Wilhelmus Van Herle

IDnr.938, ° voor 1630, + na 5 september 1656
DoopselWilhelmus Van Herle werd gedoopt voor 1630 te Lummen? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Mathias Cox op 5 september 1656 te Lummen [België].1
OverlijdenHij overleed na 5 september 1656 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1656, doopsels, p.49.

Maria Van Herwegen

IDnr.6146, ° voor 1835, + 16 maart 1859
GeboorteMaria Van Herwegen werd geboren voor 1835 te Hoeleden? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Franciscus Draelants voor 30 december 1856 te Hoeleden? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 16 maart 1859 te Hoeleden [België].1 

Familie

Joannes Franciscus Draelants ° voor 1835, + 17 okt 1875
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1900, akte 44.

Henri Van Hese

IDnr.13857, + na 14 januari 1949
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
HuwelijkHenri Van Hese huwde met Maria Godeliva Frederix, dochter van Felix Fredrix en Maria Josepha Natalia Vaneynde, na 1900 te Koersel? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 14 januari 1949 te Antwerpen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.

Maria Van Hese

IDnr.678, ° circa 1560, + 8 november 1639
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselMaria Van Hese werd gedoopt circa 1560 te Kermt [België]. De akte vermeldt: '[nvdr. In haar overlijdensakte staat dat ze van Kermt was].1' 
HuwelijkZij huwde met Aerdt Fredrix, zoon van Peeter Fredrix en Margriet Steenaerts, voor 1580 te Lummen? [België]. De akte vermeldt: ''...Maria Van Hese, weduwe Aerdt Frerix... [civielrecht op 16.03.1634].2' 
LeningMaria Van Hese leende aan Huijbrecht Van Peer de som van 100 gulden aan 6 % intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 9 mei 1624. Deze verwijst ook naar Vincentius Lijnen als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Aerdt Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Huijbrecht Van Peer leent van Maria Van Hese weduwe van Aerdt Frerix, 100 gulden à 6 %. Pand: den Hobbampt, palende de heer van Lumpmen en Peeter Aerdts ter ener zijde; Vincent Lijnen ter tweede zijde; Jan Baerdemeckers erfgenamen en Aerdt Frerix ter derder zijde. Aan deze penningen korten 34 gulden die Huijbrecht van Peer reeds eerder ontvangen had en waarvan de obligatie niet te vinden is. Vincent Lijnen is in naam van de weduwe ter gichte gekomen. Huijbrecht Van peer heeft de hofrechten betaald.3' 
AflossingMaria Van Hese en Joannes Fredrix ontvingen van Stessen Loemans de terugbetaling van een lening aan 12 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 maart 1628. De akte luidt als volgt: 'Op 16 maart 1628 heeft heer en mr. Jan Frerix in naam zijner moeder Maria Van Hese, Stessen Loomans en zijn panden, deze 12 gulden jaarlijks gekweten [zie lening op 25.06.1619 van Aerdt Fredrix, IDnr_677].4' 
CivielrechtZij en Willem Vander Locht waren te Lummen [België] betrokken bij de volgende volgende civiele rechtzaak op 5 april 1634: 'Maria Van Hese, weduwe Aerdt Frerix, had geprocedeerd op de panden van Willem Vander Locht, wegens wanbetaling van 5 gulden 's jaars. De zaak is oud genoeg van genachten om de partijen te dagen tot het geleid. Dag van het geleid is 5 april. Lenaerdt Jans verklaart Willem Vander Locht gedaagd te hebben. Omdat hij - en niemand anders in zijn naam - daartegen iets zegde is de voornoemde weduwe 'risch ende reijs ghelevert in een teecken van possessie'. Ze is daar in gegicht en gegoed met recht.2' 
OverlijdenZij overleed op 8 november 1639 te Hasselt [België]. De tekst vermeldt: 'Zij is de weduwe van Arnoldus Frederix, die van Lummen afkomstig was. Zijzelf was van Kermt afkomstig. [nvdr. Naar alle waarschijnlijkheid schrijft haar zoon Jan Fredrix, die op dat moment deken van Hasselt is, de akte. Immers, zo lezen we aan het einde van de akte: ...mea mater clarissima... (mijn weledele moeder)].1'
ErfenisGeorgius Fredrix en Joannes Fredrix waren, samen met Lambertus Morren en Arnoldus Frericx, op 5 juni 1640 te Lummen [België] erfgenamen van Maria Van Hese; Deling tussen de kinderen van wijlen Aerdt Frerix, alias Bosmans, waarvan Maria Van Hese de moeder was. De minuut is beschreven door Georgius Frerix, één der condividenten. De deling is gedaan in tegenwoordigheid en ten overstaan van 1) mr. Willem Neven, meier van het land van Lummen als toeziener en gebeden momber der achtergelatenen van wijlen Vincent Leijnen; 2) Jan Tonis als grootvader en momber der achtergelaten Geert Frerix; 3) Lambrecht Morren als toeziener en gebeden momber der achtergelaten Peeter Frerix; 4) heer Jan Frerix; 5) Joris Frerix en 6) Aerdt Frerix. Uit de algemene voorwaarden: de gewone last blijft op elk deel; wordt één of ander goed gemolesteerd, dan zal men de last samen dragen. De opgaande eikenbomen in de bos te Meldelaer, alsook in de Ceijl en het bosken te Gestel, die kapbaar zijn, zullen gedeeld worden. De eiken op de Dries en Lazareije beempt blijven staan tot reparatie en onderhoud van de bruggen. Het nagenoemde schaarhout zal men kappen en delen of verkopen: de Tielemanshoff; de Holeijcke tot Geneijcken; het Nief block te Laren; het Liemelaer; de Groote Scheijthaghe; het Heuffken; het Limelaer; den Langhen Wech; den Eijckenstock.
Kavel 1 is gevallen aan de kinderen van Vincent Leijnen verwekt aan wijlen Margriet Frerix: Den Cnoopshoff belast met ½ vat koren aan de Armen van Lummen. De Groote Scheijthage belast met 3 gulden jaarlijks aan Jan Wauters te Meldelaer. Die Tien amen. Die twee bleuxkens te Molem. Het beempdeken op de Molenwech met zijn lasten. Die Orseten op het gemeijn. Den bos aan de Vrebosch. Het bosken te Gheneijcken. Het bosken aan de Leerse heijde.
Renten: Aan panden: van Dioneijs Slegers te Meldelaer: -16-0 jaarlijks. Van Henrick Bervoets te Linckhaut: -6-0 jaarlijks. Van Aerdt Van Sonhoven te Linckhaut: 6 gulden. Van Cornelis Baerts te R(e)ckhoven: 6 gulden. Van Aerdt Reijnders te Molem: ½ mudde koren jaarlijks te kwijten met 20 stuivers en aan dezelfde nog 1 gulden; maakt -2-0. Van Jan Antoni onder Lummen: -6-0. Van Willem Vande Locht: -5-0. Van Matteeuwis Queijnen onder Linckhaut: 6 gulden. Van Teijs van Mierdt te Linckhaut: -6 gulden. Van Reijner Hemelers onder Ce(r)mpt: -2-0.
Kavel 2 is gevallen aan Joris Fredrix. De halven Tielemanshoff. Den Krieckel belast met ½ mudde koren aan St. Barbelen altaer en met 1 vat 1 vierdelinck evenen. Het Lindekensvelt. De Hoff te Gheneijcken, palende Aerdt Fredrix en de straat. Den Langhen beempt. Den Eijckbos te Meldelaer, de rijpe eiken uitgezonderd. De bos aan de Willekensberch.
Renten: Aan panden: van Willem Droochmans erfgenamen te Kermpt: -27-0. Van Servaes Moons te Molem: -3-0. Van Lambrecht Bervoets te Linckhaut: -3-0. Van Jan Hooghen te Spalbeeck: -16-0. Van Jan Rutten te Lummen: -6-0. Van mr. Henrick Swijsen te Lummen: -6-0. Van Henrick Slegers te Kermpt: -2-0. Deze deling moet dienen 10 gulden eens of 10 stuivers 's jaars, die de kinderen van Geerdt Frerix moeten geven.
Kavel 3 is gevallen aan de kinderen Peeter Frerix verwekt bij Hilleken Horions. De andere helft van den Tieleman. Beijde die Langewegh. Het Beldeken. Het Heuffken, palende Henrick Dries. De Cleijne Scheijthage. Het Tiewinckelsbrouck. Den Lazerije beempt. De helft van de bos verkregen tegen Jan Henijghen (?) met de helft van de eiken daarop staande; palende de erfgenamen Aerdt Puttmans. Die Hoeff op het Oostereijnde.
Renten: Aan panden: van Jan Betten erfgenamen te Kermpt: -21-0. Van Henrick Robijns nu Joris Fredrix: -15-0. Van Henrick vander Heijden alias Honinx: -16-15-0. Van Machiel Ludts te Meldert: -5-5-. Van de erfgenamen Anna Geerts te Meldelaer: -3-0. Van dezelfde: -1-10-. Van Aerdt Frerix ½ halster koren en aan de panden der erfgenamen Herman Holsteens: ½ halster; samen 1 halster koren.
Kavel 4 is gevallen aan Aerdt Frerix. Die Baltishoven te Teuijlt. Het Bevijsen hoeffken aldaar. Den Eecker. Die halve Hol eijcke te Geneijcken. Die Schommen te Linckhaut. Den beempt tot Buestelken belast met 15 stuivers. Die Seijl te Gestel. Die Boersheijde met de bos, belast met 3 ½ vat koren. De hofstede waarin zijn vader heeft gewoond. Het geheel gemeijn Middelste broeck.
Renten: Aan panden: van Nicolaes Schepers te Sonhoven: -25-5 st. Van Mertten Moris nu Vincent Leijnen kinderen: -12-0. Van Aerdt Druechmans te Buesteken: -4-0. Van Bertolomees Schepers te Laren: -3-0. Van Aerdt Jans te Linckhaut: -12 gulden. Van Peeter Vanden Deijck eertijds Soeij Gaethoffs: 2 gulden 10 stuivers.
Kavel 5 is gevallen aan heer Jan Frerix, pastoor-deken te Hasselt. Den Sneppershoff te Teuijlt. Die Schomme aan de Willekensberch. Het Mishoeffken te Teuijlt tegenover het eerste perceel van deze kavel. Het Nieuw block te Laren. De Dries op de beek te Lummen. Het Beempdeken en de Cleijnen helder, naast elkaar gelegen. De halven bos verkregen van Jan Henijgh met de helft van de opstaande eiken.
Renten: Aan panden: van de erfgenamen Jan Teulleners te Kermpt: -26-0. Van Jan Scheers erfgenamen te Kermpt: -1-0. Van Henrick Peeters te Gestel: -1-0. Van Tomas Timmermans: -18-0. Van Jan Moons: -3-0. Van Heuijbrecht van Peer: -6-0. Van Aerdt Frerix onze broeder: -6 gulden. Van Antoon Melco: 1-10-0. Van de erfgenamen Jan Vander Linden: -1-0.
Kavel 6 is gevallen aan de kinderen van Geert Frerix verwekt bij Margriet Antoni. Heijligeesthoffken opt Westereijnde. Het Driesken met de hof daar achter aan elkaar gelegen. De Pareijshof tegenover de huizinge en de straat gelegen, met de opstaande lasten. Het Cleuijs beempdeken te Ghestel. De bos verkregen van Peeter Putmans.
Renten. Aan panden: van de erfgenamen Tielen Van Herle: -10-0. Van Henrick Leijsen te Meldelaer: -7-10-0. Van Matteijs Peeters te Schuelen: -6-0. De hoffstadt in de plaetse te Lummen, waar ons grootvader Peeter Frerix heeft gewoond, met de lasten; boven die lasten gewaardeerd op 3 gulden jaarlijks. Van Aerdt Frerix onze broeder, 15 gulden te kwijten met 300 gulden. Het derde part van het goed te Burselken, gewaardeerd op 23 gulden 's jaars. Kavel 6 moet jaarlijks aan kavel 2 , 10 stuivers geven en nog 10 stuivers aan kavel 2 en 4.
Onverdeeld gebleven zijn: de We…lhoff achter Peeter Aerts. Nog ¼ van de bos waarvan de erfgenamen Jan Baerdemaeckers de andere delen hebben. Die Goorveuijlen.
Op 11 oktober 1640 verschenen voor de schepenen: heer en mr. Jan Frerix, pastoor-deken te Hasselt, Joris Frerix, Aerdt Frerix voor zich zelf, Jan Leijnen met zijn momber Oriaen Leijnen, zijn andere zusters en broers vervangende, Lambrecht Morren, in naam van zijn zoon verwekt aan Maria Frerix dochter van Peeter Frerix evenals voor de andere kinderen van Peeter voorschreven, Aerdt Frerix zoon van Geerd, zo voor hem zelf als voor zijn andere broers en zuster. Ze keuren de deling goed. De bruggen op de Molenwech en te Molem staan tot last van de gemeenschap; ze zullen de reparatiekosten gelijk delen.5 
LeningDe leningsovereenkomst van Matteeuwis Van Weddingen met Huijbrecht Lenardts, geacteerd te Lummen [België] op 27 maart 1664, vermeldt eveneens Maria Van Hese; 800 gulden.6 

Familie

Aerdt Fredrix ° circa 1555, + tussen 2 mrt 1623 en 9 mei 1624
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1639, overlijdens, p.270.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.43v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.251.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.210v.
 5. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.113v.
 6. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.109v.

Lysbeth Van Hiemslaeken

IDnr.2602, ° voor 1470, + tussen 1 april 1546 en 6 mei 1546
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselLysbeth Van Hiemslaeken werd gedoopt voor 1470.1 
HuwelijkZij huwde met Peeter Vanden Loyckensberge voor 1495.1 
SchenkingLysbeth Van Hiemslaeken schenkt aan Kyn Vanden Lokensberge, Cornelia Vanden Lokensberge, Margiet Vanden Lokensberghe en Marie Vanden Lokensberghe volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 april 1546. Deze verwijst ook naar Servaes Boijen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Lysbeth Van Hiemslaeken heeft Servaes Boyen tot haar momber gekozen en die is haar met recht geleverd. Tezelfdertijd draagt zij, met haar momber, via de Loonse meier Peter Kenens, haar tocht op aan haar wettige kinderen: Kyn Vanden Lokensberghe en Cornielis Vanden Lokensberghe oft den mombaer Cornielis voirscreven wettige man ende Margrieten Vanden Lokensbergh Lysbethts voirscreven wettige dochter ende Marie Vanden Lokensberghe haerder wettigher dochter.
Tezelfdertijd hebben die kinderen, te weten: Kyn en Aert Ffredricx als momber zijner vrouw Cornielis, Margriet en Marie Vanden Lokensberghe, alzulke tocht en erflijkkeid opgehouden en ontvangen als hun aangestorven is na dood hunner ouders. Ze zijn er toe gekomen met menis des meiers en vonnis van schepenen, geen solemniteit van recht achtergelaten.
(Bij de datum staat ook 'Genachten' rechtsziiting) vermeld).1'
 
OverlijdenZij overleed tussen 1 april 1546 en 6 mei 1546.1,2 

Familie

Peeter Vanden Loyckensberge ° voor 1470, + tussen 8 feb 1533 en 1 apr 1546
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.14.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.14v.

Aleydis Van Hilst

IDnr.11813, ° 30 november 1629, + na 18 november 1663
VaderBaltazar Van Hilst1 ° voor 1605, + 1633
MoederBarbara Usselincx1 ° voor 1605, + 8 maart 1673
DoopselAleydis Van Hilst werd gedoopt op 30 november 1629 te Hasselt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Herman Vuskens op 12 september 1649 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed na 18 november 1663 te Hasselt? [België].1 

Familie

Herman Vuskens ° 4 nov 1620, + na 1664
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt.

Anthonius Van Hilst

IDnr.14609, ° voor 1670, + na 11 mei 1702
DoopselAnthonius Van Hilst werd gedoopt voor 1670 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Maria Voskens op 16 februari 1694 te Hasselt [België]; Gerardus ab Hilst vervangt Anthonius ab Hilst als peter.1
EigendomDe eigendomstransactie van Elisabeth Vrerix met Nicolas de Liboutton en Maria Ida Van Hilst, geacteerd te Lummen [België] op 11 mei 1702, vermeldt eveneens Anthonius Van Hilst; De heer Nicolas de Liboutton legt een notariële akte neer beschreven door notaris Rombauts d.d. 18.01.1702 i.v.m. een verkoop. Jof. Elisabet Vrerix, begijntje, verkoopt een bonder maaibempt die ze op 09.06.1693 via akte van notaris J. Lansmans van Willem Bossers verkregen heeft en die in Stevort gelegen is. De beemd paalt Geert Diepenriep, Henrick Pelenders, Lenaert Coninx en de Groote Herck. Het is leengoed sorterend in de Leenzaal van Curingen en is enkel belast met leentaks. Koper is de edele heer de Liboutton, heer van Cleijnen Stevort en mevr. Maria Ida Van Hilst, zijn gemalin. Present is de heer Anthonius Van Hilst die in naam van de kopers de koopsom van 475 gulden BBL betaalt. Hierin is de som begrepen van 400 gulden BBL die de koper in haar naam betaald heeft aan jof. Isabella Sigers wed. Sr. Henrick Pelenders tot afbetaling van een lening tussen haar en de heer Pelenders afgesloten op 22.01.1700. Opgemaakt in het huis van jof. relicta sr. Henric Pelenders in de Demerstraet gelegen. Getuigen: Franciscus Van Schoonbeeck en Jan Corthauts.2
OverlijdenHij overleed na 11 mei 1702 te Hasselt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1694, p.280v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.330.