Freddy Goossens

IDnr.10283, ° voor 1960
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteFreddy Goossens werd geboren voor 1960 te Hechtel? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Marie-Josée Frederix, dochter van Amandus Frederix en Helena Van Baelen, in september 1979 te Hechtel [België].1 

Familie

Marie-Josée Frederix ° na 1954
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 27.09.1979, p.12.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 26.08.1982, p.12.

Georgius Goossens

IDnr.8119, ° voor 1705, + na 20 juni 1732
DoopselGeorgius Goossens werd gedoopt voor 1705 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Baeten, dochter van Peeter Baeten en Anna Van Haeckendover, voor 20 juni 1732 te Lummen? [België].1 
EigendomPeeter Baeten en Joannes Baeten verkopen, samen met Georgius Goossens, een goed aan Joannes Fredrix en Michael Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 juni 1732. De akte luidt als volgt: 'Peeter Baeten, Joannes Baeten, Anna Marie Baeten, Georgius Goossens man en momber van Elisabeth Baeten, zijn allen kinderen van Peeter [Jan is doorstreept] Baeten en van Anna Van Haeckendover. Ze dragen de goederen op die in het hierna volgende relief zijn gespecifieerd [zie onderaan] tot behoef van Jan en Machiel Fredrix, die deze goederen kopen voor de som van 185 pattacons en 25 stuivers (741 gulden - 5 Brabants Luijcx). Er werd een bepaalde som betaald, maar wegens doorstrepen en invoegen is niet duidelijk om welke bedragen het hier juist gaat, in vermindering van de som van 400 gulden. De resterende som moet betaald worden op de eerste zondag van september. Deze goederen zijn enkel belast met cijns en dorpsschattingen. Godtspenninck 5 stuivers, lijcoop een ton bier. Gicht 4 - 7 - 10; opcom. - 2 - 3; pontpenningen 15 - 0; samen 24 gulden 13 stuivers.
[een perceel broek in Geneijcken gelegen genaamd 'die Drij Vonderen', palend Mattijs Wauters O., de beek N. en W., Val. Wauters Z; een perceel land genaamd 'het Lodderken', grenzend Peeter Van Hamel O., de Veltstraet N., hun eigen erf 'den Doijen Man' Z; een perceel edtbroeck genaamd 'den Leeckbempt', palend Peeter Aerts en de gemeijn heije Z., P. Van Goedenhuijsen O; een perceel genaamd 'het Vinneken', grenzend Jan Remen W., Jan Bervoets O., de straat Z; een perceel hofflandt genaamd 'den Hoogen Hoff', grenzend de straat O. en N., Val. Wauters W., Peeter Van Hamel Z; een perceel bos. Al deze goederen zijn in Geneijcken gelegen]1'
 
OverlijdenHij overleed na 20 juni 1732 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1732.

Goossen Goossens

IDnr.4905, ° voor 1585, + na 22 april 1655
DoopselGoossen Goossens werd gedoopt voor 1585 te Lummen? [België].1 
EigendomMarie Goossens en Goossen Goossens verkopen een goed aan Joannes Antonus volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 maart 1651. Deze verwijst ook naar Willem Kelchtermans en Henrick Swijsen als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Joannis Frerix en Margareta Goossens. De akte luidt als volgt: 'Marie Goossens, geassisteerd door haar vader Goossen Goossens die ze als momber kiest en die haar met recht verleend wordt, draagt op tot behoef van Jan Tonis het broek dat in de onderstaande condities wordt beschreven. Marie heeft de koopsom ontvangen. Jan Tonis betaalt in pistolen en souverainen. Pontpenningen 34 gulden 3 stuivers.
Conditie. Marie Goossens, weduwe van Jan Fredrix van Meldelaer, met de interventie van haar vader Goossen Goossens en Willem Kelchtermans man en momber van Margareta Goossens, haar zwager, zal uit kracht van het testament dat haar man zaliger gemaakt heeft, in Lummen ten Loons recht ingesteld en geregistreerd, op 16 februari een stuk broek verkopen dat in Laeren gelegen is op de maelbecke. Het grenst Bertholomeus Aerdts 1), de maalbeek 2), Christiaen van Herle 3) en de Vloete 4).
Dit goed wordt verkocht met palmslag, hogen en het onsteken van de kaars. Degene die de palmslag krijgt, zal 2 cruys pattacons krijgen voor zijn kloek bod. Iedere hoge geldt 2 gulden, half voor de verkoper, half voor de koper of hoger.
Het goed is enkel belast met een braspenninck cijns, met 9 gulden jaarlijks aan de erfgenamen van Machiel Bloemaerts met 100 daelders kapitaal die zullen korten aan de koopsom. Het goed staat ook in pand voor een rente van 33 gulden een halve aan de Satroosen van Seelhem, maar deze rente zullen ze volledig met alle verlopen afleggen. Op de zondag voor de kaarsbranding, met onmiddellijk daarna de gichte, zal het kerken geboth moeten gedaan worden. Op datum van gichten moet de volledige koopsom betaald worden, samen met alle kosten betreffende de verkoop: hogen, godspenninck 1 blauwmuser, lycoop naer landtcoop, gichtgeld, pontgelt en alle andere hofrechten, schrijfgeld van deze conditie 1 cruyspattacon. Uit de lycoop zal de verkoopster 16 gulden trekken "inde beursse".
24 februari 1651 verschenen de verkopers bij de notaris, die de palmslag hebben gegeven aan Jan Tonis van Straebroeck als hoogste bieder voor 775 gulden en 2 cruyspattacons voor een kermis voor de verkoopster. Tonis stelde nog 25 hogen. Henrick Truyens van Ghenebosch stelde nog 1 hoge, Machiel Tonis 4 hogen, Jan Tonis stelde nog 20 hogen. Getuigen: Jacop Van Herle en Jacop Fransens. Machiel Tonis stelde achteraf nog 5 hogen. Iedereen zet zijn handmerk, met uitzondering van Jan Tonis, die tekent. Attestor Henricus Swysen, notaris.'
 
EigendomDe eigendomstransactie van Mathias Aerts met Arnoldus Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 25 januari 1652, verwijst naar Goossen Goossens als betrokken partij; Matteeuwis Aerdts draagt op tot behoef van Aerdt Fredrix alias Meesters van Genycken een beempt gelegen in Meldelaer, genaamd ‘den Blancke Laeren Beempt’. Hij is omgeveer 3 dachmaelen groot en grenst des heeren straet 1), Geert Alarts 2), Henrick Cuypers 3). Voor de som en op condities zoals volgt in de proclamatie die hierna geregistreerd is. Aerdt kwam met recht ter gichte. Pontpenningen 12 gulden 6 stuivers. Solvit voor kersbrandinge 6 - 29.
Condities. De koper moet alle onkosten betreffende de koop betalen: gichtgeld, pontpenningen, kaarsbranding, roepgeld, lycoop naer landtcoop, godsgeld 5 stuivers, klerkgeld een pattacon en een halve souverain aan verkopers huisvrouw. Belast met niet-kortende grondcijns, met 200 gulden kapitaal aan de erfgenamen van Wilboerdt Aerdts van Ghenroy en met nog 200 gulden kapitaal aan Henrick Cuypers, met 300 gulden kapitaal aan Aerdt Fredrix alias Meesters van Genycken, met 2 vaten koren aan de armen van Lummen waarvan het kapitaal ook op 100 gulden wordt geschat. Deze lasten zullen allemaal aan de koopsom korten. Van deze lasten moet de verkoper de verlopen schoonmaken tot datum van gichten. Omdat de verkoper ‘in noot is van weywasch’ zal de koper dit goed aan de verkoper in huur moeten geven voor een termijn van 3 jaren, voor dezelfde prijs als de buren.
17 december 1651 bood Aerdt Fredrix van Ghneycken 950 gulden en hij heeft de koop daarvoor ontvangen. Getuigen: Henrick Wauters en Goossen Goessens. Scribent Arnoldus Dries. Opgemaakt in het huis van de verkoper op de schans van Meldelaer. Frerix stelde nog 50 hogen. Aerdt Dries stelde nog 3 hogen. Aerdt Fredrix nog 21 hogen.
Op 25 januari 1652 bood Stessen Timmermans nog 2 hogen. Present Servaes Lucas en Henrick Bervoets. Aerdt Frerix stelt nog 8 hogen.
De kaars werd op dezelfde dag wettelijk ontstoken en gebannen en de koop verbleef aan Aerdt Frerix.2 
EigendomDe eigendomstransactie van Christianus Jans met Willem Tonis, geacteerd te Lummen [België] op 22 april 1655, verwijst naar Goossen Goossens als betrokken partij; Christiaen Jans draagt op tot behoef van Willem Tonis het goed dat in de volgende conditie wordt omschreven. Willem kwam ter gichte. Pontgeld 26 - 5 stuivers.
Condities. Verkoop door Christiaen Jans van goederen onder Lummen gelegen: A) 2 sillen broek omtrent de schans van Meldelaer, palend Willem Tonis O., Jan Pops W., Henrick Cuypers N; B) een sille gelegen over de vloetgracht, regenoten Henrick Cuypers aan 2 zijden, de beek aan de derde; C) een sille broek in Laren palend Barttel Aerdts 1), Aerdt Aerdts 2), de onmondige kinderen van Wilboerdt Aerdts 3); D) een hoefffken in Meldelaer aan de vroente gelegen, grenzend Willem Tonis aan 2 zijden; E) een sille land omtrent de karbane gelegen, grenzend Cattlyn Huygen aan 2 zijden, de karbaan ter 3er.
Lasten: op de 2 sillen broek 7 gulden 10 stuivers jaarlijks Brabants aan de erfgenamen van Geert Fredrix; op B) 2 gulden Brabants jaarlijks aan Aerdt Fredrix van Hasselt; het hofje in Meldelaer D) met 5 gulden jaarlijks aan Henrick Cuypers met zijn consorten. Deze lasten zullen aan de koopsom korten, met uitzondering van sheren chyns van de gronden. Deze goederen worden verkocht met palmslag, hogen en uitgang van de brandende kaars na 3 roepen in de kerk van Lummen 'van vertien daegen tot vertien daegen te doen'. De meestbiedende zal voor zijn goed bod 2 pattacons Brabants profiteren en zal als eerste zoveel hogen mogen stellen als hem belieft. Iedere hoge geldt 2 gulden half voor de koper en half voor de verkoper. Tot het einde van de huurperiode zal de koper jaarlijks de huur optrekken. Volgende oogst zal de laatste hoger het Heuffken mogen aanvaarden dat door de verkoper bezaaid werd, 'soo haest als hij sijne vroeme daer van oft aff sal getrocken hebben'.
De koper moet op datum van gichten de helft van de koopsom betalen en de andere helft op de dag van 'verjaeren', de kosten betreffende deze koop nochtans dient hij dadelijk bij gichten te vergoeden. Onkosten: gichtgeld, kaarsgeld, pontpenningen, lycoop naer landtcoop, godsgeld 2 schellingen en schrijfgeld van deze condities 4 gulden. De verkoper moet alle verlopen lasten schoon maken tot datum van gichten.
9 maart 1655 bood Willem Tonis 1250 gulden Brabants eens en 3 souverainen voor verkopers echtgenote voor de totaliteit van de goederen. Hierop gunde Christiaen Jans hem de palmslag. Opgemaakt in Meldert in het woonhuis van Oreaen Jans in aanwezigheid van Willem Ingenenhoff en Goossen Goossens als getuigen. Op dezelfde dag stelt Willem Tonis 25 hogen. Ondertekend: quod attestor Aerdt Vanden Berge.3 
OverlijdenHij overleed na 22 april 1655 te Lummen? [België].3 

Familie

Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.255.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.292.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.420.

Joannes Goossens

IDnr.2179, + na 28 mei 1712
DoopselJoannes Goossens werd gedoopt voor 1690.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Arnoldus Grootjans op 28 mei 1712 te Zelem [België].2
OverlijdenHij overleed na 28 mei 1712.1 

bronvermelding(en)

 1. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, p.101.
 2. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, 1712, doopsels, p.101.

Joannes Goossens

IDnr.3846, ° voor 1665, + na 9 mei 1690
DoopselJoannes Goossens werd gedoopt voor 1665.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Rutten op 9 mei 1690 te Tessenderlo [België]; Haar moeder komt uit Meldert.2
OverlijdenHij overleed na 9 mei 1690.1 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1690, doopsels.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 918, 1690, doopsels, p.107.

Marc Edmond Goossens

IDnr.3898, ° 12 augustus 1967
VaderAndré Alfons Goossens1 ° 8 april 1942
MoederMaria Germaine Frederix1 ° 29 april 1944
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMarc Edmond Goossens werd geboren op 12 augustus 1967 te Heusden [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S76] Origineel document, trouwboekje Goossens-Frederix, bewaard bij Maria Germaine Frederix.

Marcellinus Goossens

IDnr.5264, ° 15 mei 1827, + na 23 september 1872
VaderWaltherus Goossens1 ° 19 juli 1787, + 13 februari 1873
MoederMaria Theresia Gudens1 ° 18 juni 1793, + 12 augustus 1878
Stamkaartenafstammelingen van Jacobus Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Jacobus Frederickx [boxformaat]
GeboorteMarcellinus Goossens werd geboren op 15 mei 1827 te Zelem [België].1 
BeroepHij was landbouwer te Zelem [België] op 23 september 1872.1 
HuwelijkHij huwde met Bertilia Frederickx, dochter van Leonardus Fredericus Frederickx en Maria Josephina Wauters, op 23 september 1872 te Zelem [België].1 
OverlijdenHij overleed na 23 september 1872 te Zelem? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zelem.