Henrick Borremans

IDnr.1391, ° circa 1615, + na 24 januari 1670
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselHenrick Borremans werd gedoopt circa 1615 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Leijnen, dochter van Vincentius Lijnen en Margaretha Fredrix, circa 1645.1 
EigendomArnoldus Lijnen verkocht, samen met Henrick Borremans, een goed aan Petrus Frederici volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 juli 1660. Deze verwijst ook naar Lenardt Vanden Vinne als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Lijnen, mede voor zijn consorten, laat een akte registreren van notaris Vanden Vinne, Lummen, d.d. 16 september 1659. De inhoud is als volgt. Arnoldt Lijnen, Renier Bormans als man van Maria Leijnen, Henrick Borremans als man van Elisabeth Leijnen, samen mede voor hun zuster Catharina Leijnen, begijntje te Diest, verkopen aan Petrus Fredrici, licentiaat beide rechten, hun vierde part in de Langenbeempt op de Molenwech omtrent de grote molen. Palende de Demer, de graaf vander Marck, de straat en de erfgenamen Symon Symons. Fredrici neemt daarvoor op zich: ¼ part in de last om de bruggen te onderhouden 'aan de Meulenwech ende tot Meulem'. De moeilijkheid rond deze last is een nasleep van een deling tussen de eerste comparanten en hun medeërfgenamen van Joris Fredrici zaliger als van E. H. Joannes Fredrici zaliger, in zijn leven pastoor en landdeken te Hasselt. Gedaan binnen de Vrijheid ten huize van Jesper Pauwels 'bij hueringe'. Getuigen: Jesper Pauwels en Henrick Smans.1' 
EigendomHenrick Borremans en Elisabeth Leijnen verkopen een goed aan Joannes Frederici volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 14 oktober 1660. Deze verwijst ook naar Aerdt Dries en Geert Mommen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Henrick Bormans als man van Elisabeth Leijnen en volgens schepenen Aerdt Dries en Geert Mommen door haar gevolmachtigd, verkoopt aan heer Jan Fredrici, zoon van Aerdt, 2 veldekens, genaamd 'die heijkens' met een beempdeken te Oosterhoven, begrepen in een koop met andere erven onder de Loonse justitie sorterende. Palende O. en N. aan Lambrecht Truijens, W. en Z. de heerstraet. Belast met 7,5 gulden 's jaars aan Mattijs Clerx te Coorssel en met omtrent 2 stuiver grondcijns. Voor 10 honderd en 50 gulden Brabants en 1 gouden souverain voor verkopers vrouw. De lasten korten de koopsom met 150 gulden Brabants. Godspennink: 10 stuivers. Betaald: 100 pattacons in specie en zilveren munten.2' 
EigendomHenrick Borremans en Elisabeth Leijnen verkopen een goed aan Petrus Frederici volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 juli 1661. Deze verwijst ook naar Aert Vanden Berge en Geert Mommen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Voor Vanden Berge en Mr. Geerardt Mommen, schepenen, mangelt Henrick Bormans als man van Elisabeth Lijnen met Mr. Peeter Fredrici, lic. rechten. De eerste aan de tweede: 1. de Kerckenschommen. Palende de ene: N. Huijbrecht Lenardts, Cornelis Postelmans, de erfgenamen Joannes Dries; W. de erfgenamen Mr. Jan Neven; O. Tielman Beckers. Palende de andere: W. Henrick Beerten erfgenamen; Z. Andries Dries; N. Aerdt Lijnen; O. de erfgenamen Mr. Jan Neven. 2. 1 sille broek op de Oirseten (?), waartegen Andries Bervoets ook 1 sille heeft, die door elkaar gehooid worden. Palende W. Andries Dries; N. die Cuijpers delle; O. Mr. Geert Mommen; Z. Andries Bervoets. 3. Een half block, het Cnapenblock, aan de Vrebos, palende O. Coenrardt Van haeren als eigenaar van de andere helft; W. Jan Moons erfgenamen. De tweede aan de eerste: 1. een beempt onder Gestel, bij partijen bekend. 2. Fredrici moet Bormans ontlasten van een rente van 500 gulden à 27 ½ gulden 'sjaars. 3. Nog 362 gulden; de helft binnen 14 dagen te betalen; de andere helft te Vastenmerckt tot Beringen. De 7 ½ stuiver die nog zouden staan op de Orseten tot behoef van de H. Geest, vallen in bevestigend geval tot last van Fredrici. Het Knapenblock is belast met de helft van 1 halster koren aan St. Barbara altaar.3' 
EigendomHenrick Borremans en Elisabeth Leijnen verkopen, samen met Renier Borremans, Maria Lijnen en Catharina Leijnen, een goed aan Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts volgens een akte gemaakt te Diest [België] op 31 december 1663. Deze verwijst ook naar Jan Vanden Laer als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Margaretha Fredrix en Joannis Lijnen. De akte luidt als volgt: 'Akte van notaris Carel Gautiers van Diest. De inhoud luidt als volgt. Er is een minnelijke schikking getroffen in een onbeslecht proces voor de schepenen van Lummen tussen de kinderen en erfgenamen van Margareta Fredrix, de aanleggers, en de weduwe Jan Lijnen en daarna Huijbrecht Lenardts die de weduwe huwde, de gedaagde. Henrick Bormans als man van Elisabeth Lijnen, Reijnier Bormans als man van Maria Lijnen, Catharina Lijnen, begijntje op het begijnhof te Diest met notaris Jan Vanden Laer als haar momber, enerzijds, en Huijbrecht Lenardts als man van Maria Aerdts, weduwe Joannes Lijnen, ten andere zijde. De eerste comparanten dragen over aan de tweede hun vierde part in de goederen die eertijds gevallen waren tot behoef van Joannes Lijnen. De tweede belooft aan de eerste twee elk 300 gulden te geven voor 1 maart e.k. En elk 1 gouden souverain binnen een tiental dagen. Het begijntje krijgt 20 pattacons eens omdat ze zich met het proces niet heeft bemoeid. Getuigen: Wilbordt Jonckjans van Beringhen en Mattens Withoff.4' 
EigendomHenrick Borremans en Renier Borremans verkopen, samen met Maria Lijnen, Elisabeth Leijnen, Catharina Leijnen en Arnoldus Lijnen, een goed aan Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 februari 1664. Ze vermeldt verder ook Joannis Lijnen, Joannes Fredrix, Vincentius Lijnen en Margaretha Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Huijbrecht Lenardts als man van Maria Aerdts weduwe van Joannes Lijnen is q.q. in proces geweest over zeker erven afgekomen van wijlen E.H. Joannes Fredrici, in leven pastoor en landdeken te Hasselt, erven die hij in zijn testament gefideicommitteert had en die na zijn dood gegaan zijn naar de kinderen van Margarita Fredricx, waar Vincent Lijnen vader van was. Over dat proces is een transactie gemaakt tussen Henrick Bormans en Renier Bormans als respectievelijk mannen van Marie en Elisabeth Lijnen, kinderen van voornoemde Vincent en Margarita. Met nog Catharina Lijnen, zuster van hun huisvrouwen. Erven, actiën en renten, waar ook gelegen, fideicommis subjest zijnde en door Huijbrecht Lenardts q.q. bezeten, zullen nu en altijd erfelijk blijven aan Huijbrecht Lenardts, zijn vrouw en erfgenamen. Mits een som door hen te betalen aan voornoemde Bormans cum sorore, luidens akte voor notaris Gautiers in Diest. Aerdt Lijnen broer van voornoemde Cattlijnen en zwager van voornoemde Bormans pretendeerde part en deel in voornoemde erven, maar voegde zich tijdens het proces met Bormans, door in de transactie te consenteren en zijn deel te laten aan Huijbrecht Lenardts, diens vrouw en erfgenamen, voor 400 gulden Brabants. Heer Fredricx was oom van Aerdt Lijnen. De procureur van Aerdt Lijnen, met name mr. Lenardt Vanden Vinne krijgt van hem 2 pattacons. Lenardts betaalt Aerdt Lijnen met een rente van 15 gulden 's jaars, staande op panden van Servaes Lucas, binnen de Vrijheid. Goed voor 300 gulden. De 100 overige gulden betaalt hij met kerstmis of hij geeft er rente van.5' 
OverlijdenHij overleed na 24 januari 1670 te Lummen? [België]. 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.51.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.53v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.59v.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, 1663, p.106v.
 5. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.105.

Maria Borremans

IDnr.10276, ° voor 1930
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Borremans werd geboren voor 1930 te Kuringen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Pieter Alfons Frederix, zoon van Pierre Jean Frederix en Maria Cecilia Vos, in mei 1952 te Kuringen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 06.06.1952, p.4.

Maria Catharina Borremans

IDnr.6325, ° circa 1782, + na 9 mei 1808
DoopselMaria Catharina Borremans werd gedoopt circa 1782 te Boekhout [België].1 
HuwelijkZij huwde met Guilielmus Frederickx voor 9 mei 1808 te Zoutleeuw? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 9 mei 1808 te Zoutleeuw? [België].1 

Familie

Guilielmus Frederickx ° circa 1748, + na 9 mei 1808
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S418] Burgerlijke Stand Zoutleeuw, Rijksarchief Leuven, 1808, geboorten, p.33v, akte 23.

Philippe Ferdinand Borremans

IDnr.237, ° 26 mei 1812, + na 20 augustus 1844
VaderAuguste Borremans ° voor 1790, + voor 20 augustus 1844
MoederMarie Josephe Lareau + na 20 augustus 1844
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePhilippe Ferdinand Borremans werd geboren op 26 mei 1812 te Ecaussines-Lalaing [België].1 
BeroepHij was steenkapper te Ecaussines-Lalaing [België] op 20 augustus 1844.1 
HuwelijkHij huwde met Lirine Frederix, dochter van Henricus Frederix en Anna Clara Joors, op 20 augustus 1844 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 10 uur 's morgens. De getuigen zijn Herni Vanschoren (44 jaar, schepen), Felix Fredrix (32 jaar, kuiper), Louis Mallens (42 jaar, molenaar), alle drie wonende te Lummen en Louis Dumoulin (25 jaar, steenkapper) wonende te Gorp-le-Grand.1' 
OverlijdenHij overleed na 20 augustus 1844 te Ecaussines-Lalaing? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1844, p.32, akte 8.

Renier Borremans

IDnr.1389, ° circa 1610, + na 28 februari 1664
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselRenier Borremans werd gedoopt circa 1610 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Lijnen, dochter van Vincentius Lijnen en Margaretha Fredrix, circa 1635 te Lummen? [België].1 
LeningRenier Borremans leende aan Pascasius Muyters aan 8 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 oktober 1651. Deze verwijst ook naar Henrick Bervoets als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Aerdt Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Reynier Borremans draagt op tot behoef van Henrick Bervoets een rente van 8 gulden jaarlijks, de helft van 16 gulden jaarlijks, staande aan panden van Pascasij Muijters in Meldelaer. De eerste gichte dateert van 1599 in april als Jan Slegers Aerdt Fredrix 16 gulden jaarlijks gicht. Verkocht voor 150 gulden. Henrick kwam met recht ter gichte.2' 
LeningHuijbrecht Steenardts leende aan Renier Borremans aan 24 gulden bbl intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 juli 1655. Deze verwijst ook naar Mattens Stenarts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Joannes Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Op deze dag droegen Renier Borremans als man van Maria Lijnen en Arnold Lijnen, voor de schepenen van Binnen-Hasselt een jaarrente van 24 gulden op aan Huijbrecht Steenardts. Die was hun aangestorven van E.H. pastoor-deken Joannes Fredrici, hun oom. Ze stond gehypothekeerd op het huis 'die sonne' op de 'grooten merck', palende burgemeester Sebastiaen van Hilst en Jan Cleersnijders. Voor het geval de rente niet valide genoeg zou zijn, veronderpandt Arnold Lijnen: 2 dagmalen broek op het Oostereijnde te Lummen, palende hemzelf met twee zijden en O. Gommar Cox; gekocht van Lambecht Neven erfgenamen. Borremans stelt 2 halsters zaaiens onbelast, gelegen 'in de hegge' onder Beringen, palende N. Mertten Dillen erfgenamen, O. Dries Landtmeters. Getekend: Quaetbach, secretaris (Hasselt).
Mattens Stenarts laat deze schepenakte te Lummen registreren op 7 oktober 1655; op een extra ordinaris dag.1'
 
EigendomArnoldus Lijnen verkocht, samen met Renier Borremans, een goed aan Petrus Frederici volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 juli 1660. Deze verwijst ook naar Lenardt Vanden Vinne als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Lijnen, mede voor zijn consorten, laat een akte registreren van notaris Vanden Vinne, Lummen, d.d. 16 september 1659. De inhoud is als volgt. Arnoldt Lijnen, Renier Bormans als man van Maria Leijnen, Henrick Borremans als man van Elisabeth Leijnen, samen mede voor hun zuster Catharina Leijnen, begijntje te Diest, verkopen aan Petrus Fredrici, licentiaat beide rechten, hun vierde part in de Langenbeempt op de Molenwech omtrent de grote molen. Palende de Demer, de graaf vander Marck, de straat en de erfgenamen Symon Symons. Fredrici neemt daarvoor op zich: ¼ part in de last om de bruggen te onderhouden 'aan de Meulenwech ende tot Meulem'. De moeilijkheid rond deze last is een nasleep van een deling tussen de eerste comparanten en hun medeërfgenamen van Joris Fredrici zaliger als van E. H. Joannes Fredrici zaliger, in zijn leven pastoor en landdeken te Hasselt. Gedaan binnen de Vrijheid ten huize van Jesper Pauwels 'bij hueringe'. Getuigen: Jesper Pauwels en Henrick Smans.3' 
EigendomHenrick Borremans en Elisabeth Leijnen verkopen, samen met Renier Borremans, een goed aan Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts volgens een akte gemaakt te Diest [België] op 31 december 1663. Deze verwijst ook naar Jan Vanden Laer als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Margaretha Fredrix en Joannis Lijnen. De akte luidt als volgt: 'Akte van notaris Carel Gautiers van Diest. De inhoud luidt als volgt. Er is een minnelijke schikking getroffen in een onbeslecht proces voor de schepenen van Lummen tussen de kinderen en erfgenamen van Margareta Fredrix, de aanleggers, en de weduwe Jan Lijnen en daarna Huijbrecht Lenardts die de weduwe huwde, de gedaagde. Henrick Bormans als man van Elisabeth Lijnen, Reijnier Bormans als man van Maria Lijnen, Catharina Lijnen, begijntje op het begijnhof te Diest met notaris Jan Vanden Laer als haar momber, enerzijds, en Huijbrecht Lenardts als man van Maria Aerdts, weduwe Joannes Lijnen, ten andere zijde. De eerste comparanten dragen over aan de tweede hun vierde part in de goederen die eertijds gevallen waren tot behoef van Joannes Lijnen. De tweede belooft aan de eerste twee elk 300 gulden te geven voor 1 maart e.k. En elk 1 gouden souverain binnen een tiental dagen. Het begijntje krijgt 20 pattacons eens omdat ze zich met het proces niet heeft bemoeid. Getuigen: Wilbordt Jonckjans van Beringhen en Mattens Withoff.4' 
EigendomHenrick Borremans en Renier Borremans verkopen, samen met Maria Lijnen, Elisabeth Leijnen, Catharina Leijnen en Arnoldus Lijnen, een goed aan Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 februari 1664. Ze vermeldt verder ook Joannis Lijnen, Joannes Fredrix, Vincentius Lijnen en Margaretha Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Huijbrecht Lenardts als man van Maria Aerdts weduwe van Joannes Lijnen is q.q. in proces geweest over zeker erven afgekomen van wijlen E.H. Joannes Fredrici, in leven pastoor en landdeken te Hasselt, erven die hij in zijn testament gefideicommitteert had en die na zijn dood gegaan zijn naar de kinderen van Margarita Fredricx, waar Vincent Lijnen vader van was. Over dat proces is een transactie gemaakt tussen Henrick Bormans en Renier Bormans als respectievelijk mannen van Marie en Elisabeth Lijnen, kinderen van voornoemde Vincent en Margarita. Met nog Catharina Lijnen, zuster van hun huisvrouwen. Erven, actiën en renten, waar ook gelegen, fideicommis subjest zijnde en door Huijbrecht Lenardts q.q. bezeten, zullen nu en altijd erfelijk blijven aan Huijbrecht Lenardts, zijn vrouw en erfgenamen. Mits een som door hen te betalen aan voornoemde Bormans cum sorore, luidens akte voor notaris Gautiers in Diest. Aerdt Lijnen broer van voornoemde Cattlijnen en zwager van voornoemde Bormans pretendeerde part en deel in voornoemde erven, maar voegde zich tijdens het proces met Bormans, door in de transactie te consenteren en zijn deel te laten aan Huijbrecht Lenardts, diens vrouw en erfgenamen, voor 400 gulden Brabants. Heer Fredricx was oom van Aerdt Lijnen. De procureur van Aerdt Lijnen, met name mr. Lenardt Vanden Vinne krijgt van hem 2 pattacons. Lenardts betaalt Aerdt Lijnen met een rente van 15 gulden 's jaars, staande op panden van Servaes Lucas, binnen de Vrijheid. Goed voor 300 gulden. De 100 overige gulden betaalt hij met kerstmis of hij geeft er rente van.5' 
OverlijdenHij overleed na 28 februari 1664 te Lummen? [België].5 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.3.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.273.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.51.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, 1663, p.106v.
 5. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.105.

Florent Bortels

IDnr.13572, ° 10 januari 1925, + 31 maart 2005
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteFlorent Bortels werd geboren op 10 januari 1925 te Berlingen [België]. In het document wordt vermeld: 'leeftijd, begraven op te.1' 
HuwelijkHij huwde met Suzanna Nys, dochter van Rodolph Lambert Nys en Maria Louisa Frederix, na 21 april 1955 te Zepperen? [België].2 
BegrafenisHij werd begraven op 31 maart 2005 te Brustem [België].3 
OverlijdenHij overleed op 31 maart 2005 te Sint-Truiden [België] in de ouderdom van 80 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Berlingen, 1925, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zepperen, 1955, overlijdens.
 3. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2005-03-24/florent-bortels

Guillaume Bortels

IDnr.10119, ° 29 december 1913, + 7 februari 1979
GeboorteGuillaume Bortels werd geboren op 29 december 1913 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Marcellina Frederickx na 1935 te Scherpenheuvel? [België].2 
OverlijdenHij overleed op 7 februari 1979 te Hasselt [België] in de ouderdom van 65 jaar.1
BegrafenisHij werd begraven op 10 februari 1979 Hasselt, [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 09.02.1979, p.6.
 2. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2006-12-14/lina-frederickx/