Stijn Antheunis

IDnr.15388, ° 19 maart 1986
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteStijn Antheunis werd geboren op 19 maart 1986 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Karolien Wouters, dochter van Willy Wouters en Annita Motmans, op 16 juli 2010 te Nieuwerkerken [België].1 

Familie

Karolien Wouters ° 21 aug 1986
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.

Maria Anthonij

IDnr.3564, ° voor 1605, + na 10 augustus 1632
DoopselMaria Anthonij werd gedoopt voor 1605 te Meldert? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Arnoldus Frederix, zoon van Joannis Frederix en Maria Wevers, op 1 juli 1631 te Meldert [België].1 
OverlijdenZij overleed na 10 augustus 1632 te Meldert [België].1 

Familie

Arnoldus Frederix ° 2 dec 1601, + 6 nov 1635
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603bis, 1631, huwelijken, p.48.
 2. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603bis, 1632, doopsels, p.25.

Joannes Antoens

IDnr.9453, ° voor 1710, + na 2 april 1731
DoopselJoannes Antoens werd gedoopt voor 1710 te Donk? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Frederick en Wilhelmus Antoons op 2 april 1731 te Donk [België].1 
OverlijdenHij overleed na 2 april 1731 te Donk? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Donk.

Paulus Antoni

IDnr.10494, ° 21 december 1828, + voor 4 januari 1893
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
NaamvariatiePaulus Antoni werd ook Paulus Antony genoemd. 
GeboorteHij werd geboren op 21 december 1828 in Amby te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Hubertina Van Mechelen, dochter van Joannes Henricus Van Mechelen en Maria Agnes Franssen, op 15 mei 1861 te Maastricht [Nederland].2 
OverlijdenHij overleed voor 4 januari 1893 te Maastricht? [Nederland].3 

bronvermelding(en)

 1. [S250] Burgerlijke Stand Amby, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.001, inventarisnr. 3, 1828, geboorten, akte 44.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 183, 1861, huwelijken.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 284, 1893, overlijdens, akte 294.

Henrick Antonis

IDnr.4924, ° voor 1635, + na 28 september 1651
VaderSebastiaen Tonis1 ° voor 1605, + tussen 25 juli 1650 en 28 september 1651
MoederOdilia Van Herle1 ° voor 1605, + voor 28 september 1651
DoopselHenrick Antonis werd gedoopt voor 1635 te Lummen? [België].1 
LeningChristiaen Fredrix en Maria Cruessen leenden aan Henrick Antonis aan 15 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt in Genenbos te Lummen [België] op 6 juli 1647. Deze verwijst ook naar Henrick Swijsen als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Anna Cruessens en Sebastiaen Tonis. De akte luidt als volgt: 'Mertten en Elen Gielis. Marie Crusens en haar zwager.
Mr. Henrick Swysen, uit kracht van de hierna volgende procuratie, draagt tot behoef van Marie Crusens en haar zwager Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens een rente op van 15 gulden Brabants jaarlijks, gedeeltelijk Loons en Brabants. Deze rente staat aan de panden van de kinderen van Sebastiaen Tonis. Sebastiaan had het goed verkregen van de mombers van de erfgenamen van Joannes Gielis. Het is in Genebosch gelegen. Verkocht voor 150 gulden Brabants eens. Christiaen Fredrix en Marie Crusens kwamen ter gichte. Omdat de helft Brabants is, is het pontgelt 3 - 15 stuivers.
Procuratie van 11 november 1643. Merten Gielis, mondig zoals hij verklaarde, verscheen voor de schepenen van Lummen ten Loons recht. Bovendien Elen Gielis die geassisteerd was door Aerdt Brabanders die ze verklaart tot haar momber te 'assumeren'. Ze constitueren mr. Henrick Swysen of enig ander persoon, om voor meiere en schepenen van Loons recht van Lummen of elders te verschijnen om daar tot behoef van Marie Crusens de rente van 15 gulden Brabants jaarlijks op te dragen, gedeeltelijk Loons en gedeeltelijk Brabants, zoals ze trekken op panden van de kinderen van Sebastiaen Tonis. Sebastiaan had het goed, dat in Ghenebos gelegen is, verkregen van de erfgenamen van Joannes Gielis.
'Gecollationeert metten originelen staende opt minuet boeck der gichten concordat'
(getekend) Peter Aerts secretaris.2'
 
EigendomMachiel Van Elderen en Catharina Tonis verkopen, samen met Henrick Antonis, een goed aan Christiaen Fredrix, Anna Cruessens en Maria Cruessen volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 september 1651. Deze verwijst ook naar Henrick Swijsen, Jacop Van Herle, Christiaen Servatius, Silvester Van Erpecum en Jan Geerts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Sebastiaen Tonis, Odilia Van Herle, Anna Smeets en Michael Cruessens. De akte luidt als volgt: 'Voor meier en schepenen mr. Henrick Swysen en Cuypers verscheen Machiel Van Elderen, man en momber van Catharina Tonis van wie hij de toestemming zal binnenbrengen, die handelt in eigen naam en in naam van zijn zwager Henrick Antonis. Bovendien verscheen Jacop Van Herle als momber en oom van de voorschreven nog onmondige Henric. Ze dragen op tot behoef van Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens en tot behoef van Marie Crusens: huis, landen en bemden gelegen in Ghenebos tegenover "die capelle ende daerontrent ende gestaen respective". Deze goederen hebben vroeger toebehoord aan Jan Gielis alias Vischers en het werd door Sebastiaen Antonis en zijn huisvrouw Odilia Van Herle van hem gekocht. Nadien heeft Anna Smeets weduwe van Machiel Crusens deze goederen wettelijk geevinceerd voor de som van 800 gulden. Machiel Van Elderen bekent zich van deze som voor zijn deel, 400 gulden, voldaan voor het aandeel van Marie Crusens. Voor het deel van Henrix Antonij, bedragend eveneens 400 rinsgulden, heeft Christiaen Fredrix vandaag aan Jacob Van Herle als momber van Henric laten gichten en goeden een rente van 20 gulden jaarlijks, op datum van vandaag voor de Brabantse buitenjustitie. Opgemaakt door notaris Christiaen Servatij op 28.06.1651.
Cristiaen q. q. en Marie Crusens kwamen met recht ter gichte.
Solvit pro juribus in toto 6 - 1 st, omdat het extraordinarie geschied is. De minute werd geschreven door Swysen.
Akte. 28.06.1651 verschenen bij de notaris in de stad Beringen Christiaen Fredrix in Genebosch onder Lummen woonachtig en Marie Crusens wonend in Beringen. Bovendien Machiel Van Elderen als man en momber van zijn vrouw Cattlyn Tonis Sebastiaenens dochter en Jacob Van Herle als momber van Henrix Tonis Sebastiaenssone, de tweede partij. Anna Smeets, weduwe van Machiel Cruesens, had tijdens haar leven een huis en hof en andere panden uitgewonnen die in Ghenebosch onder Lummen gelegen zijn. Ze behoorden toe aan Sebastiaen Tonis erfgenamen. Wegens een rente van 36 gulden Brabants jaarlijks uitgewonnen. Daarom dragen Machiel van Elderen en Jacop Van Herle q. q. deze goederen zonder uitzondering op tot behoef van Christiaen en Marie voorschreven om ze zonder reserve te bezitten. Op dag van gichten moeten ze 800 gulden Brabants betalen of deze som op rente zetten. In geval van vernadering zullen Christiaen en Marie 2 souverainen krijgen voor hun moeite. Godsgeld 14 stuivers, lycoop 4 gulden, schrijfgeld met de copije 30 stuivers. Opgemaakt in Beringen in het woonhuis van Jacop van Herle in aanwezigheid van getuigen mr. Silvester Van Erpecum en Jan Geerts, inwoners van Beringen. Getekend door notaris Christiaen Servatij.1'
 
OverlijdenHij overleed na 28 september 1651 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.269v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.73r.

Joannes Antonus

IDnr.1117, ° voor 1610, + na 27 maart 1655
NaamvariatieJoannes Antonus werd ook Jan Anthonij genoemd. 
GeboorteHij werd geboren voor 1610 te Lummen? [België]. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Fredrickx op 21 juni 1648 te Meldert [België].1
AflossingAerdt Frericx ontving van Joannes Antonus de terugbetaling van een lening van 6 mudden rogge volgens een akte gemaakt te Heusden [België] op 12 juli 1648. De akte luidt als volgt: 'Aert Frerix, zoon van Geert Frerix, zo voor hem als zijn 'medegeringhen', en in de 'qualiteit' als erfgenamen verklaart in extinctie en volle betaling van 6 mudden rogge ontvangen te hebben uit handen van Jan Thonis de som van 8 hulden bb. De mudden waren Frerix bij 'erffdeijlinge aengedeijlt'. Hij kwijt Jan Thonis van deze panden en de 6 mudden voorschreven, en doet 'waranschap' voor verdere 'molestatien' en voor een goede kwijting naar landrecht en is 'in huijden gekeert'.2'
EigendomMarie Goossens en Goossen Goossens verkopen een goed aan Joannes Antonus volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 maart 1651. Deze verwijst ook naar Willem Kelchtermans en Henrick Swijsen als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Joannis Frerix en Margareta Goossens. De akte luidt als volgt: 'Marie Goossens, geassisteerd door haar vader Goossen Goossens die ze als momber kiest en die haar met recht verleend wordt, draagt op tot behoef van Jan Tonis het broek dat in de onderstaande condities wordt beschreven. Marie heeft de koopsom ontvangen. Jan Tonis betaalt in pistolen en souverainen. Pontpenningen 34 gulden 3 stuivers.
Conditie. Marie Goossens, weduwe van Jan Fredrix van Meldelaer, met de interventie van haar vader Goossen Goossens en Willem Kelchtermans man en momber van Margareta Goossens, haar zwager, zal uit kracht van het testament dat haar man zaliger gemaakt heeft, in Lummen ten Loons recht ingesteld en geregistreerd, op 16 februari een stuk broek verkopen dat in Laeren gelegen is op de maelbecke. Het grenst Bertholomeus Aerdts 1), de maalbeek 2), Christiaen van Herle 3) en de Vloete 4).
Dit goed wordt verkocht met palmslag, hogen en het onsteken van de kaars. Degene die de palmslag krijgt, zal 2 cruys pattacons krijgen voor zijn kloek bod. Iedere hoge geldt 2 gulden, half voor de verkoper, half voor de koper of hoger.
Het goed is enkel belast met een braspenninck cijns, met 9 gulden jaarlijks aan de erfgenamen van Machiel Bloemaerts met 100 daelders kapitaal die zullen korten aan de koopsom. Het goed staat ook in pand voor een rente van 33 gulden een halve aan de Satroosen van Seelhem, maar deze rente zullen ze volledig met alle verlopen afleggen. Op de zondag voor de kaarsbranding, met onmiddellijk daarna de gichte, zal het kerken geboth moeten gedaan worden. Op datum van gichten moet de volledige koopsom betaald worden, samen met alle kosten betreffende de verkoop: hogen, godspenninck 1 blauwmuser, lycoop naer landtcoop, gichtgeld, pontgelt en alle andere hofrechten, schrijfgeld van deze conditie 1 cruyspattacon. Uit de lycoop zal de verkoopster 16 gulden trekken "inde beursse".
24 februari 1651 verschenen de verkopers bij de notaris, die de palmslag hebben gegeven aan Jan Tonis van Straebroeck als hoogste bieder voor 775 gulden en 2 cruyspattacons voor een kermis voor de verkoopster. Tonis stelde nog 25 hogen. Henrick Truyens van Ghenebosch stelde nog 1 hoge, Machiel Tonis 4 hogen, Jan Tonis stelde nog 20 hogen. Getuigen: Jacop Van Herle en Jacop Fransens. Machiel Tonis stelde achteraf nog 5 hogen. Iedereen zet zijn handmerk, met uitzondering van Jan Tonis, die tekent. Attestor Henricus Swysen, notaris.'
 
AflossingDe leningsovereenkomst van Aert Vanden Berge en Vincentius Cnibbe, samen met Gasparus Cox, met Marie Goossens, geacteerd te Lummen [België] op 30 maart 1651, verwijst naar Joannes Antonus als betrokken partij.3 
EigendomDe eigendomstransactie van Lambrecht Hermans met Peter Fredricx, geacteerd te Paal [België] op 31 maart 1651, vermeldt eveneens Joannes Antonus; Condities waarop Lambrecht Hermans met 'lauderinghe' van zijn 'huijsvrouwe' vanwege de 'erfdom', en Lenardt Coems voor de 'tochte' zekere percelen 'eerffven' te Paal gelegen, genaamd 'die Rijdtstucken', regenoten ten westen aan Peeter Moens, ten oosten aan de erfgenamen van Jacob Thonis, ten zuiden aan Jan Keunen. 'Item', noch een 'heijthoeve oft scomme', niet erg vruchtbaar land], genaamd 'den Molenpadt', regenoten ten westen aan Peeter Fredericx, ten oosten aan 'die Croucstraeten'.
Ten 1ste. Wanneer de palmslag van 'dese eerffve' zal gegeven zijn, zal de koper daarop zoveel hogen mogen zetten als het hem belieft, telkens 2 gulden voor ieder hogen. Half tot profijt van de verkoper en hal tot profijt van de koper.
Ten 2e zal deze koop in de kerk van Beringen behoorlijk geroepen worden, driemaal [telkens] om de 14 dagen, waarna dan de kaars zal ontstoken worden, ofwel op een datum naar believen van partijen.
Ten 3e gedurende de proclamatie en het branden van de kaars zal iedereen zoveel hogen mogen zetten als het hem belieft, zoals hier boven [aangegeven].
Ten 4e. In het geval iemand hoogt, en de kaars op hem uitgaat, en hij de koop niet kan voldoen, zal men om anderen niet te kort te doen, de kaars opnieuw ontsteken. Als het goed later minder zal opbrengen, zal dit met 'parate executie' op de 'gebreeckelijcken' worden verhaald
Ten 5e. Wie afgehoogd wordt zal zijn hogen moeten verhalen op de laatste hoger, die zal 'verobligeert' zijn hem dadelijk te betalen, inclusief de onkosten zoals 'coepgeldt', 'lijcoop', 'godtpenninck', schrijfgeld en 'andersints'.
Ten 6e als er bij het uitgaan of branden van de kaars een misverstand zou zijn, zal dit beslecht worden voor de schepenen zonder verder beroep.
Ten 7e waranderen de voorschreven verkopers dat de voorschreven percelen niet belast zijn behalve met de cijns, daaraan verbonden, en met de 'servituijten' van de weg, waartoe het goed verplicht is, en verder niets.
Ten 8e zal Matthijs Huveneers de huur van de voorschreven percelen [mogen] blijven gebruiken tot de eerstkomende hoogmis, waarna de koper het zelf zal mogen innemen. Op datum van de gicht zal deze 200 gulden plus de onkosten betalen en de resterende 'cooppenninghen' tussen Sint-Andries [nvdr. 30 november] en Kerstmis eerstkomend.
Volgens deze condities heeft op heden 15 februari 1651 Peeter Fredericx in zijn huis te Paal in presentie van mr. Waulther Van Hoeven en Jan Anthonij 195 gulden gezet, een souverain gouden munt] als drinkgeld, te verdelen tussen de twee verkopers, godtspenninck 2 schellingen voor de Sint-Janskapen te Paal, schrijfgeld een halve pattacon. En zo heeft Peeter Fredericx van de voorschreven verkopers de palmslag ontvangen. Tezelfdertijd heeft Peeter Fredericx in presentie van [getuigen] als hier boven zijn koop verbeterd met 10 hogen, die Phlips Jans heeft afgekocht met 2 hogen, die Peeter Fredericx weer afgekocht heeft met 3 hogen. Was ondertekend door 'testor' Phlips Jans, notaris.
Op heden 31 maart 1651 zijn andermaal de proclamaties gedaan in de kerk van Beringen volgens condities en is de kaars over de percelen grond daarin vermeld wettelijk ontstoken en 'van s'heeren weeghen' gebannen. Bij het uitgaan is [het goed] aan Peeter Fredericxs verbleven. In de kwaliteit als voorschreven met 'lauderinghe' van Jacquemine La Pont, 'huijsvrouwe' van Lambrecht Hermans, releveren de twee verkopers in handen van medeschepenen Crounarts en Maes en dragen [het goed] op ten behoeve van Peter Fredericx, die daarin wordt gegicht. Ze verklaren met 'hender couppenninghen' tevreden te zijn, wetende dat Peeter de 200 gulden die hij op datum van de gicht schuldig is, binnen 14 dagen tot drie weken zal betalen, en de resterende som tussen Sint-Andries en Kerstmis. Als hij in gebreke blijft van betalen zal hij daarop een behoorlijke intrest betalen naargelang de periode 'den penninck twintich' [nvdr. aan 5%]. Naar believen van partijen zal hij voor een competente rechter daarvoor gicht en 'goedenisse' vergoeding] doen en is 'in hoeden gekeert'.
Anno 1652 op 19 september heeft Frans Croonarts op last van Lambrecht Hermans Peter Fredericx gekweten van de voorschreven verkoop. Hij verklaart dat Lambrecht voorschreven in alles volledig is voldaan en betaald.4
DoopselHij was peter bij het doopsel van Christianus Put op 27 maart 1655 te Lummen [België]; Hij is de tweelingbroer van Maria.5
OverlijdenHij overleed na 27 maart 1655 te Paal? [België]. 

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, p.18, a164.
 2. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, 1648, boek 7, p.248v.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.259.
 4. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1651, boek 40, p.298v.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1655, doopsels, p.38.

Maria Antoon

IDnr.5194, ° 1775, + na 1795
DoopselMaria Antoon werd gedoopt in 1775 te Neerlinter? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Foliaan Jordens voor 1795 te Neerlinter? [België]. 
OverlijdenZij overleed na 1795 te Neerlinter? [België].1 

Familie

Foliaan Jordens ° voor 1775, + na 1795
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Geetbets.