Marie Régine Cruysberghs

IDnr.8443, ° circa 1865, + 10 oktober 1916
GeboorteMarie Régine Cruysberghs werd geboren circa 1865 te Koersel? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Theophilus Lambrechts, zoon van Gerardus Lambrechts en Anna Maria Verhaegen, op 9 maart 1889 te Liège [België].2 
OverlijdenZij overleed op 10 oktober 1916 te Liège [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Theophilus Lambrechts, samen met Marie Rosine Gérardine Lamberechts, Lambertine Marie Lamberechts, Jean Michel Lamberechts en Juliette Rosine Françoise Lamberechts, met Wilhelmus Lambrechts en Maria Antonia Theys, geacteerd te Beringen [België] op 22 september 1920, vermeldt eveneens Marie Régine Cruysberghs; Het gaat om de verkoop van, ten eerste, een huis met bouwland, gelegen op de Stalseheide te Koersel, groot 81a 80ca, voor de som van 2.000 franken. Theofiel Lamberechts had de grond geërfd van Helena Put en er zelf een huis op gebouwd. Ten tweede, een stuk bouwland, eveneens gelegen op de Stalseheide te Koersel, groot 37a. Ten derde, een hooiland en bos, ook gelegen op de Stalseheide te Koersel, groot 27a 20ca. Deze laatste twee goederen horen toe aan Theofiel Lamberechts voor de helft en voor de andere helft aan zijn kinderen met Marie Régine Cruysberghs. Theofiel en Marie Régine hadden het tweede goede gekocht op 9 juni 1890 en het derde goed op 6 augustus 1903. Deze laatste twee goederen worden samen verkocht voor 1000 franken.1

Familie

Theophilus Lambrechts ° 10 jul 1863, + na 22 sep 1920
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S173] Opzoekingen door Alfons Lambrechts.
 2. [S106] Burgerlijke Stand Liège, Rijksarchief Liège, 1899, huwelijken, akte 230.

Thoemaes Cryters

IDnr.2662, ° voor 1535, + na 28 november 1566
DoopselThoemaes Cryters werd gedoopt voor 1535 te Lummen? [België].1 
AflossingDe leningsovereenkomst van Jan Standaert met Peeter Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 28 november 1566, verwijst naar Thoemaes Cryters als betrokken partij.1 
OverlijdenHij overleed na 28 november 1566 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.263.

Dimpna Cuijpers

IDnr.4969, ° voor 1675, + na 9 juni 1698
DoopselDimpna Cuijpers werd gedoopt voor 1675 te Lummen? [België].1 
EigendomDimpna Cuijpers verkocht een goed aan Cornelius Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 9 mei 1698. Deze verwijst ook naar Daniel Daneels en Willebrordus Daniels als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Jof. Dimpna Cuijpers verkoopt aan Cornelis Fredrix het huis en hof met de erven, zie proclamatie; de lijcoop is met wederzijdse toestemming van de partijen verhoogd tot 28 gulden. Er zijn 700 gulden op afkorting van deze koop ontvangen op 14.05.1699.
(Proclamatie)
De meerderjarige Dimpna Cuijpers verkoopt publiek haar huis gelegen in Meldelaer op de vroente, met de schuur en warmoeshof er tegenover. Palend aan haar eigen erf 1) Adam Coenens erfgenamen 2) sheerenstraat 3) een boomgaard achter de schuur gelegen palend eigen erf, Jan Wolters overige 3 zijden.
Voorgaande kerkegeboden op zitdagen van 14 dagen tot 14 dagen, kaarsbranding op dag van gichte. De helft van de koopsom moet betaald worden op datum van gichte, de andere helft half maart. Na renunciatie van het Vrouwen Beneficie, is alles, op cijns en schattingen na, onbelast. Aanvaarden half maart 1699 en van dan de huursom van 12 gulden en 200 walmen genieten. Condities voorgelezen op 11.04.1698 ten huize Jacob Opre, tweede zitdag. Getuigen Aerdt Gompers en Jacob Opre en notaris Joannes Vanderlinden. Palmslag gegeven aan Cornelis Fredrix voor 1400 gulden BBL, zet 40 hogen. Daniel Daniels gaat erover met 7 hogen; Cornelis Fredrix nog 3 hogen. 12.04.1698 Willebort Daniels verbetert de koop met 25 hogen. Getuigen: Peeter Leeuws en Jan Hulshagen. Cornelis Fredrix verbetert met 25 hogen. Op 09.05 na voorlezen van condities werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en werd de koop bij het uitgaan van de kaars toegewezen aan Cornelis Fredrix als laatste hoger.1'
OverlijdenZij overleed na 9 juni 1698 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.184v.

Henricus Cuijpers

IDnr.2133, ° voor 1615, + na 22 april 1655
DoopselHenricus Cuijpers werd gedoopt voor 1615 te Meldert? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Arnoldus Fredricx op 4 februari 1646 te Meldert [België].2
EigendomDe eigendomstransactie van Mathias Aerts met Arnoldus Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 25 januari 1652, verwijst naar Henricus Cuijpers als betrokken partij; Matteeuwis Aerdts draagt op tot behoef van Aerdt Fredrix alias Meesters van Genycken een beempt gelegen in Meldelaer, genaamd ‘den Blancke Laeren Beempt’. Hij is omgeveer 3 dachmaelen groot en grenst des heeren straet 1), Geert Alarts 2), Henrick Cuypers 3). Voor de som en op condities zoals volgt in de proclamatie die hierna geregistreerd is. Aerdt kwam met recht ter gichte. Pontpenningen 12 gulden 6 stuivers. Solvit voor kersbrandinge 6 - 29.
Condities. De koper moet alle onkosten betreffende de koop betalen: gichtgeld, pontpenningen, kaarsbranding, roepgeld, lycoop naer landtcoop, godsgeld 5 stuivers, klerkgeld een pattacon en een halve souverain aan verkopers huisvrouw. Belast met niet-kortende grondcijns, met 200 gulden kapitaal aan de erfgenamen van Wilboerdt Aerdts van Ghenroy en met nog 200 gulden kapitaal aan Henrick Cuypers, met 300 gulden kapitaal aan Aerdt Fredrix alias Meesters van Genycken, met 2 vaten koren aan de armen van Lummen waarvan het kapitaal ook op 100 gulden wordt geschat. Deze lasten zullen allemaal aan de koopsom korten. Van deze lasten moet de verkoper de verlopen schoonmaken tot datum van gichten. Omdat de verkoper ‘in noot is van weywasch’ zal de koper dit goed aan de verkoper in huur moeten geven voor een termijn van 3 jaren, voor dezelfde prijs als de buren.
17 december 1651 bood Aerdt Fredrix van Ghneycken 950 gulden en hij heeft de koop daarvoor ontvangen. Getuigen: Henrick Wauters en Goossen Goessens. Scribent Arnoldus Dries. Opgemaakt in het huis van de verkoper op de schans van Meldelaer. Frerix stelde nog 50 hogen. Aerdt Dries stelde nog 3 hogen. Aerdt Fredrix nog 21 hogen.
Op 25 januari 1652 bood Stessen Timmermans nog 2 hogen. Present Servaes Lucas en Henrick Bervoets. Aerdt Frerix stelt nog 8 hogen.
De kaars werd op dezelfde dag wettelijk ontstoken en gebannen en de koop verbleef aan Aerdt Frerix.3 
AflossingHenricus Cuijpers ontving van Arnoldus Fredrix de terugbetaling van een lening aan 10 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt op 16 mei 1652. De akte luidt als volgt: 'Henrick Cuypers kwijt Aerdt Frerix alias Meesters en zijn panden: een beempt in Meldelaer, die Aerdt van Matteeuwis Aerdts gekocht heeft. Van een rente van 10 gulden jaarlijks. Zowel kapitaal als alle verlopen werden voldaan. De eerste gichte dateert van 16 april 1649 als Matteus Aerdts aan Henrick Cuypers 10 gulden jaarlijks gicht.4' 
EigendomDe eigendomstransactie van Christianus Jans met Willem Tonis, geacteerd te Lummen [België] op 22 april 1655, verwijst naar Henricus Cuijpers als betrokken partij; Christiaen Jans draagt op tot behoef van Willem Tonis het goed dat in de volgende conditie wordt omschreven. Willem kwam ter gichte. Pontgeld 26 - 5 stuivers.
Condities. Verkoop door Christiaen Jans van goederen onder Lummen gelegen: A) 2 sillen broek omtrent de schans van Meldelaer, palend Willem Tonis O., Jan Pops W., Henrick Cuypers N; B) een sille gelegen over de vloetgracht, regenoten Henrick Cuypers aan 2 zijden, de beek aan de derde; C) een sille broek in Laren palend Barttel Aerdts 1), Aerdt Aerdts 2), de onmondige kinderen van Wilboerdt Aerdts 3); D) een hoefffken in Meldelaer aan de vroente gelegen, grenzend Willem Tonis aan 2 zijden; E) een sille land omtrent de karbane gelegen, grenzend Cattlyn Huygen aan 2 zijden, de karbaan ter 3er.
Lasten: op de 2 sillen broek 7 gulden 10 stuivers jaarlijks Brabants aan de erfgenamen van Geert Fredrix; op B) 2 gulden Brabants jaarlijks aan Aerdt Fredrix van Hasselt; het hofje in Meldelaer D) met 5 gulden jaarlijks aan Henrick Cuypers met zijn consorten. Deze lasten zullen aan de koopsom korten, met uitzondering van sheren chyns van de gronden. Deze goederen worden verkocht met palmslag, hogen en uitgang van de brandende kaars na 3 roepen in de kerk van Lummen 'van vertien daegen tot vertien daegen te doen'. De meestbiedende zal voor zijn goed bod 2 pattacons Brabants profiteren en zal als eerste zoveel hogen mogen stellen als hem belieft. Iedere hoge geldt 2 gulden half voor de koper en half voor de verkoper. Tot het einde van de huurperiode zal de koper jaarlijks de huur optrekken. Volgende oogst zal de laatste hoger het Heuffken mogen aanvaarden dat door de verkoper bezaaid werd, 'soo haest als hij sijne vroeme daer van oft aff sal getrocken hebben'.
De koper moet op datum van gichten de helft van de koopsom betalen en de andere helft op de dag van 'verjaeren', de kosten betreffende deze koop nochtans dient hij dadelijk bij gichten te vergoeden. Onkosten: gichtgeld, kaarsgeld, pontpenningen, lycoop naer landtcoop, godsgeld 2 schellingen en schrijfgeld van deze condities 4 gulden. De verkoper moet alle verlopen lasten schoon maken tot datum van gichten.
9 maart 1655 bood Willem Tonis 1250 gulden Brabants eens en 3 souverainen voor verkopers echtgenote voor de totaliteit van de goederen. Hierop gunde Christiaen Jans hem de palmslag. Opgemaakt in Meldert in het woonhuis van Oreaen Jans in aanwezigheid van Willem Ingenenhoff en Goossen Goossens als getuigen. Op dezelfde dag stelt Willem Tonis 25 hogen. Ondertekend: quod attestor Aerdt Vanden Berge.5 
OverlijdenHij overleed na 22 april 1655 te Meldert? [België].5 

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter p.18 (164).
 2. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, 1646, doopsels, p.14, akte 124.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.292.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.327v.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.420.

Maria Cuijpers

IDnr.2184, ° voor 1720, + na 10 juli 1743
DoopselMaria Cuijpers werd gedoopt voor 1720.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Elisabeth Notelaers op 15 maart 1738 te Paal [België].2 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Kaermans op 10 juli 1743 te Zelem [België].3
OverlijdenZij overleed na 10 juli 1743.1 

bronvermelding(en)

 1. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, p.201.
 2. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, 1738, doopsels, p.113, akte 10.
 3. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, 1743, doopsels, p.201.

Franciscus Cuijvers

IDnr.2541, ° voor 1689, + na 3 februari 1710
DoopselFranciscus Cuijvers werd gedoopt voor 1689.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Heijligen op 3 februari 1710 te Heusden [België].1 
OverlijdenHij overleed na 3 februari 1710.1 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 369, p.165.

Lucien Cupers

IDnr.10394, ° voor 1935
GeboorteLucien Cupers werd geboren voor 1935 te Kermt? [België].1 
BeroepHij was mijnwerker in april 1957.1 
HuwelijkHij huwde met Roza Frederix in april 1957 te Herk-de-Stad [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 01.05.1957, p.4.