Lambertus Cruesens

IDnr.1441, ° 13 mei 1590
VaderMichael Cruessens ° voor 1565, + voor 22 maart 1640
MoederAnna Smeets ° voor 1565, + tussen 22 maart 1640 en 8 maart 1647
DoopselLambertus Cruesens werd gedoopt op 13 mei 1590 te Heusden [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 367, p.50.

Maria Cruessen

IDnr.1439, ° 18 augustus 1600, + tussen 28 september 1651 en 17 september 1653
VaderMichael Cruessens ° voor 1565, + voor 22 maart 1640
MoederAnna Smeets ° voor 1565, + tussen 22 maart 1640 en 8 maart 1647
DoopselMaria Cruessen werd gedoopt op 18 augustus 1600 te Heusden [België].1 
ReliefNa het overlijden van Michael Cruessens en Anna Smeets releveren Christiaen Fredrix en Maria Cruessen in naam van Anna Cruessens op 8 maart 1647 te Heusden [België] . De akte luidt als volgt: 'Chrijstiaen Fredrix als momber van zijn huijsvrouwe Anna Crusens en Marie Crusens releveren na de dood van vader en moeder alle erven onder deze justitie gelegen en na het relief is Christiaen en Marie van de relief ter gichte gekomen volgend het recht van onze [schepen]bank.2'
ReliefNa het overlijden van Michael Cruessens en Anna Smeets releveren Maria Cruessen en Christiaen Fredrix in naam van Anna Cruessens op 21 maart 1647 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens, voor zichzelf en voor zijn zwagerin Marie Crusens, releveert het versterf dat op hen is verstorven na de dood van hun ouders: huis en hof in Ghenebos gelegen en al hetgeen onder deze justitie is hovende.3' 
NaamvariatieZij werd ook Crusens genoemd.3 
LeningChristiaen Fredrix en Maria Cruessen leenden aan Catharina Tonis en Henrick Antonis aan 15 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt in Genenbos te Lummen [België] op 6 juli 1647. Deze verwijst ook naar Henrick Swijsen als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Anna Cruessens en Sebastiaen Tonis. De akte luidt als volgt: 'Mertten en Elen Gielis. Marie Crusens en haar zwager.
Mr. Henrick Swysen, uit kracht van de hierna volgende procuratie, draagt tot behoef van Marie Crusens en haar zwager Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens een rente op van 15 gulden Brabants jaarlijks, gedeeltelijk Loons en Brabants. Deze rente staat aan de panden van de kinderen van Sebastiaen Tonis. Sebastiaan had het goed verkregen van de mombers van de erfgenamen van Joannes Gielis. Het is in Genebosch gelegen. Verkocht voor 150 gulden Brabants eens. Christiaen Fredrix en Marie Crusens kwamen ter gichte. Omdat de helft Brabants is, is het pontgelt 3 - 15 stuivers.
Procuratie van 11 november 1643. Merten Gielis, mondig zoals hij verklaarde, verscheen voor de schepenen van Lummen ten Loons recht. Bovendien Elen Gielis die geassisteerd was door Aerdt Brabanders die ze verklaart tot haar momber te 'assumeren'. Ze constitueren mr. Henrick Swysen of enig ander persoon, om voor meiere en schepenen van Loons recht van Lummen of elders te verschijnen om daar tot behoef van Marie Crusens de rente van 15 gulden Brabants jaarlijks op te dragen, gedeeltelijk Loons en gedeeltelijk Brabants, zoals ze trekken op panden van de kinderen van Sebastiaen Tonis. Sebastiaan had het goed, dat in Ghenebos gelegen is, verkregen van de erfgenamen van Joannes Gielis.
'Gecollationeert metten originelen staende opt minuet boeck der gichten concordat'
(getekend) Peter Aerts secretaris.4'
 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Put op 25 juli 1650 te Lummen [België].5
EigendomMachiel Van Elderen en Catharina Tonis verkopen, samen met Henrick Antonis, een goed aan Maria Cruessen volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 september 1651. Deze verwijst ook naar Henrick Swijsen, Jacop Van Herle, Christiaen Servatius, Silvester Van Erpecum en Jan Geerts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Sebastiaen Tonis, Odilia Van Herle, Anna Smeets en Michael Cruessens. De akte luidt als volgt: 'Voor meier en schepenen mr. Henrick Swysen en Cuypers verscheen Machiel Van Elderen, man en momber van Catharina Tonis van wie hij de toestemming zal binnenbrengen, die handelt in eigen naam en in naam van zijn zwager Henrick Antonis. Bovendien verscheen Jacop Van Herle als momber en oom van de voorschreven nog onmondige Henric. Ze dragen op tot behoef van Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens en tot behoef van Marie Crusens: huis, landen en bemden gelegen in Ghenebos tegenover "die capelle ende daerontrent ende gestaen respective". Deze goederen hebben vroeger toebehoord aan Jan Gielis alias Vischers en het werd door Sebastiaen Antonis en zijn huisvrouw Odilia Van Herle van hem gekocht. Nadien heeft Anna Smeets weduwe van Machiel Crusens deze goederen wettelijk geevinceerd voor de som van 800 gulden. Machiel Van Elderen bekent zich van deze som voor zijn deel, 400 gulden, voldaan voor het aandeel van Marie Crusens. Voor het deel van Henrix Antonij, bedragend eveneens 400 rinsgulden, heeft Christiaen Fredrix vandaag aan Jacob Van Herle als momber van Henric laten gichten en goeden een rente van 20 gulden jaarlijks, op datum van vandaag voor de Brabantse buitenjustitie. Opgemaakt door notaris Christiaen Servatij op 28.06.1651.
Cristiaen q. q. en Marie Crusens kwamen met recht ter gichte.
Solvit pro juribus in toto 6 - 1 st, omdat het extraordinarie geschied is. De minute werd geschreven door Swysen.
Akte. 28.06.1651 verschenen bij de notaris in de stad Beringen Christiaen Fredrix in Genebosch onder Lummen woonachtig en Marie Crusens wonend in Beringen. Bovendien Machiel Van Elderen als man en momber van zijn vrouw Cattlyn Tonis Sebastiaenens dochter en Jacob Van Herle als momber van Henrix Tonis Sebastiaenssone, de tweede partij. Anna Smeets, weduwe van Machiel Cruesens, had tijdens haar leven een huis en hof en andere panden uitgewonnen die in Ghenebosch onder Lummen gelegen zijn. Ze behoorden toe aan Sebastiaen Tonis erfgenamen. Wegens een rente van 36 gulden Brabants jaarlijks uitgewonnen. Daarom dragen Machiel van Elderen en Jacop Van Herle q. q. deze goederen zonder uitzondering op tot behoef van Christiaen en Marie voorschreven om ze zonder reserve te bezitten. Op dag van gichten moeten ze 800 gulden Brabants betalen of deze som op rente zetten. In geval van vernadering zullen Christiaen en Marie 2 souverainen krijgen voor hun moeite. Godsgeld 14 stuivers, lycoop 4 gulden, schrijfgeld met de copije 30 stuivers. Opgemaakt in Beringen in het woonhuis van Jacop van Herle in aanwezigheid van getuigen mr. Silvester Van Erpecum en Jan Geerts, inwoners van Beringen. Getekend door notaris Christiaen Servatij.6'
 
OverlijdenZij overleed tussen 28 september 1651 en 17 september 1653 te Beringen? [België].6,7 
ReliefNa het overlijden van Maria Cruessen releveren Christiaen Fredrix en Anna Cruessens op 17 september 1653 te Heusden [België] . De akte luidt als volgt: 'Coert Frederix als momber van zijn ‘huijsvrouwe’ releveert na de dood van Marie Crusens alle ‘eerffven’ en renten die onder deze bank sorteren en na het verzocht relief is Coert Fredrix daarvan ter gichte gekomen en is in hoeden gekeerd.8'
ReliefNa het overlijden van Maria Cruessen releveren Christiaen Fredrix en Anna Cruessens op 18 september 1653 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix, als man en momber van Anna Crusens, releveert het versterf dat hem is aangekomen na de dood van Marie Crusens, de zuster van zijn huisvrouw.9' 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 367, p.97.
 2. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, 1647, boek 7, p.236.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.60r.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.73r.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1650, doopsels, p.6.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.269v.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 82, p.370v.
 8. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 8 (1649-1674), 1653, p.36v.
 9. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.370v.

Anna Cruessens

IDnr.934, ° 28 september 1602, + 8 februari 1675
VaderMichael Cruessens1 ° voor 1565, + voor 22 maart 1640
MoederAnna Smeets1 ° voor 1565, + tussen 22 maart 1640 en 8 maart 1647
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselAnna Cruessens werd gedoopt op 28 september 1602 te Heusden [België] met als peter Sebastianus Vervooracker en als meter Christina Ruebens.1
HuwelijkZij huwde met Christiaen Fredrix circa 1625 te Heusden? [België]. 
SchenkingAnna Smeets schenkt aan Anna Cruessens volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 22 maart 1640. De akte luidt als volgt: 'Anna Smets staat haar vruchtgebruik af aan haar zoon Jan Cruijsens en Christiaen Fredricx gehuwd met Anna Cruijsens, van renten en erfdom die zij verkregen heeft op panden van Reijnder Timmermans, te weten een bempt, palende O. de erfgenamen Jan Damen; Z. Henrick Dries; N. de 'grooten helder'; W. de straat. Het voornoemde tweetal, mede voor hun consorten, verkopen die rente en bempt aan mr. Aert Vanden Berge voor 400 gulden, in specie van pattacons, boven de uitgaande lasten die gespecificeerd staan in de eerste koop van Reijnder Timmermans van Wilbordt Hermans; met nog 50 gulden resterend aan mr. Aert Dries. Godsgeld: 2 schellingen.2' 
EigendomJoannes Cruesen en Christiaen Fredrix verkopen, samen met Anna Cruessens, een goed aan Aert Vanden Berge volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 22 maart 1640. De akte luidt als volgt: 'Anna Smets staat haar vruchtgebruik af aan haar zoon Jan Cruijsens en Christiaen Fredricx gehuwd met Anna Cruijsens, van renten en erfdom die zij verkregen heeft op panden van Reijnder Timmermans, te weten een bempt, palende O. de erfgenamen Jan Damen; Z. Henrick Dries; N. de 'grooten helder'; W. de straat. Het voornoemde tweetal, mede voor hun consorten, verkopen die rente en bempt aan mr. Aert Vanden Berge voor 400 gulden, in specie van pattacons, boven de uitgaande lasten die gespecificeerd staan in de eerste koop van Reijnder Timmermans van Wilbordt Hermans; met nog 50 gulden resterend aan mr. Aert Dries. Godsgeld: 2 schellingen.3' 
ReliefNa het overlijden van Michael Cruessens en Anna Smeets releveren Christiaen Fredrix en Maria Cruessen in naam van Anna Cruessens op 8 maart 1647 te Heusden [België] . De akte luidt als volgt: 'Chrijstiaen Fredrix als momber van zijn huijsvrouwe Anna Crusens en Marie Crusens releveren na de dood van vader en moeder alle erven onder deze justitie gelegen en na het relief is Christiaen en Marie van de relief ter gichte gekomen volgend het recht van onze [schepen]bank.4'
ReliefNa het overlijden van Michael Cruessens en Anna Smeets releveren Maria Cruessen en Christiaen Fredrix in naam van Anna Cruessens op 21 maart 1647 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens, voor zichzelf en voor zijn zwagerin Marie Crusens, releveert het versterf dat op hen is verstorven na de dood van hun ouders: huis en hof in Ghenebos gelegen en al hetgeen onder deze justitie is hovende.5' 
LeningDe leningsovereenkomst van Christiaen Fredrix en Maria Cruessen met Catharina Tonis en Henrick Antonis, geacteerd in Genenbos te Lummen [België] op 6 juli 1647, vermeldt eveneens Anna Cruessens.6 
AflossingChristiaen Fredrix en Anna Cruessens ontvingen van Jacops Vanden Eerdewech de terugbetaling van een lening van 80 gulden aan 4 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 11 februari 1649. De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens kwijt de panden van Jacops Vanden Eerdenwech van 4 gulden jaarlijks. Kapitaal en alle verlopen werden voldaan.7' 
EigendomMachiel Van Elderen en Catharina Tonis verkopen, samen met Henrick Antonis, een goed aan Anna Cruessens volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 september 1651. Deze verwijst ook naar Henrick Swijsen, Jacop Van Herle, Christiaen Servatius, Silvester Van Erpecum en Jan Geerts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Sebastiaen Tonis, Odilia Van Herle, Anna Smeets en Michael Cruessens. De akte luidt als volgt: 'Voor meier en schepenen mr. Henrick Swysen en Cuypers verscheen Machiel Van Elderen, man en momber van Catharina Tonis van wie hij de toestemming zal binnenbrengen, die handelt in eigen naam en in naam van zijn zwager Henrick Antonis. Bovendien verscheen Jacop Van Herle als momber en oom van de voorschreven nog onmondige Henric. Ze dragen op tot behoef van Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens en tot behoef van Marie Crusens: huis, landen en bemden gelegen in Ghenebos tegenover "die capelle ende daerontrent ende gestaen respective". Deze goederen hebben vroeger toebehoord aan Jan Gielis alias Vischers en het werd door Sebastiaen Antonis en zijn huisvrouw Odilia Van Herle van hem gekocht. Nadien heeft Anna Smeets weduwe van Machiel Crusens deze goederen wettelijk geevinceerd voor de som van 800 gulden. Machiel Van Elderen bekent zich van deze som voor zijn deel, 400 gulden, voldaan voor het aandeel van Marie Crusens. Voor het deel van Henrix Antonij, bedragend eveneens 400 rinsgulden, heeft Christiaen Fredrix vandaag aan Jacob Van Herle als momber van Henric laten gichten en goeden een rente van 20 gulden jaarlijks, op datum van vandaag voor de Brabantse buitenjustitie. Opgemaakt door notaris Christiaen Servatij op 28.06.1651.
Cristiaen q. q. en Marie Crusens kwamen met recht ter gichte.
Solvit pro juribus in toto 6 - 1 st, omdat het extraordinarie geschied is. De minute werd geschreven door Swysen.
Akte. 28.06.1651 verschenen bij de notaris in de stad Beringen Christiaen Fredrix in Genebosch onder Lummen woonachtig en Marie Crusens wonend in Beringen. Bovendien Machiel Van Elderen als man en momber van zijn vrouw Cattlyn Tonis Sebastiaenens dochter en Jacob Van Herle als momber van Henrix Tonis Sebastiaenssone, de tweede partij. Anna Smeets, weduwe van Machiel Cruesens, had tijdens haar leven een huis en hof en andere panden uitgewonnen die in Ghenebosch onder Lummen gelegen zijn. Ze behoorden toe aan Sebastiaen Tonis erfgenamen. Wegens een rente van 36 gulden Brabants jaarlijks uitgewonnen. Daarom dragen Machiel van Elderen en Jacop Van Herle q. q. deze goederen zonder uitzondering op tot behoef van Christiaen en Marie voorschreven om ze zonder reserve te bezitten. Op dag van gichten moeten ze 800 gulden Brabants betalen of deze som op rente zetten. In geval van vernadering zullen Christiaen en Marie 2 souverainen krijgen voor hun moeite. Godsgeld 14 stuivers, lycoop 4 gulden, schrijfgeld met de copije 30 stuivers. Opgemaakt in Beringen in het woonhuis van Jacop van Herle in aanwezigheid van getuigen mr. Silvester Van Erpecum en Jan Geerts, inwoners van Beringen. Getekend door notaris Christiaen Servatij.8'
 
AflossingChristiaen Fredrix en Anna Cruessens ontvingen van Jan Vander Locht en Jan Reijnders de terugbetaling van een lening van 60 gulden aan 3 gulden 10 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 oktober 1651. De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix man en momber van Anna Crusens kwijt de panden van de kinderen van Servaes Reynders van 3 gulden 10 stuivers jaarlijks. Voor kapitaal hebben ze uit handen van Jan Vander Locht en Jan Reynders, als mombers van de kinderen, de som van 60 gulden Brabants eens ontvangen. Het pand was ‘den Langen Hoff’ in Molem.9' 
ReliefNa het overlijden van Maria Cruessen releveren Christiaen Fredrix en Anna Cruessens op 17 september 1653 te Heusden [België] . De akte luidt als volgt: 'Coert Frederix als momber van zijn ‘huijsvrouwe’ releveert na de dood van Marie Crusens alle ‘eerffven’ en renten die onder deze bank sorteren en na het verzocht relief is Coert Fredrix daarvan ter gichte gekomen en is in hoeden gekeerd.10'
ReliefNa het overlijden van Maria Cruessen releveren Christiaen Fredrix en Anna Cruessens op 18 september 1653 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix, als man en momber van Anna Crusens, releveert het versterf dat hem is aangekomen na de dood van Marie Crusens, de zuster van zijn huisvrouw.11' 
LeningDe leningsovereenkomst van Michael Fredrix met Peeter Piccarts, geacteerd te Lummen [België] op 25 mei 1662, verwijst naar Anna Cruessens als betrokken partij; Peeter Piccarts draagt op tot behoef van de erfgenamen van Anna Smeets weduwe van Machiel Crusen zaliger een perceel land onder Laeren gelegen, grenzend des heeren straet in 2 zijden, de erfgenamen van Jan Vaes 3), tot pand voor een rente van 8 gulden jaarlijks "loopende paeye" vallend half maart 1662. Bij afkwijten 150 gulden kapitaal neertellen, lopend geld, en rente naar verloop van tijd. Machiel Fredricx kwam in de naam van zijn moeder Anna Crusen met recht ter gichte. Deze rente werd onbehoorlijk gegicht op 14 maart 1641 en op heden hier debite herghicht. Solvit Frerix pontpenningen, ook hofrechten aan 2-5 ½.12 
EigendomDe eigendomstransactie van Michael Fredrix met Jan Geerts, geacteerd te Lummen [België] op 19 april 1663, verwijst naar Anna Cruessens als betrokken partij; Machiel Fredricx zoon van Christiaen, handelend in de naam van zijn moeder Anna Crusen, draagt op tot behoef van Jan Geerts Janszoon een etbroeck in Genebos achter Jan Geerts hof gelegen. Christiaen had dit op 8 februari 1652 uitgewonnen. Fredricx heeft het verloop van de rente van 7 gulden jaarlijks ontvangen met de onkosten van evictie. Anna Crusen weduwe van Christiaen Fredricx behoudt voor zich de rente van 7 gulden jaarlijks.13 
EigendomPeter Valckarts verkocht een goed aan Anna Cruessens volgens een akte gemaakt te Heusden [België] op 21 februari 1670. Deze verwijst ook naar Petrus Bosmans en Griet Jacobs als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Peeter Valckarts met laudering van zijn huijsvrauwe Griet Jacobs dracht op tot behoef van Anna Crusens een blocxken in Obbersel gelegen, de Liemcuijlen genaamd, regenoten de wijers van de heren Cartuijsers ter eender, de steeg ter andere en ten westen Wilbort Willems, nergens mee belast als met schellings daarop staande en een half vat haver cijns. Voor best warantschap doende bekent de opdrager de som van 53 gulden bb ontvangen te hebben. Lijcoop na landtcoop, goetpenningen 2 stuivers aan de kapel te Genebos, voor een kermis 4 gulden die de opdrager ook bekent ontvangen te hebben. Peter Bosmans, in naam van Anna Crusens, doet warantschap voor een goede gicht en voor alle molestatiën volgens het landrecht. Na de opdracht van Peeter Valckarts met laudering van zijn huijsvrauwe is Peter Bosmans daarvan ter gichte gekomen en is in hoeden gekeerd.14'
OverlijdenZij overleed op 8 februari 1675 te Lummen [België] in de ouderdom van 72 jaar.15 
ReliefZij werd vermeld bij het relief van Michael Fredrix op 8 maart 1675 te Heusden [België]; Anno 1675 de achtste maart releveert Ghiel Fredrix voor zichzelf en voor zijn medegeringen alle erven onder deze jurisdictie gelegen, dat hen is toegekomen na de dood van hun ouders Corst Frederix en Anna Crusens. De schepenen, hierin consenterende, verlenen Michiel het relief volgens het bankrecht en hij is in hoeden van wet gekeerd.16 

Familie

Christiaen Fredrix ° circa 1600, + tussen 3 mrt 1661 en 31 mrt 1661
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1602, doopsels, p.103.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, 1640, p.106v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.106v.
 4. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, 1647, boek 7, p.236.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.60r.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.73r.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, folio 170v.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.269v.
 9. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.272v.
 10. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 8 (1649-1674), 1653, p.36v.
 11. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.370v.
 12. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.462.
 13. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1663, p.559.
 14. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 8 (1649-1674), 1670, p.162v.
 15. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 555, overlijdens, p 4.
 16. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 9 (1674-1705), 1675, p.4v.

Michael Cruessens

IDnr.1410, ° voor 1565, + voor 22 maart 1640
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMichael Cruessens werd gedoopt voor 1565 te Heusden? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Smeets op 27 januari 1588.1
OverlijdenHij overleed voor 22 maart 1640 te Heusden? [België].2 
ReliefNa het overlijden van Michael Cruessens en Anna Smeets releveren Christiaen Fredrix en Maria Cruessen in naam van Anna Cruessens op 8 maart 1647 te Heusden [België] . De akte luidt als volgt: 'Chrijstiaen Fredrix als momber van zijn huijsvrouwe Anna Crusens en Marie Crusens releveren na de dood van vader en moeder alle erven onder deze justitie gelegen en na het relief is Christiaen en Marie van de relief ter gichte gekomen volgend het recht van onze [schepen]bank.3'
ReliefNa het overlijden van Michael Cruessens en Anna Smeets releveren Maria Cruessen en Christiaen Fredrix in naam van Anna Cruessens op 21 maart 1647 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens, voor zichzelf en voor zijn zwagerin Marie Crusens, releveert het versterf dat op hen is verstorven na de dood van hun ouders: huis en hof in Ghenebos gelegen en al hetgeen onder deze justitie is hovende.4' 
EigendomDe eigendomstransactie van Machiel Van Elderen en Catharina Tonis, samen met Henrick Antonis, met Christiaen Fredrix, Anna Cruessens en Maria Cruessen, geacteerd te Lummen [België] op 28 september 1651, vermeldt eveneens Michael Cruessens; Voor meier en schepenen mr. Henrick Swysen en Cuypers verscheen Machiel Van Elderen, man en momber van Catharina Tonis van wie hij de toestemming zal binnenbrengen, die handelt in eigen naam en in naam van zijn zwager Henrick Antonis. Bovendien verscheen Jacop Van Herle als momber en oom van de voorschreven nog onmondige Henric. Ze dragen op tot behoef van Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens en tot behoef van Marie Crusens: huis, landen en bemden gelegen in Ghenebos tegenover "die capelle ende daerontrent ende gestaen respective". Deze goederen hebben vroeger toebehoord aan Jan Gielis alias Vischers en het werd door Sebastiaen Antonis en zijn huisvrouw Odilia Van Herle van hem gekocht. Nadien heeft Anna Smeets weduwe van Machiel Crusens deze goederen wettelijk geevinceerd voor de som van 800 gulden. Machiel Van Elderen bekent zich van deze som voor zijn deel, 400 gulden, voldaan voor het aandeel van Marie Crusens. Voor het deel van Henrix Antonij, bedragend eveneens 400 rinsgulden, heeft Christiaen Fredrix vandaag aan Jacob Van Herle als momber van Henric laten gichten en goeden een rente van 20 gulden jaarlijks, op datum van vandaag voor de Brabantse buitenjustitie. Opgemaakt door notaris Christiaen Servatij op 28.06.1651.
Cristiaen q. q. en Marie Crusens kwamen met recht ter gichte.
Solvit pro juribus in toto 6 - 1 st, omdat het extraordinarie geschied is. De minute werd geschreven door Swysen.
Akte. 28.06.1651 verschenen bij de notaris in de stad Beringen Christiaen Fredrix in Genebosch onder Lummen woonachtig en Marie Crusens wonend in Beringen. Bovendien Machiel Van Elderen als man en momber van zijn vrouw Cattlyn Tonis Sebastiaenens dochter en Jacob Van Herle als momber van Henrix Tonis Sebastiaenssone, de tweede partij. Anna Smeets, weduwe van Machiel Cruesens, had tijdens haar leven een huis en hof en andere panden uitgewonnen die in Ghenebosch onder Lummen gelegen zijn. Ze behoorden toe aan Sebastiaen Tonis erfgenamen. Wegens een rente van 36 gulden Brabants jaarlijks uitgewonnen. Daarom dragen Machiel van Elderen en Jacop Van Herle q. q. deze goederen zonder uitzondering op tot behoef van Christiaen en Marie voorschreven om ze zonder reserve te bezitten. Op dag van gichten moeten ze 800 gulden Brabants betalen of deze som op rente zetten. In geval van vernadering zullen Christiaen en Marie 2 souverainen krijgen voor hun moeite. Godsgeld 14 stuivers, lycoop 4 gulden, schrijfgeld met de copije 30 stuivers. Opgemaakt in Beringen in het woonhuis van Jacop van Herle in aanwezigheid van getuigen mr. Silvester Van Erpecum en Jan Geerts, inwoners van Beringen. Getekend door notaris Christiaen Servatij.5 
LeningDe leningsovereenkomst van Michael Fredrix met Peeter Piccarts, geacteerd te Lummen [België] op 25 mei 1662, vermeldt eveneens Michael Cruessens; Peeter Piccarts draagt op tot behoef van de erfgenamen van Anna Smeets weduwe van Machiel Crusen zaliger een perceel land onder Laeren gelegen, grenzend des heeren straet in 2 zijden, de erfgenamen van Jan Vaes 3), tot pand voor een rente van 8 gulden jaarlijks "loopende paeye" vallend half maart 1662. Bij afkwijten 150 gulden kapitaal neertellen, lopend geld, en rente naar verloop van tijd. Machiel Fredricx kwam in de naam van zijn moeder Anna Crusen met recht ter gichte. Deze rente werd onbehoorlijk gegicht op 14 maart 1641 en op heden hier debite herghicht. Solvit Frerix pontpenningen, ook hofrechten aan 2-5 ½.6 

Familie

Anna Smeets ° voor 1565, + tussen 22 mrt 1640 en 8 mrt 1647
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1588, huwelijken, p.176.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, 1640, p.106v.
 3. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, 1647, boek 7, p.236.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.60r.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.269v.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.462.
 7. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1602, doopsels, p.103.

Martinus Cruijs

IDnr.3361, ° voor 1685, + na 30 september 1710
DoopselMartinus Cruijs werd gedoopt voor 1685 te Beverlo? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Anna Goossens en Arnoldus Fredricks op 30 september 1710 te Beverlo [België].1
OverlijdenHij overleed na 30 september 1710 te Beverlo? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1710, huwelijken, p.503.

N. Cruijstraten

IDnr.1177, ° voor 1660, + na 24 februari 1683
DoopselN. Cruijstraten werd gedoopt voor 1660. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van N. Spuns op 24 februari 1683 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 24 februari 1683. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.5 (p.3).

Michiel Crusen

IDnr.2445, + voor 8 februari 1691
OverlijdenMichiel Crusen overleed voor 8 februari 1691 te Lummen [België].1 
ReliefNa het overlijden van Michiel Crusen releveren Christianus Fredrix en Lambrecht Meijkens op 8 februari 1691 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Lambrecht Meijkens en Christiaen Fredrix releveren in de naam van de 'Capellen tot Genebosch' hetgeen haar toekomt onder deze jurisdictie gelegen: 2 gulden jaarlijks en 4 halsters koren gelegateerd door Elisabet Neven. Cristiaen Fredrix is de sterfelijke gichtdrager geworden in opvolging van Michiel Crusen, de laatste gichtdrager die gestorven is.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, p.44v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.360v.