Pauwels Maes

IDnr.7436, ° voor 1610, + na 24 januari 1642
DoopselPauwels Maes werd gedoopt voor 1610 te Beringen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Marck Beets met Georgius Fredrix, geacteerd te Beringen [België] op 24 januari 1642, verwijst naar Pauwels Maes als betrokken partij; Volgens deze hierna volgende condities en 'proclamaties', te doen toekomende zondag in de kerk van Beringen, zal Marck Beets een wijerken verkopen gelegen in Beringen, regenoten ten oosten Peter Mertens, en de Heerbaan aan beide zijden en de Koerselse heide, en dat met hogen naar 'costuijmen'.
Ten eerste, eens de palmslag gegeven, zal ieder daarop hogen met telkens 2 gulden, half tot profijt van de koper, en de andere helft tot profijt van de verkoper. Ten tweeden warandeert de voorschreven verkoper het voorschreven wijerken vrij van lasten, uitgenomen 33 of 36 stuivers jaarlijks aan de kerk van Beringen. Ten derden om samen het goed op gichte te geven, en alle oude gewoonten te 'obstineren', lijcoop na lantcoop, godtspenninck 2 stuivers, schrijfgeld 32 stuivers.
Op 24 januari 1642 heeft onder voorgaande condities Pauwels Maes op het wijerken 100 gulden gezet, en 10 hogen in presentie van heer Mathijs Fabri en Peter Pauli als getuigen en mij[zelf] N. Van Donruije notaris.
En 'depost eodem hora' heeft Pauwels Maes voorschr[even] daarop nog 5 hogen gesteld, in presentie van heer Mathijs Fabri en Bernardijn Basterga als getuigen, en mij[zelf] N. Van Donruije notaris. En depost eodem heeft Joris Fredrici in presentie van Bernardijn Basterga ende P. Coghen, meier van Beringen 10 hogen gesteld in presentie van mij N. Van Donruije notaris. En terstond daarna heeft Joris Fredrici daarop nog 5 hogen gezet, in presentie van Bernardijn Basterga ende mij[zelf] N. Van Donruije notaris.
Op 27 januari is na [de] voorgaande condities en consenteringhe van de partijen de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. De voorschreven Fredrici 'repeteert' zijn eerder gedane hogen en het goed is na het uitgaen van de kaars aan hem verbleven. De verloper verklaart zijn kooppenningen ontvangen te hebben.1
OverlijdenHij overleed na 24 januari 1642 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1645, boek 40, p.11.

Thomas Maes

IDnr.690, ° voor 1675, + na 15 juli 1697
DoopselThomas Maes werd gedoopt voor 1675.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Dimphna Aerts op 15 juli 1697 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 15 juli 1697.1 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.128 (p.65).

Thomas Maes

IDnr.2675, ° voor 1540, + na 13 mei 1587
DoopselThomas Maes werd gedoopt voor 1540.1 
EigendomPeeter Fredrix en Margriet Steenaerts verkopen, samen met Huijbrechts Van Scaffen, Henrick Vanden Bossche, Henrick Goessens, Jan Clercx, Lambrecht Keenens en Anthonis Veltgaders, een goed aan Thomas Maes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 februari 1573. Ze vermeldt verder ook Daniel Stenaerts. De akte luidt als volgt: 'Peeter Frericx als man-momber Margriet Steenaerts, Huijbrecht Van Scaffen, Henrick Vanden Bosch, Henrick Goessens met zijn medegeringen, Jan Clercx der jonge, Henrick Vanden Bosch ook als momber van Aerdt Van Scaffens kinderen, ter ene zijde, en zich sterk makend voor hun medegeringen;
en Lambrecht Keenens en Anthonis Veltgaders partijen, ter ander zijde;
verkopen samenderhand, via de beide officieren, Brabants en Loons, aan Thomas Maes der Smeeth, een huisje met een bijgelegen hoefken. Ligging: O. des H. Geest bos; ter ander zijde de straat; ter 3de en 4de zijde Gielis Korstkens. Voor 145 Rinsgulden boven de jaarlijkse last van 4 stuivers aan de kerk van Lumpmen en aan Daniel Steenaert, 25 stuivers 'sjaars.
Voorwaarde: de koper zal op de eerstkomende Bamis heiligendag van St. Bavo: één van de gewone termijnenen voor dee de betaling van huur, schulden,…) 100 Rinsgulden geven en de rest mag hij binnen het jaar betalen of er rente voor geven ten pennink 17.
Onder de partijen is nog geen eensgezindheid. De penningen zullen gaan naar degene die ze met recht toegewezen krijgen. Als dat niet beslist is, zal het geld uitgezet worden, tot er een beslissing gevallen is. Ieder blijft op zijn recht.
P.S. Op 17 december 1573 hebben Peeter Frericx en Henrick Vanden Boss bekend van Thomas Maes oft der Smeeth 125 Rinsgulden in het geheel ontvangen te hebben. Zo blijft Thomas Maes hen nog 20 Rinsgulden schuldig. Het tweetal maakt zich sterk voor hun complicen en medegeringen om elkaar in alles te voldoen.'
 
NaamvariatieHij werd ook der Smeeth genoemd.1 
LeningAerdt Fredrix leende aan Thomas Maes aan 3½ gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 13 mei 1587. Deze verwijst ook naar Joannes Dries als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Jan Dries verkoopt aan Aerdt Frericx een hypotheek van 3½ gulden 'sjaars op panden van Thomas Maes. Verkocht voor 48 gulden Brabants met de lycoep. Goetspennink: 5 stuivers. Thomas Maes heeft de gicht en de kwijting ontvangen.2' 
OverlijdenHij overleed na 13 mei 1587.2 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.311.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.380v.

Virginia Maes

IDnr.877, ° voor 1860, + 15 maart 1897
GeboorteVirginia Maes werd geboren voor 1860. 
HuwelijkZij huwde met Joseph Houben voor 3 april 1883.1 
OverlijdenZij overleed op 15 maart 1897 te Zolder [België].1 

Familie

Joseph Houben ° voor 1860, + na 3 apr 1883
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1901-1910, 1907, huwelijken, akte 11.

Werner Kristoffel André Maes

IDnr.2079, ° 29 juli 1975
VaderJozef Alfons Maes ° 30 december 1942
MoederFrida Florentina Maria Frederix ° 20 februari 1946
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteWerner Kristoffel André Maes werd geboren op 29 juli 1975 te Heusden [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Willem Maes

IDnr.4986, ° voor 1690, + na 17 februari 1721
DoopselWillem Maes werd gedoopt voor 1690 te Lummen? [België].1 
EigendomGasparus Vandueren en Anna Elisabeth Fredrix verkopen een goed aan Willem Maes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 17 februari 1721. De akte luidt als volgt: 'Jaspaer Van Duijren, momber van zijn vrouw Anna Elisabeth Fredrix verkoopt aan Willem Maes en Peeter Claes een huis en hof in Mellaar gelegen op de vroente aan de 'gemeijn' straat. Verder ook de schuur en het erf achter en naast het huis gelegen, palend aan Z. Paulus Van Koedenhuijsen en W. de straat. Het geheel wordt verkocht voor de som van 840 gulden Luiks. De verkopers verklaren de som ontvangen te hebben in speciën van 3 soeverijnen en de rest in 37,5 pattacons en schillingen. Verder 5 stuivers godsgeld en 10 gulden Luiks 'lijcoop'. Verder is het goed enkel belast met 'des heeren chijns'.1'
OverlijdenHij overleed na 17 februari 1721 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 89, folio 49.