Matthias Fredrix

IDnr.3828, ° circa 1628, + 23 november 1664
VaderPeter Fredricx1 ° voor 1595, + tussen 19 september 1652 en 26 april 1657
MoederN. (eerste vrouw) N.1 ° circa 1600, + na 1633
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMatthias Fredrix werd gedoopt circa 1628 te Paal? [België].1 
Gebeurtenis Vindt de 'emancipatie' plaats door vader.1
HuwelijkHij huwde met Anna Reijnders, dochter van Michael Reijnders en Joanna Lavreijs, op 16 januari 1656 te Tessenderlo [België] met als getuigen Paulus Reijnders en Lambertus Reijnders.2
EigendomPetrus Fredrix verkocht een goed aan Matthias Fredrix volgens een akte gemaakt op 26 april 1657. Ze vermeldt verder ook Henrick Pelsers. De akte luidt als volgt: 'Anno 1657 op 26 april heeft Peter Fredericx 'in vercoopenis opgedraghen tot behoeff van' zijn broer Mattheus Frericxs zijn kindsdeel, 'daer hij tegenwoordich meester aff is' [?]. [Het gaat om zijn deel] in het schanshuis, in de hoffstadt te Paal en in het 'zilleken landts', regenoten Hendricxs Pelsers aan twee zijden en dat voor de som van 119 gulden. 'Lijcoop' na 'lantcoop', goedtsgeldt 2 stuivers. Na de 'opdrachte' en warantschappe van Peter voorschreven is Mattheus ter gicht gekomen volgens het recht van onze [schepen]bank en 'is in hoeden gekeert'.3'
EigendomJacobus Fredrix verkocht een goed aan Matthias Fredrix volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 4 april 1658. De akte luidt als volgt: 'Anno 1658 op 4 april heeft Jacob Fredericx 'opgedraghen tot behoeff van' zijn broer Mattheus Frericxs zijn kindsdeel, dat hem na de dood van zijn ouders is aangestorven. 'Signanter' zijn deel in de 'hoffstadt', in het schanshuis en in het 'silleken landts', alles te Paal gelegen, en dat voor de som van 108 gulden, die Jacob verklaart uit handen van zijn broet te hebben ontvangen. 'Lijcoop' na 'lantcoop', goedtsgeldt 5 stuivers. Na de 'opdrachte' van Jacob Fredericx is Mattheus ter gicht gekomen met recht en 'is in hoeden gekeert'.4'
ReliefNa het overlijden van Tilmanus Fredricx releveren Arnoldus Fredrix, Maria Fredrix, Matthias Fredrix, Joannes Fredrix en Henricus Van Haeckendover op 21 oktober 1660 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Lambrecht Truijens, Matteeuwis Dries, Jan Gielis, Aerdt Van Uytricht en Vincent Reijnders. De akte luidt als volgt: 'Matteeuwis, Aerdt en Jan Fredrix en Jan Van Haeckendover man en momber van (Marie?) Frerix releveren het versterf dat op hen is verstorven na de dood van hun broer Tielman Fredricx. Het gaat om “den Hagendoren Hoff” in Laren, een beemd in Meldelaer, “den Halmael”, 5 gulden jaarlijks aan panden van Lambrecht Truijens, 7 gulden 10 stuivers jaarlijks aan panden van Matteeuwis Dries, 5 gulden jaarlijks aan panden van Jan Gielis, aan panden van Aerdt Van Uytricht 3 gulden, 5 gulden aan Vincent Reijnders panden.5' 
MilitieHij was rotgezel in 1661 in Hulst te Tessenderlo [België]. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Fredrix en Maria Van Ham op 12 juni 1661 te Lummen [België]; Het huwelijk werd ingezegend met 'het rode zegel'.6 
EigendomMatthias Fredrix verkocht een goed aan Elisabeth Timmermans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 23 maart 1662. Ze vermeldt verder ook Lenardt Vanden Vinne en Jan Vanden Laer. De akte luidt als volgt: 'Matteus Fredricx draagt op tot behoef van Elisabeth Timmermans het goed beschreven in de onderstaande conditie. Elisabeth kwam met recht ter gichte.
Conditie waarop Matteus Fredricx een stuk land in Laren gelegen zal verkopen. Het grenst "den Hagedoren Hoff" W, Peeter Kelchtermans en Reynder Timmermans N. Het goed wordt verkocht met "kerckengeboth", hogen en brandende kaars. Iedere hoge geldt 2 gulden, te verdelen half en half tussen verkoper en hoger. Het goed is belast met 1 stuiver grondcijns en verder niet. De laatste hoger moet alle verkoopsonkosten betalen zoals pontpenningen, kaarsgeld, conditiegeld 6 schellingen, godspenninck 5 stuivers, lijcoop naer landtcoop enzovoort. Op datum van gichte moet 300 gulden betaald worden en de rest op de dag van verjaren.
Op 9 maart bood Elisabeth Timmermans 440 gulden en 7 gulden als kermis voor de verkopers huisvrouw. Ze kreeg ervoor de palmslag en zette 18 hogen. Getuigen: Aerdt Stijls en Lenaerdt Vanden Vin. Attestor notaris J. Vanden Laer. Valentijn Diericx stelde aansluitend 2 hogen en Elisabeth nog 1. Op 23 maart werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. Bij de uitgang bleef de koop aan Elisabeth Timmermans.7'
 
OverlijdenHij overleed op 23 november 1664 in Rodeheide te Tessenderlo [België].8 
ReliefNa het overlijden van Matthias Fredrix en Anna Reijnders releveren Joannes Fredrix op 12 januari 1677 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Fredrix als momber van de kinderen van Mattheus Fredrix releveert de goederen die op de kinderen verstorven zijn na de dood van hun ouders: een erfve geheten 'het Auwoort', palend Dries Bervoets Willems sone O., Jan Thonis Van Meldert Z; nog een stuk land gelegen aan de Aude Straet.9' 

Familie

Anna Reijnders ° 9 apr 1621, + 1 okt 1676
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1650, boek 40, p.264.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1656, huwelijken, p.89.
 3. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1662, boek 41, p.207.
 4. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1658, boek 41, p.99.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1660, p.294.
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, p.70 (p.37).
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.445.
 8. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 924, 1664, overlijdens, p.2.
 9. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1677, p.72r.
 10. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 917, 1656, doopsels, p.65.
 11. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 917, 1661, doopsels, p.140.

Mechtildes Elisabeth Fredrix

IDnr.12165, ° augustus 1916, + 19 september 1916
VaderMathijs Hubert Fredrix1 ° 26 juli 1869
MoederMechtildes Schepers1 ° 31 oktober 1874
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMechtildes Elisabeth Fredrix werd geboren in augustus 1916 te Elsloo? [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 19 september 1916 te Elsloo [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 24, 1916, overlijdens, akte 25.

Mechtildis Catharina Fredrix

IDnr.12164, ° juni 1913, + 10 juli 1913
VaderMathijs Hubert Fredrix1 ° 26 juli 1869
MoederMechtildes Schepers1 ° 31 oktober 1874
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMechtildis Catharina Fredrix werd geboren in juni 1913 te Elsloo? [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 10 juli 1913 te Elsloo [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 24, 1913, overlijdens, akte 14.

Michael Fredrix

IDnr.315, ° circa 1635, + 22 december 1679
VaderChristiaen Fredrix ° circa 1600, + tussen 3 maart 1661 en 31 maart 1661
MoederAnna Cruessens ° 28 september 1602, + 8 februari 1675
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselMichael Fredrix werd gedoopt circa 1635 te Lummen? [België]. 
LeningMichael Fredrix leende aan Peeter Piccarts de som van Peeter Piccarts draagt op tot behoef van de erfgenamen van Anna Smeets weduwe van Machiel Crusen zaliger een perceel land onder Laeren gelegen, grenzend des heeren straet in 2 zijden, de erfgenamen van Jan Vaes 3), tot pand voor een rente van 8 gulden jaarlijks "loopende paeye" vallend half maart 1662. Bij afkwijten 150 gulden kapitaal neertellen, lopend geld, en rente naar verloop van tijd. Machiel Fredricx kwam in de naam van zijn moeder Anna Crusen met recht ter gichte. Deze rente werd onbehoorlijk gegicht op 14 maart 1641 en op heden hier debite herghicht. Solvit Frerix pontpenningen, ook hofrechten aan 2-5 ½. volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 mei 1662. Deze verwijst ook naar Anna Cruessens als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Anna Smeets en Michael Cruessens.1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Hueveneers circa 1663 te Lummen? [België].2 
EigendomMichael Fredrix verkocht een goed aan Jan Geerts volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 19 april 1663. Deze verwijst ook naar Anna Cruessens als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Christiaen Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Machiel Fredricx zoon van Christiaen, handelend in de naam van zijn moeder Anna Crusen, draagt op tot behoef van Jan Geerts Janszoon een etbroeck in Genebos achter Jan Geerts hof gelegen. Christiaen had dit op 8 februari 1652 uitgewonnen. Fredricx heeft het verloop van de rente van 7 gulden jaarlijks ontvangen met de onkosten van evictie. Anna Crusen weduwe van Christiaen Fredricx behoudt voor zich de rente van 7 gulden jaarlijks.3' 
EigendomDe eigendomstransactie van Hendrick Alen met Jan Reynders, geacteerd op 18 oktober 1663, verwijst naar Michael Fredrix als betrokken partij; Henrick Alen, als man en momber van Christina Reynders, draagt op tot behoef van Jan Reynders, zijn zwager, het deel dat Christina bij deling werd toegewezen in een hof gelegen in Molem, grenzend Jan Reynders’ voorschreven wederhelft in de hof 1), Cattlijn Mommen Z, Vincent Reynders N. Ruilt het voor een hof die Jan Reijnders onder Reckhoven heeft en die hij daar tot behoef van zijn zwager opgedragen heeft. Jan Reynders neemt de last op zich van een rente van 5 gulden jaarlijks die de erfgenamen van Christiaen Fredricx op de hof in Molem trekken, die ook aan Christina tot last was gevallen. Henrick Alen, zijn zwager neemt tot last de renten en lasten die Jan Reynders op zijn goed in Reckhoven droeg. Jan Alen (uiteraard Reijnders!) kwam met recht ter gichte.4 
ReliefNa het overlijden van Michael Fredrix releveren op 8 maart 1675 te Heusden [België] . De akte vermeldt verder ook Christiaen Fredrix en Anna Cruessens. De akte luidt als volgt: 'Anno 1675 de achtste maart releveert Ghiel Fredrix voor zichzelf en voor zijn medegeringen alle erven onder deze jurisdictie gelegen, dat hen is toegekomen na de dood van hun ouders Corst Frederix en Anna Crusens. De schepenen, hierin consenterende, verlenen Michiel het relief volgens het bankrecht en hij is in hoeden van wet gekeerd.5' 
AflossingPaulus Van Nuffele ontving, samen met Michael Fredrix, de terugbetaling van een lening van 150 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 21 maart 1675. Deze verwijst ook naar Jacop Paelmans als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Christiaen Fredrix en Barthel Truijens. De akte luidt als volgt: 'Mr. Jacop Paelmans, als geconstitueerde van zijn zwager Paulus Van Nuffele, kwijt de panden van de erfgenamen van Michiel Fredrix [nvdr. foute notitie; moet zijn vader Christiaen Fredrix zijn; zie laatste zin]. Het gaat om een bempt geheten 'den Hooghen Bempt', gelegen in Genebos achter de schans. Ze hebben dit goed, of goederen, onlangs via koop verkregen van Barthel Truijens. De gehele beemd paalt hun eigen erf W. en Henrick Vanden Eijnde N. Hij wordt gekweten van een rente van 7 gulden 10 stuivers jaarlijks. Kapitaal 150 gulden. Michiel Fredrix kwam in zijn kwaliteit als boven (!) in deze kwijting ter gichte.6' 
EigendomJoris Van Obbel verkocht een goed aan Michael Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 4 april 1675. Deze verwijst ook naar Joris Van Eubbel als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Petrus Van Obbel. De akte luidt als volgt: 'Joris Van Eubbel Peeterssone is omtrent 19 jaar oud. Hij draagt, door zijn momber Joris Van Eubbel, tot behoef van Michiel Fredrix een stuk land op gelegen in Gestel, omtrent 2 halsters land groot. Het grenst de straat in 2 zijden, 'den Kempeners Bos' 3) en 'den Claes Boss' toebehorend aan Michiel Fredrix 4). Voor 388 gulden, kermisgeld 1 ducaat en de beste eikenboom die erop staat voor zijn moije, huisvrouw van zijn voorschreven momber. Onbelast op cijns na. De koper moet met de huur tevreden zijn. Michiel Fredrix kwam ter gichte. Vermits het goed ook Brabants is, zijn de pontpenningen hier op de helft geschat.7' 
ReliefNa het overlijden van Joris Van Obbel releveren Michael Fredrix en Jan Van Eubbel op 10 december 1676 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Joris Van Obbel en Michiel Fredrix, respectievelijk vader- en moederlijke ooms van Joris Van Obbel Peeterssone zaliger, releveren de goederen die op hen zijn verstorven na de dood van hun voorschreven neef: een perceel block in Genebosch gelegen, genaamd 'den Secindert, Scindert, Setindert… (?)', ongeveer 7 of 8 vaeten land, palend de straat W., Jan Jans Gielissensone Z., O. de erfgenamen Maes Cox, N. Jan Truijens; een bempt onder Genebosch gelegen, palend de beek Z. en O., W. Joris Van Eubbel, N. Elisabeth Geerts.8' 
EigendomPeeter Brepoels verkocht een goed aan Michael Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 17 mei 1679. Ze vermeldt verder ook Lambertus Truijens, Peeter Vandelaer en Agnes Hougaerts. De akte luidt als volgt: 'Peeter Brepoels draagt op tot behoef van Michiel Fredrix een stuk land genaamd 'het Bosken', gelegen in Genebosch. Het grenst Henric Vanden Erdewech in 2 zijden, Jan Geerts 3), Aerdt Reijnders erfgenamen 4). Verkocht volgens de condities beschreven door notaris Vandelaer op 10 mei 1679. Fredrix kwam ter gichte.
Akte. Peeter Brepoels bekent dat hij uit de hand een stuk land verkocht (beschrijving zie hierboven) aan Michiel Fredrix voor 185 (gulden) en 2 scellingen drinkgeld, goitsgelt 5 stuivers, lijcoop naer lantcoop en een hesp tegen 2 gulden. Het goed geldt geen cijns en kan gegicht worden waar de koper het wenst. Aan te slaan bij de oogst en dan de huur optrekken. Getuigen: Lambrecht Truijens, Peeter Vandelaer en Agnes Hougaerts.9'
 
OverlijdenHij overleed op 22 december 1679 te Lummen [België].10,11
ReliefNa het overlijden van Michael Fredrix en Catharina Hueveneers releveren Christianus Fredrix, Joannes Fredrix en Anna Frederix, samen met Jan Hueveneers en Cornelius Cox als voogd op 11 maart 1683 in Genenbos te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Hueveneers en Nilis Coex, als mombers van de kinderen van Michael en Catharina zaliger, zijn de uitvoerders van het relief. Het gaat over een bempt gelegen in Genebos, te westen palend aan Henrick Vanden Eerdenwech, ten noorden en ten oosten aan het eigen hof en ten zuiden aan de beek. Voorts over een bempt, het Hoedtsbampt genaamd, ook gelegen in Genebos, ten oosten palend aan Bartel Truijens en ten noorden aan Maria Lemmens. En tenslotte, een huis en hof, gelegen in Genebos, ten noorden palend aan de straat, ten westen en ten zuiden aan Aert Reijnders en ten Oosten aan Jan Geerts.12'

Familie

Catharina Hueveneers ° circa 1635, + 30 jan 1683
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.462.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1664, doopsels, p.118.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1663, p.559.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1663, p.634.
 5. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 9 (1674-1705), 1675, p.4v.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1675, p.5.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1675, p.7.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1676, p.68.
 9. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1679, p.132v.
 10. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1683, p.82v.
 11. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1679, overlijdens, p.15.
 12. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.82v.
 13. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1667, doopsels, p.138.
 14. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1670, doopsels, p.162.
 15. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1673, doopsels, p.197.
 16. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1676, doopsels, p.225.

Michael Fredrix

IDnr.317, ° 7 juli 1696, + voor 25 september 1749
VaderJoannes Fredrix ° 19 juni 1667, + 12 augustus 1749
MoederCatharina Corthauts ° 20 november 1672, + 10 januari 1746
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselMichael Fredrix werd gedoopt op 7 juli 1696 te Lummen [België] met als peter Joannes Reijnders en als meter Gertrudis Teunis.1 
OverlijdenHij overleed voor 25 september 1749. De tekst vermeldt: '[Michael wordt niet vernoemd in het relief van 25.09.1749 na de dood van zijn ouders].2' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1696, doopsels, p.123.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis (bundel 2).

Michael Fredrix

IDnr.326, ° 20 juli 1676
VaderMichael Fredrix1 ° circa 1635, + 22 december 1679
MoederCatharina Hueveneers1 ° circa 1635, + 30 januari 1683
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselMichael Fredrix werd gedoopt op 20 juli 1676 te Lummen [België] met als peter Lambertus Romers en als meter Maria Hollanders.1

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1676, doopsels, p.225.

Michael Fredrix

IDnr.480, ° 17 juni 1695, + 7 augustus 1766
VaderChristianus Fredrix ° 20 september 1664, + 25 april 1722
MoederElisabetha Bosmans ° 17 september 1667, + 9 mei 1732
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselMichael Fredrix werd gedoopt op 17 juni 1695 te Lummen [België] met als peter Petrus Vaneerdewegh en als meter Maria Bosmans.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabetha Opheijde, dochter van Jan Opheij en Helena Vervoort, circa 1725 te Beringen? [België]. 
ReliefNa het overlijden van Christianus Fredrix en Elisabetha Bosmans releveren Michael Fredrix en Joannes Fredrix op 23 mei 1732 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Michiel en Jan Fredricx releveren de goederen die op hen verstorven zijn na de dood van Christiaen Fredricx en Elisabeth Bosmans, hun ouders zaliger, en waar hun moeder Elisabeth als tochtster uitgestorven is: huis en hof in Genebosch gelegen, palend de straat N., Barthel Smeets O., Jacobus Reijnders weduwe W. en Z; een perceel bempts genaamd 'den Hooghen Bempt' in Genebosch gelegen, palend Anna Fredricx O., de beek Z., Renier Daniels W.2' 
EigendomPeeter Baeten en Joannes Baeten verkopen, samen met Anna Maria Baeten, Elisabeth Baeten en Georgius Goossens, een goed aan Michael Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 juni 1732. De akte luidt als volgt: 'Peeter Baeten, Joannes Baeten, Anna Marie Baeten, Georgius Goossens man en momber van Elisabeth Baeten, zijn allen kinderen van Peeter [Jan is doorstreept] Baeten en van Anna Van Haeckendover. Ze dragen de goederen op die in het hierna volgende relief zijn gespecifieerd [zie onderaan] tot behoef van Jan en Machiel Fredrix, die deze goederen kopen voor de som van 185 pattacons en 25 stuivers (741 gulden - 5 Brabants Luijcx). Er werd een bepaalde som betaald, maar wegens doorstrepen en invoegen is niet duidelijk om welke bedragen het hier juist gaat, in vermindering van de som van 400 gulden. De resterende som moet betaald worden op de eerste zondag van september. Deze goederen zijn enkel belast met cijns en dorpsschattingen. Godtspenninck 5 stuivers, lijcoop een ton bier. Gicht 4 - 7 - 10; opcom. - 2 - 3; pontpenningen 15 - 0; samen 24 gulden 13 stuivers.
[een perceel broek in Geneijcken gelegen genaamd 'die Drij Vonderen', palend Mattijs Wauters O., de beek N. en W., Val. Wauters Z; een perceel land genaamd 'het Lodderken', grenzend Peeter Van Hamel O., de Veltstraet N., hun eigen erf 'den Doijen Man' Z; een perceel edtbroeck genaamd 'den Leeckbempt', palend Peeter Aerts en de gemeijn heije Z., P. Van Goedenhuijsen O; een perceel genaamd 'het Vinneken', grenzend Jan Remen W., Jan Bervoets O., de straat Z; een perceel hofflandt genaamd 'den Hoogen Hoff', grenzend de straat O. en N., Val. Wauters W., Peeter Van Hamel Z; een perceel bos. Al deze goederen zijn in Geneijcken gelegen]3'
 
EigendomJoannes Fredrix en Michael Fredrix verkopen, samen met Anna Fredrix, een goed aan Joannes Fredrickx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 17 juli 1732. De akte luidt als volgt: 'De broers Jan en Michiel Fredrix van Genebosch en Anna Fredrix, voor de helft, hebben opgedragen tot behoef van Jan Fredrix van Ghestel een deel in een perceel land in Gestel gelegen, waarvan de koper het derde deel heeft, genaamd 'het Kercken Bloeck'. De erfgenamen van Mattheijs Knapen hebben er een vierde deel in. Het grenst Andries Bervoets O. en W., de erfgenamen van Henric Vandeneerdenwegh N., koper Jan Fredrix Z. Verkocht voor 100 gulden Brabants Luijcx eens, goidtspenninck 1 stuiver, lijcoop naer believen van de kopers. Het is los en vrij goed, zonder cijns of andere commer, met uitzondering van gemene dorpslasten.3' 
EigendomMichael Fredrix en Joannes Fredrix verkopen, samen met Anna Fredrix, een goed aan Joannes Fredrickx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 29 juli 1732. De akte luidt als volgt: 'Op 29 juli 1732 verkopen de broers Jan en Michiel Fredrix uit Genebos en Anna Fredrix aan Jan Fredrix uit Gestel een derde deel in een perceel in Gestel gelegen, genaamd de 'kercken bloeck'. Het stuk grenst aan Andries Vervoort O. en W., de erfgenamen van Henric Vandeneerdenwegh N., en de koper Jan Fredrix Z. Hiervoor wordt de som van 100 gulden betaald.4' 
BeroepHij was visser in Genenbos te Lummen [België] op 24 augustus 1749. 
BetalingJosephus Blockmans deed op 24 augustus 1749 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Betaelt aen Michael Fredrix sijn verschot dat hij aen P[ater] [Joannes Albertus] Raeijmaekers Procurator sijnde geleent hadt: 32-7-0.'.5 
BetalingJosephus Blockmans deed op 24 augustus 1749 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Aen den visscher Michael Fredrix. Betaelt aen den selven sijn jaerlijcksche gagie pro annis 1748, 1749: 26-12-0.'.6 
BetalingJosephus Blockmans deed op 15 maart 1750 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michael Fredrickx vischer tot Genebosch annue 13 g[u]l[den]s 6 stuijv[ers] oock een paer schoenen.'.7 
BetalingJosephus Blockmans deed op 5 december 1750 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'betaelt Michael Fredrickx sijn gagie ende schoenen voor half meert 1750 ende 1751 t'saemen: 30-16-0.'.7 
BetalingJosephus Blockmans deed op 5 december 1750 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Betaelt aen Michael Fredrick voor eenighe boter als Broeder Cornelis [Coseyns] tot Genebosch gevischt heeft: 1-12-0.'.8 
BetalingJosephus Blockmans deed op 2 december 1751 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michael Fredrickx vischer tot Genebosch. Betaelt aen den selven in voldoeninghe pro meert 1752: 13-6-0. Oock een paer schoenen rest meert 1752.'.9 
BetalingJosephus Blockmans deed op 2 april 1753 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michael Fredrickx vischer tot Genebosch annue 13 = 6 = 0 ende een paer schoenen rest 15sten meert 1753.'.9 
BetalingJacobus Pierssens deed op 1 november 1753 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michiel Frederijckx vischer tot Genebos annue 15 maerte g[u]l[dens] 13:6:0 en een paer schoenen, betaelt pro alf meert 1753. Item voor de paer schoenen: 2-2-0. Item over de cheijnsen pro 1753: 1-9-0.'.10 
BetalingJacobus Pierssens deed op 15 maart 1754 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michiel Frederijcx visscher tot Genebos wint ider 15 meert 13 : 6 : 0 en een paer schoenen.'.11 
BetalingJacobus Pierssens deed op 11 juni 1755 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michiel Frederijcx onser visscher tot Genebos windt ider 15 meert 13 guld[ens] 6 st[uijvers] ende een paer schoenen. Betaelt pro alf meert 1754 et 1755 en 2 paer schoenen.'.12 
BetalingJacobus Pierssens deed op 15 maart 1756 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michiel Frederijcx visscher tot Genebos windt ider 15 meert 13: 6 st[uijvers] ende een paer schoen oft 6 schill[ingen] t jaer 1756 is betaelt.'.13 
EigendomAnna Maria Iven verkocht een goed aan Michael Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 mei 1756. Deze verwijst ook naar Jan Meuris als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Anna Marie Iven, novice in het klooster van het Heilig Graf, 'genaempt Bonefanten' binnen de stad Hasselt, die 'haest als suster aldaer staet te professen', geassisteerd door haar momber Jan Meuris (?), verkoopt aan de broers Michiel en Jan Fredrix een perceel broek gelegen in Genebosch. Het grenst Jan Fredricx W., Christiaen Smedts en Peeter Daems O., de beek Z., Jan Van Herle erfgenamen N. Verkocht voor 758 gulden 10 stuivers. Deze som wordt gebruikt om de dote "oft aelmoese" te voldoen die de novice aan het klooster moet geven. Het verkochte goed is belast met 100 gulden kapitaal aan Renier Daniels, niet kortend aan de koopsom. Cijns en dorpslasten vallen tot last van de kopers. Lijcoop naer landtcoop, goidtspenninck 5 stuivers. Jan en Michiel kwamen ter gichte. Pontpenningen 37 - 8 ½; 2 - 2; 1 - 17 ½; loss. 0 - 14 -; samen 42 - 2 -.14' 
BetalingJacobus Pierssens deed op 12 februari 1757 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michiel Frederijcx visscher tot Genebos ider 15 meert moet hebben 13 : 6 : 0 en een paer schoenen oft ses schell[ijnghen]. Op 12 febr[uari]uarij 1757 betaelt met de schoenen 1755 ende 1756.'.15 
BetalingJosephus van Cauwenberghe deed op 23 september 1758 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'M: Fredickx visscher tot Genebos wint ider 15 mert 13=6=0 en 1 paer schoen.'.16 
BetalingJosephus van Cauwenberghe deed op 12 maart 1761 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Aen M: Fredrickx sijn pensioen pro 15 Mert 1761.'.17 
OverlijdenHij overleed op 7 augustus 1766 in Genenbos te Lummen [België] in de ouderdom van 71 jaar.18 

Familie

Maria Elisabetha Opheijde ° 27 mrt 1698, + 7 apr 1749
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.115 (p.59).
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90, 1732, p.659.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1732.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, Bundel 90bis (losse stukken).
 5. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 19v - pro diversis et extraodinariis.
 6. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 20v - pro famulis et pensionibus.
 7. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 32v - pro famulis et pensionibus.
 8. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 30v - pro diversis extraordinariis.
 9. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 41 - pro famulis et pensionibus.
 10. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 54v - pro famulis et pensionibus.
 11. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 61 - pro famulis et pensionibus.
 12. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 66v - pro domesticis et pensionarij.
 13. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 72v - pro domesticis et pensionarij.
 14. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1756.
 15. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 75v - pro domesticis et operarijs.
 16. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 81 - pro domesticis et pensionarijs.
 17. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 94v - pro domesticis et pensionarijs.
 18. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, p.135.