Maria Frericx

IDnr.1395, ° 12 december 1612, + tussen 18 februari 1644 en 28 april 1644
VaderGerardus Frericx ° circa 1584, + 21 november 1639
MoederMargaretha Thonis ° voor 1588, + voor 12 juni 1631
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Frericx werd gedoopt op 12 december 1612 te Lummen [België] met als peter Mathias Kempmaekers en als meter Adriana Celen
HuwelijkZij huwde met Matteeuwis Dries, zoon van Arnoldus Dries en Elisabetha Tielens, voor 18 februari 1644 te Lummen [België]. De akte vermeldt: '(testament van 18.02.1644) ...Matteuwis Dries legt ter goedkeuring voor het testament van zijn vrouw Maria Frerix die de dochter is van Geerdt Frerix...1' 
OverlijdenZij overleed tussen 18 februari 1644 en 28 april 1644 te Lummen? [België]. De tekst vermeldt: '(akte van 13.04.1646) ...Maria Frerix, gestorven zonder wettige geboorte na te laten...1,2' 
ErfenisMatteeuwis Dries was op 28 april 1644 te Lummen [België] erfgenamen van Maria Frericx; Matteeuwis Dries legt ter goedkeuring het testament voor van zijn vrouw Maria Frerix, die de dochter is van Geerdt Frerix. Het testament dateert van 18 februari 1644 en werd geschreven door pastoor Peeter Neven. Inhoud: 50 gulden aan het broederschap van het heilig sacrament. Aan haar man, 100 pattacons. Gedaan ten huize van de testatrice te Westerhoven gelegen. W.g. Maria Fredrix, Henrick Beertens, Aerdt Vanden Berghe. Op verzoek van Matteeuwis Dries komen de pastoor en getuigen Beerten en Vanden Berghe op 13 oktober 1644 de echtheid van het testament bevestigen. Testament wordt goedgekeurd. W.g. Peeter Aerts, secretaris.1 
ErfenisDe erfenis door Aerdt Frericx en Petrus Frederici, samen met Joannes Fredrix en Matteeuwis Dries, geacteerd te Lummen [België] op 13 april 1646, vermeldt eveneens Maria Frericx; Voor de schepenen Vanden Berghe en Mommen verschijnen Aerdt en mr. Peeter Frerix, mede voor hun absente broeder heer en mr. Jannen Fredrix, ter ener zijde en ter ander zijde Matteus Dries, hun zwager. Partijen sluiten een akkoord over de successie van de binnen Vrijheidse goederen, waarin Matteus Dries, na de dood van zijn vrouw Maria Fredrix, die de wettige zuster was van voornoemde Aerdt Fredrix cum suis, en gestorven zonder wettige geboorte na te laten, deel mocht hebben en ook pro quota voor de tocht in alle buitengoederen afgekomen zo van Matteeuwisens vrouws ouders, als grootvaders en grootmoeders.
De overeenkomst luidt als volgt. Matteus Dries doet afstand van al zijn recht van successie dat hem van de binnen Vrijheidse goederen toekomt. Mede van zijn recht van tocht dat hem in enige andere goederen, zo Loonse, Brabantse, ter wat plaatse, hetzij in Lummen of elders gelegen. Hij doet eveneens afstand van het legaat dat zijn vrouw Maria Fredrix hem gemaakt had. Alle afstand tot behoef van zijn drie zwagers. Die drie dragen aan Matteus Dries in ruil voor deze afstand een hofland op, de Parijshoff, op het Westereijnde gelegen, palende O. Jan Vaes, W. Jan Van Elsrack erfgenamen, Z. de beek, N. de straat. Belast met 2 vaten koren jaarlijks aan de Armen. Ze geven hem daarenboven 500 Rinsgulden. Nog zal Dries voor zich zelf, het huis op de schans te Schalbroeck mogen houden, met de plaats waar het op staat en de plaats voor dat huis gelegen. Dat is een huis en plaats die met Lambrecht en Aerdt Morren gedeeld zijn. Dries zal nog, alleen voor dit, het verloop van een rente trekken van 15 gulden jaarlijks, hem bekend. Twintig gulden à 5% door Geerd Schats aan Dries afgelegd zal 'dood' zijn. Dries mag tenslotte nog dit jaar het hout in een bosken aan de Grauwen Rock te Schalbroeck kappen. W.g. Peter Aerts, secretaris.2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.143.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.162.

Petrus Frericx

IDnr.363, ° circa 1583, + voor 5 juni 1640
VaderAerdt Fredrix ° circa 1555, + tussen 2 maart 1623 en 9 mei 1624
MoederMaria Van Hese ° circa 1560, + 8 november 1639
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselPetrus Frericx werd gedoopt circa 1583 te Lummen? [België]. 
ReliefNa het overlijden van Peeter Fredrix releveert op 5 juli 1607 te Lummen, [België] Petrus Frericx. De akte luidt als volgt: 'Peeter Frerix releveert huis en moeshof in het Dorp gelegen, hem vermaakt door zijn heercken grootvader) Peeter Frerix. Palende mr. Jan Neven erfgenamen en met de andere zijden de straat.1' 
HuwelijkHij huwde met Helwidis Horiaens, dochter van Arnoldus de Horion en Maria Van Weddingen, voor 24 juni 1609 te Hasselt? [België].2 
LeningPeeter Timmermans leende aan Petrus Frericx de som van 20 gulden aan 20 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 21 mei 1620. De akte luidt als volgt: 'Peeter Tummermans als rentmeester van het begijnhof van Diest, volgens de ons getoonde procuratie van 3 november 1619 en bevestigd met begijnhofszegel in groene was, draagt op aan Peeter Frerix, hun gerechtigheid van 2 gulden jaarlijks op een hoffstadt, alwaer eertijts heeft gestaen der heeren huijs. Verkocht voor 20 gulden. Daarvoor zal Frerix 20 stuivers jaarlijks geven met als onderpand de hofstadt en zijn andere erve, t.t.z. huis en hof daar vast aan gelegen; palende mr. Jan Neven, met 2 zijden de straat en Simon Beervoet. Af te leggen met 20 gulden.3' 
OverlijdenHij overleed voor 5 juni 1640 te Lummen? [België].4 
ErfenisDe erfenis door Georgius Fredrix en Joannes Fredrix, samen met Lambertus Morren en Arnoldus Frericx, geacteerd te Lummen [België] op 5 juni 1640, vermeldt eveneens Petrus Frericx; Deling tussen de kinderen van wijlen Aerdt Frerix, alias Bosmans, waarvan Maria Van Hese de moeder was. De minuut is beschreven door Georgius Frerix, één der condividenten. De deling is gedaan in tegenwoordigheid en ten overstaan van 1) mr. Willem Neven, meier van het land van Lummen als toeziener en gebeden momber der achtergelatenen van wijlen Vincent Leijnen; 2) Jan Tonis als grootvader en momber der achtergelaten Geert Frerix; 3) Lambrecht Morren als toeziener en gebeden momber der achtergelaten Peeter Frerix; 4) heer Jan Frerix; 5) Joris Frerix en 6) Aerdt Frerix. Uit de algemene voorwaarden: de gewone last blijft op elk deel; wordt één of ander goed gemolesteerd, dan zal men de last samen dragen. De opgaande eikenbomen in de bos te Meldelaer, alsook in de Ceijl en het bosken te Gestel, die kapbaar zijn, zullen gedeeld worden. De eiken op de Dries en Lazareije beempt blijven staan tot reparatie en onderhoud van de bruggen. Het nagenoemde schaarhout zal men kappen en delen of verkopen: de Tielemanshoff; de Holeijcke tot Geneijcken; het Nief block te Laren; het Liemelaer; de Groote Scheijthaghe; het Heuffken; het Limelaer; den Langhen Wech; den Eijckenstock.
Kavel 1 is gevallen aan de kinderen van Vincent Leijnen verwekt aan wijlen Margriet Frerix: Den Cnoopshoff belast met ½ vat koren aan de Armen van Lummen. De Groote Scheijthage belast met 3 gulden jaarlijks aan Jan Wauters te Meldelaer. Die Tien amen. Die twee bleuxkens te Molem. Het beempdeken op de Molenwech met zijn lasten. Die Orseten op het gemeijn. Den bos aan de Vrebosch. Het bosken te Gheneijcken. Het bosken aan de Leerse heijde.
Renten: Aan panden: van Dioneijs Slegers te Meldelaer: -16-0 jaarlijks. Van Henrick Bervoets te Linckhaut: -6-0 jaarlijks. Van Aerdt Van Sonhoven te Linckhaut: 6 gulden. Van Cornelis Baerts te R(e)ckhoven: 6 gulden. Van Aerdt Reijnders te Molem: ½ mudde koren jaarlijks te kwijten met 20 stuivers en aan dezelfde nog 1 gulden; maakt -2-0. Van Jan Antoni onder Lummen: -6-0. Van Willem Vande Locht: -5-0. Van Matteeuwis Queijnen onder Linckhaut: 6 gulden. Van Teijs van Mierdt te Linckhaut: -6 gulden. Van Reijner Hemelers onder Ce(r)mpt: -2-0.
Kavel 2 is gevallen aan Joris Fredrix. De halven Tielemanshoff. Den Krieckel belast met ½ mudde koren aan St. Barbelen altaer en met 1 vat 1 vierdelinck evenen. Het Lindekensvelt. De Hoff te Gheneijcken, palende Aerdt Fredrix en de straat. Den Langhen beempt. Den Eijckbos te Meldelaer, de rijpe eiken uitgezonderd. De bos aan de Willekensberch.
Renten: Aan panden: van Willem Droochmans erfgenamen te Kermpt: -27-0. Van Servaes Moons te Molem: -3-0. Van Lambrecht Bervoets te Linckhaut: -3-0. Van Jan Hooghen te Spalbeeck: -16-0. Van Jan Rutten te Lummen: -6-0. Van mr. Henrick Swijsen te Lummen: -6-0. Van Henrick Slegers te Kermpt: -2-0. Deze deling moet dienen 10 gulden eens of 10 stuivers 's jaars, die de kinderen van Geerdt Frerix moeten geven.
Kavel 3 is gevallen aan de kinderen Peeter Frerix verwekt bij Hilleken Horions. De andere helft van den Tieleman. Beijde die Langewegh. Het Beldeken. Het Heuffken, palende Henrick Dries. De Cleijne Scheijthage. Het Tiewinckelsbrouck. Den Lazerije beempt. De helft van de bos verkregen tegen Jan Henijghen (?) met de helft van de eiken daarop staande; palende de erfgenamen Aerdt Puttmans. Die Hoeff op het Oostereijnde.
Renten: Aan panden: van Jan Betten erfgenamen te Kermpt: -21-0. Van Henrick Robijns nu Joris Fredrix: -15-0. Van Henrick vander Heijden alias Honinx: -16-15-0. Van Machiel Ludts te Meldert: -5-5-. Van de erfgenamen Anna Geerts te Meldelaer: -3-0. Van dezelfde: -1-10-. Van Aerdt Frerix ½ halster koren en aan de panden der erfgenamen Herman Holsteens: ½ halster; samen 1 halster koren.
Kavel 4 is gevallen aan Aerdt Frerix. Die Baltishoven te Teuijlt. Het Bevijsen hoeffken aldaar. Den Eecker. Die halve Hol eijcke te Geneijcken. Die Schommen te Linckhaut. Den beempt tot Buestelken belast met 15 stuivers. Die Seijl te Gestel. Die Boersheijde met de bos, belast met 3 ½ vat koren. De hofstede waarin zijn vader heeft gewoond. Het geheel gemeijn Middelste broeck.
Renten: Aan panden: van Nicolaes Schepers te Sonhoven: -25-5 st. Van Mertten Moris nu Vincent Leijnen kinderen: -12-0. Van Aerdt Druechmans te Buesteken: -4-0. Van Bertolomees Schepers te Laren: -3-0. Van Aerdt Jans te Linckhaut: -12 gulden. Van Peeter Vanden Deijck eertijds Soeij Gaethoffs: 2 gulden 10 stuivers.
Kavel 5 is gevallen aan heer Jan Frerix, pastoor-deken te Hasselt. Den Sneppershoff te Teuijlt. Die Schomme aan de Willekensberch. Het Mishoeffken te Teuijlt tegenover het eerste perceel van deze kavel. Het Nieuw block te Laren. De Dries op de beek te Lummen. Het Beempdeken en de Cleijnen helder, naast elkaar gelegen. De halven bos verkregen van Jan Henijgh met de helft van de opstaande eiken.
Renten: Aan panden: van de erfgenamen Jan Teulleners te Kermpt: -26-0. Van Jan Scheers erfgenamen te Kermpt: -1-0. Van Henrick Peeters te Gestel: -1-0. Van Tomas Timmermans: -18-0. Van Jan Moons: -3-0. Van Heuijbrecht van Peer: -6-0. Van Aerdt Frerix onze broeder: -6 gulden. Van Antoon Melco: 1-10-0. Van de erfgenamen Jan Vander Linden: -1-0.
Kavel 6 is gevallen aan de kinderen van Geert Frerix verwekt bij Margriet Antoni. Heijligeesthoffken opt Westereijnde. Het Driesken met de hof daar achter aan elkaar gelegen. De Pareijshof tegenover de huizinge en de straat gelegen, met de opstaande lasten. Het Cleuijs beempdeken te Ghestel. De bos verkregen van Peeter Putmans.
Renten. Aan panden: van de erfgenamen Tielen Van Herle: -10-0. Van Henrick Leijsen te Meldelaer: -7-10-0. Van Matteijs Peeters te Schuelen: -6-0. De hoffstadt in de plaetse te Lummen, waar ons grootvader Peeter Frerix heeft gewoond, met de lasten; boven die lasten gewaardeerd op 3 gulden jaarlijks. Van Aerdt Frerix onze broeder, 15 gulden te kwijten met 300 gulden. Het derde part van het goed te Burselken, gewaardeerd op 23 gulden 's jaars. Kavel 6 moet jaarlijks aan kavel 2 , 10 stuivers geven en nog 10 stuivers aan kavel 2 en 4.
Onverdeeld gebleven zijn: de We…lhoff achter Peeter Aerts. Nog ¼ van de bos waarvan de erfgenamen Jan Baerdemaeckers de andere delen hebben. Die Goorveuijlen.
Op 11 oktober 1640 verschenen voor de schepenen: heer en mr. Jan Frerix, pastoor-deken te Hasselt, Joris Frerix, Aerdt Frerix voor zich zelf, Jan Leijnen met zijn momber Oriaen Leijnen, zijn andere zusters en broers vervangende, Lambrecht Morren, in naam van zijn zoon verwekt aan Maria Frerix dochter van Peeter Frerix evenals voor de andere kinderen van Peeter voorschreven, Aerdt Frerix zoon van Geerd, zo voor hem zelf als voor zijn andere broers en zuster. Ze keuren de deling goed. De bruggen op de Molenwech en te Molem staan tot last van de gemeenschap; ze zullen de reparatiekosten gelijk delen.4 

Familie

Helwidis Horiaens ° circa 1587, + na 17 jan 1647
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.89.
 2. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.220v.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.113v.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1609, doopsels, p.54.
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1611, doopsels, p.82.
 7. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1615, doopsels, p.129.

Petrus Frericx

IDnr.365, ° 24 juni 1609, + 27 december 1614
VaderPetrus Frericx1 ° circa 1583, + voor 5 juni 1640
MoederHelwidis Horiaens1 ° circa 1587, + na 17 januari 1647
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Frericx werd gedoopt op 24 juni 1609 te Lummen [België] met als peter Georgius Fredrix en als meter Catharina Weddinghen.1 
OverlijdenHij overleed op 27 december 1614 te Lummen [België] in de ouderdom van 5 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1609, doopsels, p.54.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, 1614, overlijdens, p.87.

Aert Frericxs

IDnr.2578, ° voor 1505, + na 20 februari 1566
VaderFrederick van Mewen1 ° voor 1480, + voor 8 februari 1533
MoederMarie N. ° voor 1480, + na 8 februari 1533
DoopselAert Frericxs werd gedoopt voor 1505 te Lummen? [België].1 
NaamvariatieHij werd ook van Mewen genoemd.1 
LeningMarie Naggen leende aan Aert Frericxs de som van 7 Rijnsgulden aan 11 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 4 mei 1531. Deze verwijst ook naar Peeter Naggen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mertten Dynen draagt aan Marie Naggen de gicht op die hij in handen had van haar, Marie Naggens huis en hove. Palende N en O. Mertten Dynen voornoemd en W. Frelen Raytz. Marie Naggen, vergezeld van haar broer-momber Peeter Naggen, wordt daarin gegicht.
Tezelfdertijd kwijt Mertten Dynen en zijn dochter Margriet, Marie Naggen of GoartVreven de schuld die één van de twee had aan Margriet vanwege een koe. Toch moet Marie Naggen jaarlijks nog 2 stuivers Brabants geven aan Mertten Dynen, omdat hij de cijns op zich genomen heeft van goederen die hij van haar had.
Tezelfdertijd leent Marie Naggen met broer-momber Peter Naggen 7 Rijnsgulden à 11 stuivers 'sjaars van Aert Frericxs Frelen Raytz soen. Pand: dit zelfde huisje met een hoiffken daaraan gelegen.1'
 
EigendomPeeter Vanden Loyckensberge verkocht een goed aan Aert Frericxs volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1533. Deze verwijst ook naar Ghylis Ghylis als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Frederick van Mewen en Marie N.. De akte luidt als volgt: 'Peter Vanden Loeckensberge verkoopt via de Brabantse meier Ghylis Ghylis, een stuk winnens land, gelegen achter Keppers hoff en genoemd die Kercken scom. Palende W. Peter Naggen en Peter aenden Kerchoff, Z. de straat en O. Henrick Baers. Verkocht aan de kinderen van Ffrederick van Mewen alias Rayts oft Raymekers, met name: Aert, Frelen, Peter, Jan, Aert Stewechs als man-momber van Lysken in naam van zijn kinderen en Laurens als man-momber van Anne. Voorwaarde: deze kinderen moeten voor dit erf jaarlijks en eeuwig aan het Groot gasthuys van Diest, 1 mud rogge betalen en jaarlijks de grondcijns ter grootte van 2 ½ stuiver. Dit voorschreven erve is verkocht met 40 Rijnsgulden eens. Maar die 10 Rijnsgulden heeft Peter voorschreven gegeven aan Marie, de huisvrouw van Frederix van Meuwen voor de beteringe, dat sy dat erve voerscreven gebetert en heeft.
De datum in de akte wordt aangegeven als 8 sporkil (sprokkelmaand) of 8 februari.2'
 
LeningAert Coninxs leende aan Aert Frericxs de som van 30 Rijnsgulden aan 12 halsters rogge intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 februari 1566. De akte luidt als volgt: 'Aernout, Fredericks van Meuwen zoon alias Raitz, mede in naam van zijn broers en zusters met hun mannen als principalen, dragen een stuk winnens land gelegen achter Keppers hoof, genaamd die Kerckescom, palende W. Peter Naggen en Peter aende de Kerchoff; O. Henrick Baers en Z. de straat, op als pand voor 12 halsters rogge 'sjaars Diester maat. Opgedragen tot behoef van Aert Coninxs van Diest. Af te leggen met 30 Rijnsgulden Brabants. Aert Vrederix zoon heeft de keuze of koren, of geld (6 stuivers Brabants per halster). Aert blijft borg voor zijn zuster Katarijn, dat ze de gicht zal lauderen.3' 
OverlijdenHij overleed na 20 februari 1566 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.97.
 2. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.109.
 3. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.109 (in de marge).

Anne Frericxs

IDnr.2583, ° voor 1505, + na 8 februari 1533
VaderFrederick van Mewen1 ° voor 1480, + voor 8 februari 1533
MoederMarie N. ° voor 1480, + na 8 februari 1533
DoopselAnne Frericxs werd gedoopt voor 1505 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Leysken N. voor 19 oktober 1531 te Lummen? [België].2 
EigendomPeeter Vanden Loyckensberge verkocht een goed aan Anne Frericxs volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1533. Deze verwijst ook naar Ghylis Ghylis als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Frederick van Mewen en Marie N.. De akte luidt als volgt: 'Peter Vanden Loeckensberge verkoopt via de Brabantse meier Ghylis Ghylis, een stuk winnens land, gelegen achter Keppers hoff en genoemd die Kercken scom. Palende W. Peter Naggen en Peter aenden Kerchoff, Z. de straat en O. Henrick Baers. Verkocht aan de kinderen van Ffrederick van Mewen alias Rayts oft Raymekers, met name: Aert, Frelen, Peter, Jan, Aert Stewechs als man-momber van Lysken in naam van zijn kinderen en Laurens als man-momber van Anne. Voorwaarde: deze kinderen moeten voor dit erf jaarlijks en eeuwig aan het Groot gasthuys van Diest, 1 mud rogge betalen en jaarlijks de grondcijns ter grootte van 2 ½ stuiver. Dit voorschreven erve is verkocht met 40 Rijnsgulden eens. Maar die 10 Rijnsgulden heeft Peter voorschreven gegeven aan Marie, de huisvrouw van Frederix van Meuwen voor de beteringe, dat sy dat erve voerscreven gebetert en heeft.
De datum in de akte wordt aangegeven als 8 sporkil (sprokkelmaand) of 8 februari.1'
 
NaamvariatieZij werd ook van Mewen genoemd.1 
OverlijdenZij overleed na 8 februari 1533 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.109.
 2. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.101.

Frelen Frericxs

IDnr.2589, ° voor 1505, + na 2 oktober 1533
VaderFrederick van Mewen1 ° voor 1480, + voor 8 februari 1533
MoederMarie N.1 ° voor 1480, + na 8 februari 1533
DoopselFrelen Frericxs werd gedoopt voor 1505 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Magdalena Beckers, dochter van N. Beckers, voor 1530 te Lummen? [België].2 
EigendomPeeter Vanden Loyckensberge verkocht een goed aan Frelen Frericxs volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1533. Deze verwijst ook naar Ghylis Ghylis als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Frederick van Mewen en Marie N.. De akte luidt als volgt: 'Peter Vanden Loeckensberge verkoopt via de Brabantse meier Ghylis Ghylis, een stuk winnens land, gelegen achter Keppers hoff en genoemd die Kercken scom. Palende W. Peter Naggen en Peter aenden Kerchoff, Z. de straat en O. Henrick Baers. Verkocht aan de kinderen van Ffrederick van Mewen alias Rayts oft Raymekers, met name: Aert, Frelen, Peter, Jan, Aert Stewechs als man-momber van Lysken in naam van zijn kinderen en Laurens als man-momber van Anne. Voorwaarde: deze kinderen moeten voor dit erf jaarlijks en eeuwig aan het Groot gasthuys van Diest, 1 mud rogge betalen en jaarlijks de grondcijns ter grootte van 2 ½ stuiver. Dit voorschreven erve is verkocht met 40 Rijnsgulden eens. Maar die 10 Rijnsgulden heeft Peter voorschreven gegeven aan Marie, de huisvrouw van Frederix van Meuwen voor de beteringe, dat sy dat erve voerscreven gebetert en heeft.
De datum in de akte wordt aangegeven als 8 sporkil (sprokkelmaand) of 8 februari.1'
 
NaamvariatieHij werd ook van Mewen genoemd.1 
EigendomMichiel Beckers verkocht een goed aan Frelen Frericxs volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 2 oktober 1533. Deze verwijst ook naar Peeter Neven als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Ter selver tyt soe is Frederick van Meuwen als momber synre huysvrou Mag...ne [Magdalene] Beckers gegicht ende gegoidt met recht in alsulge huys ende hoff ende huwelixe vorwerde als heer Michiel Beckers, priester, met synen momber Peter Neven der jonge opgedragen heeft in voerleden thyde. Ende es dar toe comen met recht na inhoutz honre vorwerden. Reengenoot vanden huyse Hensken Hoesdemans oosten ende Lyn Buysen westen, Henric van Grolar norden.2' 
OverlijdenHij overleed na 2 oktober 1533 te Lummen? [België].2 

Familie

Magdalena Beckers ° voor 1505, + voor 27 okt 1580
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.109.
 2. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.111v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.360.

Jan Frericxs

IDnr.2586, ° voor 1505, + na 8 februari 1533
VaderFrederick van Mewen1 ° voor 1480, + voor 8 februari 1533
MoederMarie N.1 ° voor 1480, + na 8 februari 1533
DoopselJan Frericxs werd gedoopt voor 1505 te Lummen? [België].1 
EigendomPeeter Vanden Loyckensberge verkocht een goed aan Jan Frericxs volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1533. Deze verwijst ook naar Ghylis Ghylis als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Frederick van Mewen en Marie N.. De akte luidt als volgt: 'Peter Vanden Loeckensberge verkoopt via de Brabantse meier Ghylis Ghylis, een stuk winnens land, gelegen achter Keppers hoff en genoemd die Kercken scom. Palende W. Peter Naggen en Peter aenden Kerchoff, Z. de straat en O. Henrick Baers. Verkocht aan de kinderen van Ffrederick van Mewen alias Rayts oft Raymekers, met name: Aert, Frelen, Peter, Jan, Aert Stewechs als man-momber van Lysken in naam van zijn kinderen en Laurens als man-momber van Anne. Voorwaarde: deze kinderen moeten voor dit erf jaarlijks en eeuwig aan het Groot gasthuys van Diest, 1 mud rogge betalen en jaarlijks de grondcijns ter grootte van 2 ½ stuiver. Dit voorschreven erve is verkocht met 40 Rijnsgulden eens. Maar die 10 Rijnsgulden heeft Peter voorschreven gegeven aan Marie, de huisvrouw van Frederix van Meuwen voor de beteringe, dat sy dat erve voerscreven gebetert en heeft.
De datum in de akte wordt aangegeven als 8 sporkil (sprokkelmaand) of 8 februari.1'
 
NaamvariatieHij werd ook van Mewen genoemd.1 
OverlijdenHij overleed na 8 februari 1533 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.109.