Mark Van Pee

IDnr.11542, ° voor 1970
Stamkaartenafstammelingen van Jacobus Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Jacobus Frederickx [boxformaat]
GeboorteMark Van Pee werd geboren voor 1970.1 
HuwelijkHij huwde met Hilde Frederickx, dochter van Romain Frederickx en Marie-Claire Vantuykom, op 19 augustus 1989.1 

Familie

Hilde Frederickx ° voor 1970
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S284] GeneaNet pagina's van Katrien Maris, http://gw.geneanet.org/mariskatrien

Huijbrecht Van Peer

IDnr.2736, ° voor 1570, + na 12 juni 1631
DoopselHuijbrecht Van Peer werd gedoopt voor 1570 te Lummen? [België].1 
EigendomHuijbrecht Van Peer verkocht een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 13 januari 1601. Deze verwijst ook naar Aerdt Vanden Eerdwech als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Huijbrecht Van Peer verkoopt aan Aerdt Frericx den Parijshoff, palende O. Maria Van Cosen; W. Claes Vanden Bogaert; Z. de beek; N. de straat. Voor 266 Rinsgulden Brabants. Belast met 2 halsters koren aan de H. Geest van Lummen en de grondcijns, die dit jaar half en half betaald wordt door koper en verkoper. De verlopen zijn te betalen door Aerdt Vanden Eerdewech. Godtspennink: 1 Ernestus. Zie 5 april ll.1' 
LeningMaria Van Hese leende aan Huijbrecht Van Peer de som van 100 gulden aan 6 % intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 9 mei 1624. Deze verwijst ook naar Vincentius Lijnen als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Aerdt Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Huijbrecht Van Peer leent van Maria Van Hese weduwe van Aerdt Frerix, 100 gulden à 6 %. Pand: den Hobbampt, palende de heer van Lumpmen en Peeter Aerdts ter ener zijde; Vincent Lijnen ter tweede zijde; Jan Baerdemeckers erfgenamen en Aerdt Frerix ter derder zijde. Aan deze penningen korten 34 gulden die Huijbrecht van Peer reeds eerder ontvangen had en waarvan de obligatie niet te vinden is. Vincent Lijnen is in naam van de weduwe ter gichte gekomen. Huijbrecht Van peer heeft de hofrechten betaald.2' 
BeroepHij was schepen te Lummen [België] op 12 juni 1631.3 
EigendomDe eigendomstransactie van Aerdt Dries met Jan Tsgranden, geacteerd te Lummen [België] op 12 juni 1631, verwijst naar Huijbrecht Van Peer als betrokken partij; Voor de schepenen Aerdt Fredricx en Huijbrecht Van Peer, verschenen mr. Aerdt Dries, secretaris en Jan Scranden i.v.m. een koop tussen hun beiden. Mr. Aerdt Dries verkoopt aan Jan Scranden: 1. zijn huis gelegen binnen de Vrijheid, palende O. en N. Jan Bervoets; W. de erfgenamen Valenteijn Schepers en Z. de straat. 2. Een moeshof omtrent den Burchgracht, palende W. en Z. mr. Peeter Aerdts; O. de erfgenamen Peeter Clockleuijders en Adriaen Mimbiers; N. de straat. Voor 70 Rinsgulden. Getuigen: heer Jan Lemmens en Jan Baerdemaeckers. De koop is als volgt betaald: 2 Jacobus, het stuk ad 14 gulden. 1 Rosennobel, geteld voor 11 gulden. ½ Rosennobel voor 5 ½ gulden. 2 dobbel Alberteijnen, het stuk voor 7 gulden. Nog 3 oude gouden Philippen, het stuk ad 3 gulden 13 suivers. Nog 11 stuivers mijten.
P.S. Op 11 juli 1631 heeft Jan Scranden naderschap bekent aan Geert Frericx, bloedverwant van de verkoper. De gicht blijft in 'sheren hand tot Frericx koopsom en kosten integraal zal betaald hebben.
P.S. Op 23 juli 1631 bekent Jan Scranden naderschap aan Jannen Moons schoonsoen Aerdt Dries, nader bloedverwant als Geert Frerix. Moons betaalt.3 
OverlijdenHij overleed na 12 juni 1631 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.41v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.251.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.23.

Jan Van Peer

IDnr.2711, ° voor 1545, + na 23 oktober 1586
DoopselJan Van Peer werd gedoopt voor 1545 te Lummen? [België].1 
ReliefHij werd vermeld bij het relief van Magdalena Beckers op 27 oktober 1580 te Lummen [België]; Maria (Mariken) Ffrericx weduwe Laureys Huesdens alias der Smet, cum mamburno, houdt het versterf op na dood van haar moeder Magdalena Beckers. Maria Ffrericx met momber Jan Van Peer draagt haar tocht van het versterfenis en het kindsdeel van haar zoon Mathys op ten behoeve van die zoon Mathys Huesdens.
Tocht en erfdom vergaderd zijnde, heeft Mathys Huesdens via de Loonse meier een hypotheek van 16 ½ stuiver 'sjaars op panden van de erfgenamen van Bartholomeus Buysen alias Roselers verkocht aan Jan Moens. Die 16½ stuiver zijn de helft 33 stuivers 'sjaars staande aan een hoffstadt, palende Quinten Hoelsteens, de straat en Peter Frericx.2 
AflossingDe leningsovereenkomst van Jan Kenens met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 26 juni 1582, vermeldt eveneens Jan Van Peer; 50 Rinsgulden.1 
LeningJan Van Peer leende aan Aert Ingelen aan 30 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 14 maart 1584. Ze vermeldt verder ook Mathijs Materni, Maijken Van Ruelinghen, Jan Smeets, Jan Frericx en Henrick Beerten. De akte luidt als volgt: 'Matthys Materni als man-momber Mayken van Ruelinghen weduwe Jan Smeets houdt op en draagt over aan Jan Van Peer: 30 stuivers 'sjaars zijnde de helft van 3 gl. 'sjaars die zij jaarlijks trok op panden eertijds van Jan Frericx, daarna van Henrick Beerten, nu van Aert Ingelen. Gelegen te Westerhoven; Verkocht overeenkomstig hun voorwaarden te Sintruyen gemaakt.3' 
AflossingJan Van Peer ontving van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening aan 30 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 23 oktober 1586. De akte luidt als volgt: 'Op 23 oktober 1586 heeft Jan Van Peer, Aerdt Frericx, nu eigenaar van de grond, die 30 stuivers 'sjaars gekweten [zie lening van 14.03.1584].3' 
OverlijdenHij overleed na 23 oktober 1586 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.369.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.360.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.374v.

Jan Van Postel

IDnr.4966, ° voor 1665, + na 31 maart 1689
DoopselJan Van Postel werd gedoopt voor 1665 te Lummen? [België].1 
EigendomJan Van Postel verkocht een goed aan Matthias Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 maart 1689. De akte luidt als volgt: 'Jan Van Postel draagt op tot behoef van Mattijs Fredrix, in mangeling erf op erf, zijn deel in 't Steenselbroeck en d' Eviestoppelen gelegen in Gestel, zoals hij het ongeveer een jaar geleden gekocht heeft van Peeter Schoogen. Het geheel Steenselbroeck paalt Michiel Fredrix W., Mattijs Persoons O., de beek Z. Het land grenst aan de erfgenamen van Willem Geerts Z., de straat N., Michiel Pauwels met de helft van de steeg O. Mattijs Fredrix van zijn kant draagt de helft van de Pertsbempt in Gestel gelegen op. Deze paalt W. Willem Bervoets, O. de erfgenamen van Henric Peeters, N. de beek, de straat Z. Jan van Postel moet aan Mattijs Fredrix nog 50 gulden BBL eens opleggen. Fredrix heeft dit geld ontvangen.1' 
OverlijdenHij overleed na 31 maart 1689 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.318r.

Peeter Van Postel

IDnr.4982, ° voor 1635, + na 23 februari 1702
DoopselPeeter Van Postel werd gedoopt voor 1635 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Arnoldus Fredrix met Joannes Herens, geacteerd te Lummen [België] op 12 mei 1661, vermeldt eveneens Peeter Van Postel; Aerdt Frerix alias Meesters van Ghestel draagt op tot behoef van Jan Heres het goed vermeld in de onderstaande conditie. Heres kwam met recht ter gichte. In afkorting van de koopsom betaalde Heres 400 gulden en 4 stuivers, zodat er nog 100 gulden binnen het jaar door Jan moeten neergeteld worden.
Condities waarop Aerdt Frerix met proclamatie zal verkopen een beemd gelegen in Gestel onder Lummen, van Loonse natuur, grenzend O de erfgenamen Silvester Gaethoffs, W Loeij Reynders. De proclamatie zal geschieden en worden geroepen van 8 dagen tot driemaal 8 dagen achtereenvolgens in Lummen. Daarna zal de kaars worden ontstoken voor heer en rechter competent op de eerstvolgende genachte of volgens de wens van de partijen. De hogen gelden 2 gulden, te verdelen tussen verkoper en hoger. Dit goed is "nelders" mee belast dan met 2 halsters evie en ongeveer 7 orden grondcijns en schattingen zoals er zullen aan gezet worden. Ales tot last van de koper. Grotere lasten staan tot last van de verkoper. De koopsom min 100 gulden, die binnen het jaar moet voldaan worden of er intrest van geven, moet neergeteld worden op dag van gichten. Beemd aanslaan terstond na de gicht. Aan verkopers huisvrouw voor een kermis 1 gouden souverain of de waarde ervan. Lijcoop naer landtcoop, godtspenninck 1 blauwmuser, schrijfgeld een halve pattacon.
Op 8 april 1661 heeft Jan Heres 425 gulden Brabants geboden en hij zette 50 hogen. Hij kreeg de palmslag. Getuigen: Peeter Van Postel en Lambrecht Tys. Ondertekend door Jordanus Loyens, notaris. Op dezelfde dag verbeterde Servaes Swalen de koop met 2 hogen, zelfde getuigen. Jan Heres hoogde af met 3 hogen.
Op 12 mei werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en bij het uitgaan bleef de koop aan Jan Heres.1 
EigendomJoannes Vande Voort verkocht een goed aan Peeter Van Postel volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 23 februari 1702. Deze verwijst ook naar Hieronymus Rutten en Martinus Vandervoort als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Anna Fredrickx. De akte luidt als volgt: 'Jan Vande Voort, na voorgaande afstand van tocht door zijn schoonmoeder weduwe Anna Fredrix tot zijn behoef gedaan voor de Brabantse justitie van Lummen, en welke akte hij belooft in te brengen, verkoopt aan Henric Put en Peeter Van Postel een stuk land genaamd 'het Lammere Velt' in Gestel gelegen. Het is ongeveer 8 halsteren saeijens groot, paalt s'heerenstraet Z., Aelbert Coninx O., Elisabet Witters W., Henric Henrix N. Verkocht voor 600 gulden BBL en 4 gulden speelgeld voor de huisvrouw van de verkoper, die de verkoop goedkeurt. Koopsom betaald. Lasten: s'heeren grondcijns en 3 stuivers/jaar aan de anniversarien hier met de dorpslasten. Daarenboven stellen Martinus Vandevoort en Hieronimus Rutten, ieder in het bijzonder, hun goederen ter beschikking als waarborg. De kopers zullen de pacht genieten vanaf oogst eerstkomend. Lijcoop naar believen der partijen, waarin de verkoper 2 gulden zal betalen.2' 
OverlijdenHij overleed na 23 februari 1702 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1661, p.365.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, folio 316r.

Elisabeth Van Raetingen

IDnr.4845, ° circa 1723, + 28 juni 1809
DoopselElisabeth Van Raetingen werd gedoopt circa 1723 te Neeritter [Nederland]. 
HuwelijkZij huwde met Bartholomeus Theunis voor 18 juni 1751 te Neeritter? [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 28 juni 1809 te Hasselt [België].2 

Familie

Bartholomeus Theunis ° voor 1730, + na 31 okt 1762
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, Hasselt, 1751, doopsels.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.

Catharina Van Ratingen1

IDnr.15934, ° voor 1765, + na 7 februari 1786
GeboorteCatharina Van Ratingen werd geboren voor 1765 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Elisabeth Theunis op 7 februari 1786 te Hasselt [België].1
OverlijdenZij overleed na 7 februari 1786 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1786, doopsels, p.143.