Petrus Fredrix

IDnr.497, ° 20 december 1688
VaderPetrus Fredrix1 ° 1 augustus 1656, + na 20 december 1688
MoederCatharine Olen1 ° 1 oktober 1671, + na 20 december 1688
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselPetrus Fredrix werd gedoopt op 20 december 1688 te Lummen [België] met als peter Henricus Put en als meter Anna Vandeput.1

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1688, doopsels, p.68.

Petrus Fredrix

IDnr.545, ° 7 maart 1659
VaderArnoldus Fredrix ° circa 1626, + 2 september 1688
MoederMaria Lambrechts ° voor 1630, + na 26 oktober 1666
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselPetrus Fredrix werd gedoopt op 7 maart 1659 te Lummen [België] met als peter Ludovicus Bosmans en als meter Maria Mommen. De akte vermeldt: 'Gedoopt door Adrianus Remen.1' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.68.

Petrus Fredrix

IDnr.595, ° 1 september 1654
VaderJan Fredricx1 ° voor 1631, + na 14 december 1662
MoederHelwidis Reijnders ° voor 1630, + na 14 december 1662
DoopselPetrus Fredrix werd gedoopt op 1 september 1654 te Lummen [België] met als peter Joannes De Ridder en als meter Maria Robijns.2 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1654, p.36.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.36.

Petrus Fredrix

IDnr.1105, ° voor 1590, + na 18 maart 1612
DoopselPetrus Fredrix werd gedoopt voor 1590 te Lummen? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Thomas Jans op 18 maart 1612 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 18 maart 1612 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1612, doopsels, p.87.

Petrus Fredrix

IDnr.2151, ° circa 1624, + na 14 september 1664
VaderPeter Fredricx1 ° voor 1595, + tussen 19 september 1652 en 26 april 1657
MoederN. (eerste vrouw) N.1 ° circa 1600, + na 1633
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
NaamvariatiePetrus Fredrix werd ook Peeter Meesters genoemd.2 
DoopselHij werd gedoopt circa 1624 te Beringen? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Anna Gilis voor 21 december 1650. 
EigendomPetrus Fredrix en Anna Gilis verkopen een goed aan Wauter Biesmans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 9 februari 1651. De akte luidt als volgt: 'Peeter Fredrix als man en momber van Anna Gielis, die laudeert, draagt op tot behoef van Wauter Biesmans een dachmael broek in Meldelaer gelegen. Het grenst Mattijs S'hertogen erfgenamen, Paes Muyters en Andries Van Peer. Voor 150 gulden, godsgeld 2 stuivers, lycoop 5 gulden. Omdat dit goed belast is met 11 gulden jaarlijks aan Peeter Aerts Vrancken belooft Peeter Fredrix deze af te leggen. De grondcijns kort niet. Wauter Biesmans kwam met recht ter gichte. Pontpenningen 7 - 10 stuivers.' 
EigendomArnoldus Lijnen en Elisabeth Gilis verkopen, samen met Petrus Fredrix, een goed aan Willem Tonis volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 3 september 1654. De akte luidt als volgt: 'De voorschreven partijen, Aerdt Lijnen en consorten, zullen hun huisvrouwen hun instemming laten geven voor de volgende transactie. Ze dragen het voorschreven huis en hof met het goed eraan op tot behoef van Willem Tonis voor 550 guldens boven alle uitgaande lasten en sheeren grondcijns. Het half beempdeke is in de koop eveneens begrepen. De koper dient aan elke vrouw voor een kermis 1 pattacon te geven en lycoop naer landtcoop, godsgeld 1 blauwmuser. De verkopers hebben de koper moeten feliciteren en daarom gunnen ze hem 3 pattacons indien hij vernaderd wordt. Alle lasten staan aan het huis en hof, dat Loons is, en daarom schatten ze de pontpenningen op 300 gulden in deze koop. Pontpenningen 15 gulden.3' 
ReliefNa het overlijden van Peeter Gielis releveren Arnoldus Lijnen, Elisabeth Gilis, Petrus Fredrix, Anna Gilis, Henrick Goris en Maria Gielis op 3 september 1654 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Aerdt Lijnen als man en momber van Elisabeth Gielis, Henrick Goris als man en momber van Marie Gielis, Peeter Fredrix als man en momber van Anna Gielis releveren: een huis met hof erachter in Meldelaer, 4 vaten sayens groot. Palend de straat, den voetpat en Willem Sroyen; de helft van een beempdeken aan de Vonder gelegen op den Mellaerschen Dyck, waarin Ghys Beckers de wederhelft heeft. De goederen zijn op hen verstorven vanwege Peeter Gielis, hun zwager, die 4 jaren geleden uit het land is vertrokken met de Lorainen.
[Waarschijnlijk was Peeter Gielis in dienst van het leger van hertog Karel IV van Lorreinen, die tijdens de Tachtigjarige Oorlog in Spaanse dienst vecht tegen de protestantse opstandelingen in de Nederlanden. Ondanks het feit dat in 1648 de Vrede van Münster wordt getekend zijn de krijgsoperaties nog niet voorbij. Zo proberen op 6 december 1648 (Rampsaelighe Sint-Niklaesdagh) 1500 slecht bewapende huislieden de Lorreinen te verdrijven. In 1654 plunderen de Lorreinen Beringen, Hasselt, Herk-de-Stad en Peer. Ze leggen daarna de steden in de as. Later in datzelfde jaar wordt Karel van Lorreinen gearresteerd door de landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden].4'
 
EigendomPetrus Fredrix verkocht een goed aan Matthias Fredrix volgens een akte gemaakt op 26 april 1657. Ze vermeldt verder ook Henrick Pelsers. De akte luidt als volgt: 'Anno 1657 op 26 april heeft Peter Fredericx 'in vercoopenis opgedraghen tot behoeff van' zijn broer Mattheus Frericxs zijn kindsdeel, 'daer hij tegenwoordich meester aff is' [?]. [Het gaat om zijn deel] in het schanshuis, in de hoffstadt te Paal en in het 'zilleken landts', regenoten Hendricxs Pelsers aan twee zijden en dat voor de som van 119 gulden. 'Lijcoop' na 'lantcoop', goedtsgeldt 2 stuivers. Na de 'opdrachte' en warantschappe van Peter voorschreven is Mattheus ter gicht gekomen volgens het recht van onze [schepen]bank en 'is in hoeden gekeert'.5'
ReliefNa het overlijden van Peter Fredricx en Elisabeth Quintens releveren Petrus Fredrix op 24 maart 1661 te Beringen [België] . De akte luidt als volgt: 'Anno 1661 op 24 maart heeft Peter Fredericx voor hem als voor zijn 'medegeringhen', gereleveerd het 'versterff' als hen is aangestorven na de dood van Elisabeth Quintens, hun stiefmoeder zaliger. Ze zijn daarvan ter gichte gekomen 'onbeleth een iders goedt', en is 'in hoeden gekeert'.6'
EigendomMattijs Cox verkocht een goed aan Petrus Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 23 februari 1662. De akte luidt als volgt: 'Mattijs Cox draagt op tot behoef van Peeter Fredricx het goed in de volgende conditie gespecificeerd. De verkoper ontving 100 gulden van de koopsom. Peeter kwam met recht ter gichte.
De belangrijkste condities uit de conditie proclamatoriael volgen. Mattijs Cox zal een hof verkopen gelegen in Laren, grenzend Willem Schepers O, Cornelis Postelmans W, de straat Z. Het goed wordt verkocht met behoorlijke proclamatie, hogen en brandende kaars. Iedere hoge geldt 2 gulden half voor de verkoper en half voor de koper. Alle kosten van de verkoop staan tot last van de koper: ghichtgeld, pontgelt, schrijfgeld van deze conditie een halve pattacon, godsgeld een blauwmuser, lijcoop naer landtcoop. De helft van de koopsom betalen op dag van gichten en de andere helft op de dag van verjaren. De verkoper staat garant voor de lasten: de grondcijns, een halster koren jaarlijks aan de armen. Deze lasten worden niet aan de koopsom in mindering gebracht. Verder korten nog wel 150 gulden kapitaal.
Op 5 februari 1662 accepteerde Peeter Meesters dit goed op de voorgaande condities en heeft de palmslag verkregen voor de som van 350 gulden en 9 gulden voor de huisvrouw van de verkoper voor een verering. Getuigen: Nijs Stocx en Reijnder Timmermans. Hij stelde daarop 70 hogen. Renier Timmermans stelde vervolgens 2 hogen, daarna Peeter Meesters nog 3. (De koper is dus Peeter Fredricx alias Meesters.)2'
 
EigendomPetrus Fredrix en Jacobus Fredrix verkopen een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 9 maart 1662. De akte luidt als volgt: 'Anno 1662 op 9 maart hebben Peter en Jacob Fredericx 'in vercoopenis opgedraghen tot behoeff van' hun broer Jan Fredericx hun 'aenpaerten' van de 'partagien', die hen na de dood hun vader Peter Fredericx en hun stiefmoeder Elisabeth Quintens zijn aangestorven. Ze 'cederen' tot oirbaer van hun broederschap voor de som van 600 guldens bb luijcxs, libre van alle lasten en kosten tussen partijen in diverse processen gerezen. Goedtsgeldt een [?] voor die kerk. Peter en Jacob verklaren van de voorschreven 600 gulden betaald te zijn. Na deze verklaring en opdracht van Peter en Jacob is Jan Fredericx in hun erfdeel gegicht en is 'in hoeden gekeert'.7'
EigendomPetrus Fredrix verkocht een goed aan Huybrecht Jans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 april 1662. Deze verwijst ook naar Alet Bijnens en Wauter Biesmans als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Peeter Fredricx draagt op tot behoef van Huybrecht Jans een bos gelegen in den Schorfaert. Het grenst Huijbrecht voorschreven Z, Wauter Biesmans W, Steven Leyten N en de straat O. Voor 111 gulden boven de grondcijns. Huijbrecht Jans kwam ter gichte.
Op 17 april 1663 bekende Alet Bijnens weduwe van Huybrecht Jans aan Wauter Biesmans de naderschap van deze koop. Ze kreeg de koopsom met onkosten ten belope van 124 gulden terug.8'
 
EigendomPeeter Piccarts verkocht een goed aan Petrus Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 januari 1663. Deze verwijst ook naar Claes Weyens en Jacob Tielens als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Geerardt Verlaer. De akte luidt als volgt: 'Peeter Piccaris draagt op tot behoef van Peeter Fredricx het goed beschreven in de volgende conditie. Frerix kwam ter gichte met recht.
De voornaamste punten uit de conditie. Eventueel notariële akte raadplegen voor meerdere gegevens. Peeter Piccarts zal met hogen en brandende kaars een goed verkopen gelegen onder Laeren, genaamd "die Huysmans Schomme", ongeveert 4 halster land. Het goed is niet meer belast dan met 150 gulden Brabants, jaarlijks 8 gulden intrest, de grondcijns aan graaf Vander Marck 4 vaten evie en een halve stuiver.
Degene die de palmslag krijgt, zal alle onkosten betreffende de verkoop moeten betalen zoals kaarsbranding, lijcoop naer landtcoop en alle andere, godspenninck 5 stuivers, schrijfgeld een halve pattacon. Koopsom betalen op dag van gichten. De verkoper had aan Claes Weyens de stronken verkocht, maar hij heeft dit niet vermeld bij de verkoop. Op schatting van 2 goede mannen zullen ze aan Claes hout leveren of de waarde ervan.
Op 19 oktober 1662 heeft Peeter Fredrix de palmslag ontvangen voor 100 gulden Brabants eens en 3 gulden voor de huisvrouw boven de lasten. Hij stelde 32 hogen in presentie van Geerardt Verlaer en Jacob Tielens, getuigen. Jacob Tielens stelt nog 1 hoge in presentie van Claes Weyens en Geerardt Verlaer. Fredrix stelde nog 4 hogen. Attestor J. Vanden Laer, notaris. Op 25 januari 1663 werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en bij het uitgaan bleef de koop aan Peeter Fredricx.9'
 
EigendomPetrus Fredrix verkocht, samen met Anna Gilis, een goed aan Peeter Jans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 mei 1663. De akte luidt als volgt: 'Peeter Fredrix als man en momber van Anna Gielis, van wie hij de instemming zal laten inbrengen, draagt op tot behoef van Peeter Jans een stuk broek genaamd "het Craenbroeck" aan de Leerse Heijde onder Laeren gelegen. Het grenst Stessen Timmermans O, Lambrecht Marien N en de Leerse Hijde. Voor 240 gulden Brabants eens boven 5 gulden jaarlijks aan Machiel Pauwels en 2 pattacons voor de huisvrouw van de verkoper en des heeren grondtchijns. Peeter Jans kwam ter gichte.10' 
EigendomPetrus Fredrix verkocht een goed aan Peeter Jans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 18 oktober 1663. De akte luidt als volgt: 'Peeter Fredricx draagt op tot behoef van Peeter Jans een hof van 3 halsters zaaiens groot in Laeren gelegen, grenzend Stessen Timmermans Z en W, Jan Gomparts O, des heeren straet N. Voor 350 gulden Brabants waarin de 50 hogen zijn begrepen waarin de verkoper de helft kwam, 3 vaten koren en een halster boekweit. Lijcoop naer landtcoop, godspenninck 1 schellinck, conditiegeld 2 gulden. Alles boven 11 gulden jaarlijks aan mr. Peeter Aerts, 6 gulden jaarlijks aan Dionijs Troostens en een ordt grondchijns aan de Loonse heer. Na het opdragen van Peeter Fredricx kwam Peeter Jans met recht ter gichte, alles volgens condities beschreven door notaris Joannes Vanden Laer.
Pontpenningen 17-18; kersbranding 2-19; ghicht 37 stuivers ½; registratie 20 stuivers.11'
 
OverlijdenHij overleed na 14 september 1664 te Lummen? [België]. 

Familie

Anna Gilis ° circa 1625, + na 14 sep 1664
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1650, boek 40, p.264.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.437.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, folio 390v.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.390v.
 5. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1662, boek 41, p.207.
 6. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1661, boek 41, p.160v.
 7. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1662, boek 41, p.185v.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.449.
 9. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1663, p.521.
 10. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1663, p.563.
 11. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1663, p.629.
 12. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1655, doopsels, p.38.

Petrus Fredrix

IDnr.3243, ° 8 maart 1616, + 20 mei 1672
VaderHenricus Fredrix1 ° voor 1595, + 2 januari 1645
MoederAnna Smeets1 ° voor 1595, + na 22 augustus 1632
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Fredrix werd gedoopt op 8 maart 1616 te Beverlo [België].1
HuwelijkHij huwde met Catharina Kemps voor 2 oktober 1637.2 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Catharina Zeuckers en Arnoldus Fredricx op 3 juli 1650 te Beverlo [België].3
OverlijdenHij overleed op 20 mei 1672 te Beverlo [België] in de ouderdom van 56 jaar.4 

Familie

Catharina Kemps ° voor 1630, + na 30 okt 1675
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 60, 1616, doopsels, p.135.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1637, doppsels, p.104.
 3. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1650, huwelijken, p.254.
 4. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, begravingen, 1672, p.325.
 5. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1640, doopsels, p.113.
 6. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1642, doopsels, p.122.
 7. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1644, doopsels, p.130.
 8. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1646, doopsels, p.140.
 9. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1644, doopsels, p.150.
 10. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1652, doopsels, p.166.
 11. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1656, doopsels, p.188.

Petrus Fredrix

IDnr.3289, ° 2 januari 1669, + na 28 januari 1707
VaderHenricus Fredrix1 ° 2 oktober 1637, + 19 april 1693
MoederChristina Peters1 ° voor 1645, + 13 oktober 1704
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Fredrix werd gedoopt op 2 januari 1669 te Beverlo [België] met als peter Adrianus Tijs en als meter Catharina Zeuckers.1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Martinus Fredrix op 15 oktober 1690 te Beverlo [België].2
DoopselHij was peter bij het doopsel van Henricus Hermans op 28 januari 1707 te Beverlo [België].3
OverlijdenHij overleed na 28 januari 1707 te Beverlo? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1669, doopsels, p.201.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1690, doopsels, p.72.
 3. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1707, doopsels, p.614.