Peter Bosmans

IDnr.7471, ° voor 1605, + na 1 april 1643
DoopselPeter Bosmans werd gedoopt voor 1605 te Paal? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Geert Bosmans en Jan Bosmans met Peter Fredricx, geacteerd te Beringen [België] op 25 augustus 1642, verwijst naar Peter Bosmans als betrokken partij; Conditie. Op heden 25 augustus 1642 zijn voor mij ondergetekende en de getuigen hierna volgend, verschenen de kinderen van Romboudt Bosmans, namelijk Geert en Jan Bosmans, zich sterk makende voor hun zusters en broers, die zullen verkopen met 'proclamatie' en het uitgaan van de kaars een stuk broek dicht bij de Gestelsche molen, gelegen bij de erfgenamen van Frans Thonis, de Maelbeeck ten oosten, en Hendrick Pelsers ten westen. Het stuk is belast met 300 gulden kapitaal aan Valentijn Valentijns, alias Schoens, met 100 gulden aan Wilbordt Bruijnen, 200 gulden aan Corst Brouwers, en aan de erfgenamen van Jan Heskens 150 guldens, 'summa' bedragen de lasten thans 750 gulden. De verkopers zullen het verloop of de intrest schoonmaken tot op datum van de gicht en voorts stellen ze zich borg voor een goede gicht, vermits er nog cijns van ongeveer 3 stuivers, min of meer, te betalen is.
Ten eerste, degene die de palmslag zal genieten, zal gehouden zijn bovenop de koop hogen te stellen van telkens 2 gulden, half tot profijt van de verkoper, de andere helft aan de voorschreven koper of hoger.
Item zal degene, aan wie het goed bij het uitgaan van de kaars zal verblijven, zich sterk maken om op datum van de gicht in alles te voldoen.
Item als er iemand heeft gehoogd, die op de datum van de gicht [de som] niet kan voldoen, dan zal de kaars opnieuw worden ontstoken en zal het verschil in min samen met de gerezen kosten op de 'gebreckelijcken' worden verhaald, hetgeen dadelijk zal worden uitgevoerd.
De voorschrevenen hebben de palmslag gegeven aan Peter Frericx, die er 760 gulden op gezet heeft, te weten de gulden aan 20 stuivers, waaraan de voornoemde kosten nog zullen korten. Verder nog 6 gulden voor de 'vereeringhe' voor de verkopers en nog eens 36 hogen, ieder hoging zoals voorgeschreven is. Godtspenning 11 stuivers lijcoop 3 gulden, schrijfgeld 16 stuivers. Aldus gedaan in presentie van Willem Persoons, Lambrecht Corsijns en Geert Zibrichs, die als getuigen zijn geroepen, en 'speccalijcken gebeden' [?].
Tezelfdertijd in presentie van Willem Persoons en Geert Zibrichs heeft Gielis Puts daarop nog twee hogen gezet.
Item op datum voorschreven en in presentie van voornoemde getuigen heeft
Item op datum voorschreven en in presentie van de voorgenoemde getuigen heeft Peter Frericx wederom gebeterd en daarop 2 hogen gezet. Was ondertekend N. Calen.
Anno 1642 op 23 oktober is de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. Bij het uitgaan van de kaars is de voorschreven verkoop verbeleven aan Peter Frericx als laatste hoger. Peter Bosmans en Jan Raijmakers hebben met een procuratie van en in naam van Geert en Jan Bosmans de behoorlijke opdracht gedaan ten behoeve van Peter Frericx, die daarin is gegicht en gegoed volgens het recht van onze [schepen]bank.2
HuwelijkHij huwde met Catlijn Heskens, dochter van Jan Heskens, voor 1 april 1643 te Beringen? [België].1 
LeningPeter Bosmans leende aan Peter Fredricx de som van 150 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 1 april 1643. Deze verwijst ook naar Catlijn Heskens als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Jan Heskens en Rombaudt Bosmans. De akte luidt als volgt: 'Anno 1643 op 1 april heeft Peter Bosmans in naam van zijn 'huisvrouw' Catlijn Heskens, alias Swalen, en haar kinderen de panden gekweten van Rummen Bosmans, nu Peter Frericx, van een rente van 7 gulden 10 stuivers jaarlijks op 150 gulden kapitaal. Hij verklaart het kapitaal en de verlopen rente ontvangen te hebben en gelast het kapitaal 'ter selve nature'opnieuw te beleggen.1'
OverlijdenHij overleed na 1 april 1643 te Paal? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.31.
 2. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1642, boek 40, p.16.

Petrus Bosmans

IDnr.505, ° voor 1645, + voor 1673
VaderN. Bosmans ° voor 1620, + na 1645
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Bosmans werd gedoopt voor 1645 te Lummen? [België].1 
VerlovingHij verloofde zich met Catharina Fredrix, dochter van Christiaen Fredrix en Anna Cruessens, op 6 januari 1666 te Lummen [België] met als getuigen Vincentius Bosmans en Leonardus Aerts.1
HuwelijkHij huwde met Catharina Fredrix, dochter van Christiaen Fredrix en Anna Cruessens, op 17 januari 1666 te Lummen [België] met als getuigen Michael Nijs en Leonardus Aerts.2
EigendomDe eigendomstransactie van Peter Valckarts met Anna Cruessens, geacteerd te Heusden [België] op 21 februari 1670, verwijst naar Petrus Bosmans als betrokken partij; Peeter Valckarts met laudering van zijn huijsvrauwe Griet Jacobs dracht op tot behoef van Anna Crusens een blocxken in Obbersel gelegen, de Liemcuijlen genaamd, regenoten de wijers van de heren Cartuijsers ter eender, de steeg ter andere en ten westen Wilbort Willems, nergens mee belast als met schellings daarop staande en een half vat haver cijns. Voor best warantschap doende bekent de opdrager de som van 53 gulden bb ontvangen te hebben. Lijcoop na landtcoop, goetpenningen 2 stuivers aan de kapel te Genebos, voor een kermis 4 gulden die de opdrager ook bekent ontvangen te hebben. Peter Bosmans, in naam van Anna Crusens, doet warantschap voor een goede gicht en voor alle molestatiën volgens het landrecht. Na de opdracht van Peeter Valckarts met laudering van zijn huijsvrauwe is Peter Bosmans daarvan ter gichte gekomen en is in hoeden gekeerd.3
OverlijdenHij overleed voor 1673 te Lummen? [België]. De tekst vermeldt: '[nvdr. De overlijdensakten beginnen in 1673. Tot in 1676, wanneer zijn weduwe huwt met Lambertus Romers, is er geen overlijdensakte van hem te vinden].4,5' 
ReliefNa het overlijden van Catharina Fredrix en Petrus Bosmans werd door Anthoen Valentijns en Mathias Van Zengelbeeck als voogd op 27 juni 1686 Lummen, [België], het volgende gereleveerd: 'Anthoen Valentijns en Matthijs Van Singel, als mombers van de kinderen van Peeter Bosmans en Cattlijn Fredrickx beiden zaliger, releveren het versterf dat op de voorschreven onmondige kinderen is verstorven vanwege hun ouders: een stuk land in de 'Boschdelle' gelegen in Genebos, palend aan Aerdt Reijnders ten westen, hun eigen erf ten zuiden, Claes Goosens ten noorden, en Frans Neven ten oosten. Verder een stuk broek onder Gestel gelegen, palend aan Lijsbeth Goors ten zuiden.6' 
ReliefHij werd vermeld bij het relief van Vincentius Bosmans op 18 december 1687 te Lummen [België]; Antoin Valentijns, als momber van de onmondige kinderen van Peeter Bosmans, releveert het versterf aan de kinderen aangekomen na de dood van Vincent Bosmans, hun oom zaliger, waar Cristina Fredrix als tochtster onlangs uitgestorven is: de helft in een hof onder Mellaar gelegen, palend Michiel Reijnders met de wederhelft ten westen, de erfgenamen Mattues Aerts alias Dingenen ten oosten, de straat ten noorden, 'den Herantbosch' ten zuiden.7 

Familie

Catharina Fredrix ° circa 1640, + 6 jun 1686
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1666, huwelijken, p.97.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1666, huwelijken, p.98.
 3. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 8 (1649-1674), 1670, p.162v.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.242.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1676, huwelijken, p.69.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1686, p.242.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1687, p.274.
 8. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1666, doopsels, p.125.
 9. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1668, doopsels, p.142.
 10. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1670, doopsels, p.162.
 11. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1670, doopsels, p.170.

Rik Bosmans

IDnr.10222
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
HuwelijkRik Bosmans huwde met Liesbet Jansen, dochter van Emmanuel Jansen en Thila Vandeurzen.1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 13.02.2001, p.21.

Roger Paul Edward Ghislanus Bosmans

IDnr.1867, ° 18 oktober 1954
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteRoger Paul Edward Ghislanus Bosmans werd geboren op 18 oktober 1954 te Koersel [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anita Maria Melania Frederix, dochter van Josephus Ludovicus Albertus Frederix en Maria Lucia Vanhoudt, op 26 september 1975 te Heusden [België].1 

Familie

Anita Maria Melania Frederix ° 5 mei 1954
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 15.11.1997, p.19.

Rombaudt Bosmans1

IDnr.7472, ° voor 1585, + voor 25 augustus 1642
NaamvariatieRombaudt Bosmans werd ook Rummen Bosmans genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1585 te Paal? [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 25 augustus 1642 te Paal? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Geert Bosmans en Jan Bosmans met Peter Fredricx, geacteerd te Beringen [België] op 25 augustus 1642, vermeldt eveneens Rombaudt Bosmans; Conditie. Op heden 25 augustus 1642 zijn voor mij ondergetekende en de getuigen hierna volgend, verschenen de kinderen van Romboudt Bosmans, namelijk Geert en Jan Bosmans, zich sterk makende voor hun zusters en broers, die zullen verkopen met 'proclamatie' en het uitgaan van de kaars een stuk broek dicht bij de Gestelsche molen, gelegen bij de erfgenamen van Frans Thonis, de Maelbeeck ten oosten, en Hendrick Pelsers ten westen. Het stuk is belast met 300 gulden kapitaal aan Valentijn Valentijns, alias Schoens, met 100 gulden aan Wilbordt Bruijnen, 200 gulden aan Corst Brouwers, en aan de erfgenamen van Jan Heskens 150 guldens, 'summa' bedragen de lasten thans 750 gulden. De verkopers zullen het verloop of de intrest schoonmaken tot op datum van de gicht en voorts stellen ze zich borg voor een goede gicht, vermits er nog cijns van ongeveer 3 stuivers, min of meer, te betalen is.
Ten eerste, degene die de palmslag zal genieten, zal gehouden zijn bovenop de koop hogen te stellen van telkens 2 gulden, half tot profijt van de verkoper, de andere helft aan de voorschreven koper of hoger.
Item zal degene, aan wie het goed bij het uitgaan van de kaars zal verblijven, zich sterk maken om op datum van de gicht in alles te voldoen.
Item als er iemand heeft gehoogd, die op de datum van de gicht [de som] niet kan voldoen, dan zal de kaars opnieuw worden ontstoken en zal het verschil in min samen met de gerezen kosten op de 'gebreckelijcken' worden verhaald, hetgeen dadelijk zal worden uitgevoerd.
De voorschrevenen hebben de palmslag gegeven aan Peter Frericx, die er 760 gulden op gezet heeft, te weten de gulden aan 20 stuivers, waaraan de voornoemde kosten nog zullen korten. Verder nog 6 gulden voor de 'vereeringhe' voor de verkopers en nog eens 36 hogen, ieder hoging zoals voorgeschreven is. Godtspenning 11 stuivers lijcoop 3 gulden, schrijfgeld 16 stuivers. Aldus gedaan in presentie van Willem Persoons, Lambrecht Corsijns en Geert Zibrichs, die als getuigen zijn geroepen, en 'speccalijcken gebeden' [?].
Tezelfdertijd in presentie van Willem Persoons en Geert Zibrichs heeft Gielis Puts daarop nog twee hogen gezet.
Item op datum voorschreven en in presentie van voornoemde getuigen heeft
Item op datum voorschreven en in presentie van de voorgenoemde getuigen heeft Peter Frericx wederom gebeterd en daarop 2 hogen gezet. Was ondertekend N. Calen.
Anno 1642 op 23 oktober is de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. Bij het uitgaan van de kaars is de voorschreven verkoop verbeleven aan Peter Frericx als laatste hoger. Peter Bosmans en Jan Raijmakers hebben met een procuratie van en in naam van Geert en Jan Bosmans de behoorlijke opdracht gedaan ten behoeve van Peter Frericx, die daarin is gegicht en gegoed volgens het recht van onze [schepen]bank.1
LeningDe leningsovereenkomst van Peter Bosmans met Peter Fredricx, geacteerd te Beringen [België] op 1 april 1643, vermeldt eveneens Rombaudt Bosmans; 150 gulden.2

Familie

Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1642, boek 40, p.16.
 2. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.31.

Stanislas Bosmans

IDnr.897, ° voor 1635, + na 26 januari 1657
DoopselStanislas Bosmans werd gedoopt voor 1635. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Fredrix op 26 januari 1657 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 26 januari 1657. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.51.

Thomas Bosmans

IDnr.506, ° 22 januari 1666, + maart 1703
VaderPetrus Bosmans1 ° voor 1645, + voor 1673
MoederCatharina Fredrix1 ° circa 1640, + 6 juni 1686
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselThomas Bosmans werd gedoopt op 22 januari 1666 te Lummen [België] met als peter Cornelius Cox en als meter Gertrudis Boets.1
HuwelijkHij huwde met Anna Martens op 19 mei 1693 te Hasselt [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk is ingezegend in de kerk van het Kapucijnenklooster te Hasselt [nvdr. Het wordt eveneens omstandig geacteerd in het parochieregister van Lummen].2'
OverlijdenHij overleed in maart 1703 te Lummen [België] in de ouderdom van 37 jaar. De tekst vermeldt: '[nvdr. geen volledige zekerheid].3' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1666, doopsels, p.125.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1693, huwelijken, p.145.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, overlijdensregister 1644-1803, p.5v.