Joanna Vanden Heijden

IDnr.7868, ° voor 1625, + na 17 juni 1647
DoopselJoanna Vanden Heijden werd gedoopt voor 1625 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Vrericx op 17 juni 1647 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 17 juni 1647 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 288, 1647, doopsels, p.245.

Jan Vanden Laer

IDnr.2859, ° voor 1625, + na 31 december 1663
DoopselJan Vanden Laer werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Matthias Fredrix met Elisabeth Timmermans, geacteerd te Lummen [België] op 23 maart 1662, vermeldt eveneens Jan Vanden Laer; Matteus Fredricx draagt op tot behoef van Elisabeth Timmermans het goed beschreven in de onderstaande conditie. Elisabeth kwam met recht ter gichte.
Conditie waarop Matteus Fredricx een stuk land in Laren gelegen zal verkopen. Het grenst "den Hagedoren Hoff" W, Peeter Kelchtermans en Reynder Timmermans N. Het goed wordt verkocht met "kerckengeboth", hogen en brandende kaars. Iedere hoge geldt 2 gulden, te verdelen half en half tussen verkoper en hoger. Het goed is belast met 1 stuiver grondcijns en verder niet. De laatste hoger moet alle verkoopsonkosten betalen zoals pontpenningen, kaarsgeld, conditiegeld 6 schellingen, godspenninck 5 stuivers, lijcoop naer landtcoop enzovoort. Op datum van gichte moet 300 gulden betaald worden en de rest op de dag van verjaren.
Op 9 maart bood Elisabeth Timmermans 440 gulden en 7 gulden als kermis voor de verkopers huisvrouw. Ze kreeg ervoor de palmslag en zette 18 hogen. Getuigen: Aerdt Stijls en Lenaerdt Vanden Vin. Attestor notaris J. Vanden Laer. Valentijn Diericx stelde aansluitend 2 hogen en Elisabeth nog 1. Op 23 maart werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. Bij de uitgang bleef de koop aan Elisabeth Timmermans.1 
AflossingDe leningsovereenkomst van Petrus Frederici met Peeter Aerdts, geacteerd te Lummen [België] op 1 maart 1663, verwijst naar Jan Vanden Laer als betrokken partij.2 
LeningDe leningsovereenkomst van Petrus Frederici met Erasmus Ramparts, geacteerd te Lummen [België] op 5 juli 1663, vermeldt eveneens Jan Vanden Laer; 30 gulden.3 
EigendomDe eigendomstransactie van Henrick Borremans en Elisabeth Leijnen, samen met Renier Borremans, Maria Lijnen en Catharina Leijnen, met Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts, geacteerd te Diest [België] op 31 december 1663, verwijst naar Jan Vanden Laer als betrokken partij; Akte van notaris Carel Gautiers van Diest. De inhoud luidt als volgt. Er is een minnelijke schikking getroffen in een onbeslecht proces voor de schepenen van Lummen tussen de kinderen en erfgenamen van Margareta Fredrix, de aanleggers, en de weduwe Jan Lijnen en daarna Huijbrecht Lenardts die de weduwe huwde, de gedaagde. Henrick Bormans als man van Elisabeth Lijnen, Reijnier Bormans als man van Maria Lijnen, Catharina Lijnen, begijntje op het begijnhof te Diest met notaris Jan Vanden Laer als haar momber, enerzijds, en Huijbrecht Lenardts als man van Maria Aerdts, weduwe Joannes Lijnen, ten andere zijde. De eerste comparanten dragen over aan de tweede hun vierde part in de goederen die eertijds gevallen waren tot behoef van Joannes Lijnen. De tweede belooft aan de eerste twee elk 300 gulden te geven voor 1 maart e.k. En elk 1 gouden souverain binnen een tiental dagen. Het begijntje krijgt 20 pattacons eens omdat ze zich met het proces niet heeft bemoeid. Getuigen: Wilbordt Jonckjans van Beringhen en Mattens Withoff.4 
OverlijdenHij overleed na 31 december 1663 te Lummen? [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.445.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.87.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, register nr. 85, p.590.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, 1663, p.106v.

Cornelia Vanden Lokensberge

IDnr.2604, ° voor 1490, + na 31 mei 1557
VaderPeeter Vanden Loyckensberge ° voor 1470, + tussen 8 februari 1533 en 1 april 1546
MoederLysbeth Van Hiemslaeken ° voor 1470, + tussen 1 april 1546 en 6 mei 1546
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselCornelia Vanden Lokensberge werd gedoopt voor 1490 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Arnout Fredrix voor 1515 te Lummen? [België]. De akte vermeldt: '(akte van 31 mei 1557) ... Cornelia Vanden Loekensberghe weduwe Arnout Ffrederix... draagt ten behoeve van haar kinderen: nl. heer Jan, Arnout, Peeter, Katryn, Lysbeth, Anna en Maria Fredrix, broers en zusters...1' 
SchenkingLysbeth Van Hiemslaeken schenkt aan Cornelia Vanden Lokensberge volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 april 1546. Deze verwijst ook naar Servaes Boijen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Lysbeth Van Hiemslaeken heeft Servaes Boyen tot haar momber gekozen en die is haar met recht geleverd. Tezelfdertijd draagt zij, met haar momber, via de Loonse meier Peter Kenens, haar tocht op aan haar wettige kinderen: Kyn Vanden Lokensberghe en Cornielis Vanden Lokensberghe oft den mombaer Cornielis voirscreven wettige man ende Margrieten Vanden Lokensbergh Lysbethts voirscreven wettige dochter ende Marie Vanden Lokensberghe haerder wettigher dochter.
Tezelfdertijd hebben die kinderen, te weten: Kyn en Aert Ffredricx als momber zijner vrouw Cornielis, Margriet en Marie Vanden Lokensberghe, alzulke tocht en erflijkkeid opgehouden en ontvangen als hun aangestorven is na dood hunner ouders. Ze zijn er toe gekomen met menis des meiers en vonnis van schepenen, geen solemniteit van recht achtergelaten.
(Bij de datum staat ook 'Genachten' rechtsziiting) vermeld).2'
 
EigendomDe eigendomstransactie van Kyn Vanden Lokensberge en Margiet Vanden Lokensberghe met Arnout Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 6 mei 1546, vermeldt eveneens Cornelia Vanden Lokensberge; Kyn Vanden Lokensberghe en Margriet Vanden Lokensberghe hebben zich, voor de Loonse meier Peter Kenens en de schepenen van de binnen Vryheyt, vermomberd met Henrick Dries. Hij is hun geleverd met alle punten van recht. De 2 voorschreven zusters Kyn en Margriet, met hun momber Henrick Dries dragen tocht en versterfenis, na dood hunner ouders, op aan Arnout Ffredricks hun zwager, wettig man van Cornielis.3 
SchenkingCornelia Vanden Lokensberge schenkt aan Jan Fredrix, Arnout Fredrix, Peeter Fredrix, Catharijn Fredrix, Lysbeth Fredrix, Anna Fredrix en Maria Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Jan Clercx als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Arnout Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Cornelia Vanden Loekensberghe weduwe Arnout Ffrederix vermombert zich met Jan Clercx en haar zoon Arnout Ffredrix. Ze zijn haar geleverd met recht van de Loonse officier. Dan draagt ze ten behoeve van haar kinderen: nl. heer Jan, Arnout, Peeter, Katryn, Lysbeth, Anna en Maria Fredrix, broers en zusters, al haar goederen op waarvan ze het vruchtgebruik heeft.Voorwaarde: die kinderen moeten hun moeder, in ruil voor de tocht, haar levenlang onderhouden. De kinderen zijn nu tot tocht en erfdom gekomen.
Verder kwamen de kinderen overeen, dat wie hun moeder in kost, drank en andere nooddruft onderhouden zal en bij haar zal blijven, al het roerend goed krijgt dat de moeder toebehoort, en 3 Rynsgulden 'sjaars te trekken aan dat Runckelen euwet, te kwijten met 50 Rynsgulden. Wie de moeder onderhoudt mag die 50 Rynsgulden, niet verzetten, niet verkopen, niet belasten, noch verminderen zolang Cornelia leeft. Na haar dood mag, degene die de moeder aan haar einde gebracht heeft, over die 50 Rynsgulden beschikken.1'
 
OverlijdenZij overleed na 31 mei 1557 te Lummen? [België].1 

Familie

Arnout Fredrix ° circa 1490, + tussen 26 jun 1551 en 23 apr 1553
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.190.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.14.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.14v.

Kyn Vanden Lokensberge

IDnr.2603, ° voor 1495, + na 6 mei 1546
VaderPeeter Vanden Loyckensberge1 ° voor 1470, + tussen 8 februari 1533 en 1 april 1546
MoederLysbeth Van Hiemslaeken1 ° voor 1470, + tussen 1 april 1546 en 6 mei 1546
DoopselKyn Vanden Lokensberge werd gedoopt voor 1495.1 
SchenkingLysbeth Van Hiemslaeken schenkt aan Kyn Vanden Lokensberge volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 april 1546. Deze verwijst ook naar Servaes Boijen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Lysbeth Van Hiemslaeken heeft Servaes Boyen tot haar momber gekozen en die is haar met recht geleverd. Tezelfdertijd draagt zij, met haar momber, via de Loonse meier Peter Kenens, haar tocht op aan haar wettige kinderen: Kyn Vanden Lokensberghe en Cornielis Vanden Lokensberghe oft den mombaer Cornielis voirscreven wettige man ende Margrieten Vanden Lokensbergh Lysbethts voirscreven wettige dochter ende Marie Vanden Lokensberghe haerder wettigher dochter.
Tezelfdertijd hebben die kinderen, te weten: Kyn en Aert Ffredricx als momber zijner vrouw Cornielis, Margriet en Marie Vanden Lokensberghe, alzulke tocht en erflijkkeid opgehouden en ontvangen als hun aangestorven is na dood hunner ouders. Ze zijn er toe gekomen met menis des meiers en vonnis van schepenen, geen solemniteit van recht achtergelaten.
(Bij de datum staat ook 'Genachten' rechtsziiting) vermeld).1'
 
EigendomKyn Vanden Lokensberge en Margiet Vanden Lokensberghe verkopen een goed aan Arnout Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 mei 1546. Deze verwijst ook naar Henrick Dries als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Cornelia Vanden Lokensberge. De akte luidt als volgt: 'Kyn Vanden Lokensberghe en Margriet Vanden Lokensberghe hebben zich, voor de Loonse meier Peter Kenens en de schepenen van de binnen Vryheyt, vermomberd met Henrick Dries. Hij is hun geleverd met alle punten van recht. De 2 voorschreven zusters Kyn en Margriet, met hun momber Henrick Dries dragen tocht en versterfenis, na dood hunner ouders, op aan Arnout Ffredricks hun zwager, wettig man van Cornielis.2' 
OverlijdenZij overleed na 6 mei 1546.2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.14.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.14v.

Margiet Vanden Lokensberghe

IDnr.2632, ° voor 1495, + na 6 mei 1546
VaderPeeter Vanden Loyckensberge1 ° voor 1470, + tussen 8 februari 1533 en 1 april 1546
MoederLysbeth Van Hiemslaeken1 ° voor 1470, + tussen 1 april 1546 en 6 mei 1546
DoopselMargiet Vanden Lokensberghe werd gedoopt voor 1495 te Lummen? [België].1 
SchenkingLysbeth Van Hiemslaeken schenkt aan Margiet Vanden Lokensberghe volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 april 1546. Deze verwijst ook naar Servaes Boijen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Lysbeth Van Hiemslaeken heeft Servaes Boyen tot haar momber gekozen en die is haar met recht geleverd. Tezelfdertijd draagt zij, met haar momber, via de Loonse meier Peter Kenens, haar tocht op aan haar wettige kinderen: Kyn Vanden Lokensberghe en Cornielis Vanden Lokensberghe oft den mombaer Cornielis voirscreven wettige man ende Margrieten Vanden Lokensbergh Lysbethts voirscreven wettige dochter ende Marie Vanden Lokensberghe haerder wettigher dochter.
Tezelfdertijd hebben die kinderen, te weten: Kyn en Aert Ffredricx als momber zijner vrouw Cornielis, Margriet en Marie Vanden Lokensberghe, alzulke tocht en erflijkkeid opgehouden en ontvangen als hun aangestorven is na dood hunner ouders. Ze zijn er toe gekomen met menis des meiers en vonnis van schepenen, geen solemniteit van recht achtergelaten.
(Bij de datum staat ook 'Genachten' rechtsziiting) vermeld).1'
 
EigendomKyn Vanden Lokensberge en Margiet Vanden Lokensberghe verkopen een goed aan Arnout Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 mei 1546. Deze verwijst ook naar Henrick Dries als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Cornelia Vanden Lokensberge. De akte luidt als volgt: 'Kyn Vanden Lokensberghe en Margriet Vanden Lokensberghe hebben zich, voor de Loonse meier Peter Kenens en de schepenen van de binnen Vryheyt, vermomberd met Henrick Dries. Hij is hun geleverd met alle punten van recht. De 2 voorschreven zusters Kyn en Margriet, met hun momber Henrick Dries dragen tocht en versterfenis, na dood hunner ouders, op aan Arnout Ffredricks hun zwager, wettig man van Cornielis.2' 
OverlijdenZij overleed na 6 mei 1546 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.14.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.14v.

Marie Vanden Lokensberghe

IDnr.2633, ° voor 1495, + na 1 april 1546
VaderPeeter Vanden Loyckensberge1 ° voor 1470, + tussen 8 februari 1533 en 1 april 1546
MoederLysbeth Van Hiemslaeken1 ° voor 1470, + tussen 1 april 1546 en 6 mei 1546
DoopselMarie Vanden Lokensberghe werd gedoopt voor 1495.1 
SchenkingLysbeth Van Hiemslaeken schenkt aan Marie Vanden Lokensberghe volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 april 1546. Deze verwijst ook naar Servaes Boijen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Lysbeth Van Hiemslaeken heeft Servaes Boyen tot haar momber gekozen en die is haar met recht geleverd. Tezelfdertijd draagt zij, met haar momber, via de Loonse meier Peter Kenens, haar tocht op aan haar wettige kinderen: Kyn Vanden Lokensberghe en Cornielis Vanden Lokensberghe oft den mombaer Cornielis voirscreven wettige man ende Margrieten Vanden Lokensbergh Lysbethts voirscreven wettige dochter ende Marie Vanden Lokensberghe haerder wettigher dochter.
Tezelfdertijd hebben die kinderen, te weten: Kyn en Aert Ffredricx als momber zijner vrouw Cornielis, Margriet en Marie Vanden Lokensberghe, alzulke tocht en erflijkkeid opgehouden en ontvangen als hun aangestorven is na dood hunner ouders. Ze zijn er toe gekomen met menis des meiers en vonnis van schepenen, geen solemniteit van recht achtergelaten.
(Bij de datum staat ook 'Genachten' rechtsziiting) vermeld).1'
 
OverlijdenZij overleed na 1 april 1546.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.14.

Peeter Vanden Loyckensberge

IDnr.2571, ° voor 1470, + tussen 8 februari 1533 en 1 april 1546
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselPeeter Vanden Loyckensberge werd gedoopt voor 1470 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Lysbeth Van Hiemslaeken voor 1495.2 
EigendomArnout Fredrix verkocht een goed aan Peeter Vanden Loyckensberge volgens een akte gemaakt te Lummen [België] in december 1522. De akte luidt als volgt: 'Arnout Frerix alias Bosmans verkoopt aan zijn sweer (schoonvader, schoonbroer) Peeter Vanden Loyckensberge een stuk land in den Hoffacker. Palende Z. de heren van Lumpmen en met de 3 andere zijden Peeter Vanden Bryel.
(Als datum van de akte wordt vermeld: 's vrijdags na jaargeding na kerstmis).3'
 
EigendomPeeter Vanden Loyckensberge verkocht een goed aan Aert Frericxs, Frelen Frericxs, Peter Frericxs, Jan Frericxs, Aert Stewechs, Lysken Frericxs, Leysken N. en Anne Frericxs volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1533. Deze verwijst ook naar Ghylis Ghylis als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Frederick van Mewen en Marie N.. De akte luidt als volgt: 'Peter Vanden Loeckensberge verkoopt via de Brabantse meier Ghylis Ghylis, een stuk winnens land, gelegen achter Keppers hoff en genoemd die Kercken scom. Palende W. Peter Naggen en Peter aenden Kerchoff, Z. de straat en O. Henrick Baers. Verkocht aan de kinderen van Ffrederick van Mewen alias Rayts oft Raymekers, met name: Aert, Frelen, Peter, Jan, Aert Stewechs als man-momber van Lysken in naam van zijn kinderen en Laurens als man-momber van Anne. Voorwaarde: deze kinderen moeten voor dit erf jaarlijks en eeuwig aan het Groot gasthuys van Diest, 1 mud rogge betalen en jaarlijks de grondcijns ter grootte van 2 ½ stuiver. Dit voorschreven erve is verkocht met 40 Rijnsgulden eens. Maar die 10 Rijnsgulden heeft Peter voorschreven gegeven aan Marie, de huisvrouw van Frederix van Meuwen voor de beteringe, dat sy dat erve voerscreven gebetert en heeft.
De datum in de akte wordt aangegven als 8 sporkil sprokkelmaand) of 8 februari.4'
 
OverlijdenHij overleed tussen 8 februari 1533 en 1 april 1546 te Lummen? [België].4,2 

Familie

Lysbeth Van Hiemslaeken ° voor 1470, + tussen 1 apr 1546 en 6 mei 1546
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, 8v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.14.
 3. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.8v.
 4. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.109.