Guilelmus Bervoets

IDnr.3675, ° voor 1775, + na 9 november 1797
DoopselGuilelmus Bervoets werd gedoopt voor 1775.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Bervoets op 9 november 1797 te Meldert [België].1
OverlijdenHij overleed na 9 november 1797.1 

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603, 1797, doopsels, p.3.

Guilielmus Bervoets

IDnr.1535, ° voor 1625
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
NaamvariatieGuilielmus Bervoets werd ook Willem Bervoets genoemd.1 
DoopselHij werd gedoopt voor 1625 te Beringen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Fredrix, dochter van Arnoldus Fredrix en Maria Van Herle, voor 1645 te Lummen? [België].2 
LeningArnoldus Fredrix leende aan Guilielmus Bervoets de som van 200 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 24 september 1649. Ze vermeldt verder ook Matteeuwis Frerix. De akte luidt als volgt: 'Op 24 september 1649 heeft Aerdt Fredricx de panden gekweten van Willem Bervoets van een rente van 10 gulden jaarlijks op een kapitaal van 200 gulden. Deze rente behoorde vroeger toe aan Mattheis Fredricx. Aerdt Fredricx verklaart het kapitaal en de verlopen rente ontvangen te hebben uit handen van Willem Bervoets en heeft de pontpenningen betaald. De lening wordt op dezelfde voorwaarden door Aerdt Fredricx weer aan Willem Bervoets verstrekt, zij het dat deze laatste belooft de helft van het geleende kapitaal te allen tijde voor de helft te kunnen terugbetalen.1'
LeningJan Margrieten leende aan Guilielmus Bervoets de som van 200 gulden aan 4,75% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 23 november 1662. Ze vermeldt verder ook Jan Moens. De akte luidt als volgt: 'Anno 1662 op 23 november heeft Jan Fredericx 'opgedraghen tot behoeff van' Jan Margrieten een stuk broek laag, veelal langs rivieren of beken gelegen, met sloten doorsneden weiland of hooiland, dat 's winters ter bevordering van de vruchtbaarheid veelal onder water gezet wordt], genaamd 'die Cue' te Paal gelegen, 'in regenoten' ten westen Jan Moens, ten oosten Willem Bervoets, en dat als pand voor 200 gulden kapitaal, [aan een rente van] 9,5 gulden jaarlijks. De vervaldag is 15 augustus voor het eerst toekomend jaar 1663. Verder doet hij 'warantschappe' waarborg] voor een goede gicht met zijn 'banckguederen'. [De lening] is te kwijten met 200 guldens met geld dat op het moment van de kwijting goed en gangbaar is. Na de 'opdrachte' en warantschappe als hier boven is Jan Margrieten ter gichte gekomen met recht. Jan Fredericx heeft het 'pondtgeldt' en hofrechten betaald en is 'in hoeden gekeert'.3'
OverlijdenHij overleed op 28 september 1675 te Beringen [België].4
ReliefNa het overlijden van Guilielmus Bervoets en Maria Fredrix releveren Guilielmus Bervoets op 16 januari 1676 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Willem Bervoets met zijn zusters en broeders releveren na de dood van hun ouders Wilm Bervoets en Anna Fredrix, echtpaar. Een stuk broek gelegen in Linckhout genaamd 'den Vinnen Bempt' met een bempt onder Geneijcken gelegen, genaamd 'den Haex Bempt', palend die Driessche Bossen N., Cornelis Hauben W., Stijn Bervoets O. vormen de nalatenschap. Wilm Bervoets cum suis is ter gichte gekomen.2' 

Familie

Maria Fredrix ° 15 mrt 1612, + 9 aug 1665
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1649, boek 40, p.231.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1676, p.26v.
 3. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1662, boek 41, p.207.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1675, overlijdens, p.141.

Guilielmus Bervoets

IDnr.3685, ° voor 1645, + 25 maart 1691
VaderGuilielmus Bervoets1 ° voor 1625
MoederMaria Fredrix1 ° 15 maart 1612, + 9 augustus 1665
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
NaamvariatieGuilielmus Bervoets werd ook Wilhelmus Berrevoets genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1645 te Beringen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Ingenhof op 26 april 1667 te Beringen [België] met als getuigen Wilhelmus Ingenhof en Adrianus Ceunen.2
ReliefNa het overlijden van Guilielmus Bervoets en Maria Fredrix releveren Guilielmus Bervoets op 16 januari 1676 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Willem Bervoets met zijn zusters en broeders releveren na de dood van hun ouders Wilm Bervoets en Anna Fredrix, echtpaar. Een stuk broek gelegen in Linckhout genaamd 'den Vinnen Bempt' met een bempt onder Geneijcken gelegen, genaamd 'den Haex Bempt', palend die Driessche Bossen N., Cornelis Hauben W., Stijn Bervoets O. vormen de nalatenschap. Wilm Bervoets cum suis is ter gichte gekomen.1' 
EigendomMaria Theunis verkocht een goed aan Guilielmus Bervoets volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 mei 1685. Deze verwijst ook naar Jan Knaepen als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Jan Pelsers, Joannis Fredrix, Jan S'Hertoghen en Jan Jans. De akte luidt als volgt: 'Willem Bervoets legt een notariële akte voor van 22.03.1685, geschreven en ondertekend door Joannes Pelsers, en verzoekt realisatie en approbatie. De opdraagster jof. Maria Theunis verklaart de som van 1500 gulden ontvangen te hebben in specie van cruijs pattacons en ducatons. In deze som zijn 500 gulden inbegrepen die de koper tevoren aan de verkoopster op obligatie gedaan heeft, volgens akte voor notaris Pelsers, die mits deze "diens volgens compt te cesseren". In de marge: "solvit Bervoets voor pontpenningen 53 gulden".
22.03.1685, akte door notaris Pelsers. Jof. Maria Theunis, moeder van het convent der Engelen op het begijnhof van Diest, draagt een huis met appenditien, warmoeshoff en land eraan gelegen, in Genijcken onder Lummen op, palend de straat Z., Willem Theunis O., de erfgenamen van Henrick Bervoets en Aerd Pair W., Aert Swaelen en de erfgenamen Leonard Reijnders N. Belast met 15 gulden/jaar aan Jan Fredrix, kapitaal hiervan 300 gulden BBL, en met 12 gulden jaarlijks aan de erfgenamen of representanten van Jan S'Hertoghen, 200 gulden BBL kapitaal, en met 10 gulden/jaar aan de erfgenamen van Jan Jans, 200 gulden BBL kapitaal, boven de grondcijns en gemene dorpslasten. Ze verkoopt aan Willem Bervoets, woonachtig in Gestel, voor 1900 gulden BBL eens boven de lasten. Hiervan moet 1500 gulden BBL eens betaald worden op datum van gichten op donderdag eerstkomend en de overschot binnen een jaar na datum van de gicht. Daarenboven moet 25 gulden lijcoop betaald worden. Vermits het verhuurd is kan het land op oogst 1687 aanslagen worden en het huis half maart. De partijen zullen gelijk de graanpacht trekken van dit jaar van de gehele "wenninghe" van de verkoopster, die door Jan Knaepen in huur wordt gehouden. Voor de resterende 2 jaren zal de koper elk jaar 30 halster koren trekken, de meerrest is voor de verkoopster. De walmen die de huurder uit hoofde van zijn contract moet leggen op het huis, moet hij evenzeer nog plaatsen. Opgemaakt in het huis van Peeter Pelsers in Geneijcken, in aanwezigheid van de getuigen Jan Knaepen, wonend in Geneijcken, en Jan Frederix wonend in Laeren. Attestor notaris Joannes Pelsers. 29.04.1688 verklaart de verkoopster dat ze tenvolle van deze verkoop voldaan werd.3'
 
OverlijdenHij overleed op 25 maart 1691 te Beringen [België].4

Familie

Elisabeth Ingenhof ° voor 1645, + 11 nov 1693
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1676, p.26v.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1667, huwelijken, p.105.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 87, 1685, p.205.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1693, overlijdens, p.149.
 5. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1668, doopsels, p.24v.
 6. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1670, doopsels, p.12.
 7. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1673, doopsels, p.36v.
 8. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1676, doopsels, p.43.
 9. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1678, doopsels, p.48.
 10. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1680, doopsels, p.51.
 11. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1684, doopsels, p.59.
 12. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1688, doopsels, p.68.

Henrick Bervoets

IDnr.4929, ° voor 1625, + na 26 oktober 1651
DoopselHenrick Bervoets werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].1 
LeningDe leningsovereenkomst van Renier Borremans met Pascasius Muyters, geacteerd te Lummen [België] op 26 oktober 1651, verwijst naar Henrick Bervoets als betrokken partij.1 
OverlijdenHij overleed na 26 oktober 1651 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.273.

Henricus Bervoets

IDnr.2323, ° 4 september 1755, + 7 april 1829
VaderRenerus Bervoets ° 30 januari 1726, + tussen 12 februari 1782 en 16 april 1805
MoederMaria Gielen ° voor 1730, + tussen 4 september 1755 en 12 februari 1782
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselHenricus Bervoets werd gedoopt op 4 september 1755 te Paal [België] met als peter Jacobus Diepvens en als meter Maria Elisabetha Peten.1
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Lucas, dochter van Joannes Lucas en Maria Van Eijnde, op 23 januari 1793 te Meldert [België] met als getuigen Laurentius Lucas en Joannes Vande Bosch. De akte vermeldt: 'Henricus komt uit Paal en Anna Maria uit Meldert (nvdr. wat niet correct blijkt te zijn).2'
BeroepHij was dagloner te Meldert [België] voor 7 april 1829.3 
OverlijdenHij overleed op 7 april 1829 te Meldert [België] in de ouderdom van 73 jaar. De tekst vermeldt: 'Henricus overlijdt om 6 uur 's morgens. Peter Joseph Desiron (29 jaar) en Francis Deprez (60 jaar), beiden landbouwers te Meldert.3'

Familie

Anna Maria Lucas ° circa 1761, + 1 jan 1831
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, 1755, doopsels, p.164.
 2. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 601, 1793, huwelijken, p.132.
 3. [S36] Burgerlijke Stand Meldert, Rijksarchief Hasselt, 1231462, 1829, akte 23.

Henricus Bervoets

IDnr.14506, ° 3 april 1668, + na 27 augustus 1703
VaderGuilielmus Bervoets1 ° voor 1645, + 25 maart 1691
MoederElisabeth Ingenhof1 ° voor 1645, + 11 november 1693
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselHenricus Bervoets werd gedoopt op 3 april 1668 te Beringen [België] met als peter Martinus Verdonck en als meter Aldegondis Croenaers.1
HuwelijkHij huwde met Anna Timmermans op 18 november 1688 te Beringen [België].2
OverlijdenHij overleed na 27 augustus 1703 te Beringen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1668, doopsels, p.24v.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1688, huwelijken, p.122v.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1703, overlijdens, p.193.

Joannes Bervoets

IDnr.2319, ° 9 november 1797, + 2 januari 1872
VaderHenricus Bervoets ° 4 september 1755, + 7 april 1829
MoederAnna Maria Lucas ° circa 1761, + 1 januari 1831
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselJoannes Bervoets werd gedoopt op 9 november 1797 te Meldert [België] met als peter Guilelmus Bervoets en als meter Clara Cox.1
BeroepHij was dienstknecht te Lummen [België] op 16 augustus 1836.2 
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabeth Hulshagen, dochter van Maria Agnes Hulshagen, op 16 augustus 1836 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt afgesloten om 9 uur 's morgens. De ouders van de bruidegom zijn beiden overleden te Meldert, alsook zijn grootouders. De moeder van de bruid is aanwezig. Haar vader is onbekend. De getuigen zijn Joseph Willeborts (27 jaar, secretaris), Carolus Peeters (33 jaar, schoenmaker), Martinus Droogen (39 jaar, landbouwer) en Carolus Marcks (36 jaar, kleermaker), allen van Lummen.2'
BeroepHij was dagloner te Lummen [België] tussen 17 september 1841 en 6 maart 1858.3 
BeroepHij was landbouwer te Lummen [België] op 20 februari 1871.4 
OverlijdenHij overleed op 2 januari 1872 in Schalbroek te Lummen [België] in de ouderdom van 74 jaar. De tekst vermeldt: 'Joannes overlijdt om 4 uur 's namiddags. Zijn zoon Ludovicus Lambertus (dagloner) doet aangifte met als getuige Petrus Boets (landbouwer, 50 jaar), beiden van Lummen.5'

Familie

Maria Elisabeth Hulshagen ° 15 apr 1811, + na 2 jan 1872
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603, 1797, doopsels, p.3.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1836, huwelijken, p.30, akte 94.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1841, p.17, akte 64.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1871, huwelijken, p.27, akte 1.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1872, overlijdens, p.53, akte 2.