Clementina Fredrix

IDnr.2218, ° 15 februari 1870, + 13 december 1952
VaderPetrus Joannes Fredrix ° 14 november 1822, + 2 januari 1890
MoederMaria Regina Belien ° 13 november 1835, + 16 maart 1903
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteClementina Fredrix werd geboren op 15 februari 1870 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Clementina wordt geboren om 9 uur 's avonds. Vader Petrus Joannes (47 jaar) doet aangifte met als getuigen Ludovicus Daniels (50 jaar) en Francis Droogmans (36 jaar), allen landbouwers in Lummen.'
HuwelijkZij huwde met Petrus Dionisius Draelants, zoon van Joannes Franciscus Draelants en Maria Van Herwegen, op 10 november 1900 te Diest [België] met als getuigen Clemens Fredrix en Josephus Fredrix. De akte vermeldt: 'De getuigen bij het huwelijk zijn Edouard Draelants (29 jaar, werkman te Brussel, en broer van de bruidegom), Edouard Van Herwegen (30 jaar, landbouwer te Hoeleden, en oom van de bruidegom), Clement Fredrix (34 jaar, klerk te Antwerpen) en Josef Fredrix (29 jaar, schrijnwerker te Hasselt), beiden broers van de bruid. Er werd voor notaris Grootjans een huwelijksovereenkomst afgesloten te Diest op 29.10.1900.1' 
OverlijdenZij overleed op 13 december 1952 te Diest [België] in de ouderdom van 82 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1900, akte 44.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, bidprentjes Jaak Simons.

Cornelis Fredrix

IDnr.12276, ° 11 juni 1801, + 11 juli 1889
VaderCornelius Fredrix1 ° 25 december 1769, + 31 maart 1813
MoederMaria Isabella Steegen2 ° 11 juni 1779, + 29 januari 1848
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteCornelis Fredrix werd geboren op 11 juni 1801 te Hoelbeek [België]. In het document wordt vermeld: 'De aangifte gebeurt door zijn oom Jean Frederickx (landbouwer, 34 jaar) en Elisabeth Steegen (46 jaar), beiden uit Eigenbilzen.2' 
HuwelijkHij huwde met Margareta Mooren, dochter van Heiligerus Mooren en Agatha Paulissen, op 16 mei 1840 te Oud-Vroenhoven [Nederland].3 
HuwelijkHij huwde met Catharina Sals, dochter van Thomas Sals en Catharina Deville, op 22 oktober 1850 te Hoelbeek [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Jan Meessen (landbouwer, 36 jaar), Arnold Meessen (landbouwer, 32 jaar), Willem Biesmans (dienstknecht, 21 jaar) en Willem Meesters (wever, 28 jaar.)4' 
OverlijdenHij overleed op 11 juli 1889 te Hoelbeek [België] in de ouderdom van 88 jaar. De tekst vermeldt: 'De aangifte door zijn stiefzoon Thomas Geris (handwerker, 40 jaar) en Hubert Thewissen (fruitkoopman, 34 jaar).5' 

Familie

Catharina Sals ° 28 aug 1820, + 1 sep 1895
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Waltwilder.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hoelbeek, 1801, geboorten.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Oud-Vroenhoven, 1840, huwelijken.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hoelbeek, 1850, huwelijken.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hoelbeek, 1889, overlijdens.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hoelbeek, 1852, geboorten.

Cornelius Fredrix

IDnr.461, ° 14 september 1664, + 9 november 1715
VaderPetrus Fredrix ° circa 1624, + na 14 september 1664
MoederAnna Gilis ° circa 1625, + na 14 september 1664
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselCornelius Fredrix werd gedoopt op 14 september 1664 te Lummen [België] met als peter Wilhelmus Schepers en als meter Ida Claes.1,2 
LeningDe leningsovereenkomst van Matthias Fredrix met Wilbort Van Eijnde, geacteerd te Lummen [België] op 8 februari 1691, verwijst naar Cornelius Fredrix als betrokken partij; 150 gulden.3 
HuwelijkHij huwde met Gertrudis Daniels, dochter van Willibrordus Daniels en Elisabetha Wouters, op 25 februari 1691 te Beringen [België] met als getuigen Marcus Teijs en Joannes Daniels.4
EigendomDimpna Cuijpers verkocht een goed aan Cornelius Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 9 mei 1698. Deze verwijst ook naar Daniel Daneels en Willebrordus Daniels als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Jof. Dimpna Cuijpers verkoopt aan Cornelis Fredrix het huis en hof met de erven, zie proclamatie; de lijcoop is met wederzijdse toestemming van de partijen verhoogd tot 28 gulden. Er zijn 700 gulden op afkorting van deze koop ontvangen op 14.05.1699.
(Proclamatie)
De meerderjarige Dimpna Cuijpers verkoopt publiek haar huis gelegen in Meldelaer op de vroente, met de schuur en warmoeshof er tegenover. Palend aan haar eigen erf 1) Adam Coenens erfgenamen 2) sheerenstraat 3) een boomgaard achter de schuur gelegen palend eigen erf, Jan Wolters overige 3 zijden.
Voorgaande kerkegeboden op zitdagen van 14 dagen tot 14 dagen, kaarsbranding op dag van gichte. De helft van de koopsom moet betaald worden op datum van gichte, de andere helft half maart. Na renunciatie van het Vrouwen Beneficie, is alles, op cijns en schattingen na, onbelast. Aanvaarden half maart 1699 en van dan de huursom van 12 gulden en 200 walmen genieten. Condities voorgelezen op 11.04.1698 ten huize Jacob Opre, tweede zitdag. Getuigen Aerdt Gompers en Jacob Opre en notaris Joannes Vanderlinden. Palmslag gegeven aan Cornelis Fredrix voor 1400 gulden BBL, zet 40 hogen. Daniel Daniels gaat erover met 7 hogen; Cornelis Fredrix nog 3 hogen. 12.04.1698 Willebort Daniels verbetert de koop met 25 hogen. Getuigen: Peeter Leeuws en Jan Hulshagen. Cornelis Fredrix verbetert met 25 hogen. Op 09.05 na voorlezen van condities werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en werd de koop bij het uitgaan van de kaars toegewezen aan Cornelis Fredrix als laatste hoger.5'
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Petrus Leuwis en Maria Berrevoets op 24 oktober 1698 te Beringen [België].6
ReliefNa het overlijden van Andreas Spuns en Elisabeth Frederix werd door Cornelius Fredrix als voogd, op 29 mei 1699 Lummen, [België], het volgende gereleveerd: 'Cornelis Fredrix heeft in handen van meier Vanderlinden de eed afgelegd voor momber en toeziender van de onmondige kinderen van Andries Spuns en Elisabeth Fredrix zaliger.7' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Aerts op 12 december 1700 te Lummen [België].8 
EigendomDe eigendomstransactie van Willem Opheij en Geertruijt Vandeneijnde met Ambrosius Opheij, geacteerd te Lummen [België] op 27 januari 1701, verwijst naar Cornelius Fredrix als betrokken partij; Willem Opheij, geassisteerd met zijn huisvrouw Geertruijt Vandeneijnde, die laudeert, verkoopt 2 percelen broek in Meldelaer achter de schans gelegen. Het ene perceel is 'ceijnsroerich' onder de graaf Vander Merck en het ander sonder ceijns. Het eerste paalt Adam Koenens erfgenamen O., de beek N., Dimpna Cuijpers W; de schans Z. Het tweede paalt de schans Z., Dimpna Cuijpers W., het voorschreven broek N., Barthel Teunis O. Verder nog 2 stukken land genaamd 'die Beuskens', ook in Meldelaer gelegen, palend Cornelis Pops W., Augustijn Dirix O., het boske van N. N. noorden. Verkocht aan Cornelis Fredrix voor 150 gulden BBL eens boven de uitgaande lasten. Deze lasten zijn: 450 gulden BBL kapitaal aan diverse personen. Op 25.02.1701 bekent Cornelis Fredrix de naderschap aan Ambrosius Opheij en verklaart zijn geld terug gekregen te hebben.9 
AflossingCornelius Fredrix ontving van Ambrosius Opheij de terugbetaling van een lening van 150 gulden aan 5,5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 mei 1701. Ze vermeldt verder ook Wilbort Van Eijnde. De akte luidt als volgt: 'Cornelis Fredrix kwijt de panden van Ambrosius Opheij, afgekomen van Wilbort Van Eijnde, van een rente van 8 gulden 5 stuivers 's jaars, kapitaal 150 gulden BBL.10'
HuwelijkHij huwde met Dymphna Theunis op 15 januari 1704 te Lummen [België].11 
ReliefNa het overlijden van Anna Teunis en Jacobus Van Sonhoven releveren Peeter Beckers, Arnoldus Claes, Renier Reijnders, Peeter Troosters, Cornelius Fredrix, Jacob Van Olmen, Bartholomeus Thunis, Elisabeth Teunis, Catharina Theunis en Gertrudis Teunis op 24 januari 1704 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Peeter Beckers, Aerdt Claes, Renier Reijnders, Peeter Troosters, Cornelis Fredrix, Jacob Van Olmen, Barthel, Willem, Elisabet, Catrien en Geertruijt Teunis releveren het versterf dat hen is aangekomen na de aflijvigheid van Anna Teunis hun moeije tante, nicht of stiefmoeder), waar Jacob Van Sonhoven als tochter onlangs uitgestorven is, te weten alle erfenissen en renten als voornoemde tochter van hun moeije verworven had.12'
EigendomBartholomeus Thunis en Jacob Van Olmen verkopen, samen met Cornelius Fredrix, een goed aan Aerdt Pelsers volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 februari 1704. De akte luidt als volgt: 'Bartel Teunis, Jacob Van Olmen, Cornelis Fredrix, Geertruijt, Catrien, Elisabet en Willem Teunis, Aerdt Claes, Peeter Troostens, Peeter Beckers en Renier Reijnders momboirs uxorum die beloven de toestemming van hun vrouwen in te brengen, verkopen aan Aerdt Pelsers een perceel broek in Meldelaer aan de Dijck gelegen, palend de dijk O., Peeter Beckers W., de beek N., Aerdt Mattijs Z. voor 337 gulden 10 stuivers BBL, lijcoop 10 gulden, godsgeld 10 stuivers. Goed enkel belast met dorpsschattingen zonder cijns, niet kortend aan de koopsom.13' 
EigendomGertrudis Teunis verkocht een goed aan Cornelius Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 12 juni 1705. De akte luidt als volgt: 'Geertruijt Teunis verkoopt aan Cornelis Fredrix haar derde part in 'den Oversten Hooff' afkomend van Willem Teunis zaliger, in Meldelaer gelegen, grenzend aan Aerdt Pelsers Z., de Bosstraet O., de mededeelhebbers N. voor de prijs van 90 gulden BBL eens boven de cijns en 2 schellingen jaarlijkse last.'
OverlijdenHij overleed op 9 november 1715 te Lummen [België] in de ouderdom van 51 jaar.14 
ReliefNa het overlijden van Cornelius Fredrix en Dymphna Theunis releveren Catharina Fredrix op 15 februari 1722 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Catharina Fredrix releveert na de dood van vader en moeder een stuk land gelegen in Meldelaer, het 'Hofken' genoemd, met als wat erbij hoort. Het goed grenst aan Andries Smeets Z., Lambertus Morren O., de straat W. en Vincent Lijnen Z.15'
ReliefNa het overlijden van Cornelius Fredrix en Dymphna Theunis releveren Catharina Fredrix en Mathias Marien op 23 februari 1736 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Matthijs Marien man en momber van Catharien Fredrix heeft verzocht te releveren alle goederen van de ouders zaliger van zijn huisvrouw, namelijk Cornelis Fredrix en Dimpna Theunis: een perceel land in Meldelaer gelegen, grenzend die Boschstraet N., den Voet Pat Bosch O., Jan Claes en Aert Pelsers Z., Vincent Lijnen W. 3 - 15; boet 1 - 0; loss. 1 - 4; … 2 ½; conde 0 - 2; totaal 6 - 14.16' 

Familie 1

Gertrudis Daniels ° 27 mrt 1664, + na 27 jan 1702
Kinderen

Familie 2

Dymphna Theunis ° 8 feb 1665, + 18 okt 1721
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.118.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1698, doopsels, p.90.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.361r.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1691, huwelijken, p.123.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.184v.
 6. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1698, huwelijken, p.130v.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.237r.
 8. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.152 (p.77).
 9. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.292v.
 10. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.302v.
 11. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 0318928, huwelijken, 22.02.1699 - 28.08.1724, akte 13.
 12. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1691-1705, p.365.
 13. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.368v.
 14. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 0318928, overlijdens, 17.08.1701 - 16.06.1724, akte 23.
 15. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 89, folio 105.
 16. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1736.
 17. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, 1700, doopsels, 146 (p.74).

Cornelius Fredrix

IDnr.924, ° circa 1632, + 8 september 1672
VaderPeter Fredricx1 ° voor 1595, + tussen 19 september 1652 en 26 april 1657
MoederN. (eerste vrouw) N.1 ° circa 1600, + na 1633
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselCornelius Fredrix werd gedoopt circa 1632 te Paal? [België].1 
Gebeurtenis Op 15 september 1650 vindt de 'emancipatie' plaats door vader Peter Fredricx, samen met Cornelius Fredrix te Beringen [België] volgens de hierna volgende akte: 'Op 15 september 1650 heeft Peeter Fredricx zijn zonen geëmancipeerd en uit zijn vaderlijke 'tutelle' gedaan, namelijk Cornelis, Mattheuwis, Jacob en Jan Fredericx. Hij belooft ieder van hen vijf stuivers jaarlijks'.1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Elisabeth Frederix op 7 februari 1655 te Lummen [België].2
EigendomLaureijs Pinxten verkocht een goed aan Cornelius Fredrix volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 1 september 1655. De akte luidt als volgt: 'Anno 1655 op 1 september heeft Laureijs Pinxten 'opgedragen tot behoeff' van Cornelis Fredericxs een rente van 5 gulden jaarlijks [op] 100 gulden kapitaal, voortkomend van Jacob Scrijcken staande 'geaffecteert' op panden van Agneet Hermans, namelijk op een huis en hof gelegen te Paal in 'den Bonershoeck'. Na de 'opdrachte van' Laureijs is Cornelis Frederickx tot gichte gekomen en is 'in hoeden gekeert'.3'
HuwelijkHij huwde met Lucia Meijen op 1 juni 1656 te Beringen [België] met als getuigen Simon Tzeijen. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt ingezegend met het rode zegel. Lucia is de weduwe van Lambertus Auwerx.4' 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Catharina Laerackers en Joannes Fredrix op 24 september 1656 te Beringen [België].5
EigendomJan Wauters en Anna Quintens verkopen, samen met Cornelius Fredrix, een goed volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 februari 1661. De akte luidt als volgt: 'Jan Wauters draagt met instemming van zijn echtgenote Anna Quintens tot behoef van Cornelis Fredricx op een rente van 8 gulden 5 stuivers jaarlijks, staande op panden van Wilboordt Vanden Eynde volgens de eerste gichte gedaan op 16 mei 1652. Toen gichte Wilboordt Vanden Eynde aan Anna Quintens 8 gulden 5 stuivers jaarlijks voor 150 gulden. Jan Wauters heeft deze som ontvangen en na diens opdragen kwam Cornelis Fredricx met recht ter gichte.6' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Mousques op 12 oktober 1667 te Beringen [België].7
OverlijdenHij overleed op 8 september 1672 te Beringen [België].8 

Familie

Lucia Meijen ° voor 1630, + na 24 apr 1657
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1650, boek 40, p.264.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1655, doopsels, p.38.
 3. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1663, boek 41, p.31.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, huwelijken, 1656, p.99.
 5. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1656, huwelijken, p.99.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1661, p.331.
 7. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1667, geboorten, p.233.
 8. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1672, overlijdens, p.139.

Cornelius Fredrix

IDnr.5782, ° 5 maart 1739, + 27 oktober 1817
VaderCornelis Vrerix1 ° 5 april 1699, + 8 december 1739
MoederElisabeth Holsteens1 ° 15 juli 1705, + 11 september 1748
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
DoopselCornelius Fredrix werd gedoopt op 5 maart 1739 te Diepenbeek [België] met als peter Adamus Holsteens en als meter Elisabeth Vandenhaut.1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Cornelius Vrerix op 16 januari 1759 te Diepenbeek [België].2
HuwelijkHij huwde met Catharina Schuermans, dochter van Joannes Schuermans en Maria Holsteens, op 9 februari 1766 te Beverst [België].3 
OverlijdenHij overleed op 27 oktober 1817 in de Heseputterstraat te Eigenbilzen [België] in de ouderdom van 78 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 9 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door Pieter Withofs (36 jaar, landbouwer te Eigenbilzen) en Pieter Withofs (63 jaar, molenaar op de Krieckaertmolen te Gellik.)4'

Familie

Catharina Schuermans ° 22 okt 1742, + 16 nov 1808
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1739, doopsels, p.115.
 2. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1759, doopsels, p.229.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Beverst, 1766, huwelijken.
 4. [S265] Burgerlijke Stand Eigenbilzen, Rijksarchief Hasselt, 1231225, 1817, overlijdens, p.8.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Bilzen, 1767, doopsels.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Bilzen, 1769, doopsels.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Bilzen, 1773, doopsels.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Bilzen, 1775, doopsels.
 9. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hoeselt, 1781, doopsels.

Cornelius Fredrix

IDnr.5787, ° 25 december 1769, + 31 maart 1813
VaderCornelius Fredrix1 ° 5 maart 1739, + 27 oktober 1817
MoederCatharina Schuermans1 ° 22 oktober 1742, + 16 november 1808
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
DoopselCornelius Fredrix werd gedoopt op 25 december 1769 in Schoonbeek te Bilzen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Isabella Steegen, dochter van Gasparus Steegen en Gertrudis Peters, op 10 februari 1801 te Hoelbeek [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Nicolas Christophe Brourgon (schrijver, 29 jaar, uit Bilzen), Gertrude Beaugards (landbouwster, 36 jaar), Joseph Welter (klompenmaker, 29 jaar), Bartholomeus Welter (klompenmaker, 36 jaar.)2' 
BeroepHij was dagloner voor 31 maart 1813.3 
OverlijdenHij overleed op 31 maart 1813 Op de Locht te Eigenbilzen, [België] in de ouderdom van 43 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 5 uur 's namiddags. De aangifte gebeurt door Arnoold Broux (36 jaar, dagloner en schoonbroer van de overledene) en Mathias Reynders (50 jaar, wever).3'

Familie

Maria Isabella Steegen ° 11 jun 1779, + 29 jan 1848
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Bilzen, 1769, doopsels.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hoelbeek, 1801, huwelijken.
 3. [S265] Burgerlijke Stand Eigenbilzen, Rijksarchief Hasselt, 1231225, 1813, overlijdens, p.3.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Waltwilder.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hoelbeek, 1803, geboorten.

Cornelius Remigius Fredrix

IDnr.13519, ° 25 september 1852, + 15 juni 1854
VaderCornelis Fredrix1 ° 11 juni 1801, + 11 juli 1889
MoederCatharina Sals1 ° 28 augustus 1820, + 1 september 1895
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteCornelius Remigius Fredrix werd geboren op 25 september 1852 te Hoelbeek [België]. In het document wordt vermeld: 'De aangifte gebeurt door Jan Tilman Vanhaeren (handwerker, 23 jaar) en Paulis Nelissen (handwerker, 45 jaar.)1' 
OverlijdenHij overleed op 15 juni 1854 te Hoelbeek [België] in de ouderdom van 1 jaar. De tekst vermeldt: 'De aangifte ebeurt door vader Cornelius en Jan Koopmans (handwerker, 50 jaar.)2' 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hoelbeek, 1852, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hoelbeek, 1854, overlijdens.