Lucia Frederica Fredrix

IDnr.3923, ° voor 1750, + na 12 november 1785
NaamvariatieLucia Frederica Fredrix werd ook Lucia Francisca Fredricx genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt voor 1750 te Herk-de-Stad? [België].1 
ErfenisLucia Frederica Fredrix was op 25 februari 1772 Lummen, [België], erfgenaam van Gertrudis Wintmolders. De akte luidt als volgt: 'Facteur Hermans legt namens de heer oud-burgemeester en schepen van de stad Herck, voor ¼ erfgenaam van wijlen joufr. Gertrudis Wintmolders, namens Lucia Frederica Fredrix zijn nicht voor ¼ deel, de heren Paulus Swennen, burgemeester van Herck, en diens broer Arnold Swennen ook voor ¼ part en de E.H. Wintmolders, de heer Cobrees getrouwd met Anna Christina Wintmolders, de heer Christianus Claessen u.n. joufr. Joanna Wintmolders, joufr. Theresia Wintmolders, joufr. Agnes Wintmolders en joufr. Marie Wintmolders voor het resterende vierde deel, heeft verzocht te releveren na de dood van joufr. Gertrudis Wintmolders: een jaarlijkse rente van 7 gulden 10 stuivers, die nu betaald wordt met 6 gulden, aan panden afgekomen van wijlen Gerard Van der Eijcken, daarna door koop verkregen door Jan Oppré en nu bezeten door Jan Lambreghts man en momber, gelegen in Rue onder Schuelen.1' 
HuwelijkZij huwde met Martinus Lemmens voor 12 november 1785 te Herk-de-Stad? [België].2 
EigendomLucia Frederica Fredrix verkocht een goed aan Joannes Lantmeters volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 12 november 1785. Deze verwijst ook naar Arnoldus Sebastianus Nicolai als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Martinus Lemmens. De akte luidt als volgt: 'Nicolai, dokter in de medicijnen en schepen van Wuestherck, laat een akte registreren van notaris J. G. W. Morren, d.d. 09.11.1780. Joufr. Lucia Francisca Fredrick vrouw van Martinus Lemmens van de stad Herck verkoopt aan Joannes Lantmeeters 1 zille beemd in Schuelen waarvan het wederdeel toebehoort aan Joannes Lantmeters, gekocht van Wintmolders schepen en oud-burgemeester van Herck. Grenzend weduwe scholtis Nicolai, heer Briers van Hasselt, de Groote Herck, Adriaen Maris. Verkocht voor 360 gulden Brabants Luikse valuatie. Jaarlast: 1 vat koren aan de kerk van Schuelen; 1 pot kemp-smout aan de broederschap of kapel van O.-L.-Vrouw binnen de stad Herck. Gedaan in Herck in het huis van de notaris. Getuigen: joufr. Maria Cornelia de la Croix, Maria Petronella Morren.3' 
EigendomDe eigendomstransactie van Joannes Wintmolders met Joannes Lantmeters, geacteerd te Lummen [België] op 12 november 1785, vermeldt eveneens Lucia Frederica Fredrix; Nicolai, dokter in de medicijnen en schepen van Wuestherck, laat een handschrift registreren d.d. 20.04.1779. Daarin verklaart J. R. Wintmolders, schepen van de stad Herck, dat hij de helft van een ½ bunder "meybemps" verkoopt, onverdeeld, onder Schuelen in Worp. Het paalt Jan Maris, het armengoed, heer Breers van Hasselt, de Groote Herck, weduwe Nicolai zaliger. De wederhelft is van Martinus Lemmens uxoris nomine Lucia Francisqua Fredricq. Verkoopt aan Joannes Lantmeters, molder in Herck, voor 175 gulden Brabants Luikse valuatie. Jaarlast: 1 vat koren aan de kerk van Schuelen, 1 pot smout aan de O.-L.-Vrouwbroederschap in Herck, grondcijns.4 
OverlijdenZij overleed na 12 november 1785 te Herk-de-Stad? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.296v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94,1785, p.517.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94,1785, p.518.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94,1785, p.517-518.

Ludovicus Fredrix

IDnr.1255, ° 19 april 1830, + 31 maart 1831
VaderJoannes Franciscus Fredrix ° 18 april 1779, + 27 december 1842
MoederMaria Josepha Houben ° 17 mei 1784, + 5 september 1834
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLudovicus Fredrix werd geboren op 19 april 1830 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Ludovicus wordt geboren om 1 uur 's morgens. Vader Franciscus komt aangifte doen met als getuigen Carel Aerts (30 jaar, landbouwers, Lummen) en Francis Volders (66 jaar, landbouwer te Lummen).1' 
OverlijdenHij overleed op 31 maart 1831 te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Ludovicus (1) overlijdt om 8 uur 's avonds. Vader Jan Frans komt aangifte doen met als getuige Pieter Joannes Loomans (30 jaar, landbouwer te Lummen).2' 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1830, p.13v, akte 45.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1830, p.12, akte 43.

Ludovicus Franciscus Fredrix

IDnr.11629, ° 4 maart 1887, + 25 januari 1915
VaderJoannes Michaelis Fredrix1 ° 16 september 1861, + na 31 mei 1913
MoederMaria Juliana Bijloos1 ° 22 juni 1861, + na 31 mei 1913
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLudovicus Franciscus Fredrix werd geboren op 4 maart 1887 te Borgerhout [België].2 
BeroepHij was ijzerenwegbediende te Essen [België] op 31 mei 1913.2 
HuwelijkHij huwde met Emerentiana Noldus, dochter van Franciscus Joannes Noldus en Helena Joanna Cools, op 31 mei 1913 te Essen [België] met als getuigen Petrus Fredrix en Cornelius Joannes Noldus. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 10u30. De moeder van de bruidegom is aanwezig en stemt toe. De vader is afwezig, maar geeft zijn toestemming via een akte, verleden op 22.05.1913 bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Borgerhout. De ouders van de bruid zijn beiden aanwezig en stemmen toe. De getuigen zijn Petrus Fredrix (ijzenwegbediende, 28 jaar, broer van de bruidegom, uit Borgerhout) en Cornelius Joannes Noldus (metser, 23 jaar, broer van de bruid, uit Essen).2'
OverlijdenHij overleed op 25 januari 1915 te Givenchy [France] in de ouderdom van 27 jaar. De tekst vermeldt: 'Ludovicus Franciscus Federix was tijdens de Eerste Wereldoorlog machinist op een van de drie Belgische gepantserde treinen, de Jellicoe. Op 25 januari 2015 reed de Jellicoe vooruit vanuit Beuvry (Frankrijk). De vijand begon echter een beschieting die steeds heviger werd en rond 7h30 ontploften enkele granaten boven de trein. Machinist Frederix werd gedood, Seaman E. Pay zwaar gewond en de tweede machinist, Ronse, licht gewond (zie document 'Belgische pantsertreinen in 1914', p.18).3'
BegrafenisHij werd begraven op 26 januari 1915 in Le Préolan te Beuvry [France]. De tekst vermeldt: 'Hij wordt begraven op een privé-terrein 'Le Préolan'.3' 
BegrafenisHij werd begraven op 15 oktober 1920 te Cambrin [France]. De tekst vermeldt: 'Ludovicus Franciscus wordt in september 1920 opgegraven. Hij wordt herbegraven op de militaire begraafplaats 'Cambrin Churchyard Extension' (zie 'document overlijden en begraving'). Zijn graf - nr. 223 - is het 2de graf in rij 'R' (zie' plan Cambrin Churchyard Extension').3'

bronvermelding(en)

 1. [S288] Stadsarchief Antwerpen (FelixArchief).
 2. [S467] Burgerlijke Stand Essen, Rijksarchief Antwerpen, 1913, huwelijken, p.24, akte 22.
 3. [S464] Belgian War Dead Register, online http://www.wardeadregister.be/

Ludovicus Lambertus Fredrix

IDnr.1734, ° voor 1740, + na 29 juli 1759
DoopselLudovicus Lambertus Fredrix werd gedoopt voor 1740 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Joseph Meurisse op 28 juli 1759 te Hasselt [België] met als getuigen Godefridus Palmarts en Lambertus Pierlot. De akte vermeldt: 'Zij zijn 'vagi' [letterlijk: zwervers; misschien gewoon mensen zonder woonplaats in Hasselt].2'
OverlijdenHij overleed na 29 juli 1759 te Hasselt? [België].1 

Familie

Anna Maria Joseph Meurisse ° voor 1740, + na 29 jul 1759
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1759, huwelijken.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 313, 1759, huwelijken, p.34.

Ludovicus Leonardus Fredrix

IDnr.4289, ° 4 februari 1858, + na 19 november 1887
VaderWilhelmus Renerus Fredrix1 ° 4 juli 1820, + 30 december 1876
MoederCatharina Vanhex1 ° 22 februari 1821, + 16 mei 1874
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteLudovicus Leonardus Fredrix werd geboren op 4 februari 1858 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Marie Christine Deckers en Joannes Benedictus Fredrix op 19 november 1887 te Seraing [België]; Zowel de ouders van de bruid als van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Henri Bex (46 jaar, dagloner), Louis Fredrix (30 jaar, dagloner en broer van de bruidegom), Emile Stockart (46 jaar, juwelier) en Chrétien Bergerhoff (34 jaar, schoenmaker), allen van Seraing.2
OverlijdenHij overleed na 19 november 1887 te Seraing? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1858, geboorten.
 2. [S397] Burgerlijke Stand Seraing, Rijksarchief Liège, 1887, huwelijken, p.124, akte 247.

Lysbeth Fredrix

IDnr.2609, ° circa 1520, + na 26 februari 1562
VaderArnout Fredrix1 ° circa 1490, + tussen 26 juni 1551 en 23 april 1553
MoederCornelia Vanden Lokensberge1 ° voor 1490, + na 31 mei 1557
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselLysbeth Fredrix werd gedoopt circa 1520 te Lummen? [België].1 
SchenkingCornelia Vanden Lokensberge schenkt aan Lysbeth Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Jan Clercx als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Arnout Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Cornelia Vanden Loekensberghe weduwe Arnout Ffrederix vermombert zich met Jan Clercx en haar zoon Arnout Ffredrix. Ze zijn haar geleverd met recht van de Loonse officier. Dan draagt ze ten behoeve van haar kinderen: nl. heer Jan, Arnout, Peeter, Katryn, Lysbeth, Anna en Maria Fredrix, broers en zusters, al haar goederen op waarvan ze het vruchtgebruik heeft.Voorwaarde: die kinderen moeten hun moeder, in ruil voor de tocht, haar levenlang onderhouden. De kinderen zijn nu tot tocht en erfdom gekomen.
Verder kwamen de kinderen overeen, dat wie hun moeder in kost, drank en andere nooddruft onderhouden zal en bij haar zal blijven, al het roerend goed krijgt dat de moeder toebehoort, en 3 Rynsgulden 'sjaars te trekken aan dat Runckelen euwet, te kwijten met 50 Rynsgulden. Wie de moeder onderhoudt mag die 50 Rynsgulden, niet verzetten, niet verkopen, niet belasten, noch verminderen zolang Cornelia leeft. Na haar dood mag, degene die de moeder aan haar einde gebracht heeft, over die 50 Rynsgulden beschikken.1'
 
EigendomJan Fredrix verkocht, samen met Lysbeth Fredrix, een goed aan Arnout Fredrix en Peeter Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Jan Clercx en Lambertus Neven als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Dan vermombert heer Jan zich met Jan Clercx. Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix vermomberen zich met Lambert Neven. Daarna verkopen heer Jan, Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix met hun mombers, en Machiel Moens als man-momber Marie Ffredrix, via de Loonse meier, hun kindsdelen aan hun broers Aerd en Peter Ffredrix.
Elk afstaand kind krijgt daarvoor 15 stuivers 'sjaars boven alle lasten. Te leggen met 13 ½ Rynsgulden.
Heer Jan Ffredrix bekent dat hij uitbetaald is. Daarna verklaren Machiel Moens en zijn vrouw Marie Ffredrix zich voldaan door Peter Ffredrix.1'
 
LeningLysbeth Fredrix en Catharijn Fredrix leenden aan Quinten Hoelsteens aan 30 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Arnout Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Daarna verkoopt Arnout Ffredrix, aan Lysbeth en Katryn Ffredrix, een hypotheek van 30 stuivers 'sjaars, staande ten laste van Quinten Hoelsteens op diens huis en hof, gelegen tegenover de Borchgracht.2' 
EigendomDe eigendomstransactie van Arnout Fredrix en Peeter Fredrix met Henrick Vanden Bossche, geacteerd te Lummen [België] op 16 mei 1561, vermeldt eveneens Lysbeth Fredrix; Aerdt Ffrericx en Peeter Ffrericx verkopen via de Loonse meier aan Henrick Vanden Bossch een stuk broek, het Tronckelen euwit. Palende Peeter Neeven, Ffrans Neeven en Peeter Clockluyers ter derde zijde. Voor 35 Rijnsgulden boven de volgende lasten: 2 Rijnsgulden 'sjaars aan de vroechmisse binnen de kerk van Lumpmen; 3 Rijnsgulden jaarlijks aan Elisabeth Ffrericx voor het onderhoud van haar moeder, te leggen met 50 Rinsgulden.
Goedtspenninck: 2 stuivers. Blijkt later dat het perceel zwaarder belast is, dan mag de koper dat verhalen op de verkoper.
Tezelfdertijd heeft Peeter Ffrericx, mede voor zijn kinderen, onder behoorlijke protestatie uitdrukkelijke verklaring), 1 gouden kroon en 1 sprenger genamptizeerd een eiser voorlopig tevreden stellen), om alzulk goed als Hendrik Vanden Bossch gekocht heeft te onderstaan (vernaderen) en het geld is wederom aan de man gewezen.
P.S. Op 26 februari 1562 heeft Elizabeth Ffredericx met haar mombers Aerdt Ffreericx en Lieben Hoelsteens, Henrick Vanden Bossch en zijn panden gekweten van 3 Rijnsgulden 'sjaars.3 
LeningLysbeth Fredrix leende aan Henrick Vanden Bossche de som van 50 Rinsgulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 mei 1561. Deze verwijst ook naar Arnout Fredrix, Peeter Fredrix en Liebrecht Hoelsteens als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Ffrericx en Peeter Ffrericx verkopen via de Loonse meier aan Henrick Vanden Bossch een stuk broek, het Tronckelen euwit. Palende Peeter Neeven, Ffrans Neeven en Peeter Clockluyers ter derde zijde. Voor 35 Rijnsgulden boven de volgende lasten: 2 Rijnsgulden 'sjaars aan de vroechmisse binnen de kerk van Lumpmen; 3 Rijnsgulden jaarlijks aan Elisabeth Ffrericx voor het onderhoud van haar moeder, te leggen met 50 Rinsgulden.
Goedtspenninck: 2 stuivers. Blijkt later dat het perceel zwaarder belast is, dan mag de koper dat verhalen op de verkoper.
Tezelfdertijd heeft Peeter Ffrericx, mede voor zijn kinderen, onder 'behoorlijke protestatie', 1 gouden kroon en 1 sprenger 'genamptizeerd', om alzulk goed als Hendrik Vanden Bossch gekocht heeft te 'onderstaan' en het geld is wederom aan de man gewezen.
P.S. Op 26 februari 1562 heeft Elizabeth Ffredericx met haar mombers Aerdt Ffreericx en Lieben Hoelsteens, Henrick Vanden Bossch en zijn panden gekweten van 3 Rijnsgulden 'sjaars.3'
 
OverlijdenZij overleed na 26 februari 1562.3 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.190.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, 1546-1591, p.190.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.225.

Léon Elie Fredrix

IDnr.15692, ° 6 november 1894
VaderJean Alphonse Frederix1 ° circa 1859, + na 14 september 1909
MoederAugustine Marie Lahaye1 ° 6 januari 1862, + 22 januari 1907
GeboorteLéon Elie Fredrix werd geboren op 6 november 1894 in de Bapaumestraat A.10 te Brugge [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 8 uur 's morgens. Vader Jean Alphonse (35 jaar, muzikant bij het 3de Regiment Lansiers) doet aangifte met als getuige Henri Bast (22 jaar, muzikant bij het 4de Linieregiment) en Edouard Van den Bilcke (35 jaar, herbergier), allen van Brugge.1'

bronvermelding(en)

 1. [S376] Burgerlijke Stand Brugge, Archief stad Brugge, 1894, geboorten, p.418v, akte 1251.