Victor Lijnen

IDnr.13031
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
HuwelijkVictor Lijnen huwde met Marita Frederix, dochter van Victor Frederix en Maria Schorpion, na 1975.1 

Familie

Marita Frederix ° na 1954
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 06.01.1998, p.15.

Vincentius Lijnen

IDnr.335, ° circa 1585, + 5 november 1637
VaderN. Lijnen
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselVincentius Lijnen werd gedoopt circa 1585 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Margaretha Fredrix, dochter van Aerdt Fredrix en Maria Van Hese, op 8 november 1609 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk werd ingezegend voor getuigen en vrienden.1' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Aerdt Frericx op 12 april 1610 te Heusden [België].2 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Frericx op 22 november 1611 te Lummen [België].3 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Mattheus Fredrix op 20 maart 1614 te Lummen [België].4 
BeroepHij was schepen te Lummen [België] op 5 april 1618.5 
LeningDe leningsovereenkomst van Gerardus Frericx met Marten Beerten, geacteerd te Lummen [België] op 5 april 1618, verwijst naar Vincentius Lijnen als betrokken partij; 50 gulden.5 
EigendomDe eigendomstransactie van Reijnder Van Erpecum en Catharina Vande Bogaert met Arnoldus Frericx, geacteerd te Lummen [België] op 18 april 1619, verwijst naar Vincentius Lijnen als betrokken partij; Reijnder Van Erpecum, mede voor Catharina Vande Bogaert die hem daartoe gemachtigd heeft voor notaris Georgius Frerix (voor het Loons recht), verkoopt aan Aerdt Frerix de jonge, het Runckelen eewit, dat hem publiek toegewezen was. Gegevens uit de voorwaarden van 14 maart. Catharina Vande Bogaert is de zuster van Van Erpecums vrouw. Ligging van het beemdeken: omtrent de Lasarije, palende het Vetterbroeck, Joncker Reijnders erfgenamen, Peeter Aerdts en Aerdt Frerix der alden ter vierder zijde.
Aerdt Frerix de jonge kreeg de palmslag voor 275 Rinsgulden. Alle lasten korten aan de koop. Te weten 3 gulden jaarlijks aan Aerdt Frerix zelf. En 2 gulden aan de Vroechmesse alhier, te korten met 50 gulden. Samen 100 gulden. Aerdt Frerix zet nog 30 hogen, ieder 2 gulden, half voor de koper, half voor de verkoper. De koper zal een dobbele Philips hebben voor het setten van de goede indien hij afgehoicht wordt oft onderstaen wordt. De koper moet de verkopers 20 gulden geven tot een kermesse. Godtspennink: 3 stuivers.
Getuigen: Henrick Friessch, Simon Sijmons, Jacob Bussch, Jaspar Poelmans. Onderaan stond aldus: Vincent Lijnen, subst.6 
LeningDe leningsovereenkomst van Joannis Lijnen met Jan Vaes, geacteerd te Lummen [België] op 24 maart 1621, verwijst naar Vincentius Lijnen als betrokken partij; 100 gulden.7 
LeningDe leningsovereenkomst van Maria Van Hese met Huijbrecht Van Peer, geacteerd te Lummen [België] op 9 mei 1624, verwijst naar Vincentius Lijnen als betrokken partij; 100 gulden.8 
OverlijdenHij overleed op 5 november 1637 te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'De familie zorgt zelf voor het licht met eigen kaarsen.9' 
ErfenisMargaretha Fredrix en Arnoldus Lijnen waren op 29 april 1638 te Lummen [België] erfgenamen van Vincentius Lijnen; Testament van Vincent Leijnen ter goedkeuring voorgelegd door zijn weduwe Margrita Frericx. Opgesteld door Petrus Neven, pastoor te Lummen op 20 oktober 1637. Hij vermaakt zijn vrouw tot schuldbehoef, 300 gulden, te halen op zijn goed. Aan zijn zoon Aerdt, 6 gulden 's jaars staande op panden van Lambrecht Truijens. Getuigen: Coenraerdt Van Haeren en Joannes Hoetselen. Het merkteken van Van Haeren is een molenijzer.
Gerichtsbode Jan Puts dagvaardde Jan Hoetselen en schepen Peeter Aerts dagvaardde Coenraerdt Van Haeren, die de inhoud van het testament bevestigen. Ze werden gedagvaard op verzoek van Joannis Leijnen cum suis en Margareta Frericx. De pastoor erkent het 'op zijn priesterlijke borst' als door hem geschreven. Het testament wordt goedgekeurd. W.g. Peter Aerts Vrancken, secretaris.10 
ErfenisDe erfenis door Georgius Fredrix en Joannes Fredrix, samen met Lambertus Morren en Arnoldus Frericx, geacteerd te Lummen [België] op 5 juni 1640, vermeldt eveneens Vincentius Lijnen; Deling tussen de kinderen van wijlen Aerdt Frerix, alias Bosmans, waarvan Maria Van Hese de moeder was. De minuut is beschreven door Georgius Frerix, één der condividenten. De deling is gedaan in tegenwoordigheid en ten overstaan van 1) mr. Willem Neven, meier van het land van Lummen als toeziener en gebeden momber der achtergelatenen van wijlen Vincent Leijnen; 2) Jan Tonis als grootvader en momber der achtergelaten Geert Frerix; 3) Lambrecht Morren als toeziener en gebeden momber der achtergelaten Peeter Frerix; 4) heer Jan Frerix; 5) Joris Frerix en 6) Aerdt Frerix. Uit de algemene voorwaarden: de gewone last blijft op elk deel; wordt één of ander goed gemolesteerd, dan zal men de last samen dragen. De opgaande eikenbomen in de bos te Meldelaer, alsook in de Ceijl en het bosken te Gestel, die kapbaar zijn, zullen gedeeld worden. De eiken op de Dries en Lazareije beempt blijven staan tot reparatie en onderhoud van de bruggen. Het nagenoemde schaarhout zal men kappen en delen of verkopen: de Tielemanshoff; de Holeijcke tot Geneijcken; het Nief block te Laren; het Liemelaer; de Groote Scheijthaghe; het Heuffken; het Limelaer; den Langhen Wech; den Eijckenstock.
Kavel 1 is gevallen aan de kinderen van Vincent Leijnen verwekt aan wijlen Margriet Frerix: Den Cnoopshoff belast met ½ vat koren aan de Armen van Lummen. De Groote Scheijthage belast met 3 gulden jaarlijks aan Jan Wauters te Meldelaer. Die Tien amen. Die twee bleuxkens te Molem. Het beempdeken op de Molenwech met zijn lasten. Die Orseten op het gemeijn. Den bos aan de Vrebosch. Het bosken te Gheneijcken. Het bosken aan de Leerse heijde.
Renten: Aan panden: van Dioneijs Slegers te Meldelaer: -16-0 jaarlijks. Van Henrick Bervoets te Linckhaut: -6-0 jaarlijks. Van Aerdt Van Sonhoven te Linckhaut: 6 gulden. Van Cornelis Baerts te R(e)ckhoven: 6 gulden. Van Aerdt Reijnders te Molem: ½ mudde koren jaarlijks te kwijten met 20 stuivers en aan dezelfde nog 1 gulden; maakt -2-0. Van Jan Antoni onder Lummen: -6-0. Van Willem Vande Locht: -5-0. Van Matteeuwis Queijnen onder Linckhaut: 6 gulden. Van Teijs van Mierdt te Linckhaut: -6 gulden. Van Reijner Hemelers onder Ce(r)mpt: -2-0.
Kavel 2 is gevallen aan Joris Fredrix. De halven Tielemanshoff. Den Krieckel belast met ½ mudde koren aan St. Barbelen altaer en met 1 vat 1 vierdelinck evenen. Het Lindekensvelt. De Hoff te Gheneijcken, palende Aerdt Fredrix en de straat. Den Langhen beempt. Den Eijckbos te Meldelaer, de rijpe eiken uitgezonderd. De bos aan de Willekensberch.
Renten: Aan panden: van Willem Droochmans erfgenamen te Kermpt: -27-0. Van Servaes Moons te Molem: -3-0. Van Lambrecht Bervoets te Linckhaut: -3-0. Van Jan Hooghen te Spalbeeck: -16-0. Van Jan Rutten te Lummen: -6-0. Van mr. Henrick Swijsen te Lummen: -6-0. Van Henrick Slegers te Kermpt: -2-0. Deze deling moet dienen 10 gulden eens of 10 stuivers 's jaars, die de kinderen van Geerdt Frerix moeten geven.
Kavel 3 is gevallen aan de kinderen Peeter Frerix verwekt bij Hilleken Horions. De andere helft van den Tieleman. Beijde die Langewegh. Het Beldeken. Het Heuffken, palende Henrick Dries. De Cleijne Scheijthage. Het Tiewinckelsbrouck. Den Lazerije beempt. De helft van de bos verkregen tegen Jan Henijghen (?) met de helft van de eiken daarop staande; palende de erfgenamen Aerdt Puttmans. Die Hoeff op het Oostereijnde.
Renten: Aan panden: van Jan Betten erfgenamen te Kermpt: -21-0. Van Henrick Robijns nu Joris Fredrix: -15-0. Van Henrick vander Heijden alias Honinx: -16-15-0. Van Machiel Ludts te Meldert: -5-5-. Van de erfgenamen Anna Geerts te Meldelaer: -3-0. Van dezelfde: -1-10-. Van Aerdt Frerix ½ halster koren en aan de panden der erfgenamen Herman Holsteens: ½ halster; samen 1 halster koren.
Kavel 4 is gevallen aan Aerdt Frerix. Die Baltishoven te Teuijlt. Het Bevijsen hoeffken aldaar. Den Eecker. Die halve Hol eijcke te Geneijcken. Die Schommen te Linckhaut. Den beempt tot Buestelken belast met 15 stuivers. Die Seijl te Gestel. Die Boersheijde met de bos, belast met 3 ½ vat koren. De hofstede waarin zijn vader heeft gewoond. Het geheel gemeijn Middelste broeck.
Renten: Aan panden: van Nicolaes Schepers te Sonhoven: -25-5 st. Van Mertten Moris nu Vincent Leijnen kinderen: -12-0. Van Aerdt Druechmans te Buesteken: -4-0. Van Bertolomees Schepers te Laren: -3-0. Van Aerdt Jans te Linckhaut: -12 gulden. Van Peeter Vanden Deijck eertijds Soeij Gaethoffs: 2 gulden 10 stuivers.
Kavel 5 is gevallen aan heer Jan Frerix, pastoor-deken te Hasselt. Den Sneppershoff te Teuijlt. Die Schomme aan de Willekensberch. Het Mishoeffken te Teuijlt tegenover het eerste perceel van deze kavel. Het Nieuw block te Laren. De Dries op de beek te Lummen. Het Beempdeken en de Cleijnen helder, naast elkaar gelegen. De halven bos verkregen van Jan Henijgh met de helft van de opstaande eiken.
Renten: Aan panden: van de erfgenamen Jan Teulleners te Kermpt: -26-0. Van Jan Scheers erfgenamen te Kermpt: -1-0. Van Henrick Peeters te Gestel: -1-0. Van Tomas Timmermans: -18-0. Van Jan Moons: -3-0. Van Heuijbrecht van Peer: -6-0. Van Aerdt Frerix onze broeder: -6 gulden. Van Antoon Melco: 1-10-0. Van de erfgenamen Jan Vander Linden: -1-0.
Kavel 6 is gevallen aan de kinderen van Geert Frerix verwekt bij Margriet Antoni. Heijligeesthoffken opt Westereijnde. Het Driesken met de hof daar achter aan elkaar gelegen. De Pareijshof tegenover de huizinge en de straat gelegen, met de opstaande lasten. Het Cleuijs beempdeken te Ghestel. De bos verkregen van Peeter Putmans.
Renten. Aan panden: van de erfgenamen Tielen Van Herle: -10-0. Van Henrick Leijsen te Meldelaer: -7-10-0. Van Matteijs Peeters te Schuelen: -6-0. De hoffstadt in de plaetse te Lummen, waar ons grootvader Peeter Frerix heeft gewoond, met de lasten; boven die lasten gewaardeerd op 3 gulden jaarlijks. Van Aerdt Frerix onze broeder, 15 gulden te kwijten met 300 gulden. Het derde part van het goed te Burselken, gewaardeerd op 23 gulden 's jaars. Kavel 6 moet jaarlijks aan kavel 2 , 10 stuivers geven en nog 10 stuivers aan kavel 2 en 4.
Onverdeeld gebleven zijn: de We…lhoff achter Peeter Aerts. Nog ¼ van de bos waarvan de erfgenamen Jan Baerdemaeckers de andere delen hebben. Die Goorveuijlen.
Op 11 oktober 1640 verschenen voor de schepenen: heer en mr. Jan Frerix, pastoor-deken te Hasselt, Joris Frerix, Aerdt Frerix voor zich zelf, Jan Leijnen met zijn momber Oriaen Leijnen, zijn andere zusters en broers vervangende, Lambrecht Morren, in naam van zijn zoon verwekt aan Maria Frerix dochter van Peeter Frerix evenals voor de andere kinderen van Peeter voorschreven, Aerdt Frerix zoon van Geerd, zo voor hem zelf als voor zijn andere broers en zuster. Ze keuren de deling goed. De bruggen op de Molenwech en te Molem staan tot last van de gemeenschap; ze zullen de reparatiekosten gelijk delen.11 
LeningDe leningsovereenkomst van Maria Lijnen en Georgius Fredrix met Jacob Tielens, geacteerd te Lummen [België] op 25 juni 1643, vermeldt eveneens Vincentius Lijnen; 100 gulden.12 
AflossingDe leningsovereenkomst van Maria Lijnen met Anna Hoefmans en Arnoldus Frericx, geacteerd te Lummen [België] op 20 mei 1649, vermeldt eveneens Vincentius Lijnen; 200 gulden.13 
EigendomDe eigendomstransactie van Henrick Borremans en Renier Borremans, samen met Maria Lijnen, Elisabeth Leijnen, Catharina Leijnen en Arnoldus Lijnen, met Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts, geacteerd te Lummen [België] op 28 februari 1664, vermeldt eveneens Vincentius Lijnen; Huijbrecht Lenardts als man van Maria Aerdts weduwe van Joannes Lijnen is q.q. in proces geweest over zeker erven afgekomen van wijlen E.H. Joannes Fredrici, in leven pastoor en landdeken te Hasselt, erven die hij in zijn testament gefideicommitteert had en die na zijn dood gegaan zijn naar de kinderen van Margarita Fredricx, waar Vincent Lijnen vader van was. Over dat proces is een transactie gemaakt tussen Henrick Bormans en Renier Bormans als respectievelijk mannen van Marie en Elisabeth Lijnen, kinderen van voornoemde Vincent en Margarita. Met nog Catharina Lijnen, zuster van hun huisvrouwen. Erven, actiën en renten, waar ook gelegen, fideicommis subjest zijnde en door Huijbrecht Lenardts q.q. bezeten, zullen nu en altijd erfelijk blijven aan Huijbrecht Lenardts, zijn vrouw en erfgenamen. Mits een som door hen te betalen aan voornoemde Bormans cum sorore, luidens akte voor notaris Gautiers in Diest. Aerdt Lijnen broer van voornoemde Cattlijnen en zwager van voornoemde Bormans pretendeerde part en deel in voornoemde erven, maar voegde zich tijdens het proces met Bormans, door in de transactie te consenteren en zijn deel te laten aan Huijbrecht Lenardts, diens vrouw en erfgenamen, voor 400 gulden Brabants. Heer Fredricx was oom van Aerdt Lijnen. De procureur van Aerdt Lijnen, met name mr. Lenardt Vanden Vinne krijgt van hem 2 pattacons. Lenardts betaalt Aerdt Lijnen met een rente van 15 gulden 's jaars, staande op panden van Servaes Lucas, binnen de Vrijheid. Goed voor 300 gulden. De 100 overige gulden betaalt hij met kerstmis of hij geeft er rente van.14 

Familie

Margaretha Fredrix ° circa 1586, + 11 apr 1640
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 552, 1609, huwelijken, p.10.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 367, 1610, doopsels, p.119.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1611, doopsels, p.82.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1614, doopsels, p.113.
 5. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.186.
 6. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.206.
 7. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.226.
 8. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.251.
 9. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 554, p.35 (p.20).
 10. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.94v.
 11. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.113v.
 12. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, 1643, p.226.
 13. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.189.
 14. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.105.
 15. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1610, doopsels, p.68.
 16. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1612, doopsels, p.92.
 17. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1614, doopsels, p.114.
 18. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1616, doopsels, p.140.

Vincentius Lijnen

IDnr.856, ° voor 1680, + na 10 januari 1700
DoopselVincentius Lijnen werd gedoopt voor 1680 te Lummen? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Fredrix op 10 januari 1700 te Lummen [België].2 
OverlijdenHij overleed na 10 januari 1700 te Lummen? [België]. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, 146 (p.74).
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, 1700, doopsels, 146 (p.74).

Nicolas Linchaut1

IDnr.10609, ° voor 1730, + na 19 mei 1750
DoopselNicolas Linchaut werd gedoopt voor 1730 te Meeffe? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Jean Joseph Wilmot en Anne Marie de Tongre op 19 mei 1750 te Meeffe [België]; De tweede getuige is Marie Françoise N.1 
OverlijdenHij overleed na 19 mei 1750 te Meeffe? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S243] Opzoekingen door Aubin Detongre.

Machiel Lindekens

IDnr.6765, ° voor 1815, + na 11 juni 1870
GeboorteMachiel Lindekens werd geboren voor 1815 te Sint-Truiden? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Lox voor 26 februari 1839 te Sint-Truiden? [België].1 
BeroepHij was handwerker op 11 juni 1870.1 
OverlijdenHij overleed na 11 juni 1870 te Tongeren? [België].1 

Familie

Maria Catharina Lox ° voor 1815, + na 11 jun 1870
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S120] Bevolkingsregister Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1870, huwelijken, akte 32.

Philomena Lindekens

IDnr.4182, ° 26 februari 1839, + 21 september 1881
VaderMachiel Lindekens1 ° voor 1815, + na 11 juni 1870
MoederMaria Catharina Lox1 ° voor 1815, + na 11 juni 1870
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboortePhilomena Lindekens werd geboren op 26 februari 1839 te Sint-Truiden [België].2 
HuwelijkZij huwde met Jean Louis Frederix, zoon van Louis Frederix en Catharina Biesmans, op 11 juni 1870 te Tongeren [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 12 uur 's middags. De getuigen zijn Pieter Joannes Zonderman (23 jaar, schoenmaker en neef van de bruidegom), Hendrik Vanderlinden (26 jaar, touwslager), Pieter Kersten (53 jaar) en Alphonse Ivens (28 jaar), beiden politieagent. Allen wonen in Tongeren.3'
BeroepZij was handwerkster te Tongeren [België] op 11 juni 1870. 
OverlijdenZij overleed op 21 september 1881 te Tongeren [België] in de ouderdom van 42 jaar.2 

Familie

Jean Louis Frederix ° 27 feb 1845, + 9 dec 1915
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S120] Bevolkingsregister Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1870, huwelijken, akte 32.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Tongeren, 1881, overlijdens.
 3. [S124] Burgerlijke Stand Tongeren (origineel), Tongeren, (digitaal) stadsarchief, 1870, huwelijken, akte 32.

Pierre Louis Lindekens

IDnr.6417, ° circa 1885, + 10 januari 1941
GeboortePierre Louis Lindekens werd geboren circa 1885 te Tongeren? [België].1 
BeroepHij was stadswerkman te Tongeren [België] tussen 6 september 1923 en 14 september 1923.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Philomena Elisabeth Wouters, dochter van Paulus Stephanus Wouters en Catherina Thenaers, tussen 6 september 1923 en 14 september 1923 te Tongeren [België].1
OverlijdenHij overleed op 10 januari 1941 te Tongeren [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 16 september 1923, p.5.
 2. [S105] Opzoekingen door Roger Frederix.