Kristof Lijnen

IDnr.13032, ° na 1975
VaderVictor Lijnen1
MoederMarita Frederix1 ° na 1954
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteKristof Lijnen werd geboren na 1975.1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 06.01.1998, p.15.

Leopold Lijnen

IDnr.11741, ° 9 april 1909, + 1 april 1992
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamPol. 
GeboorteLeopold Lijnen werd geboren op 9 april 1909 te Houthalen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Frederix, dochter van Jan Mathieu Frederix en Maria Florentina Diliën, op 14 november 1936 te Houthalen? [België].2 
Gebeurtenis In november 1986 vieren Leopold Lijnen en Maria Frederix hun gouden bruiloft in Kwalaak te Houthalen-Helchteren [België].2
OverlijdenHij overleed op 1 april 1992 te Hasselt [België] in de ouderdom van 82 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt in het Salvatorziekenhuis.1'
BegrafenisHij werd begraven op 4 april 1992 in Meulenberg te Houthalen-Helchteren [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 03.04.1992, p.6.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 25.11.1986, p.13.

Maria Lijnen

IDnr.337, ° 18 augustus 1612, + na 28 februari 1664
VaderVincentius Lijnen1 ° circa 1585, + 5 november 1637
MoederMargaretha Fredrix1 ° circa 1586, + 11 april 1640
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Lijnen werd gedoopt op 18 augustus 1612 te Lummen [België] met als peter Joannes Tullenaers en als meter Anna Wijgaerts.1 
HuwelijkZij huwde met Renier Borremans circa 1635 te Lummen? [België].2 
LeningMaria Lijnen en Georgius Fredrix leenden aan Jacob Tielens de som van 100 gulden aan 6 % intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 juni 1643. Ze vermeldt verder ook Joannis Lijnen en Vincentius Lijnen. De akte luidt als volgt: 'Jan Vaes leent van Jan Lijnen 100 gulden à 6 %. Pand: 1. Huis en hof genaamd de Dominatie, palende Aerdt Frerix, Peeter Neven, de beek en de straat. 2. Een beemd op de Molenwech, palende Peeter Neven, de Molenwech, de erfgenamen Aerdt Uden en de Lauwe voert. Vincent Lijnen is in naam van Jan Lijnen, zijn broer, ter gichte gekomen. P.S. Op 25 juni 1643 kwijt Joris Fredrix als moederlijke oom-momber van Marie Leijnen, de panden van de erfgenamen Joannis Vaes van deze 6 gulden jaarlijks. Hij heeft daarvoor 100 gulden ontvangen uit handen van Jacop Tielens, stiefvader van voornoemde kinderen. Het geld is gekomen van zeker erf te Blanckelaer verkocht.3' 
AflossingMaria Lijnen ontving van Anna Hoefmans en Arnoldus Frericx de terugbetaling van een lening van 200 gulden volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 mei 1649. Ze vermeldt verder ook Vincentius Lijnen. De akte luidt als volgt: 'Anna Hoeffmans in naam en uit bevel van haar man Arnold Frerix kwijt de kinderen van Vincent Lijnen 200 gulden kapitaal die Fredrix waren aangedeeld na dood van wijlen zijn ouders en die Lijnen als huwelijksgift ontvangen had bij zijn huwelijk met Margriet Frerix. Het bedrag was bij de deling als huwelijksgoed weer ingebracht.4' 
LeningHuijbrecht Steenardts leende aan Maria Lijnen aan 24 gulden bbl intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 juli 1655. Deze verwijst ook naar Mattens Stenarts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Joannes Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Op deze dag droegen Renier Borremans als man van Maria Lijnen en Arnold Lijnen, voor de schepenen van Binnen-Hasselt een jaarrente van 24 gulden op aan Huijbrecht Steenardts. Die was hun aangestorven van E.H. pastoor-deken Joannes Fredrici, hun oom. Ze stond gehypothekeerd op het huis 'die sonne' op de 'grooten merck', palende burgemeester Sebastiaen van Hilst en Jan Cleersnijders. Voor het geval de rente niet valide genoeg zou zijn, veronderpandt Arnold Lijnen: 2 dagmalen broek op het Oostereijnde te Lummen, palende hemzelf met twee zijden en O. Gommar Cox; gekocht van Lambecht Neven erfgenamen. Borremans stelt 2 halsters zaaiens onbelast, gelegen 'in de hegge' onder Beringen, palende N. Mertten Dillen erfgenamen, O. Dries Landtmeters. Getekend: Quaetbach, secretaris (Hasselt).
Mattens Stenarts laat deze schepenakte te Lummen registreren op 7 oktober 1655; op een extra ordinaris dag.2'
 
NaamvariatieZij werd ook Leijnen genoemd. 
EigendomArnoldus Lijnen verkocht, samen met Maria Lijnen, een goed aan Petrus Frederici volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 juli 1660. Deze verwijst ook naar Lenardt Vanden Vinne als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Lijnen, mede voor zijn consorten, laat een akte registreren van notaris Vanden Vinne, Lummen, d.d. 16 september 1659. De inhoud is als volgt. Arnoldt Lijnen, Renier Bormans als man van Maria Leijnen, Henrick Borremans als man van Elisabeth Leijnen, samen mede voor hun zuster Catharina Leijnen, begijntje te Diest, verkopen aan Petrus Fredrici, licentiaat beide rechten, hun vierde part in de Langenbeempt op de Molenwech omtrent de grote molen. Palende de Demer, de graaf vander Marck, de straat en de erfgenamen Symon Symons. Fredrici neemt daarvoor op zich: ¼ part in de last om de bruggen te onderhouden 'aan de Meulenwech ende tot Meulem'. De moeilijkheid rond deze last is een nasleep van een deling tussen de eerste comparanten en hun medeërfgenamen van Joris Fredrici zaliger als van E. H. Joannes Fredrici zaliger, in zijn leven pastoor en landdeken te Hasselt. Gedaan binnen de Vrijheid ten huize van Jesper Pauwels 'bij hueringe'. Getuigen: Jesper Pauwels en Henrick Smans.5' 
EigendomHenrick Borremans en Elisabeth Leijnen verkopen, samen met Maria Lijnen, een goed aan Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts volgens een akte gemaakt te Diest [België] op 31 december 1663. Deze verwijst ook naar Jan Vanden Laer als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Margaretha Fredrix en Joannis Lijnen. De akte luidt als volgt: 'Akte van notaris Carel Gautiers van Diest. De inhoud luidt als volgt. Er is een minnelijke schikking getroffen in een onbeslecht proces voor de schepenen van Lummen tussen de kinderen en erfgenamen van Margareta Fredrix, de aanleggers, en de weduwe Jan Lijnen en daarna Huijbrecht Lenardts die de weduwe huwde, de gedaagde. Henrick Bormans als man van Elisabeth Lijnen, Reijnier Bormans als man van Maria Lijnen, Catharina Lijnen, begijntje op het begijnhof te Diest met notaris Jan Vanden Laer als haar momber, enerzijds, en Huijbrecht Lenardts als man van Maria Aerdts, weduwe Joannes Lijnen, ten andere zijde. De eerste comparanten dragen over aan de tweede hun vierde part in de goederen die eertijds gevallen waren tot behoef van Joannes Lijnen. De tweede belooft aan de eerste twee elk 300 gulden te geven voor 1 maart e.k. En elk 1 gouden souverain binnen een tiental dagen. Het begijntje krijgt 20 pattacons eens omdat ze zich met het proces niet heeft bemoeid. Getuigen: Wilbordt Jonckjans van Beringhen en Mattens Withoff.6' 
EigendomHenrick Borremans en Renier Borremans verkopen, samen met Maria Lijnen, een goed aan Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 februari 1664. Ze vermeldt verder ook Joannis Lijnen, Joannes Fredrix, Vincentius Lijnen en Margaretha Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Huijbrecht Lenardts als man van Maria Aerdts weduwe van Joannes Lijnen is q.q. in proces geweest over zeker erven afgekomen van wijlen E.H. Joannes Fredrici, in leven pastoor en landdeken te Hasselt, erven die hij in zijn testament gefideicommitteert had en die na zijn dood gegaan zijn naar de kinderen van Margarita Fredricx, waar Vincent Lijnen vader van was. Over dat proces is een transactie gemaakt tussen Henrick Bormans en Renier Bormans als respectievelijk mannen van Marie en Elisabeth Lijnen, kinderen van voornoemde Vincent en Margarita. Met nog Catharina Lijnen, zuster van hun huisvrouwen. Erven, actiën en renten, waar ook gelegen, fideicommis subjest zijnde en door Huijbrecht Lenardts q.q. bezeten, zullen nu en altijd erfelijk blijven aan Huijbrecht Lenardts, zijn vrouw en erfgenamen. Mits een som door hen te betalen aan voornoemde Bormans cum sorore, luidens akte voor notaris Gautiers in Diest. Aerdt Lijnen broer van voornoemde Cattlijnen en zwager van voornoemde Bormans pretendeerde part en deel in voornoemde erven, maar voegde zich tijdens het proces met Bormans, door in de transactie te consenteren en zijn deel te laten aan Huijbrecht Lenardts, diens vrouw en erfgenamen, voor 400 gulden Brabants. Heer Fredricx was oom van Aerdt Lijnen. De procureur van Aerdt Lijnen, met name mr. Lenardt Vanden Vinne krijgt van hem 2 pattacons. Lenardts betaalt Aerdt Lijnen met een rente van 15 gulden 's jaars, staande op panden van Servaes Lucas, binnen de Vrijheid. Goed voor 300 gulden. De 100 overige gulden betaalt hij met kerstmis of hij geeft er rente van.7' 
OverlijdenZij overleed na 28 februari 1664 te Lummen? [België].7 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1612, doopsels, p.92.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.3.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, 1643, p.226.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.189.
 5. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.51.
 6. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, 1663, p.106v.
 7. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.105.

Myriam Lijnen

IDnr.7418, ° 5 maart 1966
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMyriam Lijnen werd geboren op 5 maart 1966 te Hasselt [België]. 
HuwelijkZij huwde met Bert Truyers, zoon van Romain Truyers en Maria Anna Stephania Frederix, op 26 oktober 1991 in Laak te Houthalen [België]. 

Familie

Bert Truyers ° 31 dec 1966
Kinderen

N. Lijnen

IDnr.5015

Familie

Kinderen

Verolien Lijnen

IDnr.13033, ° december 1982
VaderVictor Lijnen1
MoederMarita Frederix1 ° na 1954
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteVerolien Lijnen werd geboren in december 1982 te Hasselt [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 06.01.1998, p.15.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 16.12.1982, p.15.