'lauderinghe' van zijn huijsvrouwe opgedragen tot behoef van aan zijn koper, die daarin gegicht is met recht. De opdrager verklaart zijn kooppenningen te hebben ontvangen en is 'in hoeden gekeert'.2
OverlijdenHij overleed na 13 oktober 1650 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1650, boek 40, p.269v.
 2. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 40, 1650, p.269v.

Guilielmus Dominicus Coenegrachts

IDnr.4031, ° 2 augustus 1820, + 3 augustus 1912
GeboorteGuilielmus Dominicus Coenegrachts werd geboren op 2 augustus 1820 te Kerniel [België].1 
HuwelijkHij huwde met Lucia Libens op 10 juni 1860 te Kortessem [België].2 
OverlijdenHij overleed op 3 augustus 1912 te Kortessem [België] in de ouderdom van 92 jaar.3 

Familie

Lucia Libens ° 28 apr 1835, + 16 dec 1893
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kerniel, 1820, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kortessem, 1860, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kortessem, 1912, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kortessem, 1866, geboorten.

Rosalia Maria Catharina Coenegrachts

IDnr.4030, ° 12 december 1866, + na 14 juni 1908
VaderGuilielmus Dominicus Coenegrachts1 ° 2 augustus 1820, + 3 augustus 1912
MoederLucia Libens1 ° 28 april 1835, + 16 december 1893
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteRosalia Maria Catharina Coenegrachts werd geboren op 12 december 1866 te Kortessem [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Joannes Fredricx, zoon van Christianus Frederix en Maria Elisabeth Droogmans, op 7 februari 1885 te Hasselt [België] met als getuigen Victor Augustus Fredricx, Constantinus Josephus Fredricx en Franciscus Joseph Rutten. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 11 uur 's voormiddags. De getuigen zijn Victor Frederix (30 jaar, beambte, uit Brussel), Constant Frederix (30 jaar, beambte, uit Gent), beiden broers van de bruidegom. Verder Joseph Rutten (29 jaar, meubelmaker, uit Brussel, schoonbroer van de bruidegom) en Henricus Leopoldus Daniels (31 jaar, herbergier, uit Hasselt).2' 
BeroepZij was dienstmeid op 7 februari 1885.3 
BeroepZij was huishoudster tussen 2 november 1890 en 30 mei 1899.4,3 
WoonstZij en Petrus Joannes Fredricx woonden in 14 juni 1908 in de Sint-Truidersteenweg 3 te Hasselt [België].5 
OverlijdenZij overleed na 14 juni 1908 te Hasselt? [België].5 

Familie

Petrus Joannes Fredricx ° 25 nov 1851, + na 28 sep 1910
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kortessem, 1866, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1885, huwelijken, aangevuld door gegevens van Roger Frederix.
 3. [S105] Opzoekingen door Roger Frederix.
 4. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1890, overlijdens, p.18v, akte 71.
 5. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1908, geboorten, p.70, akte 276.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1885, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1887, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1889, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 9. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1891, geboorten.
 10. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1893, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 11. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1895, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 12. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1899, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.

Anna Elisabetha Coenen

IDnr.15288, ° 10 april 1694, + na 2 maart 1735
VaderGuilielmus Coenen1 ° voor 1665, + na 17 augustus 1699
MoederElisabeth Wijnants1 ° voor 1665, + na 13 november 1723
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
NaamvariatieAnna Elisabetha Coenen werd ook Elisabeth Coenen genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt op 10 april 1694 te Hasselt [België].1
HuwelijkZij huwde met Fredericus Kips, zoon van Dionisius Kips en Maria Vrerix, voor 13 november 1723 te Hasselt? [België].2 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Polus op 15 november 1726 te Hasselt [België]; Joannes Iven vervangt Joannes Polus als peter.3
OverlijdenZij overleed na 2 maart 1735 te Hasselt? [België].4 

Familie

Fredericus Kips ° 3 jun 1693, + na 2 mrt 1735
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1694, doopsels, p.285.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1726, doopsels, p.99v.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1726, doopsels, p.121v.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1735, doopsels, p.158v.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1723, doopsels, p.99v.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1726, doopsels, p.116.
 7. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1728, doopsels, p.128v.
 8. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1730, doopsels, p.136.
 9. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1806, overlijdens, p.51.