Jordanus Hermans

IDnr.215, ° 18 februari 1802, + 30 maart 1869
GeboorteJordanus Hermans werd geboren op 18 februari 1802 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt om 11 uur 's avonds geboren op 29 Pluviôse An X. Vader Wilhelmus doet aangifte met als getuigen Wilhelmus Sentens (van Bolderberg) en Maria Christina Hermans (van Kermt).1'
BeroepHij was akkerman te Lummen [België] op 17 juli 1828.2 
HuwelijkHij huwde met Anna Carolina Quintens op 17 juli 1828 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 6 uur 's morgens. Zowel de ouders van de bruid als de bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Paulus Willems (58 jaar) en Felix Willems (22 jaar), beiden schrijwerkers, Louis Carmans (42 jaar) en Jan Poelmans (27 jaar), beiden dagloners, allen van Lummen.2'
BeroepHij was landbouwer in Thiewinkel te Lummen [België] tussen 11 december 1834 en 3 juni 1837.3,4 
OverlijdenHij overleed op 30 maart 1869 in Thiewinkel te Lummen [België] in de ouderdom van 67 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 3 uur in de namiddag. De aangifte gebeurt door zijn zoon Alexander Hermans (40 jaar) en zijn schoonzoon Casimirus Frederix (28 jaar), beiden landbouwers te Lummen.5'

Familie

Anna Carolina Quintens ° 3 nov 1799, + 3 jun 1837
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1802 (an X), geboorten, p.16.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1828, huwelijken, p.33, akte 104.
 3. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1834, geboorten, p.4 supl., akte 229.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1837, overlijdens, p.39v, akte 117.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1869, overlijdens, p.18, akte 21.

Josephus Hermans1

IDnr.3739, ° 1 juni 1843, + na 9 oktober 1912
VaderPetrus Hermans2 ° 8 augustus 1803, + 31 augustus 1866
MoederMaria Elisabetha Nevelsteen2 ° 12 maart 1801, + 23 augustus 1866
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteJosephus Hermans werd geboren op 1 juni 1843 in Poiel te Geel [België].2
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Devos op 4 januari 1865 te Geel [België].3 
HuwelijkHij huwde met Maria Constantia Frederickx, dochter van Carolus Frederickx en Regina Vandebril, op 9 oktober 1912 te Geel [België].1 
OverlijdenHij overleed na 9 oktober 1912 te Geel? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD).
 2. [S77] Burgerlijke Stand Geel (origineel), Archief stad Geel, 1843, geboorten, p.85, akte 279.
 3. [S77] Burgerlijke Stand Geel (origineel), Archief stad Geel, 1865, huwelijken, p.1, akte 2.

Lambrecht Hermans

IDnr.7478, ° voor 1605, + na 19 september 1652
DoopselLambrecht Hermans werd gedoopt voor 1605 te Paal? [België].1 
EigendomLambrecht Hermans verkocht een goed aan Peter Fredricx volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 2 mei 1647. Deze verwijst ook naar Jan Keunen als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Frans Croonaerts, Willem Briers en Willem Alaerts. De akte luidt als volgt: 'Op deze hierna volgende en alle andere gebruikelijke proclamatorische condities zal Lambrecht Hermans met hogen en het uitgaan van de brandende kaars twee aangrenzende bempden verkopen, gelegen te Paal, genaamd 'de Coije', samen ongeveer 4 dagmalen en palend ten oosten aan 'de Maelbeke', ten westen aan de 'gemeijn vroente' van Paal.
De eerste conditie is dat de voorschreven 'erffve' zal worden 'geproclameerd' in de kerk van Beringen om de 14 dagen, tot driemaal toe, tot aan de 'kersbrandinghe'.
Item zal eenieder op deze eigendom mogen 'verdieren' met zoveel hogen als het hem belieft. Iedere hoog zal 2 hulden bedragen, te verdelen voor de helft tot profijt van de verkoper, de andere helft tot profijt van de koper.
Item, als iemand gehoogd heeft en de koper niet in alles kan voldoen, zal de eigendom opnieuw worden verkocht. Als er in zulk geval een minwaarden zal blijken, zal men dit op de 'gebreckelijcken' mogen verhalen met parate executie. Wanneer het meer zal zijn, zal dit tot profijt van de verkoper zijn.
Item wordt deze eigendom 'gewarandeert' dat er 'sheeren cijns' op zal komen, die aan de koper welbekend is.
Item zal de koper uit handen van de verkopen gehouden zijn om terstond de som van 400 gulden te tellen, en 3 gulden 'drincpenninck' voor de vrouw van de verkoper. De rest zal later worden betaald mits een behoorlijke intrest van 5 gulden rente op een kapitaal van 100 gulden [nvdr. een intrest van 5%].
Het hout staande op de voorschreven eigendom heeft den verkoper aan de verkoper geschonken.
Item zal de koper de eigendom kunnen aanvaarden op datum van gicht en tot die tijd zal de verkoper alle verlopen lasten en cijnzen moeten betalen.
Als iemand deze eigendom zal komen te 'onderstaen' zal die [persoon] de koper terstond diens 'gedebourseerde penninghen' moeten 'refunderen', met intrest 'naer tijts gelanckt' en [tevens] alle andere onkosten.
Op heden 19 november 1646 heeft Jan Keunen voor de eigendom 885 gulden 'geloven' en een dubbele dukaat voor een 'kermisse' voor de vrouw van de verkoper. Lambrecht Hermans heeft zelf de palmslag gegeven. Lijcoop na lantcoop, godtspenninck 10 stuivers, schrijfgeld 2 gulden. Alzo gedaan in het woonhuis van ondergeschrevene in presentie van de getuigen Willem Alaerts en Willem Briers.
Onmiddellijk daarna heeft Jan Keunen nog 50 hogen gesteld. Willem Alaerts heeft nog 2 hogen gesteld, die Jan Keunen afhoogt met nog 2 hogen. Was ondertekend Frans Croonaerts.
Anno 1647 op 7 januari nadat dezelfde 'proclamaties' werden gedaan is volgens conditie de kaars met believen van partijen wettig ontstoken en 'hogheren weghen gebannen'. Bij het uitgaan van de kaars is de koop verbleven aan Jan Keunen als laatste hoger. Lambrecht Hermans heeft 'opdraghte gedaen tot behoeff sijns coopers' en verklaart zich volgend conditie voldoen te zijn. Na de opdracht is de voorschreven Jan Keunen ter gichte gekomen en is 'in hoeden gekeert'.
Anno 1647 op 2 mei heeft Jan Keunen 'naerderschap' bekend betreffende deze voorschreven koop ten behoeve van Peter Fredricx. Hij verklaart [zowel] zijn 'onrborsde penninghen' als de 'interest naer tijts gelanck' over zijn betaalde som integraal te hebben ontvangen en zo is Peter voorschreven ter gichte gekomen.
Anno 1648 op 16 juni heeft Peter Moons in naam van Lambrecht Hermans uit kracht van proclamatie voor Frans Croonaerts en dezelfde getuigen op datum van 4 juni Peter Fredricx 'gequijteert' van de voorgaande verkoop en volledig voldaan te zijn.1'
HuwelijkHij huwde met Jacquemine La Pont voor 31 maart 1651 te Beringen? [België].2 
EigendomLambrecht Hermans verkocht een goed aan Peter Fredricx volgens een akte gemaakt te Paal [België] op 31 maart 1651. Deze verwijst ook naar Lenardt Coems, Matthijs Huveneers, Phlips Jans, Frans Croonaerts en Jan Maes als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Peter Moens, Jan Keunen, Walther Van Hoeven, Joannes Antonus en Jacquemine La Pont. De akte luidt als volgt: 'Condities waarop Lambrecht Hermans met 'lauderinghe' van zijn 'huijsvrouwe' vanwege de 'erfdom', en Lenardt Coems voor de 'tochte' zekere percelen 'eerffven' te Paal gelegen, genaamd 'die Rijdtstucken', regenoten ten westen aan Peeter Moens, ten oosten aan de erfgenamen van Jacob Thonis, ten zuiden aan Jan Keunen. 'Item', noch een 'heijthoeve oft scomme', niet erg vruchtbaar land], genaamd 'den Molenpadt', regenoten ten westen aan Peeter Fredericx, ten oosten aan 'die Croucstraeten'.
Ten 1ste. Wanneer de palmslag van 'dese eerffve' zal gegeven zijn, zal de koper daarop zoveel hogen mogen zetten als het hem belieft, telkens 2 gulden voor ieder hogen. Half tot profijt van de verkoper en hal tot profijt van de koper.
Ten 2e zal deze koop in de kerk van Beringen behoorlijk geroepen worden, driemaal [telkens] om de 14 dagen, waarna dan de kaars zal ontstoken worden, ofwel op een datum naar believen van partijen.
Ten 3e gedurende de proclamatie en het branden van de kaars zal iedereen zoveel hogen mogen zetten als het hem belieft, zoals hier boven [aangegeven].
Ten 4e. In het geval iemand hoogt, en de kaars op hem uitgaat, en hij de koop niet kan voldoen, zal men om anderen niet te kort te doen, de kaars opnieuw ontsteken. Als het goed later minder zal opbrengen, zal dit met 'parate executie' op de 'gebreeckelijcken' worden verhaald
Ten 5e. Wie afgehoogd wordt zal zijn hogen moeten verhalen op de laatste hoger, die zal 'verobligeert' zijn hem dadelijk te betalen, inclusief de onkosten zoals 'coepgeldt', 'lijcoop', 'godtpenninck', schrijfgeld en 'andersints'.
Ten 6e als er bij het uitgaan of branden van de kaars een misverstand zou zijn, zal dit beslecht worden voor de schepenen zonder verder beroep.
Ten 7e waranderen de voorschreven verkopers dat de voorschreven percelen niet belast zijn behalve met de cijns, daaraan verbonden, en met de 'servituijten' van de weg, waartoe het goed verplicht is, en verder niets.
Ten 8e zal Matthijs Huveneers de huur van de voorschreven percelen [mogen] blijven gebruiken tot de eerstkomende hoogmis, waarna de koper het zelf zal mogen innemen. Op datum van de gicht zal deze 200 gulden plus de onkosten betalen en de resterende 'cooppenninghen' tussen Sint-Andries [nvdr. 30 november] en Kerstmis eerstkomend.
Volgens deze condities heeft op heden 15 februari 1651 Peeter Fredericx in zijn huis te Paal in presentie van mr. Waulther Van Hoeven en Jan Anthonij 195 gulden gezet, een souverain gouden munt] als drinkgeld, te verdelen tussen de twee verkopers, godtspenninck 2 schellingen voor de Sint-Janskapen te Paal, schrijfgeld een halve pattacon. En zo heeft Peeter Fredericx van de voorschreven verkopers de palmslag ontvangen. Tezelfdertijd heeft Peeter Fredericx in presentie van [getuigen] als hier boven zijn koop verbeterd met 10 hogen, die Phlips Jans heeft afgekocht met 2 hogen, die Peeter Fredericx weer afgekocht heeft met 3 hogen. Was ondertekend door 'testor' Phlips Jans, notaris.
Op heden 31 maart 1651 zijn andermaal de proclamaties gedaan in de kerk van Beringen volgens condities en is de kaars over de percelen grond daarin vermeld wettelijk ontstoken en 'van s'heeren weeghen' gebannen. Bij het uitgaan is [het goed] aan Peeter Fredericxs verbleven. In de kwaliteit als voorschreven met 'lauderinghe' van Jacquemine La Pont, 'huijsvrouwe' van Lambrecht Hermans, releveren de twee verkopers in handen van medeschepenen Crounarts en Maes en dragen [het goed] op ten behoeve van Peter Fredericx, die daarin wordt gegicht. Ze verklaren met 'hender couppenninghen' tevreden te zijn, wetende dat Peeter de 200 gulden die hij op datum van de gicht schuldig is, binnen 14 dagen tot drie weken zal betalen, en de resterende som tussen Sint-Andries en Kerstmis. Als hij in gebreke blijft van betalen zal hij daarop een behoorlijke intrest betalen naargelang de periode 'den penninck twintich' [nvdr. aan 5%]. Naar believen van partijen zal hij voor een competente rechter daarvoor gicht en 'goedenisse' vergoeding] doen en is 'in hoeden gekeert'.
Anno 1652 op 19 september heeft Frans Croonarts op last van Lambrecht Hermans Peter Fredericx gekweten van de voorschreven verkoop. Hij verklaart dat Lambrecht voorschreven in alles volledig is voldaan en betaald.2'
OverlijdenHij overleed na 19 september 1652 te Paal? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1647, boek 40, p.128v.
 2. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1651, boek 40, p.298v.

Lore Hermans

IDnr.12563, ° 5 december 2007
VaderMatheus Benny Hermans1 ° 19 oktober 1971
MoederHeidi Vangerven1 ° 4 mei 1974
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteLore Hermans werd geboren op 5 december 2007 te Overpelt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Margareta Hermans

IDnr.2507, ° voor 1722, + na 7 januari 1743
DoopselMargareta Hermans werd gedoopt voor 1722.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Elisabeth Heyligen op 7 januari 1743 te Heusden [België].2
OverlijdenZij overleed na 7 januari 1743.1 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, p..
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, 1743, doopsels.

Maria Hermans

IDnr.2548, ° voor 1623, + na 26 oktober 1644
DoopselMaria Hermans werd gedoopt voor 1623.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Hubertus Daniels op 26 oktober 1644 te Heusden [België].
OverlijdenZij overleed na 26 oktober 1644.1 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 368, p...

Maria Hermans

IDnr.3177, ° voor 1700, + na 30 januari 1726
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselMaria Hermans werd gedoopt voor 1700 te Heusden [België].1 
HuwelijkZij huwde met Guilelmus Bervoets, zoon van Wilhelmus Bervoets en Elisabetha Opheij, voor 30 januari 1726 te Heusden? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 30 januari 1726 te Paal? [België].1 

Familie

Guilelmus Bervoets ° 6 jan 1695, + na 30 jan 1726
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, p.67.