Silvester Van Erpecum

IDnr.5032, ° voor 1615, + na 28 september 1651
DoopselSilvester Van Erpecum werd gedoopt voor 1615 te Beringen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Machiel Van Elderen en Catharina Tonis, samen met Henrick Antonis, met Christiaen Fredrix, Anna Cruessens en Maria Cruessen, geacteerd te Lummen [België] op 28 september 1651, verwijst naar Silvester Van Erpecum als betrokken partij; Voor meier en schepenen mr. Henrick Swysen en Cuypers verscheen Machiel Van Elderen, man en momber van Catharina Tonis van wie hij de toestemming zal binnenbrengen, die handelt in eigen naam en in naam van zijn zwager Henrick Antonis. Bovendien verscheen Jacop Van Herle als momber en oom van de voorschreven nog onmondige Henric. Ze dragen op tot behoef van Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens en tot behoef van Marie Crusens: huis, landen en bemden gelegen in Ghenebos tegenover "die capelle ende daerontrent ende gestaen respective". Deze goederen hebben vroeger toebehoord aan Jan Gielis alias Vischers en het werd door Sebastiaen Antonis en zijn huisvrouw Odilia Van Herle van hem gekocht. Nadien heeft Anna Smeets weduwe van Machiel Crusens deze goederen wettelijk geevinceerd voor de som van 800 gulden. Machiel Van Elderen bekent zich van deze som voor zijn deel, 400 gulden, voldaan voor het aandeel van Marie Crusens. Voor het deel van Henrix Antonij, bedragend eveneens 400 rinsgulden, heeft Christiaen Fredrix vandaag aan Jacob Van Herle als momber van Henric laten gichten en goeden een rente van 20 gulden jaarlijks, op datum van vandaag voor de Brabantse buitenjustitie. Opgemaakt door notaris Christiaen Servatij op 28.06.1651.
Cristiaen q. q. en Marie Crusens kwamen met recht ter gichte.
Solvit pro juribus in toto 6 - 1 st, omdat het extraordinarie geschied is. De minute werd geschreven door Swysen.
Akte. 28.06.1651 verschenen bij de notaris in de stad Beringen Christiaen Fredrix in Genebosch onder Lummen woonachtig en Marie Crusens wonend in Beringen. Bovendien Machiel Van Elderen als man en momber van zijn vrouw Cattlyn Tonis Sebastiaenens dochter en Jacob Van Herle als momber van Henrix Tonis Sebastiaenssone, de tweede partij. Anna Smeets, weduwe van Machiel Cruesens, had tijdens haar leven een huis en hof en andere panden uitgewonnen die in Ghenebosch onder Lummen gelegen zijn. Ze behoorden toe aan Sebastiaen Tonis erfgenamen. Wegens een rente van 36 gulden Brabants jaarlijks uitgewonnen. Daarom dragen Machiel van Elderen en Jacop Van Herle q. q. deze goederen zonder uitzondering op tot behoef van Christiaen en Marie voorschreven om ze zonder reserve te bezitten. Op dag van gichten moeten ze 800 gulden Brabants betalen of deze som op rente zetten. In geval van vernadering zullen Christiaen en Marie 2 souverainen krijgen voor hun moeite. Godsgeld 14 stuivers, lycoop 4 gulden, schrijfgeld met de copije 30 stuivers. Opgemaakt in Beringen in het woonhuis van Jacop van Herle in aanwezigheid van getuigen mr. Silvester Van Erpecum en Jan Geerts, inwoners van Beringen. Getekend door notaris Christiaen Servatij.1 
OverlijdenHij overleed na 28 september 1651 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.269v.

Reijnder Van Erpecum

IDnr.2783, ° voor 1585, + na 18 april 1619
DoopselReijnder Van Erpecum werd gedoopt voor 1585.1 
EigendomReijnder Van Erpecum verkocht een goed aan Georgius Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 18 januari 1618. De akte luidt als volgt: 'Reijnder Van Erpecum verkoopt aan Joris Frerix een ½ bunder broek op de Stockbeempden, palende Simon Bervoets, de erfgenamen Jan Baerdemaeckers en Aerdt Swijsen erfgenamen. Voor 135 Rinsgulden en 1 Philipsdaalder tot een kermisse voor verkopers vrouw. Godtspennink: 2 blank.1' 
EigendomReijnder Van Erpecum en Catharina Vande Bogaert verkopen een goed aan Arnoldus Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 18 april 1619. Deze verwijst ook naar Georgius Fredrix, Vincentius Lijnen en Simon Sijmons als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Reijnder Van Erpecum, mede voor Catharina Vande Bogaert die hem daartoe gemachtigd heeft voor notaris Georgius Frerix (voor het Loons recht), verkoopt aan Aerdt Frerix de jonge, het Runckelen eewit, dat hem publiek toegewezen was. Gegevens uit de voorwaarden van 14 maart. Catharina Vande Bogaert is de zuster van Van Erpecums vrouw. Ligging van het beemdeken: omtrent de Lasarije, palende het Vetterbroeck, Joncker Reijnders erfgenamen, Peeter Aerdts en Aerdt Frerix der alden ter vierder zijde.
Aerdt Frerix de jonge kreeg de palmslag voor 275 Rinsgulden. Alle lasten korten aan de koop. Te weten 3 gulden jaarlijks aan Aerdt Frerix zelf. En 2 gulden aan de Vroechmesse alhier, te korten met 50 gulden. Samen 100 gulden. Aerdt Frerix zet nog 30 hogen, ieder 2 gulden, half voor de koper, half voor de verkoper. De koper zal een dobbele Philips hebben voor het setten van de goede indien hij afgehoicht wordt oft onderstaen wordt. De koper moet de verkopers 20 gulden geven tot een kermesse. Godtspennink: 3 stuivers.
Getuigen: Henrick Friessch, Simon Sijmons, Jacob Bussch, Jaspar Poelmans. Onderaan stond aldus: Vincent Lijnen, subst.2'
 
OverlijdenHij overleed na 18 april 1619.2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.183v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.206.

Henrica Van Ertrijck

IDnr.8033, ° voor 1680, + na 13 november 1705
DoopselHenrica Van Ertrijck werd gedoopt voor 1680 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joanna Elisabeth Vrerix op 13 november 1705 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 13 november 1705 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 293, 1705, doopsels, p.102.

Maria Anna Van Ertrijck

IDnr.4435, ° 5 april 1724, + 4 augustus 1801
VaderJan Van Ertrijk1 ° 25 augustus 1680, + 2 november 1734
MoederMaria Catharina Van Ryckel1 ° 20 november 1687, + 10 september 1756
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Anna Van Ertrijck werd gedoopt op 5 april 1724 te Hasselt [België].1
HuwelijkZij huwde met Henricus Arnoldus Frederici, zoon van Joannes Franciscus Frederici en Maria Margareta Van Rijckel, op 24 oktober 1750 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed op 4 augustus 1801 te Hasselt [België] in de ouderdom van 77 jaar.3 

Familie

Henricus Arnoldus Frederici ° 8 jun 1722, + 11 feb 1786
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1724, doopsels, p.103.
 2. [S292] Franz Aumann, Willy Ceyssens, Emmanuel de Moffarts, Jos Jans, Myriam Lipkens, Jo Rombouts, Adriën Swartenbroekx, Jean-Jacques van Ormelingen, Gerard Verbeek Jef Arras, Boek 'Hasselts Zilver' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof (nu Het Stadsmus), 1996).
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1801, overlijdens.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1751, doopsels, p.100v.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1752, doopsels, p.108.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1754, doopsels, p.123.
 7. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1755, doopsels, p.132.
 8. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1757, doopsels, p.7.
 9. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1758, doopsels, p.13v.
 10. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1763, doopsels, p.41.
 11. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1767, doopsels, p.59v.

Maria Francisca Van Ertrijck

IDnr.8077, ° voor 1735, + na 28 augustus 1763
DoopselMaria Francisca Van Ertrijck werd gedoopt voor 1735 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Arnoldus Frederici op 28 april 1757 te Hasselt [België].1
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Augustinus Frederici op 28 augustus 1763 te Hasselt [België].2
OverlijdenZij overleed na 28 augustus 1763 te Hasselt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1757, doopsels, p.7.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1763, doopsels, p.41.

Jan Van Ertrijk

IDnr.4436, ° 25 augustus 1680, + 2 november 1734
DoopselJan Van Ertrijk werd gedoopt op 25 augustus 1680 te Hasselt [België].1
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Van Ryckel op 21 november 1717 te Hasselt [België]. De akte vermeldt: '[nvdr. Er is in een speciale dispensatie voorzien, omdat het gaat om een huwelijk tussen partners met een verwantschap in de vierde graad. In canoniek recht betekent zulks in dit geval neef en nicht].2,3'
OverlijdenHij overleed op 2 november 1734 te Hasselt [België] in de ouderdom van 54 jaar.4

Familie

Maria Catharina Van Ryckel ° 20 nov 1687, + 10 sep 1756
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1680, doopsels, p.117.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1717, huwelijken, p.34.
 3. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1734, overlijdens, p.111v.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1724, doopsels, p.103.

Joannes Van Ertrijk

IDnr.7969, ° voor 1700, + na 23 juli 1752
DoopselJoannes Van Ertrijk werd gedoopt voor 1700 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Agnes Frederici op 1 juli 1726 te Hasselt [België]; Maria Agnes van Buijlen is meter in plaats van Helena Caproens.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Margaretha Frederici op 23 juli 1752 te Hasselt [België].2
OverlijdenHij overleed na 23 juli 1752 te Hasselt? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1726, doopsels, p.119.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1752, doopsels, p.108.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 295, 1752, doopsels, p.262.